Cysylltu â ni

Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd

Ni all 'Ewropeaidd' olygu gwan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyhoeddwyd y golygyddol hon yn Welt wyf Sonntag ar 11 Gorffennaf 2020.

Fel erlynydd ifanc, roeddwn i'n arfer meddwl tybed pam y byddai troseddwyr coler wen yn gamblo â'u rhyddid. Gyda phrofiad, deuthum i sylweddoli mai eu rhagdybiaeth gyffredinol yw bod y risg o gael eich dal a'ch cosbi mor isel, ei fod yn un werth ei gymryd. Mae llawer hyd yn oed yn ystyried bod amser yn y carchar yn cael ei dreulio'n dda, ar yr amod eu bod yn gallu cadw'r hyn maen nhw wedi'i ddwyn. Nid wyf yn credu mewn paradwys ar y ddaear; ni allwn ddileu trosedd. Y cwestiwn go iawn yw pa mor dda y gallwn ei gynnwys, gyda'n gilydd.

Mae Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop yn un o'r mentrau mwyaf uchelgeisiol yn hyn o beth. Fe'i sefydlwyd i ddelio â thwyll sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd. Hynny yw, rydym yn swyddfa erlyn sy'n arbenigo mewn troseddau coler wen sy'n targedu gwariant a refeniw cyllideb yr UE.

Mae'n swnio'n dechnegol iawn ac yn amlwg nid yw dan sylw'r cyhoedd. Gwirionedd yw troseddoldeb economaidd ac ariannol yn cael ei dan-adrodd, ei danamcangyfrif - yn aml yn cael ei oddef. Nid yw hyn yn ei gwneud yn llai peryglus. I'r gwrthwyneb: dyma'r bygythiad mwyaf cyffredin i unrhyw gymdeithas ddemocrataidd. Ar ôl i chi edrych yn ofalus ar y ffenomen, rydych chi'n sylweddoli bod ei fuddiolwyr yn y pen draw yn sefydliadau troseddol sy'n anelu at wyrdroi a disodli awdurdodau cyfreithlon. Nid ydynt yn cilio rhag trais eithafol i sicrhau eu cosb. Os na fyddwch yn eu hwynebu â phenderfyniad mwyaf, mae perygl ichi ddeffro mewn sefyllfa o ddal y wladwriaeth a bygythiadau diogelwch cysylltiedig. 

Mae ein strwythur yn gymhleth, hyd yn oed yn ôl safonau Ewropeaidd. Ar y lefel ganolog, mae'r Erlynwyr Ewropeaidd yn gwneud penderfyniadau strategol. Yn ein swyddfeydd datganoledig, sydd wedi'u hymgorffori yn y barnwyr cenedlaethol priodol, mae'r Erlynwyr Dirprwyedig Ewropeaidd yn ymchwilio, yn erlyn ac yn dwyn ein hachosion o flaen eu gwell. Yn gweithredu o dan 22 o wahanol gyfundrefnau cyfraith gweithdrefnol, gan ddefnyddio gwahanol offer, technolegau, dulliau ac ieithoedd ac eto i weithio fel un swyddfa - ni cheisiwyd erioed o'r blaen. Am y tro cyntaf mewn hanes, mae awdurdod rhyngwladol yn erlyn o flaen llysoedd cenedlaethol.

hysbyseb

Pryd bynnag y byddwn yn gymwys, mae gan awdurdodau cenedlaethol rwymedigaeth gyfreithiol i adael inni wneud ein gwaith. Ni all unrhyw un gymryd lle ni. Rydym yn rhan systemig o'r bensaernïaeth gyffredinol a roddwyd ar waith gan yr Undeb Ewropeaidd i amddiffyn ei fuddiannau ariannol. Gadewch inni ei wynebu: dau ddegawd ar ôl Ardal yr Ewro, rydym wedi creu “parth EPPO”.

Mae goblygiadau pellgyrhaeddol i hyn. Er enghraifft, os yw gweithgaredd Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop yn cael ei rwystro mewn Aelod-wladwriaeth benodol, a all cronfeydd Ewropeaidd barhau i lifo yno? Os nad ydym mewn sefyllfa i wneud ein gwaith yn iawn, a all yr awdurdod cyllidebol ymddiried o hyd bod goruchwyliaeth cyrff sy'n gyfrifol am reoli a rheoli cronfeydd yr Undeb yn yr Aelod-wladwriaeth honno wedi'i chwblhau? Beth ddylai'r canlyniadau fod?

Yn anffodus, nid cwestiynau damcaniaethol yn unig yw’r rhain: ddiwedd mis Mai, ychydig cyn dechrau ein gweithrediadau, penderfynodd llywodraeth Slofenia ddirymu gweithdrefn ddethol Erlynwyr Dirprwyedig Ewropeaidd a oedd eisoes wedi’i chwblhau gan Gyngor Erlynwyr Gwladwriaeth Slofenia ym mis Rhagfyr 2020. Rhoi heblaw am gwestiwn cydnawsedd y dirymiad hwn â rheolaeth y gyfraith, mae'r oedi y mae'n ei achosi yn effeithio'n ddifrifol nid yn unig ar ein hachosion yn Slofenia, ond hefyd ar ein holl ymchwiliadau trawsffiniol a gychwynnwyd mewn Aelod-wladwriaethau cyfranogol eraill sy'n cynnwys Slofenia. Heb Erlynwyr Dirprwyedig Ewropeaidd yn Slofenia, mae gennym fwlch erlyn yn y parth EPPO.

Mae angen mynd i'r afael â'r sefyllfa hon ar frys. Mae'n fater o hygrededd. Nid yw troseddwyr yn tueddu i gael eu plesio gan y ffaith syml ein bod yn sefydliad “Ewropeaidd”. Rhaid i fod yn “Ewropeaidd” olygu rhywbeth, yn enwedig gan ein bod yn disodli awdurdodau cenedlaethol mewn maes mor sensitif. Ni all “Ewropeaidd” olygu gwan.

Dim ond Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd annibynnol a chryf all wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol sy'n twyllo biliynau o dreth ar werth bob blwyddyn. Dim ond Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd sydd ag offer da ac sy'n gallu darparu lefel well o ddiogelwch i fuddiannau ariannol yr UE sydd, fel mae'n digwydd bron â dyblu gyda lansiad cynllun adfer NextGenerationEU.

Mae lle i wella'n sylweddol os ydym am fod yn gyson. Rhaid i'n modd gyd-fynd â'r uchelgeisiau a neilltuwyd, neu o leiaf ein cymhwysedd gwirioneddol. Rhaid i weithredu gefnogi'r egwyddorion a'r gwerthoedd yr ydym yn honni eu bod yn sylfaenol. Mae llwyddiant Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop o bwysigrwydd strategol i'r Undeb Ewropeaidd.

Yn anad dim oherwydd ein bod yn agosach at y dinasyddion nag unrhyw sefydliad Ewropeaidd arall, ac eithrio Senedd Ewrop. Mae'r weithred o erlyn yn gwireddu gwerthoedd cyfiawnder. Mae erlynwyr yn weladwy oherwydd bod yn rhaid gweld cyfiawnder. Mae Erlynwyr Dirprwyedig Ewropeaidd sy'n gweithredu o flaen llysoedd cenedlaethol, yn amddiffyn budd y cyhoedd yn Ewrop, yn ymgnawdoliad pwerus o Ewrop Cyfiawnder.

Laura Kövesi
Prif Erlynydd Ewropeaidd

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd