Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Deunyddiau crai hanfodol: Mae ASEau yn cefnogi cynlluniau i sicrhau cyflenwad a sofraniaeth yr UE ei hun 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mabwysiadodd y Pwyllgor Diwydiant fesurau i hybu’r cyflenwad o ddeunyddiau crai strategol, sy’n hanfodol i sicrhau bod yr UE yn symud tuag at ddyfodol cynaliadwy, digidol a sofran.

Nod y Ddeddf Deunyddiau Crai Critigol, a fabwysiadwyd ddydd Iau (7 Medi) gyda mwyafrif cryf, yw caniatáu i Ewrop gyflymu tuag at sofraniaeth a chystadleurwydd Ewropeaidd, gyda newid uchelgeisiol wrth gwrs. Bydd yr adroddiad fel y'i mabwysiadwyd heddiw yn torri biwrocratiaeth, yn hyrwyddo arloesedd ar hyd y gadwyn werth gyfan, yn cefnogi busnesau bach a chanolig ac yn hybu ymchwil a datblygu deunyddiau amgen a mwyngloddio mwy ecogyfeillgar yn ogystal â dulliau cynhyrchu.

Partneriaethau strategol

Mae’r adroddiad yn amlygu pwysigrwydd sicrhau partneriaethau strategol rhwng yr UE a thrydydd gwledydd ar ddeunyddiau crai hanfodol, er mwyn arallgyfeirio cyflenwad yr UE – ar sail gyfartal, gyda manteision i bob ochr. Mae'n paratoi'r ffordd ar gyfer partneriaethau hirdymor gyda throsglwyddo gwybodaeth a thechnoleg, hyfforddiant ac uwchsgilio ar gyfer swyddi newydd gyda gwell amodau gwaith ac incwm, yn ogystal ag echdynnu a phrosesu ar y safonau ecolegol gorau yn ein gwledydd partner.

Mae ASEau hefyd yn pwyso am ffocws cryfach ar ymchwil ac arloesi sy'n ymwneud â deunyddiau cyfnewid a phrosesau cynhyrchu a allai ddisodli deunyddiau crai mewn technolegau strategol. Mae'n gosod targedau cylchredeg i feithrin echdynnu deunyddiau crai mwy strategol o wastraff. Mae ASEau hefyd yn mynnu bod angen torri biwrocratiaeth i gwmnïau ac yn enwedig busnesau bach a chanolig eu maint.

ASE arweiniol Nicola Beer (Renew, DE): “Gyda mwyafrif cryf, mae Pwyllgor y Diwydiant yn anfon neges gref cyn y trilog. Mae’r adroddiad y cytunwyd arno yn darparu glasbrint clir ar gyfer sicrwydd cyflenwad Ewropeaidd, gyda hwb ymchwil ac arloesi ar hyd y gadwyn werth gyfan.”

“Yn hytrach na chael llawer gormod o gymorthdaliadau a yrrir gan ideoleg, mae’n dibynnu ar brosesau cymeradwyo cyflym a syml a lleihau biwrocratiaeth. Mewn ymateb i gynnwrf geopolitical, mae'n creu'r rhag-amodau i gynnig cymhellion economaidd wedi'u targedu i fuddsoddwyr preifat yng nghyd-destun cynhyrchu ac ailgylchu yn Ewrop. Ar yr un pryd, mae'n adeiladu ar ehangu partneriaethau strategol gyda thrydydd gwledydd. Mae'r sylfaen ar gyfer cwrs Ewrop tuag at sofraniaeth agored, economaidd a geopolitical wedi'i gosod”, ychwanegodd.

hysbyseb

Y camau nesaf

Mabwysiadwyd y ddeddfwriaeth ddrafft yn y pwyllgor gyda 53 pleidlais i 1, gyda 5 yn ymatal. Bydd yn cael ei roi i bleidlais gan y Tŷ llawn yn ystod sesiwn lawn 11-14 Medi yn Strasbwrg.

Cefndir

Electric cars, solar panels and smartphones – all of them contain critical raw materials. They are the lifeblood of our modern societies. For now, the EU is dependent on certain raw materials. Critical raw materials are pivotal for the EU’s green and digital transitions, and securing their supply is crucial for the European Union’s economic resilience, technological leadership, and strategic autonomy. Since the Russian war on Ukraine and an increasingly aggressive Chinese trade and industrial policy, cobalt, lithium and other raw materials have also become a geopolitical factor.

Gyda'r symudiad byd-eang tuag at ynni adnewyddadwy a digideiddio ein heconomïau a'n cymdeithasau, disgwylir i'r galw am rai o'r deunyddiau crai strategol hyn gynyddu'n gyflym yn y degawdau nesaf.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd