Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Bargen Werdd Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu cynigion newydd i atal datgoedwigo, arloesi rheoli gwastraff yn gynaliadwy a gwneud priddoedd yn iach i bobl, natur a'r hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu tair menter newydd sy'n angenrheidiol ar gyfer gwneud y Bargen Werdd Ewrop yn realiti. Mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau newydd i ffrwyno datgoedwigo a yrrir gan yr UE, yn ogystal â rheolau newydd i hwyluso cludo gwastraff o fewn yr UE i hyrwyddo economi gylchol a mynd i'r afael ag allforio gwastraff a heriau gwastraff anghyfreithlon i drydydd gwledydd. Mae'r Comisiwn hefyd yn cyflwyno strategaeth Pridd newydd i adfer holl briddoedd Ewrop, eu bod yn wydn, a'u diogelu'n ddigonol erbyn 2050. Gyda chynigion heddiw, mae'r Comisiwn yn cyflwyno'r offer i symud i economi gylchol, amddiffyn natur, a chodi safonau amgylcheddol yn yr Ewrop. Undeb ac yn y byd.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop, Frans Timmermans: “Er mwyn llwyddo yn y frwydr fyd-eang yn erbyn yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth rhaid i ni gymryd y cyfrifoldeb i weithredu gartref yn ogystal â thramor. Mae ein rheoliad datgoedwigo yn ateb galwadau dinasyddion i leihau cyfraniad Ewropeaidd at ddatgoedwigo a hyrwyddo defnydd cynaliadwy. Bydd ein rheolau newydd i lywodraethu cludo gwastraff yn rhoi hwb i'r economi gylchol ac yn sicrhau nad yw allforion gwastraff yn niweidio'r amgylchedd nac iechyd pobl mewn mannau eraill. A bydd ein strategaeth pridd yn caniatáu i bridd ddod yn iach, cael ei ddefnyddio’n gynaliadwy a derbyn yr amddiffyniad cyfreithiol sydd ei angen arno. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Os ydym yn disgwyl polisïau hinsawdd ac amgylcheddol mwy uchelgeisiol gan bartneriaid, dylem roi’r gorau i allforio llygredd a chefnogi datgoedwigo ein hunain. Y rheoliadau datgoedwigo a chludo gwastraff yr ydym yn eu rhoi ar y bwrdd yw'r ymdrechion deddfwriaethol mwyaf uchelgeisiol i fynd i'r afael â'r materion hyn ledled y byd erioed. Gyda'r cynigion hyn, rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb ac yn cerdded y sgwrs trwy ostwng ein heffaith fyd-eang ar lygredd a cholli bioamrywiaeth. Fe wnaethom hefyd gyflwyno strategaeth bridd arloesol yn yr UE gydag agenda bolisi gref sy'n ceisio rhoi'r un lefel o ddiogelwch iddynt â dŵr, yr amgylchedd morol ac aer. ”  

Mae'r Comisiwn yn cynnig Rheoliad newydd i ffrwyno datgoedwigo a ddiraddir coedwigoedd a yrrir gan yr UE. Wrth gyfrif rhwng 1990 a 2020 mae'r byd wedi colli 420 miliwn hectar o goedwig - ardal sy'n fwy na'r Undeb Ewropeaidd. Byddai'r rheolau newydd arfaethedig yn gwarantu nad yw'r cynhyrchion y mae dinasyddion yr UE yn eu prynu, eu defnyddio a'u defnyddio ar farchnad yr UE yn cyfrannu at ddatgoedwigo byd-eang a diraddio coedwigoedd. Prif yrrwr y prosesau hyn yw ehangu amaethyddol sy'n gysylltiedig â'r nwyddau soi, cig eidion, olew palmwydd, pren, coco a choffi, a rhai o'u cynhyrchion sy'n deillio.

hysbyseb

Mae'r Rheoliad yn gosod rheolau diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cwmnïau sydd am roi'r nwyddau hyn ar farchnad yr UE gyda'r nod o sicrhau mai dim ond cynhyrchion cyfreithiol a datgoedwigo a ganiateir ar farchnad yr UE. Bydd y Comisiwn yn defnyddio system feincnodi i asesu gwledydd a lefel eu risg o ddatgoedwigo a diraddio coedwigoedd a yrrir gan y nwyddau yng nghwmpas y rheoliad.

Bydd y Comisiwn yn cynyddu deialog gyda gwledydd defnyddwyr mawr eraill ac yn ymgysylltu'n amlochrog i ymuno ag ymdrechion. Trwy hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion 'di-ddatgoedwigo' a lleihau effaith yr UE ar ddatgoedwigo byd-eang a diraddio coedwigoedd, disgwylir i'r rheolau newydd leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a cholli bioamrywiaeth. Yn olaf, bydd mynd i'r afael â datgoedwigo a diraddio coedwigoedd yn cael effeithiau cadarnhaol ar gymunedau lleol, gan gynnwys y bobl fwyaf agored i niwed fel pobl frodorol, sy'n dibynnu'n fawr ar ecosystemau coedwigoedd.

O dan y Rheoliad diwygiedig ar gludo gwastraff, mae'r Comisiwn yn cyflawni'r economi gylchol ac uchelgeisiau llygredd sero trwy gynnig rheolau cryfach ar allforion gwastraff, system fwy effeithlon ar gyfer cylchredeg gwastraff fel adnodd a gweithredu penderfynol yn erbyn masnachu gwastraff. Bydd allforion gwastraff i wledydd nad ydynt yn wledydd yr OECD yn gyfyngedig ac yn cael eu caniatáu dim ond os yw trydydd gwledydd yn barod i dderbyn gwastraff penodol ac yn gallu eu rheoli'n gynaliadwy. Bydd llwythi gwastraff i wledydd yr OECD yn cael eu monitro a gellir eu hatal os ydynt yn cynhyrchu problemau amgylcheddol difrifol yn y wlad gyrchfan. O dan y cynnig, dylai holl gwmnïau’r UE sy’n allforio gwastraff y tu allan i’r UE sicrhau bod y cyfleusterau sy’n derbyn eu gwastraff yn destun archwiliad annibynnol sy’n dangos eu bod yn rheoli’r gwastraff hwn mewn modd sy’n amgylcheddol gadarn.

hysbyseb

O fewn yr UE, mae'r Comisiwn yn cynnig symleiddio'r gweithdrefnau sefydledig yn sylweddol, gan hwyluso gwastraff i ailymuno â'r economi gylchol, heb ostwng y lefel angenrheidiol o reolaeth. Mae hyn yn helpu i leihau dibyniaeth yr UE ar ddeunyddiau crai cynradd ac yn cefnogi arloesedd a datgarboneiddio diwydiant yr UE i gyflawni amcanion hinsawdd yr UE. Mae'r rheolau newydd hefyd yn dod â llwythi gwastraff i'r oes ddigidol trwy gyflwyno cyfnewid dogfennau yn electronig.

Mae'r Rheoliad ar gludo gwastraff yn cryfhau ymhellach gamau yn erbyn masnachu gwastraff, un o'r mathau mwyaf difrifol o droseddau amgylcheddol gan y gallai llwythi anghyfreithlon gynnwys hyd at 30% o gludo gwastraff sy'n werth € 9.5 biliwn yn flynyddol. Mae gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y drefn orfodi yn cynnwys sefydlu Grŵp Gorfodi Cludo Gwastraff yr UE, grymuso OLAF y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd i gefnogi ymchwiliadau trawswladol gan Aelod-wladwriaethau'r UE ar fasnachu gwastraff, a darparu rheolau cryfach ar gosbau gweinyddol.

Yn olaf, mae'r Comisiwn hefyd wedi cyflwyno a Strategaeth Pridd newydd yr UE - cyflawniad pwysig o'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 ar gyfer mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. Priddoedd iach yw'r sylfaen ar gyfer 95% o'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta, maen nhw'n cynnal mwy na 25% o'r bioamrywiaeth yn y byd, a nhw yw'r pwll carbon daearol mwyaf ar y blaned. Ac eto, nid yw 70% o briddoedd yn yr UE mewn cyflwr da. Mae'r Strategaeth yn gosod fframwaith gyda mesurau pendant ar gyfer amddiffyn, adfer a defnyddio priddoedd yn gynaliadwy ac mae'n cynnig set o fesurau gwirfoddol a rhwymol gyfreithiol. Nod y strategaeth hon yw cynyddu carbon y pridd mewn tir amaethyddol, brwydro yn erbyn anialwch, adfer tir a phridd diraddiedig, a sicrhau erbyn 2050, bod yr holl ecosystemau pridd mewn cyflwr iach.

Mae'r Strategaeth yn galw am sicrhau'r un lefel o ddiogelwch i bridd sy'n bodoli ar gyfer dŵr, yr amgylchedd morol ac aer yn yr UE. Gwneir hyn trwy gynnig erbyn 2023 ar gyfer Deddf Iechyd Pridd newydd, yn dilyn asesiad effaith ac ymgynghoriad eang â rhanddeiliaid ac Aelod-wladwriaethau. Mae'r Strategaeth hefyd yn defnyddio'r adnoddau ymgysylltu ac ariannol cymdeithasol angenrheidiol, yn rhannu gwybodaeth, ac yn hyrwyddo arferion a monitro rheoli pridd yn gynaliadwy, gan gefnogi uchelgais yr UE ar gyfer gweithredu'n fyd-eang ar bridd.

Mwy o wybodaeth

Cwestiwn ac Atebion ar Reolau newydd ar gyfer cynhyrchion heb ddatgoedwigo

Taflen ffeithiau ar Reolau newydd ar gyfer cynhyrchion heb ddatgoedwigo

Cynnig ar gyfer Rheoliad newydd i ffrwyno datgoedwigo a ddiraddir coedwigoedd a yrrir gan yr UE

Cwestiwn ac Atebion ar reolau diwygio cludo gwastraff

Taflen ffeithiau ar reolau diwygio cludo gwastraff

Cynnig ar gyfer Rheoliad diwygiedig ar gludo gwastraff

Cwestiwn ac Atebion ar Strategaeth Pridd

Taflen Ffeithiau ar y Strategaeth Bridd

Strategaeth Pridd Newydd yr UE

Rhannwch yr erthygl hon:

Amaethyddiaeth

Ffermio organig: mae arweinwyr lleol yn galw am rôl gryfach wrth weithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu

cyhoeddwyd

on

Mae ffermio organig, trwy ei effaith amgylcheddol a hinsawdd gadarnhaol o ran gwell atafaelu carbon ac iechyd pridd, cadwraeth bioamrywiaeth a lles anifeiliaid, yn cyfrannu at amcanion Bargen Werdd Ewrop a thargedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth yr UE. Mabwysiadodd Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) y farn ar 2 Rhagfyr ar XNUMX Rhagfyr Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organig.

Mae'r CoR yn croesawu cynllun gweithredu'r UE ar gyfer ffermio organig ac yn cymeradwyo ei ddull cynhwysfawr. Nod y cynllun gweithredu yw cynyddu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig, a thrwy hynny leihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr a gwrthficrobau. O dan dair echel - cynyddu defnydd, cynyddu cynhyrchiant a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach - cynigir 23 o gamau.

Y rapporteur ymlaen Cynllun gweithredu UE ar gyfer ffermio organigUroš Brežan Dywedodd (SI / Greens), maer Tolmin: “Mae cynyddu cefnogaeth i ffermio organig ar frys, er mwyn sicrhau y cyflawnir y targed 25% o dir amaethyddol a neilltuwyd i organig erbyn 2030. Rhaid i ni sicrhau bod y Polisi Amaethyddol Cyffredin nesaf yn cyfrannu at y Fargen Werdd Ewropeaidd ac at dargedau'r strategaethau Farm to Fork a Bioamrywiaeth. Mae gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol wrth greu a datblygu 'biodistricts' a strwythuro'r sector organig. Felly, dylai awdurdodau lleol a rhanbarthol fod â chysylltiad agos â gweithredu a gwerthuso'r cynllun gweithredu trwy rwydwaith ar lefel ranbarthol. Rydyn ni'n galw'r Comisiwn i sefydlu rhwydwaith o'r fath. ”

Pwysleisiodd arweinwyr lleol eu rôl allweddol wrth godi ymwybyddiaeth ar lefel leol, gan hysbysu defnyddwyr am effaith gadarnhaol ffermio organig a datblygu rhaglenni addysgol ar gyfer meithrinfeydd ac ysgolion. Mae'r farn yn tynnu sylw at y ffaith bod gan awdurdodau lleol a rhanbarthol rôl allweddol hefyd wrth strwythuro'r sector organig o ran cynhyrchu, logisteg a masnach, gan hwyluso cydweithredu strwythuredig rhwng cynhyrchwyr a defnyddwyr.

hysbyseb

Er mwyn ysgogi'r ochr gynhyrchu, rhaid defnyddio pob polisi Ewropeaidd a chenedlaethol i gynyddu'r defnydd o gynhyrchion organig, dan arweiniad arweinwyr lleol. Yn 2019, roedd gan yr UE arwynebedd tir organig o oddeutu 8%, tra bod cymorthdaliadau ar gyfer ffermio organig yn cynrychioli 1.5% yn unig o gyfanswm cyllideb amaethyddol Ewrop. Mae ffermio organig yn cael ei danariannu o dan y PAC, nad yw ar hyn o bryd yn gwbl gyson ag amcanion y Cynllun Gweithredu Ffermio Organig. At hynny, mae'r farn yn argymell y Comisiwn i werthuso cynlluniau strategol cenedlaethol CAP a gyflwynwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yn drylwyr er mwyn monitro y byddant yn cyfrannu at gyflawni'r targed o 25% o dir amaethyddol wedi'i neilltuo i ffermio organig erbyn 2030.

Mae'r CoR yn croesawu cydnabod ardaloedd Bio fel offer datblygu gwledig effeithiol. Yn ardal ddaearyddol ardal Bio, mae ffermwyr, y cyhoedd, gweinyddiaethau cyhoeddus lleol, cymdeithasau a mentrau twristiaeth a diwylliannol masnachol yn ymrwymo i gytundeb ar gyfer rheoli adnoddau lleol yn gynaliadwy yn seiliedig ar egwyddorion a dulliau cynhyrchu a bwyta organig. Dylai rhanbarthau o'r fath yn benodol felly dderbyn cefnogaeth a gwasanaethau cyffredin trwy rwydwaith i'w sefydlu gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Gwybodaeth cefndir

hysbyseb
  • Cynllun gweithredu organig - trwy gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel ag effaith amgylcheddol isel, bydd ffermio organig yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr UE. Mae system fwyd gynaliadwy wrth wraidd Bargen Werdd Ewrop. O dan strategaeth Farm to Fork y Fargen Werdd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod targed o 'o leiaf 25% o dir amaethyddol yr UE o dan ffermio organig a chynnydd sylweddol mewn dyframaeth organig erbyn 2030'. Er mwyn cyflawni'r targed hwn ac i helpu'r sector organig i gyrraedd ei lawn botensial, mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynllun gweithredu ar gyfer cynhyrchu organig yn yr UE.
  • Cynlluniau strategol CAP: Materion a disgwyliadau ar gyfer amaethyddiaeth yr UE: Cynigion deddfwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygio'r polisi amaethyddol cyffredin Cyhoeddwyd (CAP) ym mis Mehefin 2018. Ers hynny mae nifer o ddatblygiadau sylweddol wedi digwydd yn y maes polisi hwn. Mae'r rhain yn cynnwys mabwysiadu'r Bargen Werdd Ewrop a'i fentrau cysylltiedig yn y 'fferm i fforc' strategaeth a'r strategaeth bioamrywiaeth, a hefyd y cytundeb ar fframwaith ariannol aml-flwyddyn 2021 2027 (MFF) ochr yn ochr â chefnogaeth ychwanegol o € 7.5 biliwn ar gyfer datblygu gwledig o fenter y Genhedlaeth Nesaf UE fel rhan o'r pecyn adfer a gwytnwch.
  • Ffermio heb gynhyrchion amddiffyn planhigion
  • Strategaeth 'fferm i fforc' yr UE: Ar 20 Mai 2020, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gyfathrebiad ar 'Strategaeth fferm i fforc ar gyfer system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar'.
  • IFOAM Organics Europe: IFOAM Organics Europe yw'r sefydliad ymbarél Ewropeaidd ar gyfer bwyd a ffermio organig. Maent yn cynrychioli organig wrth lunio polisïau yn Ewrop ac yn eiriol dros drawsnewid bwyd a ffermio. Mae eu gwaith yn seiliedig ar egwyddorion amaethyddiaeth organig - iechyd, ecoleg, tegwch a gofal. Gyda bron i 200 o aelodau mewn 34 o wledydd Ewropeaidd, mae eu gwaith yn rhychwantu'r gadwyn fwyd organig gyfan.

Y Cyfarfod Llawn agenda

Webstreaming: Ar y wefan o'r CoR.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Mae 'Dai the Dairy' yn ennill gwobr ffermio Cymru

cyhoeddwyd

on

Ffermwr llaeth adnabyddus o Sir Benfro, Dai Miles (Yn y llun), sy'n ffermio ychydig y tu allan i Hwlffordd yng Nghymru, wedi'i ddewis yn enillydd gwobr Undeb Ffermwyr (FUW) 2021 am yr unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddiwydiant Llaeth Cymru.

Mae'r wobr yn cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwych ac sydd wedi dod yn rhan annatod o'r diwydiant llaeth yng Nghymru. Gwnaeth y cyfraniadau y mae Miles wedi'u gwneud ac yn parhau i'w gwneud i'r diwydiant llaeth argraff fawr ar y beirniaid.

Wrth gyflwyno’r wobr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddydd Llun 29 Tachwedd, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Dim ond un o hoelion wyth ein diwydiant llaeth y gellir disgrifio Dai Miles. Mae ei angerdd, ei ymroddiad a'i frwdfrydedd dros bopeth llaeth yn ysbrydoledig. 

“Nid yn unig y mae’n gwneud gwaith rhagorol fel ffermwr llaeth, gan edrych ar ôl y da byw, glanio a chynhyrchu bwyd maethlon cynaliadwy, roedd hefyd yn allweddol wrth sicrhau marchnad hirdymor ar gyfer llaeth organig o Gymru trwy gefnogi anghenion prosesu organig yng Nghymru. Ni allai'r wobr fynd i enillydd gwerth chweil. ”

hysbyseb

Magwyd Dai Miles yn Felin Fach ger Lampeter a mynychodd ysgol Gyfun Aberaeron. Nid o deulu ffermio, cychwynnodd Dai ei yrfa ffermio trwy fynd i Goleg Amaethyddol Cymru yn Aberystwyth lle derbyniodd Ddiploma Cenedlaethol mewn Amaeth a chwblhau blwyddyn frechdan yn Godor Nantgaredig.

Ar ôl coleg treuliodd bum mlynedd fel bugail o 160 o fuchod yn Waun Fawr, Glynarthen, Llandysul ac yna bum mlynedd arall yn IGER Trawscoed yn gweithio fel bugail rhyddhad rhwng y ddau fuches laeth, Lodge Farm a'r fuches organig yn Nhŷ Gwyn cyn cymryd y cam dewr i gymryd tenantiaeth ar ei ben ei hun.

Mae Dai, sy'n Is-lywydd FUW ar gyfer De Cymru, hefyd yn gyn-Gadeirydd Pwyllgor Cynnyrch Llaeth a Llaeth yr FUW, yn gyn-Gadeirydd Sirol FUW yn Sir Benfro ac yn Is-gadeirydd Pwyllgor Tenantiaid FUW. 

hysbyseb

Yn ogystal, mae Dai wedi cymryd rhan yn Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Amaeth-Academi Cyswllt Ffermio sydd wedi ei helpu i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu ymhellach i'w alluogi i gyflawni ei rolau i ffwrdd o'r fferm yn fwy effeithiol.

Yn ogystal â rhedeg ei fferm laeth organig ei hun, yn 2000 daeth Dai Miles yn un o'r pedwar cyfarwyddwr sylfaen, a Chadeirydd cyntaf, Calon Wen Organic Milk Co-operative. Mae'r cwmni cydweithredol, sy'n eiddo i 25 o deuluoedd ffermio, yn helpu i sicrhau marchnad hirdymor ar gyfer llaeth organig o Gymru trwy gefnogi anghenion prosesu organig yng Nghymru. 

Yn 2013 daeth yn Rheolwr Gyfarwyddwr y fenter ac aeth ati i ddatblygu’r brand o fewn y farchnad llaeth organig arbenigol. Mae'r cwmni bellach yn cyflenwi ei frand ei hun o laeth, menyn, cawsiau ac iogwrt wedi'i rewi i fanwerthwyr mawr yng Nghymru a'r DU, yn ogystal ag ystod eang o allfeydd manwerthu eraill.

Yn ganolog i lwyddiant Dai mae cred angerddol mai diwydiant amaethyddol proffidiol yw'r allwedd i gynnal cefn gwlad a diwylliant gwledig Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Cynnydd cyson yn masnach amaeth-fwyd yr UE

cyhoeddwyd

on

Ffigurau masnach amaeth-fwyd diweddaraf yr UE gyhoeddi dangos bod masnach yn parhau i gynyddu’n gyson, gydag allforion yn cynyddu 7% o’i gymharu ag wyth mis cyntaf 2020. Cyrhaeddodd cyfanswm gwerth masnach bwyd-amaeth yr UE (allforion ynghyd â mewnforion) ar gyfer Ionawr-Awst 2021 werth o € 210.5 biliwn, gan adlewyrchu cynnydd o 5.1% ar yr un cyfnod y llynedd. Cododd allforion 7% i € 127.5bn, tra tyfodd mewnforion 2.3% i € 85bn, gan roi cyfanswm gwarged masnach amaeth-fwyd o € 44bn am wyth mis cyntaf y flwyddyn. Mae hyn yn gynnydd o 17% o'i gymharu â'r cyfnod cyfatebol yn 2020. Adroddwyd ffigurau cadarnhaol mewn allforion i'r Unol Daleithiau, a dyfodd € 2bn neu 15%, wedi'u gyrru i raddau helaeth gan berfformiadau cryf o win, ac ysbryd a gwirodydd.

Yn ogystal, cododd allforion i China € 812 miliwn, tra adroddwyd cynnydd mewn gwerthoedd hefyd mewn allforion i'r Swistir (i fyny € 531m), De Korea (i fyny € 464m), Norwy (i fyny € 393m) ac Israel (i fyny € 288m). Roedd allforion i'r Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod hwn (€ 116 miliwn) bron yr un gwerth ag yr oeddent y llynedd. Dirywiodd allforion i nifer o wledydd o gymharu â'r un cyfnod yn 2020. Gwelwyd y dirywiad mwyaf mewn allforion i Saudi Arabia, a gwympodd € 399m neu 16%. Adroddwyd gostyngiadau nodedig eraill mewn allforion i Hong Kong (i lawr € 103 miliwn) a Kuwait (i lawr € 101m). O ran categorïau cynnyrch penodol, yn ystod wyth mis cyntaf 2021 gwelwyd cynnydd mawr yng ngwerth allforio gwin (i fyny € 2.5bn) a gwirodydd a gwirodydd (i fyny € 1.3bn), sy'n cynrychioli codiadau o 31% a 32% yn y drefn honno. Adroddwyd gostyngiadau ar allforion gwenith (i lawr € 892m) a bwyd babanod (i lawr € 736m). Gwelwyd y codiadau mwyaf nodedig yng ngwerth mewnforion mewn cacennau olew (i fyny € 1.1bn), ffa soia (i fyny € 1.1bn), asidau brasterog a chwyrau (i fyny € 500m), olew palmwydd a chnewyllyn (i fyny € 479m), a ffa coco (i fyny € 291m).

Gwelwyd y gostyngiadau uchaf mewn gwerthoedd mewnforio, ar y llaw arall, mewn ffrwythau trofannol, cnau a sbeisys (i lawr € 669m), sudd ffrwythau (i lawr € 194m), ffrwythau sitrws (i lawr € 159m), tybaco amrwd (i lawr € 158m) , a reis (i lawr € 140m). Mae mwy o wybodaeth ar gael yma ac ar fasnach bwyd-amaeth yr UE eie.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd