Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Atal llygredd dŵr daear a dŵr wyneb yn yr UE  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae dŵr glân yn hanfodol i fodau dynol ac ecosystemau iach. Darganfyddwch beth mae'r UE a Senedd Ewrop yn ei wneud i'w ddiogelu, Cymdeithas.

Yn ôl y Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop, water pollution in the EU decreased between the 1990s and 2010s. However, progress has slowed with pollution in 58% of surface water since 2016. In addition, only 42% of surface water bodies and 77% of groundwater are rated as having “good chemical status”.

Yn ei Penderfyniad 2020 ar weithredu deddfwriaeth dŵr yr UE, galwodd Senedd Ewrop ar y Comisiwn Ewropeaidd i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i sicrhau y gellir cyflawni statws cemegol da yn ehangach ac i gymryd camau pendant ledled yr UE pan fydd gwledydd yr UE yn methu â bodloni safonau ansawdd amgylcheddol. Pwysleisiodd y penderfyniad y dylai sylweddau sy'n effeithio ar ddŵr yfed, megis sylweddau per- a polyfluoroalkyl a rhai fferyllol, fod yn flaenoriaeth ar gyfer monitro.

Yn unol â'r European Green Deal’s zero pollution ambition, y Comisiwn cyflwyno cynnig ym mis Hydref 2022 i adolygu'r rhestrau gwylio o lygryddion dŵr wyneb a dŵr daear i'w monitro a'u rheoli i amddiffyn cyrff dŵr croyw. Mae'r cynnig hefyd yn ceisio unioni'r diffygion a nodir yn y fframwaith presennol o ran llygredd cemegol mewn dyfroedd ac i alluogi addasu'n gyflymach i ddatblygiadau gwyddonol.

Diffiniadau 

  • Mae dŵr daear i'w gael o dan y ddaear yn y craciau a'r gwagleoedd mewn pridd, tywod a chraig (er enghraifft ffynhonnau artesian, ffynhonnau artiffisial, ffynhonnau). 
  • Dŵr wyneb yw unrhyw gorff o ddŵr uwchben y ddaear, gan gynnwys nentydd, afonydd, llynnoedd, gwlyptiroedd, cronfeydd dŵr a chilfachau. 

Yr hyn y mae'r Senedd yn ei gynnig

In June 2023, Parliament’s pwyllgor yr amgylchedd mabwysiadu ei safbwynt ar ddiogelu dŵr daear a dŵr wyneb rhag llygredd a gwella safonau ansawdd dŵr. Mae'r gyfraith newydd yn diwygio'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, Cyfarwyddeb Dŵr Daear a Cyfarwyddeb Safonau Ansawdd Amgylcheddol (Cyfarwyddeb Dŵr Wyneb). Y nod yw amddiffyn iechyd dynol ac ecosystemau naturiol yn well rhag llygryddion.

Ehangu'r rhestr wylio


Mae ASEau yn cynnig na ddylai'r rhestr wylio o lygryddion gael ei chyfyngu i uchafswm o sylweddau fel y cynigir gan y Comisiwn. Maen nhw am iddo gael ei ddiweddaru'n rheolaidd i gadw i fyny â thystiolaeth wyddonol newydd a chyflymder y cemegau newydd sy'n dod i'r amlwg sy'n datblygu'n gyflym.

hysbyseb

Mae ASEau eisiau i nifer o sylweddau gael eu hychwanegu at y rhestr wylio cyn gynted ag y bydd dulliau monitro addas yn cael eu nodi, gan gynnwys microflestig.

Atal llygredd dŵr daear

To better protect ground water, MEPs demand that the threshold values – which are quality standards to assess the chemical status  – are 10 times lower  for groundwater than those for surface water.

Maent hefyd am i is-set o sylweddau per- a polyfluoroalkyl penodol gael eu hychwanegu at y rhestr o lygryddion dŵr daear, gan fod y sylweddau hyn wedi'u canfod mewn mwy na 70% o'r pwyntiau mesur dŵr daear yn yr UE. Mae ASEau eisiau safonau llymach ar gyfer glyffosad, bisffenol, atrazine, fferyllol a phlaladdwyr.

Dylai llygrwyr dalu

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud y dylai cynhyrchwyr cynhyrchion sy'n cynnwys sylweddau sy'n llygru gyfrannu at y costau monitro.

Y camau nesaf

Mae'r Senedd wedi'i hamserlennu i gytuno ar ei fandad negodi ym mis Medi 2023. Gall trafodaethau â llywodraethau cenedlaethol ar ffurf derfynol y gyfraith ddechrau unwaith y bydd y Cyngor wedi mabwysiadu ei safbwynt.

Mwy am leihau llygredd dŵr 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd