Cysylltu â ni

Addysg

Gwahodd dinasyddion a sefydliadau i fynegi eu barn ar Erasmus+ a llunio dyfodol y rhaglen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, lansiodd y Comisiwn a ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu barn dinasyddion a sefydliadau ar Erasmus +, rhaglen flaenllaw'r UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn helpu'r Comisiwn i gasglu gwybodaeth am ganlyniadau'r newyddbethau a gyflwynwyd yn y genhedlaeth bresennol o'r rhaglen, megis Prifysgolion Ewropeaidd, Canolfannau Rhagoriaeth Alwedigaethol ac Academïau Athrawon Erasmus+. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg ar sut mae'r mesurau a roddwyd ar waith i atgyfnerthu cynhwysiant ac i wella symleiddio yn mynd rhagddynt. Yn olaf, bydd yn anelu at gasglu barn dinasyddion a rhanddeiliaid ar wydnwch a hyblygrwydd y rhaglen yn ogystal â'i chyfraniad at fynd i'r afael â heriau cymdeithasol, a'u hawgrymiadau ar y rhaglen yn y dyfodol.

Gan adeiladu ar y galw am dystiolaeth a gynhelir yn 2022, bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn bwydo i mewn i'r asesiad o berfformiad cyffredinol rhaglen Erasmus+ a fydd yn troi o amgylch pum maen prawf: effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, perthnasedd, cydlyniad, a gwerth ychwanegol yr UE. Bydd hefyd yn cyfrannu at werthusiad canol tymor y rhaglen barhaus (2021-2027) a gwerthusiad terfynol y rhaglen flaenorol (2014-2020).

Ochr yn ochr â'r ymgynghoriad hwn, cynhelir ymarferion casglu data eraill i gyfrannu at y broses werthuso megis arolygon, cyfweliadau, astudiaethau achos, dadansoddi data, a dadansoddi cyfryngau cymdeithasol.

Mae adroddiadau mae ymgynghoriad ar gael ym mhob un o 24 o ieithoedd yr UE a bydd yn rhedeg am 12 wythnos tan 8 Rhagfyr 2023. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd