Cysylltu â ni

Economi

NextGenerationEU € 20 biliwn o gyhoeddi bondiau saith gwaith

cyhoeddwyd

on

Cyrhaeddodd y Comisiwn Ewropeaidd garreg filltir allweddol wrth weithredu ei gynllun adfer, trwy gyhoeddi dyled o € 20 biliwn i ariannu NextGenerationEU. Roedd y bondiau saith gwaith yn or-danysgrifiedig er gwaethaf y lefel llog gymedrol iawn ar 0.1%. Ar y cyfan, bydd yr UE yn codi € 800bn ar y marchnadoedd cyfalaf i ariannu'r hyn a obeithir a fydd yn rhaglen drawsnewidiol o fuddsoddi ar draws y cyfandir. 

Dywedodd Llywydd y Comisiwn von der Leyen: “Dyma’r cyhoeddiad bond sefydliadol mwyaf erioed yn Ewrop ac rwy’n falch iawn ei fod wedi denu diddordeb cryf iawn gan ystod eang o fuddsoddwyr.”

Mae rhai wedi disgrifio penderfyniad Ewrop i gyhoeddi bondiau yn hyn fel ‘eiliad Hamiltonaidd’, meddai’r Comisiynydd Hahns: “Rwyf am fod ychydig yn fwy cymedrol, concrit a hunanhyderus trwy ddweud yn hytrach: mae hon yn foment wirioneddol Ewropeaidd, fel mae'n dangos arloesedd a phŵer trawsnewidiol yr UE. ”

Pa mor wyrdd mae'ch gardd yn tyfu?

Dywedodd y Comisiynydd Hahn y byddai'r UE yn cyhoeddi bondiau gwyrdd yn yr hydref. Bydd yr UE yn eu lansio ar ôl iddo setlo ar ei Safon Bondiau Gwyrdd yr UE, bydd hyn yn dyblu cyfaint gyfredol y bondiau gwyrdd yn y farchnad. Fe wnaeth Hahn ei gymharu â'r ffordd y mae'r bondiau SURE wedi treblu'r farchnad bondiau cymdeithasol. Bydd bondiau gwyrdd yn cyfrif am oddeutu 30% o fenthyca cyffredinol yr UE, sef cyfanswm o oddeutu € 270bn yn y prisiau cyfredol.  

hysbyseb

Persona non grata

Pan ofynnwyd iddo am benderfyniad y Comisiwn Ewropeaidd i eithrio banciau penodol o'r rownd gyhoeddi hon, dywedodd Hahns er bod llawer o'r banciau wedi cwrdd â'r meini prawf i gymryd rhan yn y rhwydwaith deliwr cynradd, roedd materion cyfreithiol heb eu datrys yr oedd angen eu datrys. Meddai: “Rhaid i fanciau ddangos a phrofi eu bod wedi cymryd yr holl gamau adfer angenrheidiol y mae’r Comisiwn wedi mynnu amdanynt,” ond ychwanegodd: “Mae gennym fuddiant ffordd i gynnwys yr holl chwaraewyr a banciau allweddol, sydd wedi cymhwyso eu hunain ar gyfer y rhwydwaith delwyr sylfaenol ond wrth gwrs, mae'n rhaid parchu'r math o'r agweddau cyfreithiol. "

Ym mis Mai 2021, canfu'r Comisiwn Ewropeaidd fod sawl banc wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE trwy gyfranogiad grŵp o fasnachwyr mewn cartel yn y farchnad gynradd ac eilaidd ar gyfer Bondiau Llywodraeth Ewropeaidd ('EGB'). Ni ddirwywyd rhai o'r banciau dan sylw oherwydd bod eu tramgwydd y tu allan i'r cyfnod cyfyngu ar gyfer gosod dirwyon. Cyfanswm y dirwyon ar y lleill oedd € 371 miliwn.

Rheolwyr cronfeydd sy'n arwain y bwrdd

Rheolwyr cronfeydd (37%) a thrysorau banc (25%) oedd yn dominyddu'r galw ac yna banciau canolog / sefydliadau swyddogol (23%). O ran rhanbarth, dosbarthwyd 87% o'r fargen i fuddsoddwyr Ewropeaidd, gan gynnwys y DU (24%), 10% i fuddsoddwyr Asiaidd a 3% Buddsoddwyr o America, y Dwyrain Canol ac Affrica.

Cefndir

Bydd NextGenerationEU yn codi hyd at oddeutu € 800bn rhwng nawr a diwedd 2026. Mae hyn yn fenthyca o oddeutu € 150bn y flwyddyn, a fydd yn cael ei ad-dalu erbyn 2058.

Gyda'r rhaglen SURE cyhoeddodd y Comisiwn fondiau a throsglwyddo'r enillion yn uniongyrchol i'r wlad fuddiolwr ar yr un telerau ag a gafodd (o ran cyfradd llog ac aeddfedrwydd). Gweithiodd hyn ar gyfer anghenion cyllido bach, ond mae maint a chymhlethdod y rhaglen NextGenerationEU yn gofyn am strategaeth ariannu amrywiol. 

Offerynnau cyllido lluosog (bondiau'r UE â gwahanol aeddfedrwydd, y bydd rhai ohonynt yn cael eu cyhoeddi fel bondiau gwyrdd NextGenerationEU, a Biliau UE - gwarantau ag aeddfedrwydd byrrach) a thechnegau (cydamseru - sy'n cael eu ffafrio fel arfer gan gyhoeddwyr uwchranbarthol, ac arwerthiannau - sy'n cael eu ffafrio fel arfer gan genedl yn cael ei ddefnyddio i gynnal hyblygrwydd o ran mynediad i'r farchnad ac i reoli anghenion hylifedd a'r proffil aeddfedrwydd. 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd