Cysylltu â ni

Gwyddoniaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd yn lansio platfform cyhoeddi mynediad agored ar gyfer papurau gwyddonol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (24 Mawrth), mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ei Ymchwil Agored Ewrop platfform cyhoeddi ar gyfer papurau gwyddonol. Bydd y wefan yn darparu mynediad am ddim i bawb: ymchwilwyr, busnesau a dinasyddion fel ei gilydd. Bydd y platfform yn cyhoeddi canlyniadau ymchwil a ariennir gan Horizon Ewrop, rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE ar gyfer 2021-2027, a’i ragflaenydd, Horizon 2020.

Mae Open Research Europe yn rhoi mynediad am ddim i bawb, ymchwilwyr a dinasyddion fel ei gilydd i'r darganfyddiadau gwyddonol diweddaraf. Mae'n mynd i'r afael yn uniongyrchol ag anawsterau mawr sy'n aml yn gysylltiedig â chyhoeddi canlyniadau gwyddonol, gan gynnwys oedi a rhwystrau rhag ailddefnyddio canlyniadau a chostau uchel.

Mae'r ymateb i'r pandemig coronafirws wedi dangos potensial gwyddoniaeth agored i gynyddu cydweithredu, gan ddangos sut mae mynediad ar unwaith i gyhoeddiadau a data wedi bod yn hanfodol wrth helpu ymchwilwyr i ddod o hyd i driniaethau, diagnosteg a brechlynnau newydd. 

hysbyseb

Ar hyn o bryd, mae 91% o'r holl gyhoeddiadau a 95% o'r holl gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid a ariennir gan Horizon 2020 yn fynediad agored. Serch hynny, yr uchelgais yw bod yr holl gyhoeddiadau ysgolheigaidd sy'n deillio o gyllid ymchwil y Comisiwn ar gael i'r cyhoedd am ddim. Yn benodol, y nod ar gyfer Horizon Europe yw y bydd cyhoeddiadau ar gael yn agored o'r eiliad y cânt eu cyhoeddi.

Mae gwyddoniaeth agored yn sicrhau bod systemau ymchwil ac arloesi a ariennir yn gyhoeddus ar gael yn ehangach, gan helpu i rannu canlyniadau, hyrwyddo arloesedd a gwella mynediad.  

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel, Comisiynydd: “Mae angen i ni gyflymu darganfyddiad gwyddonol trwy arferion ymchwil mwy cydweithredol ac agored. Trwy helpu ymchwilwyr i gyhoeddi mewn mynediad agored, mae Open Research Europe yn cael gwared ar y rhwystrau i lif gwybodaeth ac yn meithrin dadl wyddonol. ”

hysbyseb

Bydd y platfform yn cael ei reoli gan F1000, cwmni o Lundain.

Busnes

Ymchwil ac arloesedd gwyddonol yn hanfodol ar gyfer adferiad economaidd yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Bydd cyllideb nesaf yr UE 2021-2027 yn paratoi'r ffordd ar gyfer cefnogaeth gref gan yr UE i'r sectorau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth - sy'n hanfodol bwysig wrth ddarparu adferiad economaidd yn Ewrop, yn ysgrifennu David Harmon.

Disgwylir i Senedd Ewrop bleidleisio ar Dachwedd 23ain nesaf ar ddarpariaethau fframwaith cyllidebol diwygiedig yr UE ar gyfer y cyfnod 2021-2027.

Mae € 94 biliwn ar hyn o bryd yn cael ei roi o'r neilltu i ariannu Horizon Europe, nextGenerationEU ac Digital Europe. Mae'r rhain yn fentrau allweddol yr UE a fydd yn sicrhau bod yr UE yn aros ar y blaen wrth ddatblygu technolegau digidol newydd. Mae hyn bellach yn bwysicach nag erioed. Mae trawsnewid digidol yn symud yn ganolog o ran sut y bydd technoleg yn datblygu diwydiannau fertigol allweddol a gridiau craff yn Ewrop yn y dyfodol.

Ac mae gan Ewrop y gallu i gyflawni ei thargedau polisi allweddol o dan y rhaglenni blaenllaw pwysig hyn yn yr UE a gwneud hynny mewn modd amgylcheddol.

Y gwir yw ein bod bellach yn byw yn yr oes 5G. Mae hyn yn golygu y bydd cynhyrchion newydd fel cerbydau fideo diffiniad uchel a cherbydau hunan-yrru yn dod yn realiti ym mywyd beunyddiol. Mae 5G yn gyrru'r broses hon o arloesi TGCh. Ond mae angen i aelod-wladwriaethau'r UE weithio gyda'i gilydd i wneud 5G yn llwyddiant er mwyn datblygu Ewrop yn economaidd ac i fynd i'r afael yn gynhwysfawr ag anghenion cymdeithasol ehangach.

Rhaid i safonau TGCh weithredu mewn dull strwythuredig a rhyng-gysylltiedig. Rhaid i lywodraethau sicrhau bod polisïau sbectrwm yn cael eu rheoli mewn modd sy'n gwarantu y gall ceir hunan-yrru deithio'n ddi-dor ar draws ffiniau.

Mae polisïau ar lefel yr UE sy'n hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth trwy'r Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a thrwy Gyngor Arloesi Ewrop bellach yn sicrhau bod cynhyrchion TGCh hynod arloesol yn dod i mewn i farchnad yr UE yn llwyddiannus.

Ond mae'n rhaid i'r sectorau cyhoeddus a phreifat barhau i weithio'n agos gyda'i gilydd wrth gyflawni nodau polisi'r UE sy'n ymgorffori ac yn integreiddio'r sectorau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth yn llawn.

Eisoes o dan Horizon Europe mae nifer o bartneriaethau cyhoeddus preifat yn cael eu sefydlu a fydd yn ymdrin â datblygu technolegau digidol allweddol a rhwydweithiau a gwasanaethau craff. Mae'r broses arloesi yn gweithio ar ei gorau pan fydd y cymunedau preifat, cyhoeddus, addysgol ac ymchwil yn cydweithredu ac yn cydweithredu gyda'i gilydd i geisio amcanion polisi cyffredin.

Mewn gwirionedd, mewn cyd-destun ehangach hyd yn oed gellir cyflawni 17 Nod Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig trwy wyddonwyr ac ymchwilwyr ledled y byd sy'n cymryd rhan mewn prosiectau cyffredin.

Mae Ewrop yn chwarae i'w chryfderau o dan raglen Horizon Europe.

Mae Ewrop yn gartref i rai o'r datblygwyr meddalwedd gorau yn y byd. Dros chwarter yr holl fyd-eang [e-bost wedi'i warchod] yn cael ei wneud yn Ewrop.

Cydnabyddir Horizon Europe a'i raglen ragflaenol Horizon 2020 fel mentrau ymchwil byd-eang blaenllaw. Ond mae'n rhaid i ddiwydiant gamu i'r plât os yw Horizon Europe yn mynd i fod yn llwyddiant.

Rhaid a bydd Horizon Europe yn cefnogi'r broses arloesi.

Dyma'r allwedd os yw diwydiannau traddodiadol fel y sectorau ynni, trafnidiaeth ac iechyd a gweithgynhyrchu yn mynd i fod yn addas ar gyfer yr oes ddigidol.

Gall a bydd cydweithredu a chydweithrediad rhyngwladol yn cefnogi gweithredu nodau polisi ymreolaethol strategol yr UE.

Rydym yn byw trwy chwyldro digidol. Rhaid i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i wneud y chwyldro hwn yn llwyddiant cadarnhaol i bawb ac mae hyn yn cynnwys pontio'r rhaniad digidol.

David Harmon, Cyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies

David Harmon yw cyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies

Nawr bod Ewrop ar fin sicrhau cytundeb i delerau cyllideb newydd yr UE 20210—2027, gall partïon â diddordeb baratoi ar gyfer yr alwad gyntaf am gynigion o dan Horizon Europe. Bydd galwadau o'r fath yn cael eu cyhoeddi yn ystod chwarter cyntaf 2021. Bydd datblygiadau ym meysydd AI, data mawr, cyfrifiadura cwmwl a chyfrifiadura perfformiad uchel i gyd yn chwarae rolau hanfodol wrth ddod â chynhyrchion a gwasanaethau TGCh arloesol newydd i'r farchnad. Rydym wedi gweld o lygad y ffynnon eleni y rôl gadarnhaol iawn y gall technolegau newydd ei chwarae wrth gefnogi llwyfannau ar-lein cyflym ac wrth wella cysylltiadau ar gyfer busnesau, ffrindiau a theuluoedd fel ei gilydd.

Wrth gwrs, bydd yn rhaid rhoi fframweithiau polisi ar waith i ddarparu ar gyfer y technolegau esblygol sy'n dod i'r amlwg. Rhaid i'r sectorau cymdeithas ddinesig, diwydiant, yr addysg ac ymchwilwyr chwarae rhan lawn yn natblygiad y map ffordd deddfwriaethol hwn.

Rydyn ni'n gwybod yr heriau sydd o'n blaenau. Felly gadewch inni i gyd fynd i'r afael â'r heriau hyn mewn ysbryd o benderfyniad, cyfeillgarwch a chydweithrediad rhyngwladol.

Mae David Harmon yn gyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet y Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth yn ystod y cyfnod 2010-2014.

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Mae cydweithredu rhyngwladol ym maes ymchwil #ICT yn rhan ganolog o'r olwyn wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang heddiw

cyhoeddwyd

on

 

Mae ymchwilwyr a gwyddonwyr o bob cwr o'r byd yn gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn i frwydro yn erbyn Coronavirus. Mae cwmnïau o Ewrop, China, UDA, Awstralia a Chanada ar flaen y gad wrth geisio dod o hyd i atebion meddygol i fynd i’r afael â Covid-19. Ond mae un enwadur cyffredin yng ngwaith yr holl raglenni ymchwil penodol hyn. Maen nhw'n dod â gwyddonwyr ynghyd o wahanol rannau o'r byd i weithio ar y maes ymchwil iechyd hynod bwysig hwn, yn ysgrifennu Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

 

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liu, prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Nid yw ceisio rhagoriaeth wyddonol yn stopio ar unrhyw ffin ddaearyddol ddiffiniedig. Os yw llywodraethau neu gwmnïau fel ei gilydd eisiau cyflwyno'r cynhyrchion a'r atebion mwyaf arloesol i'r farchnad, dylent ddilyn polisi o gydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol.

Hynny yw, sicrhau bod y gwyddonwyr gorau yn y byd yn gweithio gyda'i gilydd i geisio pwrpas cyffredin. Er enghraifft, gall hyn ymwneud â gweithgareddau ymchwil cydweithredol wrth frwydro yn erbyn anhwylderau iechyd cronig, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac wrth adeiladu dinasoedd mwyaf ecogyfeillgar ac ynni effeithlon y dyfodol.

Mae datblygiadau ym maes technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) nawr, yn sail i ddatblygiad arloesol yr holl ddiwydiannau fertigol heddiw. Mae'r sectorau ynni, trafnidiaeth, iechyd, diwydiannol, ariannol ac amaeth yn cael eu moderneiddio a'u trawsnewid trwy'r broses dyfeisgarwch digidol.

  • Gall 5G nawr sicrhau y gellir cynnal llawdriniaethau meddygol o bell.
  • Gall datblygiadau mewn deallusrwydd artiffisial (AI) helpu i nodi Covid-19 trwy gymwysiadau cwmwl.
  • Mae arloesiadau ym maes Rhyngrwyd Pethau (IOT) yn sicrhau gweithrediad mwy effeithlon systemau cyflenwi dŵr trwy nodi diffygion a gollyngiadau yn awtomatig.
  • Heddiw mae 25% o'r holl dagfeydd traffig mewn dinasoedd yn cael ei achosi gan bobl sy'n chwilio am leoedd parcio. Trwy ddefnyddio canolfannau data yn iawn a thrwy integreiddio'r defnydd o wasanaethau fideo, llais a data, mae systemau goleuadau traffig a pharcio yn fwy effeithlon yn weithredol.
  • Bydd 5G yn danfon ceir hunan-yrru oherwydd bod yr amseroedd ymateb hwyrni wrth gyflawni cyfarwyddiadau bellach yn llawer is o gymharu â 4G. Mae cwmnïau ceir bellach yn defnyddio cyfrifiaduron gweinydd i brofi modelau cerbydau newydd yn hytrach na defnyddio ceir corfforol ar gyfer arddangosiadau o'r fath.
  • Bellach mae 85% o'r holl wasanaethau bancio traddodiadol yn cael eu cynnal ar-lein. Mae datblygiadau mewn AI hefyd yn arwain y frwydr wrth frwydro yn erbyn twyll cardiau credyd.
  • Trwy ddefnyddio synwyryddion yn iawn i nodi'r pwysedd gwaed a lefelau curiad y galon mewn gwartheg, gall cynhyrchu llaeth gynyddu 20%.

Wrth wraidd yr holl ddatblygiadau hyn mae ymrwymiad cryf iawn gan y sectorau cyhoeddus a phreifat i fuddsoddi mewn ymchwil sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel algorithmau mathemategol, gwyddorau amgylcheddol ac effeithlonrwydd ynni. Ond cydweithredu ac ymgysylltu rhyngwladol yw'r gydran allweddol wrth gyflawni'r trawsnewidiad digidol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

Cyflawnir amcanion polisi Horizon Europe (2021-2027) yn llwyddiannus trwy gydweithrediad rhyngwladol cadarnhaol. Bydd y rhaglen ymchwil hon o'r UE yn helpu i wneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, adeiladu economi werdd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gweithredu nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Gall a bydd Huawei yn helpu'r UE i gyflawni'r nodau polisi cymdeithasol ac economaidd hanfodol bwysig hyn.

Mae Huawei wedi ymrwymo i barhau â'n polisi o ymgysylltu rhyngwladol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd i'r farchnad. Mae Huawei yn cyflogi dros 2400 o ymchwilwyr yn Ewrop, gyda 90% ohonynt yn recriwtiaid lleol. Mae ein cwmni'n gweithio gyda dros 150 o brifysgolion yn Ewrop ar ystod o wahanol weithgareddau ymchwil. Mae Huawei yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau ymchwil a gwyddoniaeth yr UE fel Horizon 2020.

Gall y cymunedau ymchwil ac addysg preifat a chyhoeddus o bob rhan o'r byd - trwy weithio gyda'n gilydd - gydag ymdeimlad cyffredin o bwrpas - fynd i'r afael â'r heriau byd-eang difrifol sy'n ein hwynebu heddiw.

Lle rydyn ni'n unedig, byddwn ni'n llwyddo. Lle rydyn ni'n rhanedig, byddwn ni'n methu.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae #Huawei Europe yn arddangos gwyddoniaeth yr UE

cyhoeddwyd

on

I nodi ei 20fed flwyddyn yn Ewrop, mae arweinydd byd-eang Tsieineaidd mewn technoleg symudol, Huawei, yn agor cynulleidfa fyd-eang i rannu gwybodaeth. Gwahoddir mwy nag 20 o dimau gwyddoniaeth Ewropeaidd i saethu fideos am eu gwaith, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Yna bydd yn cael ei ddangos ar Guokr.com - partner swyddogol menter Huawei yn Tsieina - sydd â mwy na 30 miliwn o ddefnyddwyr ar draws sawl platfform.

Dywedodd Eric Cui, Prif Swyddog Cynnwys Huawei, ym Mrwsel: “Trwy ddarlledu straeon gwyddoniaeth i China a ledled y byd, rydym yn bachu ar y cyfleoedd a gynigir gan gyfryngau cymdeithasol fel arf pwerus ar gyfer haeru dylanwad a gweithredu pŵer meddal.”

Eric Cui, Prif Swyddog Cynnwys Huawei ym Mrwsel

Eric Cui, Prif Swyddog Cynnwys Huawei ym Mrwsel

Ychwanegodd: “Pwer meddal yw’r gallu i ddefnyddio diddordebau cyffredin i gyflawni nodau cyffredin.

“Mae arweinyddiaeth wyddonol yn adnodd hanfodol ar gyfer adeiladu pŵer meddal Ewrop trwy gyfuno cryfderau ar draws ffiniau i gael y neges allan.”

Bydd y fideos yn cael eu dangos ar sianel YouTube Huawei “Beth sy'n gwneud iddo dicio”? a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Tsieineaidd.

Dywedodd Cui: “Ewrop yw’r brif economi o hyd o ran buddsoddiad cyhoeddus mewn Ymchwil a Datblygu a’i nifer o ymchwilwyr.

Fodd bynnag, mae'r sector yn wynebu heriau digynsail.

Mae prinder cyllid cyhoeddus, a phwysau ar sefydliadau addysgol ac ymchwil i helpu i ddatrys heriau cymdeithasol, yn peryglu'r sefydliadau hyn - gan danseilio annibyniaeth academaidd ac erydu ymddiriedaeth mewn ffeithiau a gwyddoniaeth ymhellach. ”

Meddai Cui: “Er ei bod yn hanfodol amddiffyn meysydd sensitif ymchwil Ewropeaidd yn erbyn unrhyw fath o ymyrryd, mae'r un mor bwysig gweithio gyda'n gilydd i gyfuno gwybodaeth a rhannu datblygiadau â'r nifer fwyaf posibl.

“Mae cyfryngau cymdeithasol wedi codi’n gyflym drwy’r rhengoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddod yn un o’r ffynonellau mwyaf o newyddion a gwybodaeth fyd-eang.

“Mewn gwyddoniaeth boblogaidd, mae hyn wedi creu cyfleoedd digynsail.

“Er enghraifft, mae gan y sianel YouTube o’r Almaen Kurzgesagt, sy’n arbenigo mewn egluro gwyddoniaeth yn syml, fwy nag 11 miliwn o danysgrifwyr gyda phob fideo yn derbyn miliynau o drawiadau.”

Fel rheol, eglurir gwyddoniaeth mewn ystafelloedd dosbarth a chynadleddau all-lein yn hytrach nag ar-lein.

Fodd bynnag, mae cyfyngiadau i'r dull traddodiadol hwn.

Er bod gan Kurzgesagt filiynau o wylwyr, dim ond 20,000 o danysgrifwyr i'w sianel YouTube oedd yn Wythnos Wyddoniaeth Berlin yn ddiweddar - a ddenodd 11 o bobl ar y safle.

Ychwanegodd Cui: “Mae angen i Ewrop edrych y tu hwnt i’w ffiniau.

“Mae angen partneriaeth unigryw rhwng Ewrop a China i ledaenu canlyniadau gwyddoniaeth Ewropeaidd ac atgyfnerthu pŵer meddal esgynnol Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd