Cysylltu â ni

Cynllun Masnachu Allyriadau (ETS)

Newid yn yr hinsawdd: Bargen ar System Masnachu Allyriadau (ETS) fwy uchelgeisiol 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau a llywodraethau'r UE wedi cytuno i ddiwygio'r System Masnachu Allyriadau i leihau allyriadau diwydiannol ymhellach a buddsoddi mwy mewn technolegau sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd, ENVI.

System Masnachu Allyriadau yr UE (ETS), sy’n ymgorffori’r egwyddor “y llygrwr sy’n talu”, sydd wrth wraidd polisi hinsawdd Ewrop ac yn allweddol i gyflawni’r amcan o niwtraliaeth hinsawdd yr UE. Drwy roi pris ar allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG), mae’r ETS wedi sbarduno gostyngiadau sylweddol yn allyriadau’r UE, gan fod gan ddiwydiannau gymhelliant i leihau eu hallyriadau a buddsoddi mewn technolegau sy’n gyfeillgar i’r hinsawdd.

Uchelgeisiau uwch ar gyfer 2030

Rhaid torri allyriadau yn y sectorau ETS 62% erbyn 2030, o gymharu â 2005, sydd un pwynt canran yn fwy nag a gynigiwyd gan y Comisiwn. Er mwyn cyrraedd y gostyngiad hwn, bydd gostyngiad unwaith ac am byth i swm y lwfansau ar draws yr UE o 90 Mt Co2 yn 2024 a 27 Mt yn 2026 ar y cyd â gostyngiad blynyddol o 4.3% mewn lwfansau o 2024-27. a 4.4% o 2028-30.

Dileu lwfansau am ddim yn raddol i gwmnïau

Bydd y lwfansau am ddim i ddiwydiannau yn yr ETS yn cael eu dirwyn i ben fel a ganlyn:

2026: 2.5%, 2027: 5%, 2028: 10%, 2029: 22.5%, 2030: 48.5%, 2031: 61%, 2032: 73.5%, 2033: 86%, 2034%.

hysbyseb

Y Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM), y cyrhaeddodd ASEau arno cytundeb gyda llywodraethau'r UE yn gynharach yr wythnos hon i atal gollyngiadau carbon, yn cael eu cyflwyno'n raddol ar yr un cyflymder ag y bydd y lwfansau am ddim yn yr ETS yn cael eu dirwyn i ben yn raddol. Felly bydd y CBAM yn dechrau yn 2026 ac yn cael ei gyflwyno'n llawn erbyn 2034.

Erbyn 2025, bydd y Comisiwn yn asesu’r risg o ollyngiadau carbon ar gyfer nwyddau a gynhyrchir yn yr UE y bwriedir eu hallforio i wledydd y tu allan i’r UE ac, os oes angen, yn cyflwyno cynnig deddfwriaethol sy’n cydymffurfio â’r WTO i fynd i’r afael â’r risg hon. Yn ogystal, amcangyfrifir y bydd 47.5 miliwn o lwfansau yn cael eu defnyddio i godi cyllid newydd ac ychwanegol i fynd i'r afael ag unrhyw risg o ollyngiadau carbon sy'n gysylltiedig ag allforio.

ETS II ar gyfer adeiladau a thrafnidiaeth

Bydd ETS II newydd ar wahân ar gyfer tanwydd ar gyfer trafnidiaeth ffyrdd ac adeiladau a fydd yn rhoi pris ar allyriadau o'r sectorau hyn yn cael ei sefydlu erbyn 2027. Mae hyn flwyddyn yn ddiweddarach nag a gynigiwyd gan y Comisiwn. Yn unol â chais y Senedd, bydd tanwydd ar gyfer sectorau eraill megis gweithgynhyrchu hefyd yn cael ei gynnwys. Yn ogystal, gallai ETS II gael ei ohirio tan 2028 i amddiffyn dinasyddion, os yw prisiau ynni yn eithriadol o uchel. At hynny, bydd mecanwaith sefydlogrwydd prisiau newydd yn cael ei sefydlu i sicrhau, os bydd pris lwfans yn ETS II yn codi uwchlaw 45 EUR, y bydd 20 miliwn o lwfansau ychwanegol yn cael eu rhyddhau.

Ariannu'r trawsnewidiad gwyrdd

Bydd mwy o arian ar gael ar gyfer technolegau arloesol ac i foderneiddio'r system ynni.

Mae practis meddygol Cronfa Arloesi, yn cael ei gynyddu o'r lwfansau presennol o 450 i 575 miliwn.

Mae practis meddygol Cronfa Foderneiddio yn cael ei gynyddu drwy arwerthu 2.5% ychwanegol o lwfansau a fydd yn cefnogi gwledydd yr UE gyda CMC y pen o dan 75% o gyfartaledd yr UE.

Bydd yr holl refeniw cenedlaethol o arwerthu lwfansau ETS yn cael ei wario ar weithgareddau sy'n ymwneud â'r hinsawdd.

Cytunodd ASEau a'r Cyngor hefyd i sefydlu a Cronfa Hinsawdd Gymdeithasol ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed. Mae datganiad manylach i'r wasg ar hyn ar gael yma.

Cynnwys allyriadau o longau

As gofyn sawl gwaith gan y Senedd, bydd yr ETS, am y tro cyntaf, yn cael ei ymestyn i drafnidiaeth forwrol. Gallwch ddarllen mwy am y rhan hon o'r cytundeb yma.

Gwarchodfa Sefydlogrwydd Farchnad

Bydd 24% o'r holl lwfansau ETS yn cael eu rhoi yn y cronfa wrth gefn sefydlogrwydd y farchnad mynd i’r afael ag anghydbwysedd posibl rhwng y cyflenwad a’r galw am lwfansau yn y farchnad oherwydd siociau allanol fel y rhai a achosir gan COVID-19.

Gwastraff

Rhaid i wledydd yr UE fesur, adrodd, a gwirio allyriadau o osodiadau llosgi gwastraff dinesig o 2024. Erbyn 31 Ionawr 2026, bydd y Comisiwn yn cyflwyno adroddiad gyda'r nod o gynnwys gosodiadau o'r fath yn yr EU ETS o 2028 gyda'r posibilrwydd o optio allan tan 2030. fan bellaf.

Ar ôl y fargen, rapporteur Peter Liese (EPP, DE), meddai: “Bydd y fargen hon yn gyfraniad enfawr tuag at frwydro yn erbyn newid hinsawdd am gostau isel. Bydd yn rhoi anadl i ddinasyddion a diwydiant mewn cyfnod anodd ac yn rhoi arwydd clir i ddiwydiant Ewropeaidd ei fod yn talu ar ei ganfed i fuddsoddi mewn technolegau gwyrdd.”

Y camau nesaf

Bydd yn rhaid i’r Senedd a’r Cyngor gymeradwyo’r cytundeb yn ffurfiol cyn y gall y gyfraith newydd ddod i rym.

Cefndir

Mae'r ETS yn rhan o'r “Yn addas ar gyfer 55 ym mhecyn 2030”, sef cynllun yr UE i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% erbyn 2030 o gymharu â lefelau 1990 yn unol â y Gyfraith Hinsawdd Ewropeaidd. Mae ASEau eisoes wedi negodi cytundebau gyda llywodraethau'r UE ar CBAM, Ceir CO2, LULUCF, Rhannu Ymdrech ac ETS hedfan.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd