Cysylltu â ni

Erasmus +

Erasmus+: Dewiswyd 159 o brosiectau i foderneiddio addysg uwch ledled y byd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi dewis 159 o brosiectau i'w hariannu o dan Erasmus+ Meithrin Gallu ar gyfer Addysg Uwch, sy'n cefnogi moderneiddio ac ansawdd addysg uwch mewn trydydd gwledydd ledled y byd. Mae'r prosiectau hyn i gyd yn ymateb i'r nod cyffredinol o gefnogi cydweithrediad rhyngwladol addysg uwch, gwella systemau addysg a chryfhau twf a ffyniant ar raddfa fyd-eang. 

Drwy’r prosiectau a ddewiswyd eleni, bydd 2,500 o randdeiliaid addysg uwch o bron i 130 o wledydd yr UE a ledled y byd yn cydweithio i foderneiddio a rhyngwladoli addysg uwch. Bydd cyllideb gyffredinol 2023 o €115.3 miliwn er enghraifft yn hybu proffesiynoli mathemateg yng Nghanolbarth Affrica; astudiaethau prifysgol mewn cyfraith ecwiti a chydraddoldeb ar gyfer grwpiau agored i niwed yn America Ladin; cwricwla ar gyfer economi las gynaliadwy yn Ne Môr y Canoldir; a chyrsiau ar gyfer newid trawsnewidiol mewn addysg iechyd yn Ne-ddwyrain Asia. Mae prosiectau mewn rhanbarthau eraill yn canolbwyntio ar sgiliau entrepreneuriaeth ar gyfer menywod Canol Asia, parodrwydd addysg ddigidol yn y Balcanau Gorllewinol, datblygu swyddfeydd cysylltiadau rhyngwladol prifysgolion yn y Dwyrain Canol, a chwricwla gwytnwch bwyd a maeth yng Ngorllewin Affrica.

Eleni, mae’r UE hefyd wedi clustnodi €5m o gymorth ychwanegol i’r Wcrain i gefnogi prosiect Erasmus+ ar raddfa fawr i brifysgolion i gryfhau’r amgylchedd digidol ar gyfer addysg uwch yn yr Wcrain. Bydd y prosiect pedair blynedd o’r enw “DigiUni” yn datblygu platfform digidol perfformiad uchel ar gyfer prifysgolion yr Wcrain a fydd o fudd arbennig i’r myfyrwyr hynny y bu’n rhaid iddynt ffoi o’r wlad neu sydd wedi’u dadleoli’n fewnol. Bydd yn sicrhau parhad addysgol i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru mewn sefydliadau addysg uwch Wcreineg yn yr iaith Wcreineg ac yn unol â'r cwricwlwm Wcreineg. Yn benodol, bydd y DigiPlatform yn cynnig cyfleuster dysgu digidol i ddatblygu hyfforddiant mewn technegau addysgu ar-lein ac addasu cynnwys dysgu ar gyfer darpariaeth ar-lein neu rithwir. Bydd y prosiect, a gydlynir gan Brifysgol Genedlaethol Kyiv Taras Shevchenko, yn cynnwys sefydliadau addysg uwch a rhanddeiliaid o chwe Aelod-wladwriaeth yr UE (Gwlad Belg, Tsiecia, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Pwyl a Sbaen) a 15 o bartneriaid Wcreineg eraill, y mae naw prifysgol genedlaethol yn eu plith, y Gweinyddiaethau Addysg a Thrawsnewid Digidol, yr Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch, a thair cymdeithas sy’n cynrychioli’r sector TG a myfyrwyr.

Fel rhan o gefnogaeth y rhaglen i ranbarth y Dwyrain Cymdogaeth, mae 19 o brosiectau Meithrin Gallu arall yn cynnwys prifysgolion ac awdurdodau Wcrain, y mae rhai ohonynt yn edrych ar rôl prifysgolion wrth ail-greu, yn ogystal â chynigion diwygio’r cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar heddwch ac amlochrogiaeth fel traws-adeiladu. torri elfennau mewn astudiaethau, neu ddatblygu sgiliau mewn effeithlonrwydd ynni.

Bydd cytundebau grant yn cael eu llofnodi erbyn mis Tachwedd 2023, fel y gall prosiectau gychwyn eu gweithgareddau cyn diwedd y flwyddyn.

Cefndir

Wedi’i greu 36 mlynedd yn ôl, mae Erasmus+ yn un o raglenni mwyaf arwyddluniol yr UE ac mae bron i 13 miliwn o bobl wedi cymryd rhan yn y rhaglen hyd yn hyn. Amcangyfrifir bod ganddi gyfanswm cyllideb o €26.2 biliwn ac mae'n rhoi ffocws cryf ar gynhwysiant cymdeithasol, y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, a hyrwyddo cyfranogiad pobl ifanc mewn bywyd democrataidd ar gyfer 2021-2027.

hysbyseb

Mae Meithrin Gallu Erasmus+ ar gyfer Addysg Uwch yn rhan o gyfres ehangach o gamau gweithredu i feithrin cyfnewid myfyrwyr a staff a chefnogi cydweithrediad mewn addysg rhwng Ewrop a gweddill y byd. Mae’r camau gweithredu rhyngwladol hyn yn seiliedig ar bartneriaethau o sefydliadau a rhanddeiliaid o’r 27 o wledydd sy’n gysylltiedig â’r UE a 6 gwlad gysylltiedig ar y naill ochr, ac o ranbarthau eraill y byd ar yr ochr arall (trydydd gwledydd nad ydynt yn gysylltiedig). Y chwe gwlad sy'n gysylltiedig ag Erasmus+ yw Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, Gogledd Macedonia, Serbia a Türkiye.

Maent wedi'u cynllunio i fod o fudd i'r trydydd gwledydd hyn, gan ddefnyddio cydweithrediad addysg uwch fel sianel ar gyfer cryfhau cysylltiadau rhwng Ewrop a'r gwledydd hyn ledled y byd. Gyda'i gilydd, mae partneriaethau'n datblygu cynnwys a thechnegau addysgu newydd, yn hyfforddi staff, ac yn gwella ansawdd systemau a gweinyddiaeth y brifysgol. Gall prosiectau hefyd baratoi'r ffordd ar gyfer dulliau gweithredu a diwygiadau polisi newydd - rhaid i'r prosiectau hyn gynnwys awdurdodau addysg cenedlaethol yn eu gweithgareddau. Maent o fudd nid yn unig i’r sector addysg ei hun: maent hefyd yn datblygu sgiliau ac arferion mewn meysydd allweddol ar gyfer yr economi a chymdeithas, megis gweithgynhyrchu gwyrdd, rheoli ynni, gwyddor bwyd, entrepreneuriaeth a llawer mwy.

Mae gan Erasmus+ gyllideb gyffredinol o €613m ar gyfer Meithrin Gallu ar gyfer Addysg Uwch dros y cyfnod 2021-2027. Bydd pedwar detholiad blynyddol arall yn cael eu cynnal, a bydd yr alwad nesaf am gynigion yn cael ei lansio ym mis Tachwedd 2023.

“Mae meithrin gallu mewn Addysg Uwch y tu hwnt i’n ffiniau yn faes arbennig o bwysig o Erasmus+. Rydyn ni i gyd yn elwa o'r cyfnewidiadau hyn a chydweithio â'n partneriaid ledled y byd. Ac unwaith eto rwy'n arbennig o falch y gall Erasmus+ wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yr Wcrain a system addysg y wlad. Rydym yn awyddus i adeiladu ar ein traddodiad hir a chryf o gydweithrediad addysg uwch gyda'r Wcrain trwy fuddsoddi yn ei dyfodol digidol, ac rwy'n argyhoeddedig y bydd y prosiect DigiUni yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyfyrwyr Wcrain. Mae meithrin gallu mewn Addysg Uwch y tu hwnt i'n ffiniau yn faes arbennig o bwysig o Erasmus+. Rydym i gyd yn elwa o'r cyfnewidiadau hyn a chydweithrediad â'n partneriaid ledled y byd. Ac unwaith eto rwy'n arbennig o falch y gall Erasmus+ wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yr Wcrain a system addysg y wlad. Rydym yn awyddus i adeiladu ar ein traddodiad hir a chryf o gydweithrediad addysg uwch gyda’r Wcrain trwy fuddsoddi yn ei dyfodol digidol, ac rwy’n argyhoeddedig y bydd y prosiect Digiuni yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyfyrwyr Wcrain,” meddai’r Is-lywydd Hyrwyddo ein Ewropeaidd Ffordd o Fyw Margaritis Schinas.

Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth am ganlyniadau heddiw

Meithrin Gallu ar gyfer Addysg Uwch

Meithrin Gallu ar gyfer prosiectau Addysg Uwch a ddewiswyd yn 2022

Swyddfa Genedlaethol Erasmus+ Wcrain

-

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd