Cysylltu â ni

addysg

Mae'r Comisiynydd Vassiliou yn lansio Erasmus + yn Bucharest ac yn galw am weithredu i gefnogi 'NEETs'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llyfrgell y BrifysgolRhagolygon addysg a chyflogaeth pobl ifanc Rwmania fydd canolbwynt ymweliad Androulla Vassiliou, Comisiynydd Ewropeaidd dros Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid â Bucharest yr wythnos nesaf. Ar 10 Mawrth, bydd y comisiynydd yn annerch digwyddiad a drefnwyd gan y Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol a'r Comisiwn Ewropeaidd ar fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu 'NEETs' (pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant).

Y diwrnod canlynol, bydd yn lansio Erasmus +, rhaglen ariannu newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, a fydd yn darparu grantiau i 120,000 o Rwmaniaid astudio, hyfforddi, ennill profiad gwaith neu wirfoddoli dramor dros y saith mlynedd nesaf - 50% yn fwy nag o dan raglenni blaenorol yr UE. Bydd y Comisiynydd hefyd yn ymweld â phrosiectau Roma yn y brifddinas gyda'r dyngarwr a aned yn Hwngari, George Soros, ymgyrchydd amser-hir dros hawliau Roma.

Wrth siarad cyn ei hymweliad, dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Fel mewn llawer o wledydd Ewropeaidd eraill, mae'r ffigurau diweithdra ymhlith pobl ifanc yn Rwmania yn peri pryder mawr ac yn cynrychioli gwastraff enfawr o dalent dynol. Er gwaethaf peth cynnydd diweddar, mae cyfran y cyflawnwyr isel mewn darllen, mathemateg. ac mae gwyddoniaeth a rhai sy'n gadael ysgolion yn gynnar yn ysgolion Rwmania yn uchel iawn ac mae hyn ond yn gwaethygu'r broblem NEETs. Mae angen i systemau addysg a hyfforddiant hyrwyddo amgylcheddau dysgu cefnogol, gan ganolbwyntio ar anghenion disgyblion unigol, a mynd i'r afael ar frys â chamgymhariadau sgiliau.

hysbyseb

"Bydd ein rhaglen Erasmus + newydd yn helpu'r bobl ifanc fwyaf agored i niwed, gan gynnwys y rhai sydd mewn sefyllfa NEET. Trwy gynnig cyfleoedd ar gyfer symudedd dysgu anffurfiol, er enghraifft trwy'r Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd, bydd Erasmus + yn cryfhau hunanhyder pobl ifanc, yn eu helpu i ddod o hyd i eu ffordd ac yn bwysicaf oll yn atgyfnerthu eu sgiliau, "ychwanegodd y comisiynydd.

Bydd Romania yn derbyn bron i € 52m yn 2014 o Erasmus +, cynnydd o 11% o'i gymharu â'r cyllid a dderbyniodd y llynedd gan y Rhaglenni Dysgu Gydol Oes ac Ieuenctid ar Waith. Bydd lefel y cyllid yn cynyddu bob blwyddyn rhwng nawr a 2020. Gall Romania elwa hefyd o grantiau Jean Monnet ar gyfer astudiaethau integreiddio Ewropeaidd mewn addysg uwch ac ar gyfer prosiectau trawswladol mewn chwaraeon.

Rhwng 2007 a 2013, derbyniodd tua 80 000 o fyfyrwyr Rwmania, pobl ifanc a staff addysg, hyfforddiant ac ieuenctid grantiau gan gyn raglenni Dysgu Gydol Oes ac Ieuenctid ar Waith yr UE, sydd wedi cael eu disodli gan Erasmus +

hysbyseb

Erasmus +

Mae Erasmus + yn cael ei lansio ar adeg pan mae 26 miliwn o bobl ledled Ewrop yn ddi-waith ar hyn o bryd, gan gynnwys bron i 6 miliwn o bobl ifanc. Mae'r gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yn Rwmania dros 23%, gyda 185 000 wedi'u cofrestru fel rhai nad ydynt yn gweithio.

Ar yr un pryd, mae dros 2 miliwn o swyddi gwag ledled Ewrop, ac mae traean o gyflogwyr yn dweud eu bod yn cael trafferth recriwtio staff gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnynt.

Bydd Erasmus + yn helpu i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau hwn trwy ddarparu cyfleoedd i 4 miliwn o bobl astudio, hyfforddi, ennill profiad gwaith neu wirfoddoli dramor. Mae rhoi'r cyfle hwn i bobl ifanc hefyd yn ei gwneud yn fwy tebygol y byddant eisiau, neu'n gallu, gweithio dramor yn y dyfodol, gan gynyddu eu rhagolygon swyddi hirdymor.

Y gyllideb ar gyfer Erasmus + dros y saith mlynedd nesaf yw € 14.7 biliwn - 40% yn fwy nag o dan y rhaglenni blaenorol yn 2007-2013. Bydd pob aelod-wladwriaeth yn gweld cynnydd sylweddol mewn cyllid dros oes y rhaglen.

Yn ogystal â chefnogi cyfleoedd symudedd i unigolion, bydd Erasmus + yn cynyddu ansawdd a pherthnasedd systemau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid Ewrop trwy gefnogaeth ar gyfer hyfforddi staff addysg a gweithwyr ieuenctid, yn ogystal â phartneriaethau cryfach rhwng addysg a chyflogwyr.

Mae'r gyllideb € 14.7bn yn ystyried amcangyfrifon y dyfodol ar gyfer chwyddiant. Disgwylir i arian ychwanegol gael ei ddyrannu ar gyfer cyfnewid addysg uwch a chymorth gweinyddol sy'n ymwneud â gwledydd nad ydynt yn yr UE; y penderfyniad ar y symiau o arian ychwanegol sydd ar gael yn cael ei gadarnhau yn ddiweddarach yn 2014.

Mae Erasmus + am y tro cyntaf yn cynnwys cefnogaeth i chwaraeon. Bydd yn dyrannu tua € 265 miliwn dros saith mlynedd i helpu i fynd i'r afael â bygythiadau trawsffiniol fel trwsio gemau a dopio. Bydd hefyd yn cefnogi prosiectau trawswladol sy'n cynnwys sefydliadau mewn chwaraeon ar lawr gwlad, gan hyrwyddo, er enghraifft, llywodraethu da, cydraddoldeb rhywiol, cynhwysiant cymdeithasol, gyrfaoedd deuol a gweithgaredd corfforol i bawb.

Pwy sy'n elwa o Erasmus +?

  • Bydd 2 miliwn o fyfyrwyr addysg uwch yn gallu astudio neu hyfforddi dramor, gyda hyfforddeiaethau 450,000 ar gael;
  • Bydd myfyrwyr galwedigaethol a phrentisiaid 650,000 yn derbyn grantiau i astudio, hyfforddi neu weithio dramor;
  • Bydd athrawon 800,000, hyfforddwyr, staff addysg a gweithwyr ieuenctid yn addysgu neu'n hyfforddi dramor;
  • Bydd 200,000 o fyfyrwyr gradd Meistr sy'n gwneud cwrs llawn mewn gwlad arall yn elwa o warantau benthyciad;
  • Bydd mwy na 25,000 o fyfyrwyr yn derbyn grantiau ar gyfer graddau Meistr ar y cyd, sy'n cynnwys astudio mewn o leiaf dau sefydliad addysg uwch dramor;
  • Bydd mwy na 500,000 o bobl ifanc yn gallu gwirfoddoli dramor neu gymryd rhan mewn cyfnewidfeydd ieuenctid;
  • Bydd 125,000 o ysgolion, sefydliadau addysg alwedigaethol a hyfforddiant, sefydliadau addysg uwch ac oedolion, sefydliadau ieuenctid a mentrau yn derbyn cyllid i sefydlu 25,000 o 'bartneriaethau strategol' i hyrwyddo cyfnewid profiad a chysylltiadau â byd gwaith;
  • Bydd 3,500 o sefydliadau a mentrau addysg yn cael cefnogaeth i greu mwy na 300 o 'Gynghreiriau Gwybodaeth' a 'Chynghreiriau Sgiliau Sector' i hybu cyflogadwyedd, arloesedd ac entrepreneuriaeth;
  • Bydd 600 partneriaethau trawswladol mewn chwaraeon, gan gynnwys digwyddiadau di-elw Ewropeaidd, hefyd yn derbyn cyllid.

NEET (Pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant)

Yn ôl y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Gwella Amodau Byw a Gweithio (Eurofound), nid yw tua 14 miliwn o bobl ifanc 15-29 oed mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant. Mae effeithiau anweithgarwch parhaus yn cynnwys risg o dlodi, allgáu cymdeithasol neu ddieithrio oddi wrth gymdeithas. Amcangyfrifir bod costau economaidd y sefyllfa hon yn € 160 biliwn y flwyddyn neu 1.3% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE.

UE astudio yn dangos y gall gwaith ieuenctid helpu pobl ifanc i feithrin y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt i wella cyfranogiad cymdeithasol, atal gwaharddiad a chynyddu rhagolygon swyddi.

Ymadawyr ysgol cynnar

Gosododd strategaeth Ewrop 2020 darged pennaf i ostwng cyfran y rhai sy'n gadael yr ysgol yn gynnar i lai na 10% gan 2020. Yn Rwmania, roedd nifer yr ymadawyr ysgol cynnar yn 17.4% yn 2012, yn erbyn cyfartaledd Ewropeaidd o 12.8% a tharged cenedlaethol o 11.3% (gweler IP / 13 / 324).

Datgelodd adroddiad diweddaraf PISA (Rhaglen Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol) gan yr OECD ar sgiliau mathemateg, gwyddoniaeth a darllen pobl ifanc 15 oed fod Rwmania ymhell islaw targed 2020 yr UE ar gyfer lleihau canran y cyflawnwyr isel i lai na 15%. Y lefelau yn Rwmania yw 37.3% ar gyfer darllen, 40.8% ar gyfer mathemateg a 37.3% ar gyfer gwyddoniaeth (gweler IP / 13 / 1198).

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd