Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Cynghrair Plastigau Cylchlythyr: Cam yn agosach at 10 miliwn tunnell o blastig wedi'i ailgylchu 

cyhoeddwyd

on

Daeth Cylchlythyr Plastics Alliance (CPA), sy'n casglu 245 o actorion cyhoeddus a phreifat sy'n cwmpasu'r cadwyni gwerth plastigau cyfan, wedi cyflawni ei weithredoedd cyntaf. Mae'r camau hynny a gyflawnwyd yn dilyn amcan y Gynghrair: cyrraedd y targed o 10 miliwn tunnell o blastigau wedi'u hailgylchu a ddefnyddir mewn cynhyrchion erbyn 2025. Maent yn cynnwys a cynllun gwaith ar ddylunio-ar gyfer ailgylchu cynhyrchion plastig, sy'n rhestru 19 o gynhyrchion plastig y bydd y Gynghrair yn eu gwneud yn fwy ailgylchadwy; a adrodd ar wastraff plastig wedi'i gasglu a'i ddidoli yn yr UE, gan gyflwyno'r sefyllfa bresennol; ac an Agenda Ymchwil a Datblygu ar gyfer plastigau crwn.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae angen gweithredu ar y cyd gan bob actor ar hyd y gadwyn werth i ddarparu’r economi gylchol ar gyfer plastigau. Er gwaethaf effaith coronafirws yn benodol ar ailgylchwyr plastig a thrawsnewidwyr plastigau, mae'r achos busnes yn parhau i fod yn glir. Rwy’n croesawu’r ymrwymiad a’r gwaith gwych a wnaed gan y Gynghrair Plastigau Cylchlythyr i gyrraedd y targed o 10 miliwn tunnell. ”

Fel cam nesaf, ym mis Ionawr 2021, bydd y CPA yn cyflawni tri cham arall, gan gynnwys system fonitro i olrhain llif deunyddiau plastig yn Ewrop; adroddiad ar y potensial digyffwrdd ar gyfer casglu, didoli ac ailgylchu gwastraff plastig yn well a'r gwelliannau angenrheidiol i gyrraedd y targed o 10 miliwn tunnell; a mapio'r anghenion buddsoddi cysylltiedig. Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y lansiad y Gynghrair Plastigau Cylchlythyr ym mis Rhagfyr 2018.

Dilynodd y lansiad y asesiad rhagarweiniol o addewidion gwirfoddol y diwydiant ar gyfer mwy o blastigau wedi'u hailgylchu. Dangosodd fod addewidion gan gyflenwyr plastigau wedi'u hailgylchu yn ddigonol i gyrraedd a hyd yn oed ragori ar darged yr UE o 10 miliwn tunnell o blastigau wedi'u hailgylchu a ddefnyddiwyd yn Ewrop erbyn 2025. Fodd bynnag, roedd addewidion a dderbyniwyd gan ddefnyddwyr plastigau wedi'u hailgylchu (megis trawsnewidwyr a gweithgynhyrchwyr plastigau) yn ddim yn ddigonol, ac roedd angen gweithredu i bontio'r bwlch rhwng y cyflenwad a'r galw. Am fwy o wybodaeth gweler yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

economi Cylchlythyr

Pam ddylai gwledydd a rhanbarthau edrych tuag at ddull cylchol o ailadeiladu a thrawsnewid eu heconomïau?

cyhoeddwyd

on

Erbyn 2050, bydd y byd yn defnyddio adnoddau sy'n cyfateb i dair Daear blaned. Gyda defnydd cynyddol anghynaliadwy o adnoddau cyfyngedig, mae angen gweithredu'n gyflym ac yn fwriadol i ymateb i'r her hon. Ac eto yn 2019, fe wnaethon ni anfon llai na degfed ran (a dim ond 8.6%) o'r holl ddeunydd a gynhyrchir yn ôl i'r cylch, i'w ailddefnyddio a'i ailgylchu. Mae hynny i lawr 1% o 9.1% yn 2018, nid yw dangos cynnydd yn esbonyddol, ysgrifennwch Cliona Howie a Laura Nolan.

Gallai llwybr datblygu economi gylchol yn Ewrop arwain at a Gostyngiad o 32% yn y defnydd o ddeunydd sylfaenol erbyn 2030, a 53% erbyn 2050. Felly beth sy'n rhwystro gweithredu beiddgar i gyflawni'r targedau hyn?

Ym mis Mawrth 2020 lansiodd yr UE a Cynllun Gweithredu Economi Gylchol newydd mewn ymateb i wneud Ewrop yn “lanach ac yn fwy cystadleuol”, gydag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn datgan y bydd “economi gylchol yn ein gwneud yn llai dibynnol ac yn hybu ein gwytnwch. Mae hyn nid yn unig yn dda i'n hamgylchedd, ond mae'n lleihau dibyniaeth trwy fyrhau ac arallgyfeirio cadwyni cyflenwi. ” Ym mis Medi, cynigiodd von der Leyen gynyddu'r targedau ar gyfer lleihau allyriadau o fwy na thraean ar y ffordd i'r UE gan ddod yn garbon niwtral erbyn 2050.

Ar yr un pryd, mae llywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol yn brwydro yn erbyn effeithiau pandemig Covid-19 i helpu i ailadeiladu eu heconomïau, creu ac arbed swyddi. Mae trawsnewidiad economi gylchol yn allweddol i'r ailadeiladu hwnnw, wrth gyrraedd targedau allyriadau net-sero a osodwyd gan Gytundeb Paris a Bargen Werdd ddiweddar yr UE i sicrhau bod ein heconomi yn gosod llwybr cynaliadwy ar gyfer ein dyfodol.

Ymrwymo i economi gylchol i sicrhau swyddi ac ariannu

Gall economi gylchol greu cyfleoedd economaidd newydd, sicrhau bod diwydiannau'n arbed deunyddiau, ac yn cynhyrchu gwerth ychwanegol o gynhyrchion a gwasanaethau. Rhwng 2012 a 2018 nifer y swyddi sy'n gysylltiedig â'r economi gylchol yn yr UE tyfodd 5%. Gallai trosglwyddiad cylchol ar raddfa Ewropeaidd greu 700,000 o swyddi newydd erbyn 2030 a chynyddu CMC yr UE 0.5% yn ychwanegol.

Gall economi gylchol hybu buddsoddiadau, sicrhau cyllid newydd a chyflymu cynlluniau adfer yn dilyn y pandemig. Bydd rhanbarthau sy'n cofleidio'r economi gylchol yn gallu cyllid cynhaeaf o offerynnau cyllido adferiad a gwytnwch 'Cenhedlaeth Nesaf' yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Cynllun Buddsoddi Bargen Werdd Ewrop, InvestEU ac arian sy'n cefnogi'r Cynllun Gweithredu Economi Gylchol. Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn ategu cyllid arloesi preifat i ddod ag atebion newydd i'r farchnad. Mae cefnogaeth wleidyddol ac economaidd gan yr Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau i ddatblygu polisïau lleol o blaid economi gylchol yn meithrin datblygiad strategaethau ac offer cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer cydweithredu, megis yn slofenia a'r Balcanau Gorllewinol wledydd.

Symud tuag at arloesi systemau i gyflymu'r trawsnewid

Heddiw gallwn weld llawer o fentrau sengl gwych mewn dinasoedd a rhanbarthau ledled Ewrop. Ond “ni fydd dulliau confensiynol yn ddigonol,” nododd y Comisiwn fis Rhagfyr diwethaf pan gyhoeddodd Fargen Werdd Ewrop cynigion. Comisiynydd yr Amgylchedd Virginijus Sinkevičius Dywedodd “bydd angen newid mwy systemig i symud y tu hwnt i reoli gwastraff yn unig a sicrhau trosglwyddiad go iawn i economi gylchol.”

Er bod prosiectau arloesi presennol yn ychwanegu gwerth at y newid i economi gylchol, yr her sy'n ein hwynebu o hyd yw'r angen gweithio ar draws llawer o ddisgyblaethau a chadwyni gwerth ar yr un pryd. Mae'r dull trawsbynciol hwn yn gofyn am gydlynu soffistigedig a ffurfiol. Rhaid i'r newid i economi gylchol fod yn systemig ac wedi'i ymgorffori ym mhob rhan o gymdeithas i fod yn wirioneddol drawsnewidiol.

Nid oes templed, ond mae yna fethodoleg

Mae pobl yn gyflym i edrych ar broblem a dod o hyd i ateb ar unwaith. Bydd atebion i heriau sengl yn gwella'r statws cyfredol yn raddol, ond ni fyddant yn ein helpu i gyrraedd ein nodau uchelgeisiol gyda'r darlun mawr mewn golwg. Ymhellach, wgall het weithio mewn un ddinas neu ranbarth, efallai na fydd yn gweithio mewn marchnad arall. “Mae templedi a chynlluniau ar sut i newid dinasoedd i ddod yn gylchol yn ffordd linellol o feddwl,” esboniodd Ladeja Godina Košir, Cyfarwyddwr Newid Cylchol, Cadeirydd Llwyfan Rhanddeiliaid yr Economi Gylchol Ewropeaidd. “Rhaid i ni ddysgu oddi wrth ein gilydd a deall beth sydd wedi gweithio. Rhaid i ni hefyd feiddio gweld sut mae pob dinas yn unigryw i ddatblygu modelau economi gylchol ar gyfer pob dinas. ”

Mae arnom angen mecanweithiau a all ein helpu i ddysgu oddi wrth eraill ond hefyd ddarparu ar gyfer amgylcheddau unigryw ac anghenion sy'n esblygu'n barhaus. Yn EIT Climate-KIC, gelwir y broses a ddefnyddiwn i wneud hyn yn Arddangosiad Dwfn. Mae'n offeryn dylunio systemau sy'n trosi tiriogaethau a chadwyni gwerth yn labordai byw ar gyfer economi gylchol ac arloesi yn barod i'w weithredu ar raddfa fawr, wedi'i seilio ar weithredu.

Arddangosiadau Dwfn: methodoleg drosglwyddadwy

Mae Slofenia yn un enghraifft ymhlith llawer o wledydd sydd wedi ymrwymo i drosglwyddo cylchol ar raddfa fawr, gan weithio gydag EIT Climate-KIC i ddatblygu a darparu peilot arddangos a fydd yn mynd i'r afael â thrawsnewid cadwyn gadwyn gyfan trwy ysgogi polisi, addysg, cyllid, entrepreneuriaeth ac ymgysylltu â'r gymuned. Gellir ailadrodd elfennau o'r profiadau hyn ar draws safleoedd prawf Ewropeaidd eraill: ar hyn o bryd rydym yn gweithio i ddatblygu dull pontio economi gylchol gyda gwledydd fel yr Eidal, Bwlgaria ac Iwerddon, rhanbarthau fel Cantabria yn Sbaen a dinasoedd fel Milan a Leuven, gan brofi bod ystod amrywiol o gall economïau ymgysylltu a gweithredu trosglwyddo ar raddfa.

Mae rhoi atebion cylchol systemig yn eu lle yn ei gwneud yn ofynnol i randdeiliaid weithio gyda'i gilydd ar draws lefelau'r UE, y wladwriaeth, y rhanbarth a'r lleol. Mae EIT Hinsawdd-KIC yn harneisio dysgu ar y cyd ar draws materion a heriau cymhleth, gan gynnwys cynnal nifer o weithdai gydag actorion o'r diwydiant, gweinyddiaeth, cyrff anllywodraethol, y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac ymchwil a'r byd academaidd.

Gadael neb ar ôl

Prif fuddiolwyr trawsnewidiad carbon isel cynaliadwy yw'r cymunedau lleol, diwydiant a busnesau yn ogystal â rhanddeiliaid eraill o gwahanol sectorau a chadwyni gwerth. Mae'n hanfodol rhoi perchnogaeth o'r trawsnewidiad hwn a'i gynlluniau gweithredu i bob dinesydd, ac ni fydd trosglwyddo effeithiol yn digwydd hebddo. Mae hyn yn cynnwys aelodau o'r gymuned, gweision cyhoeddus, academyddion, entrepreneuriaid, myfyrwyr a llunwyr polisi.

Mae'r integreiddiad hwn o'r holl actorion ar draws cymaint o adrannau o'n cymdeithas yn sicrhau bod fframweithiau rhyngwyneb derbyniol a hylif yn cael eu hymgorffori yn y dull portffolio. Ac eto, heddiw mae fframweithiau polisi a chyllidol wedi'u cynllunio ar gyfer economi linellol. Trwy weithio gyda gweinyddiaeth gyhoeddus a'r Comisiwn Ewropeaidd i hyrwyddo deialog aml-randdeiliad, mae EIT Climate-KIC yn trosoli gweithredu ar draws lefelau amrywiol o lywodraethu a sectorau: os bydd angen i ni newid y system gyfan, ni fydd gweithio gydag un Weinyddiaeth yn unig yn ei thorri. Yn ein gwaith parhaus, rydym wedi gweld llawer o adrannau o fewn rhanbarthau o ddifrif ac yn benderfynol o weithio gyda'n gilydd. Ond pan fydd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ymgynnull o amgylch y bwrdd i ddadbacio problem gymhleth fel economi gylchol, nid yw'n anghyffredin sylweddoli na fu digon o amser i gael y sgyrsiau cywir i gydlynu rhaglenni na rhychwantu sawl llinell gyllideb ryngadrannol neu weinidogaeth. O fewn ein Arddangosiadau Dwfn ar Drawsnewid yr Economi Gylchol, mae'r Lab Polisi Pontio yn gweithio ar draws sawl corff llywodraethol i ail-lunio ac ailfformiwleiddio polisïau newydd sy'n integreiddio cylchrediad i fframwaith rheoleiddio newydd.

A cgall economi ircular arwain at gymdeithasau cynaliadwy a chynhwysol

Mae ymgysylltu â phob cymuned a rhanddeiliad gwahanol, ynghyd â darparu lleoedd lle gall unrhyw un ddysgu, datblygu a chynnal sgiliau perthnasol, yn galluogi dinasyddion i gymryd rhan ac i gymryd rhan yn y trawsnewidiadau - gan sicrhau bod realiti amrywiol poblogaeth rhanbarth yn parhau i fod yn ganolbwynt.

Os bydd rhanbarthau Ewrop ar yr adeg hon o aflonyddwch cymdeithasol digynsail, yn bachu ar y cyfle hwn i adeiladu rhaglenni economi gylchol mwy cynhwysol a chystadleuol, bydd y buddion cyfansawdd yn siarad drostynt eu hunain. Mae'n golygu symud o atebion technolegol unigol i bortffolio ehangach o weithgaredd a fydd yn ysgogi sgiliau newydd ac yn creu swyddi, yn cyrraedd allyriadau sero ac yn gwella mynediad at well ansawdd bywyd. Mae'n golygu gweithio gyda'n gilydd, mewn ffordd deg a thryloyw. Mae'n golygu nodi ac yna newid y polisïau sy'n atal arloesedd systemig rhag digwydd. Trwy gefnogaeth Arddangosiadau Dwfn, mae EIT Climate-KIC yn integreiddio dysgiadau, yn helpu i rannu'r hyn a ddysgwyd ac yn adeiladu ar arfer gorau ac addasu lleol i greu cymdeithasau cynaliadwy a chynhwysol mewn marchnadoedd, rhanbarthau a dinasoedd eraill.

Byddai'r wobr yn chwyddo popeth y mae rhanbarth wedi ceisio'i gyflawni: cyrraedd allyriadau carbon net-sero, galluogi rhanbarthau i aros yn gystadleuol a gadael neb ar ôl.

Mae Cliona Howie wedi bod yn gweithio fel ymgynghorydd amgylcheddol ers dros 20 mlynedd, gan gefnogi'r sectorau cyhoeddus a phreifat mewn meysydd fel cadwraeth, effeithlonrwydd adnoddau, ecoleg ddiwydiannol a symbiosis. Yn EIT Climate-KIC hi yw'r arweinydd ar ddatblygu a phontio economi gylchol.

Mae Laura Nolan yn arbenigwr ymgysylltu â rhanddeiliaid sydd â phrofiad o gyflwyno rhaglenni ym meysydd newid yn yr hinsawdd, ynni adnewyddadwy a datblygu cynaliadwy. Yn EIT Climate-KIC mae hi'n arwain ar ddatblygu rhaglenni economi gylchol ac yn rheoli prosiectau Ewropeaidd fel H2020 CICERONE.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â [e-bost wedi'i warchod]

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae ymchwil yn dangos nad yw'r cyhoedd yn poeni am argyfwng hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae ymchwil newydd yn Ewrop a'r Unol Daleithiau yn dangos nad yw dognau mawr o'r cyhoedd yn derbyn y brys yr argyfwng hinsawdd, a lleiafrif yn unig sy'n credu y bydd yn effeithio'n ddifrifol arnyn nhw a'u teuluoedd dros y pymtheng mlynedd nesaf.
Mae'r arolwg, a gomisiynwyd gan d | part a Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored, yn rhan o astudiaeth newydd o bwys o ymwybyddiaeth o'r hinsawdd. Mae'n siartio agweddau ar fodolaeth, achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd yn yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, Sweden, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, y DU a'r UD. Mae hefyd yn archwilio agweddau'r cyhoedd at gyfres o bolisïau y gallai'r UE a llywodraethau cenedlaethol eu harneisio i leihau'r difrod a achosir gan allyriadau a wnaed gan bobl.
Mae'r adroddiad yn canfod, er bod mwyafrif clir o ymatebwyr Ewropeaidd ac America yn ymwybodol bod yr hinsawdd yn cynhesu, a'i bod yn debygol o gael effeithiau negyddol ar y ddynoliaeth, mae dealltwriaeth wyrgam y cyhoedd o'r consensws gwyddonol yn Ewrop ac America. Mae hyn, mae'r adroddiad yn dadlau, wedi creu bwlch rhwng ymwybyddiaeth y cyhoedd a gwyddoniaeth hinsawdd, gan adael y cyhoedd yn tanamcangyfrif brys yr argyfwng, ac yn methu â gwerthfawrogi maint y gweithredu sy'n ofynnol. 
Mae pawb ond lleiafrif bach yn derbyn bod gan weithgareddau dynol rôl mewn newid yn yr hinsawdd - gyda dim mwy na 10% yn gwrthod credu hyn mewn unrhyw wlad a arolygwyd.  
Fodd bynnag, er bod gwadu llwyr yn brin, mae dryswch eang ynghylch maint cyfrifoldeb dynol. Mae lleiafrifoedd mawr - yn amrywio o 17% i 44% ar draws y gwledydd a arolygwyd - yn dal i gredu bod newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan fodau dynol a phrosesau naturiol. Mae hyn yn bwysig oherwydd bod y rhai sy'n derbyn bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithred ddynol ddwywaith yn fwy tebygol o gredu y bydd yn achosi canlyniadau negyddol yn eu bywydau eu hunain.
 
Mae lleiafrifoedd sylweddol yn credu bod gwyddonwyr wedi'u rhannu'n gyfartal ar achosion cynhesu byd-eang - gan gynnwys dwy ran o dair o bleidleiswyr yn y Weriniaeth Tsiec (67%) a bron i hanner yn y DU (46%). Mewn gwirionedd, mae 97 y cant o wyddonwyr hinsawdd yn cytuno bod bodau dynol wedi achosi cynhesu byd-eang yn ddiweddar.
 
Mae mwyafrif helaeth o ddinasyddion Ewrop a dinasyddion yr Unol Daleithiau ym mhob un o'r naw gwlad a holwyd yn cytuno bod angen ymateb ar y cyd i newid hinsawdd, p'un ai i liniaru newid yn yr hinsawdd neu addasu i'w heriau.  Mae mwyafrifoedd yn Sbaen (80%) yr Eidal (73%), Gwlad Pwyl (64%), Ffrainc (60%), y DU (58%) a'r UD (57%) yn cytuno â'r datganiad bod “Fe ddylen ni wneud popeth o fewn ein gallu i atal newid yn yr hinsawdd.”
Mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod polareiddio ar hyd llinellau plaid wleidyddol ar newid yn yr hinsawdd - yn Ewrop yn ogystal â'r UD. Mae'r rhai ar y chwith yn tueddu i fod yn fwy ymwybodol o fodolaeth, achosion ac effaith newid yn yr hinsawdd, ac yn fwy o blaid gweithredu, na phobl ar y dde. Mae'r gwahaniaethau hyn yn bwysicach nag amrywiad demograffig yn y mwyafrif o wledydd. Er enghraifft, yn yr UD, mae'r rhai sy'n nodi eu bod yn chwith yn eu cyfeiriadedd gwleidyddol bron i deirgwaith yn fwy tebygol o ddisgwyl effaith negyddol ar eu bywydau eu hunain (49%) o gymharu â'r rhai sy'n nodi bod mwy ar y dde (17%). Mae polareiddio hefyd wedi'i nodi yn Sweden, Ffrainc, yr Eidal a'r DU. Yr unig wlad lle mae cydbwysedd ar draws y sbectrwm yw'r Weriniaeth Tsiec.
 
Mae mwyafrif yn barod i weithredu ar newid yn yr hinsawdd, ond mae'r gweithredoedd y maen nhw'n eu ffafrio yn tueddu i ganolbwyntio ar y defnyddiwr yn hytrach nag ymdrechion i greu newid cymdeithasol ar y cyd.  Dywed mwyafrif yr ymatebwyr ym mhob gwlad eu bod eisoes wedi torri eu defnydd o blastig (62%), eu teithio awyr (61%) neu eu teithio mewn car (55%).  Mae mwyafrif hefyd yn dweud eu bod naill ai eisoes neu yn bwriadu lleihau eu defnydd o gig, newid i gyflenwr ynni gwyrdd, pleidleisio dros barti oherwydd eu rhaglen newid yn yr hinsawdd, neu brynu mwy o fwyd organig a gynhyrchir yn lleol.
 
Fodd bynnag, mae pobl yn llawer llai tebygol o gefnogi ymgysylltiad cymdeithas sifil yn uniongyrchol, gyda lleiafrifoedd bach yn unig wedi rhoi i sefydliad amgylcheddol (15% ar draws yr arolwg), ymuno â sefydliad amgylcheddol, (8% ar draws yr arolwg), neu ymuno â phrotest amgylcheddol. (9% ar draws yr arolwg). Dim ond chwarter (25%) yr ymatebwyr ar draws yr arolwg sy'n dweud eu bod wedi pleidleisio dros blaid wleidyddol oherwydd eu polisïau newid yn yr hinsawdd.
Dim ond 47 y cant o'r rhai a holwyd sy'n credu bod ganddyn nhw, fel unigolion, gyfrifoldeb uchel iawn am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dim ond yn y DU (66%), yr Almaen (55%), yr Unol Daleithiau (53%), Sweden, (52%), a Sbaen (50%) y mae mwyafrif sy'n teimlo ymdeimlad uchel o gyfrifoldeb eu hunain.   Ymhob gwlad a arolygwyd mae pobl yn fwy tebygol o feddwl bod gan eu Llywodraeth genedlaethol gyfrifoldeb uchel am fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.   Mae hyn yn amrywio o 77% o'r rhai a arolygwyd yn yr Almaen a'r DU i 69% yn yr UD, 69% yn Sweden a 73% yn Sbaen.  Ym mhob gwlad yn yr UE, roedd ymatebwyr ychydig yn fwy tebygol o weld bod gan yr UE gyfrifoldeb uchel am leihau newid yn yr hinsawdd na Llywodraethau cenedlaethol. 
 
Mae'r arolwg barn hefyd yn canfod ei bod yn well gan bobl gael cynnig cymhellion i weithredu ar newid yn yr hinsawdd yn hytrach nag wynebu gwaharddiadau neu drethi carbon.  Mae mwyafrif bach yn barod i dalu rhywfaint mwy o dreth am fwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd - heblaw yn Ffrainc, yr Eidal a'r Weriniaeth Tsiec - ond mae'r ganran sy'n barod i dalu mwy na swm bach (cyflog un awr y mis) wedi'i chyfyngu i chwarter fwyaf - yn Sbaen a'r UD.  Roedd cynyddu trethi ar bob hediad, neu gyflwyno ardoll ar gyfer taflenni mynych, wedi ennyn rhywfaint o gefnogaeth ar draws y gwledydd polled (rhwng 18 y cant a 36 y cant, gyda'i gilydd). Er mai'r polisi a ffefrir ar gyfer mynd i'r afael ag allyriadau teithio awyr, o bell ffordd, oedd gwella seilwaith daear ar gyfer bysiau a threnau.
Dywedodd Heather Grabbe, cyfarwyddwr Sefydliad Polisi Ewropeaidd y Gymdeithas Agored “Llawer cNid yw dinasyddion ledled Ewrop a'r UD yn sylweddoli o hyd bod consensws gwyddonol ar gyfrifoldeb dynol dros newid yn yr hinsawdd yn llethol. Er bod gwadu llwyr yn brin, mae yna gred ffug eang, a hyrwyddir gan fuddiannau breintiedig yn erbyn lleihau allyriadau, bod gwyddonwyr yn cael eu rhannu a yw bodau dynol yn achosi newid yn yr hinsawdd - pan mewn gwirionedd mae 97% o wyddonwyr yn gwybod hynny.
 
"Mae'r gwadiad meddal hwn yn bwysig oherwydd ei fod yn tawelu'r cyhoedd i feddwl na fydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio llawer ar eu bywydau dros y degawdau nesaf, ac nid ydyn nhw'n sylweddoli pa mor radical y mae angen i ni newid ein system a'n harferion economaidd i atal cwymp ecolegol. mae pleidleisio yn dangos mai'r bobl fwyaf argyhoeddedig yw bod newid yn yr hinsawdd yn ganlyniad gweithgaredd dynol, y mwyaf cywir y maent yn amcangyfrif ei effaith a pho fwyaf y maent am weithredu. ”
Dywedodd Jan Eichhorn, cyfarwyddwr ymchwil d | rhan ac awdur arweiniol yr astudiaeth: "Mae'r cyhoedd yn Ewrop a'r UD eisiau gweld gweithredu mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd ar draws yr holl ddemograffeg. Mae angen i wleidyddion ddangos arweiniad wrth ymateb i'r awydd hwn yn ffordd uchelgeisiol sy'n gwella dealltwriaeth pobl o ddifrifoldeb yr argyfwng a'r effaith y mae bodau dynol yn ei chael - gan nad yw'r ddealltwriaeth hon wedi'i datblygu'n ddigonol hyd yn hyn. Nid yw dibynnu ar weithredu unigol yn ddigonol. Mae pobl yn gweld y wladwriaeth a sefydliadau rhyngwladol yn yr UE â gofal. Mae pobl yn agored yn bennaf i gael eu hargyhoeddi i gefnogi gweithredu mwy helaeth, ond er mwyn cyflawni hyn ar frys mae angen gwaith pellach gan actorion cymdeithas wleidyddol a sifil. "
 
CANFYDDIADAU:
 • Mae mwyafrif sylweddol o bobl Ewrop ac Americanwyr yn credu bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd. Ym mhob un o'r naw gwlad a arolygwyd, dywed mwyafrif llethol o'r ymatebwyr fod yr hinsawdd yn newid yn bendant neu'n bendant - yn amrywio o 83 y cant yn yr UD i 95 y cant yn yr Almaen.
 • Mae gwadiad newid hinsawdd llwyr yn brin ym mhob un o'r gwledydd a arolygwyd. Mae gan UDA a Sweden y grŵp mwyaf o bobl sydd naill ai'n amau ​​newid yn yr hinsawdd neu'n argyhoeddedig nad yw'n digwydd, a, hyd yn oed yma, dim ond ychydig dros 10 y cant o'r rhai a arolygwyd ydyw.
 • Fodd bynnag,mae dros draean (35%) o'r rhai a arolygwyd yn y naw gwlad yn priodoli newid yn yr hinsawdd i gydbwysedd o brosesau naturiol a dynol - gyda'r teimlad hwn yn fwyaf amlwg yn Ffrainc (44%), y Weriniaeth Tsiec (39%) a'r UD (38%). Y farn luosogrwydd ymhlith ymatebwyr yw ei fod yn cael ei achosi “yn bennaf gan weithgaredd ddynol”.
 • Mae grŵp sylweddol o amheuwyr priodoli 'meddal' yn credu, yn groes i'r consensws gwyddonol, mae newid yn yr hinsawdd yn cael ei achosi yn gyfartal gan weithgareddau dynol a phrosesau naturiol: mae'r etholaethau hyn yn amrywio o 17 y cant yn Sbaen i 44 y cant yn Ffrainc. O'u hychwanegu at yr amheuwyr priodoli “caled”, nad ydyn nhw'n credu bod gweithgaredd dynol yn ffactor sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd, mae'r amheuwyr hyn gyda'i gilydd yn ffurfio'r mwyafrif yn Ffrainc, Gwlad Pwyl, y Weriniaeth Tsiec ac UDA.
 • Mae mwyafrif yn credu y bydd gan newid yn yr hinsawdd ganlyniadau negyddol iawn i fywyd ar y ddaear yn Sbaen (65%), yr Almaen (64%), y DU (60%), Sweden (57%), y Weriniaeth Tsiec (56%) a'r Eidal ( 51%).  Fodd bynnag, mae lleiafrif sylweddol o “amheuwyr effaith” sy'n credu y bydd y canlyniadau negyddol yn gorbwyso'r canlyniadau negyddol - yn amrywio o 17 y cant yn y Weriniaeth Tsiec i 34 y cant yn Ffrainc. Mae yna grŵp yn y canol hefyd nad ydyn nhw'n gweld cynhesu byd-eang yn ddiniwed, ond sy'n meddwl y bydd canlyniadau negyddol hefyd yn cael eu cydbwyso gan rai positif. Mae'r “grŵp canol” hwn yn amrywio o 12 y cant yn Sbaen i 43 y cant yn Ffrainc. 
 • Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio'n gryf ar eu bywydau eu hunain yn ystod y pymtheng mlynedd nesaf. Dim ond yn yr Eidal, yr Almaen a Ffrainc y mae mwy na chwarter y bobl yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn amharu'n gryf ar eu bywydau erbyn 2035 os na chymerir unrhyw gamau ychwanegol. Er mai'r farn gyffredinol yw y bydd rhai newid i'w bywydau, mae lleiafrif sylweddol yn credu na fydd eu bywydau'n newid o gwbl o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd heb eu gwirio - gyda'r grŵp mwyaf yn y Weriniaeth Tsiec (26%) ac yna Sweden (19%), UDA a Gwlad Pwyl ( 18%), yr Almaen (16%) a'r DU (15%).
 • Mae oedran yn gwneud gwahaniaeth i safbwyntiau ar newid yn yr hinsawdd, ond dim ond mewn rhai gwledydd. At ei gilydd, mae pobl iau yn tueddu i fod yn fwy tebygol o ddisgwyl effeithiau negyddol newid yn yr hinsawdd ar eu bywydau erbyn 2035 os na wneir unrhyw beth i fynd i'r afael â'r materion. Mae'r duedd hon yn arbennig o gryf yn yr Almaen; lle mae effeithiau negyddol yn cael eu disgwyl gan 36 y cant o bobl ifanc 18-34 oed (o'i gymharu â 30% o bobl 55-74 oed), yr Eidal; (46% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 33% o bobl 55-74 oed), Sbaen; (43% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 32% o bobl 55-74 oed) a'r DU; (36% o bobl ifanc 18-34 oed o gymharu â 22% o bobl 55-74 oed).
 • Dim ond fel lleiafrif y mae gosod trethi uwch ar hediadau yn cael ei ystyried fel yr opsiwn gorau i leihau allyriadau o hediadau o hediadau - yn amrywio o 18 y cant yn Sbaen i 30 y cant yn yr UD a 36 y cant y cant yn y DU. Mae gwaharddiad llwyr ar hediadau mewnol o fewn gwledydd hyd yn oed yn llai poblogaidd, gan fwynhau'r gefnogaeth fwyaf yn Ffrainc (14%) a'r Almaen (14%). Y polisi mwyaf poblogaidd ar gyfer lleihau allyriadau o deithio ar awyrennau yw gwella'r rhwydweithiau trenau a bysiau, a ddewisir fel y polisi gorau gan fwyafrif yr ymatebwyr yn Sbaen, yr Eidal a Gwlad Pwyl.
 • Mae mwyafrif yn y mwyafrif o wledydd yn barod i berswadio eu ffrindiau a'u teulu i ymddwyn mewn ffordd sy'n fwy cyfeillgar i'r hinsawdd - gyda dim ond 11 y cant yn yr Eidal a 18 y cant yn Sbaen ddim yn fodlon gwneud hyn. Fodd bynnag, ni fyddai bron i 40 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, yr UD a'r DU yn ystyried y syniad hwn o gwbl.
 • Mae cefnogaeth eang i newid i gwmni ynni gwyrdd i ddarparu ynni cartref. Fodd bynnag, mae gan Ffrainc a'r UD leiafrifoedd mawr (42% a 39% yn y drefn honno) na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd. Mae hyn yn cymharu â dim ond 14 y cant yn yr Eidal ac 20 y cant yn Sbaen na fyddent yn ystyried newid i ynni gwyrdd.
 • Mae mwyafrifoedd Ewrop yn barod i leihau eu defnydd o gig, ond mae'r ffigurau'n amrywio'n fawr. Dim ond chwarter y bobl yn yr Eidal a'r Almaen sydd Nodyn yn barod i leihau eu defnydd o gig, o'i gymharu â 58 y cant o bobl yn y Weriniaeth Tsiec, 50 y cant o bobl yn yr UD, a thua 40 y cant yn Sbaen, y DU, Sweden a Gwlad Pwyl.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Gwelliant amlwg yn ansawdd aer Ewrop dros y degawd diwethaf, llai o farwolaethau yn gysylltiedig â llygredd

cyhoeddwyd

on

Mae gwell ansawdd aer wedi arwain at ostyngiad sylweddol mewn marwolaethau cynamserol yn Ewrop dros y degawd diwethaf. Fodd bynnag, mae data swyddogol diweddaraf Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE) yn dangos bod bron pob Ewropeaidd yn dal i ddioddef o lygredd aer, gan arwain at oddeutu 400,000 o farwolaethau cynamserol ar draws y cyfandir.

Yr AEE 'Ansawdd aer yn Ewrop - adroddiad 2020yn dangos bod chwe Aelod-wladwriaeth wedi rhagori ar werth terfyn yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer deunydd gronynnol mân (PM2.5) yn 2018: Bwlgaria, Croatia, Tsiecia, yr Eidal, Gwlad Pwyl a Rwmania. Dim ond pedair gwlad yn Ewrop - Estonia, y Ffindir, Gwlad yr Iâ ac Iwerddon - oedd â chrynodiadau mater gronynnol mân a oedd yn is na gwerthoedd canllaw llymach Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Mae adroddiad yr AEE yn nodi bod bwlch o hyd rhwng terfynau ansawdd aer cyfreithiol yr UE a chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd, mater y mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio mynd i'r afael ag ef trwy adolygu safonau'r UE o dan y Cynllun Gweithredu Llygredd Dim.

Mae'r dadansoddiad AEE newydd yn seiliedig ar y diweddaraf data swyddogol ansawdd aer o fwy na 4 000 o orsafoedd monitro ledled Ewrop yn 2018.

Achosodd dod i gysylltiad â mater gronynnol mân tua 417,000 o farwolaethau cynamserol mewn 41 o wledydd Ewropeaidd yn 2018, yn ôl asesiad yr AEE. Digwyddodd tua 379,000 o'r marwolaethau hynny yn EU-28 lle priodolwyd 54,000 a 19,000 o farwolaethau cynamserol i nitrogen deuocsid (NO2) ac osôn lefel daear (O3), yn y drefn honno. (Amcangyfrifon ar wahân yw'r tri ffigur ac ni ddylid adio'r rhifau gyda'i gilydd er mwyn osgoi cyfrif dwbl.)

Mae polisïau’r UE, polisïau cenedlaethol a lleol a thoriadau allyriadau mewn sectorau allweddol wedi gwella ansawdd aer ledled Ewrop, dengys adroddiad yr AEE. Er 2000, mae allyriadau llygryddion aer allweddol, gan gynnwys ocsidau nitrogen (NOx), o drafnidiaeth wedi gostwng yn sylweddol, er gwaethaf y galw cynyddol am symudedd a'r cynnydd cysylltiedig yn allyriadau nwyon tŷ gwydr y sector. Mae allyriadau llygryddion o'r cyflenwad ynni hefyd wedi gweld gostyngiadau mawr tra bod y cynnydd o ran lleihau allyriadau o adeiladau ac amaethyddiaeth wedi bod yn araf.

Diolch i well ansawdd aer, bu farw tua 60,000 yn llai o bobl yn gynamserol oherwydd llygredd deunydd gronynnol mân yn 2018, o’i gymharu â 2009. Ar gyfer nitrogen deuocsid, mae’r gostyngiad hyd yn oed yn fwy gan fod marwolaethau cynamserol wedi dirywio tua 54% dros y degawd diwethaf. Mae parhau i weithredu polisïau amgylcheddol a hinsawdd ledled Ewrop yn ffactor allweddol y tu ôl i'r gwelliannau.

“Mae’n newyddion da bod ansawdd aer yn gwella diolch i’r polisïau amgylcheddol a hinsawdd yr ydym wedi bod yn eu gweithredu. Ond allwn ni ddim anwybyddu'r anfantais - mae nifer y marwolaethau cynamserol yn Ewrop oherwydd llygredd aer yn dal i fod yn llawer rhy uchel. Gyda Bargen Werdd Ewrop rydym wedi gosod uchelgais i ni ein hunain o leihau pob math o lygredd i ddim. Os ydym am lwyddo a diogelu iechyd pobl a'r amgylchedd yn llawn, mae angen i ni dorri llygredd aer ymhellach ac alinio ein safonau ansawdd aer yn agosach ag argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd. Byddwn yn edrych ar hyn yn ein Cynllun Gweithredu sydd ar ddod, ”meddai Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius.

“Mae data’r AEE yn profi bod buddsoddi mewn gwell ansawdd aer yn fuddsoddiad ar gyfer gwell iechyd a chynhyrchedd i bob Ewropeaidd. Mae polisïau a chamau gweithredu sy’n gyson ag uchelgais llygredd sero Ewrop, yn arwain at fywydau hirach ac iachach a chymdeithasau mwy gwydn, ”meddai Hans Bruyninckx, Cyfarwyddwr Gweithredol yr AEE.

Yn ddiweddar, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi map ffordd ar gyfer Cynllun Gweithredu'r UE Tuag at a Uchelgais Dim Llygredd, sy'n rhan o Fargen Werdd Ewrop.

Ansawdd aer a COVID-19

Mae adroddiad yr AEE hefyd yn cynnwys trosolwg o'r cysylltiadau rhwng pandemig COVID-19 ac ansawdd aer. Mae asesiad manylach o ddata dros dro yr AEE ar gyfer 2020 a modelu ategol gan Wasanaeth Monitro Atmosfferig Copernicus (CAMS), yn cadarnhau asesiadau cynharach yn dangos gostyngiadau hyd at 60% o lygryddion aer penodol mewn llawer o wledydd Ewropeaidd lle gweithredwyd mesurau cloi yng ngwanwyn 2020 Nid oes gan yr AEE amcangyfrifon eto ar effeithiau cadarnhaol posibl iechyd yr aer glanach yn ystod 2020.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod dod i gysylltiad tymor hir â llygryddion aer yn achosi clefydau cardiofasgwlaidd ac anadlol, y mae'r ddau wedi'u nodi fel ffactorau risg marwolaeth mewn cleifion COVID-19. Fodd bynnag, nid yw'r achos rhwng llygredd aer a difrifoldeb yr heintiau COVID-19 yn glir ac mae angen ymchwil epidemiolegol pellach.

Cefndir

Briff yr AEE, Asesiadau risg iechyd AEE o lygredd aer, yn darparu trosolwg o sut mae'r AEE yn cyfrifo ei amcangyfrifon ar effeithiau ansawdd aer gwael ar iechyd.

Mae effeithiau iechyd dod i gysylltiad â llygredd aer yn amrywiol, yn amrywio o lid yr ysgyfaint i farwolaethau cynamserol. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn gwerthuso'r dystiolaeth wyddonol gynyddol sy'n cysylltu llygredd aer â gwahanol effeithiau ar iechyd er mwyn cynnig canllawiau newydd.

Yn asesiad risg iechyd yr AEE, dewisir marwolaethau fel y canlyniad iechyd sy'n cael ei feintioli, gan mai hwn yw'r un y mae'r dystiolaeth wyddonol fwyaf cadarn ar ei gyfer. Amcangyfrifir marwolaethau oherwydd yr amlygiad tymor hir i lygredd aer gan ddefnyddio dau fetrig gwahanol: “marwolaethau cynamserol” a “blynyddoedd o fywyd a gollwyd”. Mae'r amcangyfrifon hyn yn mesur effaith gyffredinol llygredd aer ar draws poblogaeth benodol ac, er enghraifft, ni ellir neilltuo'r niferoedd i unigolion penodol sy'n byw mewn lleoliad daearyddol penodol.

Amcangyfrifir yr effeithiau ar iechyd ar wahân ar gyfer y tri llygrydd (PM2.5, NO2 ac O3). Ni ellir adio'r rhifau hyn at ei gilydd i bennu cyfanswm yr effeithiau ar iechyd, oherwydd gallai hyn arwain at gyfrif dwbl y bobl sy'n agored i lefelau uchel o fwy nag un llygrydd.

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd