Cysylltu â ni

cyfraith yr UE

perfformiad 2012 o aelod-wladwriaethau wrth gymhwyso cyfraith yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

120416_2_homeMae cymhwyso cyfraith yr UE yn gywir yn gonglfaen i Gytuniadau'r UE ac wrth wraidd rhaglen ffitrwydd rheoleiddiol y Comisiwn (REFIT). Mae'r 30ain Adroddiad Blynyddol ar fonitro cymhwysiad cyfraith yr UE yn dangos sut mae aelod-wladwriaethau yn perfformio wrth gymhwyso cyfraith yr UE. Roedd llai o droseddau ar agor ar ddiwedd 2012 na blynyddoedd blaenorol. Cynyddodd nifer yr achosion mewn mecanweithiau datrys problemau fel Peilot yr UE. Mae hyn yn adlewyrchu penderfyniad y Comisiwn Ewropeaidd i weithio gyda'r aelod-wladwriaethau i ddatrys problemau a gwella cydymffurfiad.

Ar ddiwedd 2012, gostyngodd nifer y gweithdrefnau torri agored eto, 25% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn gysylltiedig yn rhannol â'r defnydd amlach o Beilot yr UE1 a mecanweithiau datrys problemau eraill (megis SOLVIT2) sy'n anelu at ddatrys problemau a hyrwyddo cydymffurfiaeth:

Yr amgylchedd, trafnidiaeth, trethiant a'r farchnad fewnol a gwasanaethau oedd y pedwar maes mwyaf tueddol o dorri'r gyfraith, gyda'i gilydd yn cynrychioli mwy na 60% o'r holl achosion.

hysbyseb

Roedd y gweithdrefnau torri mwyaf ar agor yn erbyn yr Eidal (99), Gwlad Belg (92) a Sbaen (91). Yn debyg i 2011, Latfia oedd y perfformiwr gorau gyda dim ond achosion 20, ac yna Lithwania ac Estonia (gweithdrefnau 22 a 24 yn y drefn honno). Mae safle EU-27 fel a ganlyn:

Trawsosod cyfarwyddebau yn hwyr: llai o achosion, mwy o gynigion cosb

Cyfeiriodd Adroddiadau Blynyddol cynharach at drawsosod cyfarwyddebau yn hwyr gan Aelod-wladwriaethau. Mae perfformiad gwael y llynedd wedi gwella'n sylweddol. Erbyn diwedd 2012, roedd 45% yn llai o droseddau ar agor oherwydd eu trawsosod yn hwyr na 12 mis o'r blaen. Yn ystod y llynedd, agorwyd y rhan fwyaf o'r troseddau trawsosod hwyr yn erbyn yr Eidal (36), Portiwgal (34) a Hwngari (26), tra bod gan Estonia (5), yr Iseldiroedd a Sweden (6 yr un) y perfformiad gorau yn hynny o beth.

hysbyseb

Er mwyn atal trawsosod yn hwyr, mae'r Comisiwn wedi parhau i wneud defnydd llawn o'r system sancsiynau a gyflwynwyd o dan Gytundeb Lisbon. Mae wedi cyfeirio 35 achos at Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd ("Llys") gyda chais am gosbau ariannol (yn erbyn Gwlad Pwyl (10), Slofenia (5), yr Iseldiroedd, y Ffindir (4 yr un), Cyprus, Gwlad Belg ( 3 yr un), yr Almaen, Bwlgaria, Slofacia, Lwcsembwrg, Portiwgal a Hwngari (1 yr un)). Dim ond 9 penderfyniad atgyfeirio o'r fath a basiodd y Comisiwn yn ystod 2011.

Cwynion: Adborth hanfodol gan y cyhoedd

Gyda 3141 o gwynion cofrestredig yn 2012, rhoddodd dinasyddion, busnesau a rhanddeiliaid fewnbwn pwysig i'r Comisiwn wrth iddo fonitro cymhwysiad cywir rheolau'r UE. Roedd cwynion dinasyddion amlaf o ran yr amgylchedd, cyfiawnder a marchnad a gwasanaethau mewnol (588, 491 a 462 o gwynion, yn y drefn honno) ac yn erbyn yr Eidal (438), Sbaen (306) a Ffrainc (242).

Proffiliau torri: Aelod-wladwriaethau a pholisïau'r UE

Mae'r atodiadau i'r Adroddiad yn edrych ar berfformiad pob aelod-wladwriaeth a pherfformiad mewn meysydd polisi penodol. Maent yn darparu achosion eglurhaol ac yn tynnu sylw at faterion allweddol wrth gymhwyso'r gyfraith.

O 23 Hydref, bydd yr Adroddiad Blynyddol llawn ar gael yma.

Cefndir

Yn dilyn cais a wnaed gan Senedd Ewrop mae'r Comisiwn yn cyflwyno, bob blwyddyn, ers 1984, adroddiad blynyddol ar fonitro cymhwysiad cyfraith y Gymuned yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Mae Senedd Ewrop yn mabwysiadu, bob blwyddyn, adroddiad ar adroddiad y Comisiwn, yn egluro ei safbwynt ar y prif faterion.

cyfraith yr UE

Rheol y gyfraith: Mae ASEau yn pwyso ar y Comisiwn i amddiffyn cronfeydd yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau eisiau i'r Comisiwn Ewropeaidd brofi ei fod yn cyflawni'r dasg o amddiffyn cyllideb yr UE rhag aelod-wladwriaethau sy'n torri egwyddor rheolaeth y gyfraith. materion yr UE 

Bydd ASEau yn trafod cymhwyso'r rheolau a fabwysiadwyd yn 2020 sy'n cysylltu talu cronfeydd yr UE ag aelod-wladwriaethau sy'n parchu rheolaeth y gyfraith a gwerthoedd yr UE yn ystod sesiwn lawn ym mis Mehefin.

Amddiffyn rheolaeth y gyfraith: mater o frys

hysbyseb

Yn ystod cyfarfod o bwyllgorau rheoli cyllideb a chyllideb y Senedd ar 26 Mai, bu ASEau yn trafod y ffordd ymlaen gyda Gert Jan Koopman, Cyfarwyddwr Cyffredinol adran gyllideb y Comisiwn.

Pwysleisiodd Koopman natur sensitif asesiadau posib y Comisiwn ynghylch rheolaeth y gyfraith yng ngwledydd yr UE: “Bydd penderfyniadau a gymerir yn destun adolygiad barnwrol llawn gan y Llys Cyfiawnder [Ewropeaidd]," meddai. "Mae angen i ni gael hyn yn iawn o'r dechrau. Yn syml, ni allwn fforddio gwneud camgymeriadau a dwyn achosion sy'n cael eu dirymu gan y Llys. Bydd hyn yn drychineb. ”

Mae'r Comisiwn yn paratoi canllawiau sy'n egluro sut y bydd yn gweithredu'r gyfraith. Dywedodd Koopman y bydd y Comisiwn yn ymgynghori â'r Senedd ar y canllawiau yn hanner cyntaf mis Mehefin.

hysbyseb

Dywedodd ASEau bod y rheoliad eisoes yn eithaf clir. “Pe bai rhywun eisiau cael set fer iawn o ganllawiau, gallai rhywun ysgrifennu mewn un frawddeg yn unig: 'Cymerwch gip ar y rheoliad',” meddai Petri Sarvamaa (EPP, Y Ffindir).

Eto i gyd, bydd y Senedd yn mynegi barn ar y canllawiau mewn adroddiad y disgwylir pleidleisio arno ym mis Gorffennaf. “Dylai pob aelod-wladwriaeth allu gweld bod y Comisiwn yn cynnal ei ymchwiliadau mewn modd gwirioneddol wrthrychol,” meddai Sarvamaa.

“Pan fyddwn yn siarad am dorri rheolaeth y gyfraith, mae hwn yn bwnc difrifol iawn. Rydym yn ymwybodol o'r ffaith bod angen i ni fod yn graff iawn gyda'r asesiadau hyn. Ond ni all y trylwyredd hwn a’r manwl gywirdeb hwn ohirio cymhwyso’r rheoliad am byth, ”meddai Eider Gardiazabal (S&D, Sbaen).

Dywedodd ASEau eraill fod argyfwng rheol cyfraith yn yr UE a galwodd ar y Comisiwn i weithredu'n bendant i atal dirywiad pellach. Terry Reintke Dywedodd (Greens / EFA, yr Almaen): “Mae gennym ni ymddiriedaeth lwyr yng ngallu’r Comisiwn i fonitro, dod o hyd i achosion a’u hasesu. Mae gennych chi rai o'r cyfreithwyr craffaf yn Ewrop, mae gennych chi'r gweision sifil gorau i amddiffyn cyllideb yr UE a rheolaeth y gyfraith.

“Ond yr argraff yw, ac rwy’n siarad ar ran miliynau o ddinasyddion yr UE, eich bod yn brin o ymdeimlad penodol o frys. Mae'n teimlo eich bod chi'n eistedd yn y tŷ llosgi hwn ac rydych chi'n dweud: 'Cyn i ni alw'r frigâd dân, rydyn ni mewn gwirionedd yn mynd i lunio canllawiau ar sut y gallan nhw ddiffodd y tân hwn'. "

Cyllideb yr UE a rheolaeth y gyfraith

Daeth deddfwriaeth a fabwysiadwyd ar ddiwedd 2020 a wnaed mynediad at gronfeydd yr UE yn amodol ar barch at reolaeth y gyfraith. Os yw'r Comisiwn yn sefydlu bod gwlad yn torri a bod buddiannau ariannol yr UE dan fygythiad, gall gynnig bod taliadau o gyllideb yr UE i'r aelod-wladwriaeth honno naill ai'n cael eu torri neu eu rhewi.

Rhaid i'r Cyngor wneud y penderfyniad trwy fwyafrif cymwys. Mae'r rheolau hefyd yn ceisio amddiffyn buddiannau buddiolwyr terfynol - ffermwyr, myfyrwyr, busnesau bach neu gyrff anllywodraethol - na ddylid eu cosbi am weithredoedd llywodraethau.

Heriau cyfreithiol

Mae'r Senedd yn awyddus i weld y system yn cael ei gweithredu o ystyried pryderon yn ystod y blynyddoedd diwethaf ynghylch rheolaeth y gyfraith a democratiaeth mewn rhai aelod-wladwriaethau.

Hwngari a gwlad pwyl wedi dwyn achosion gerbron Llys Cyfiawnder Ewrop yn mynnu bod y rheoliad yn cael ei ddirymu. Yn eu cyfarfod ar 10-11 Rhagfyr 2020, Cytunodd arweinwyr yr UE y dylai'r Comisiwn baratoi canllawiau ar gyfer gweithredu'r rheolau y dylid eu cwblhau ar ôl dyfarniad y Llys Cyfiawnder.

Fodd bynnag, mae'r Senedd wedi mynnu bod y rheolau mewn grym a bod gan y Comisiwn a dyletswydd gyfreithiol i amddiffyn buddiannau a gwerthoedd yr UE.

Dewch i wybod sut mae'r UE yn anelu at amddiffyn rheolaeth y gyfraith.

Parhau Darllen

cyfraith yr UE

Gwell Rheoliad: Ymuno i wneud deddfau gwell yr UE ac i baratoi ar gyfer y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a Cyfathrebu ar Reoleiddio Gwell, gan gynnig sawl gwelliant i broses ddeddfu’r UE. Er mwyn meithrin adferiad Ewrop, mae'n bwysicach nag erioed i ddeddfu mor effeithlon â phosibl, wrth wneud deddfau'r UE wedi'u haddasu'n well i anghenion yfory.

Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Rhagolwg Is-lywydd Maroš Šefčovič (llun): “Mae gan y Comisiwn eisoes un o’r systemau Rheoleiddio Gwell gorau yn y byd ond mae angen i ni wneud mwy o hyd. Felly, rydym yn cynyddu ymdrechion i symleiddio deddfwriaeth yr UE a lleihau ei faich, wrth wneud gwell defnydd o ragwelediad strategol a chefnogi cynaliadwyedd a digideiddio. Er mwyn llwyddo, fodd bynnag, rhaid i'r holl randdeiliaid weithio gyda'i gilydd ar lunio polisïau o ansawdd uchel yn yr UE a fydd yn trosi'n Ewrop gryfach a mwy gwydn. ''

Mae cydweithredu ymhlith sefydliadau'r UE, gydag aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid, gan gynnwys partneriaid cymdeithasol, busnesau a chymdeithas sifil, yn allweddol. Er mwyn helpu i wynebu heriau cyfredol ac yn y dyfodol, mae'r Comisiwn wedi cynnig y camau canlynol:

hysbyseb
  • Cael gwared ar rwystrau a thâp coch sy'n arafu buddsoddiadau ac adeiladu seilwaith yr 21ain ganrif, gweithio gydag aelod-wladwriaethau, rhanbarthau a rhanddeiliaid allweddol.
  • Symleiddio ymgynghoriadau cyhoeddus gan cyflwyno un 'Galwad am Dystiolaeth', ar y gwell Porth Have Your Say.
  • Cyflwyno dull 'un i mewn, un allan', lleihau beichiau i ddinasyddion a busnesau trwy roi sylw arbennig i oblygiadau a chostau cymhwyso deddfwriaeth, yn enwedig i fentrau bach a chanolig eu maint. Mae'r egwyddor hon yn sicrhau bod unrhyw feichiau sydd newydd eu cyflwyno yn cael eu gwrthbwyso trwy gael gwared ar feichiau cyfatebol yn yr un maes polisi.
  • Prif ffrydio Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, sicrhau bod pob cynnig deddfwriaethol yn cyfrannu at agenda datblygu cynaliadwy 2030.
  • Gwella'r ffordd y mae Rheoliad Gwell yn mynd i'r afael â yn cefnogi cynaliadwyedd a thrawsnewid digidol.
  • Integreiddio rhagwelediad strategol i lunio polisïau er mwyn sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y dyfodol, er enghraifft, gan ystyried megatrends sy'n dod i'r amlwg yn y cyd-destunau gwyrdd, digidol, geopolitical ac economaidd-gymdeithasol.

Y camau nesaf

Mae Rheoleiddio Gwell yn amcan a chyfrifoldeb a rennir gan holl sefydliadau'r UE. Byddwn yn estyn allan at Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch eu hymdrechion i asesu a monitro effaith deddfwriaeth yr UE a rhaglenni gwariant yr UE. Yn ogystal, byddwn yn cydweithredu'n agosach ag awdurdodau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, a phartneriaid cymdeithasol ar lunio polisïau'r UE.

Mae rhai o elfennau newydd y Cyfathrebu hwn eisoes wedi cychwyn yn ymarferol, megis gwaith y Platfform Ffit i'r Dyfodol, sy'n darparu cyngor ar ffyrdd i wneud deddfwriaeth yr UE yn haws cydymffurfio â hi, yn effeithlon ac yn addas ar gyfer y dyfodol. Bydd eraill yn cael eu gweithredu yn ystod y misoedd nesaf. Eleni bydd, ymhlith pethau eraill:

hysbyseb
  • Mae'r 2020 Arolwg Baich Blynyddol, gan amlinellu canlyniadau ymdrechion y Comisiwn i leihau baich.
  • Daeth canllawiau a blwch offer diwygio Gwell ystyried elfennau newydd y Cyfathrebu, gan ddarparu arweiniad pendant i wasanaethau'r Comisiwn Ewropeaidd wrth baratoi mentrau a chynigion newydd yn ogystal ag wrth reoli a gwerthuso presennol

Cefndir

Cynhaliodd y Comisiwn gyfrif stoc o'i agenda rheoleiddio well yn 2019, gan gadarnhau bod y system yn gweithredu'n dda ar y cyfan, tra bod angen gwelliannau arno i adlewyrchu profiad.

Mae gan yr UE hanes hir o lunio polisïau ar sail tystiolaeth, gan gynnwys lleihau beichiau rheoleiddio, gan ddechrau yn 2002. Mae'n cynnwys gwerthusiadau rheolaidd o'r deddfau presennol, system ddatblygedig iawn o asesu effaith, dull ymgynghori ar frig rhanddeiliaid dosbarth a baich cynhwysfawr. rhaglen leihau (REFIT).

I gael rhagor o wybodaeth

Cyfathrebu Rheoliad Gwell 2021

Holi ac Ateb ar Gyfathrebu Rheoleiddio Gwell 2021

Ymarfer stocio 2019

Yr agenda Rheoleiddio Gwell

Y broses ddeddfu yn yr UE

Y porth Have Your Say

Llwyfan Ffit ar gyfer y Dyfodol

GWRTHOD - gwneud cyfraith yr UE yn symlach, yn llai costus ac yn ddiogel yn y dyfodol

Parhau Darllen

cyfraith yr UE

Mewn ysgariadau, mae'r ods yn cael eu pentyrru yn erbyn menywod

cyhoeddwyd

on

Ymhlith y nifer o sgîl-effeithiau niferus mae pandemig Covid-19 a chloeon clo dilynol wedi eu cael ar Ewrop yn un hynod gywilyddus: cam-drin domestig yn skyrocketing. Mae Ffrainc - gyda'i chauvinism sydd wedi'i gwreiddio'n ddwfn - wedi sefyll allan yn benodol, wrth i alwadau i linell gymorth y llywodraeth ar gyfer menywod sy'n cael eu cam-drin godi. 400 y cant yn ystod y cloi.

Ar yr un pryd, nid yw'n hawdd gadael y perthnasoedd hyn. Ar gyfer menywod sy'n briod yn gyfreithiol, byddai ysgariad yn gam rhesymegol, ond nid yw pob merch yn barod na hyd yn oed yn gallu symud hynny. Mae'r rhesymau y tu ôl i hynny yn niferus, ac eto un o'r rhai mwyaf cyffredin yw un o'r rhai sy'n cael eu hanwybyddu amlaf hefyd: y ffaith bod menywod dan anfantais gyffredin mewn setliadau ysgariad sy'n gadael menywod mewn caledi economaidd a chymdeithasol yn amlach na dynion.

Merched sy'n cael y ffon fer

Mae'r ffaith hon yn syndod gwisg ledled y byd, a dyna pam ei bod hyd yn oed yn fwy o sioc bod menywod yn parhau i ddod o hyd i'r ods sydd wedi'u pentyrru yn eu herbyn mewn rhanbarthau datblygedig iawn gydag agenda hawliau menywod a chydraddoldeb gref, fel Ewrop. Astudiaeth 2018 yn asesu'r gwahaniaethau rhwng y rhywiau yng nghanlyniadau ysgariad, gan ddefnyddio data o Astudiaeth Panel Economaidd-Gymdeithasol yr Almaen (1984-2015), dod o hyd bod “menywod dan anfantais gref o ran colledion yn incwm cartrefi a chynnydd cysylltiedig yn y risg o dlodi”. Yn waeth, roedd y colledion hyn yn barhaol ac yn sylweddol, heb newidiadau sylweddol dros amser.

Hyd yn oed pan fydd setliad yn arwain at rannu asedau 50/50, mae menywod yn aml yn teimlo dan anfantais oherwydd pŵer sy'n ennill cyflog is achosi gan gyfrifoldebau gofal plant a llai o oriau ar gael i weithio, neu wneud dewisiadau gyrfa strategol. Ar ben hynny, mae menywod yn aml yn cael eu gadael yn ddyledus gan gostau cyfreithiol achos ysgariad oherwydd bod eu lefelau cynilo is yn golygu bod yn rhaid iddynt ddibynnu ar fenthyciadau dyfrllyd. Swyddi ariannol menywod anaml iawn adfer digon i gyrraedd lefelau cyn ysgariad, tra bod incwm dynion yn tueddu i godi 25 y cant ar gyfartaledd yn dilyn y rhaniad.

 

Cyfoethog neu dlawd, byddwch chi'n colli

Er bod y problemau hyn yn ddigwyddiadau cyffredin ar draws gwahanol ddiwylliannau ledled y byd, maent hefyd yn annibynnol ar y dosbarth cymdeithasol. Efallai ei bod yn ymddangos yn amlwg bod y problemau hyn yn gyfyngedig i'r dosbarth canol yn hytrach nag aelodau cyfoethocaf cymdeithas. Fodd bynnag, mae menywod sy'n ysgaru gwŷr cyfoethog yn wynebu'r un rhwystrau a rhagolygon niweidiol. Yn wir, os oes un ffactor cyffredin sy'n uno menywod ar draws pob haen gymdeithasol, dyma sut mae'n rhaid iddyn nhw ymladd yn anghymesur yn galetach na'u cyn-wŷr i gael eu cyfran deg o'r pastai ysgariad.

Achos pwynt yw'r ymladd ysgariad chwerw rhwng Azarchaijani oligarch Farkhad Akhmedov a'i gyn-wraig Tatiana Akhmedova. Gwnaeth Farkhad Akhmedov, sydd wedi’i leoli yn Baku er iddo fethu â chael dinasyddiaeth Azeri, ei ffortiwn yn y sector nwy ond gadawodd y diwydiant ar ôl bod gorfodi i werthu ei gyfran yn Northgas i Inter RAO yn 2012 am $ 400 miliwn o dan werth. Dyfarnwyd Tatiana, dinesydd Prydeinig 40 y cant o ffortiwn ei chyn-ŵr gan lys yn y DU yn 2016, sef cyfanswm o tua £ 453 miliwn - y setliad ysgariad mwyaf yn hanes. Yn lle derbyn y dyfarniad a thalu allan, mae Farkhad Akhmedov wedi bod yn brwydro yn erbyn dant ac ewin er mwyn osgoi gwneud taliadau, neu drosglwyddo'r asedau a roddwyd i'w gyn-wraig yn yr anheddiad, gan gynnwys casgliad celf, eiddo tiriog ac uwch-hwyliau, a brisiwyd yn £ 350 miliwn

 

Ysgariad y ganrif

Yn y broses, mae Akhmedov yn aml nid yn unig wedi ymladd â'r menig i ffwrdd, ond yn hollol fudr. O'r cychwyn cyntaf, amddiffynfa Akhmedov dadlau bod y cwpl wedi ysgaru o’r blaen, sef ym Moscow yn 2000. Yn ôl yr amddiffyniad, mae’r ysgariad honedig hwnnw yn disodli penderfyniad Prydain, gan baentio Akhmedova fel twyll. Fodd bynnag, fe gefnodd yr ymgais i athrod ei gyn-wraig: ni ddaeth unrhyw dystiolaeth am ysgariad cynharach erioed i ben, gan arwain yr Ustus Haddon-Cave yn 2016 i datgan “… Bod dogfennau ysgariad 2000 Moscow… wedi eu ffugio ar bob adeg.”

Dylai hyn fod wedi bod yn ergyd angheuol i amddiffyniad Farkhad Akhmedov, ond bedair blynedd yn ddiweddarach, ni wnaed unrhyw daliadau sylweddol - er gwaethaf y ffaith bod penderfyniad gwreiddiol 2016 o blaid Akhmedova wedi’i gadarnhau mewn llysoedd eraill. Yn 2018, roedd Akhmedov diystyru i fod yn ddirmyg llys ac fe’i beirniadwyd gan yr Ustus Haddon-Cave am gymryd “nifer o gamau cywrain” a ddyluniwyd i osgoi dienyddiad y barnwr, megis “cuddio ei asedau mewn gwe o gwmnïau alltraeth.” Roedd yr endidau hyn, a leolir yn bennaf yn Liechtenstein, yn ddiweddar archebwyd i drosglwyddo asedau Akhmedov i Tatiana.

 

Byd dynion yw hwn

Ni ddylai fod yn syndod nad yw hyn wedi digwydd eto, yr holl amser ddirmyg oherwydd mae cyfraith Prydain a'i gyn-wraig yn ddiwyro. Mewn gwirionedd, mae achos Akhmedov - oherwydd maint yr asedau a'r cyhoeddusrwydd mawr dan sylw - yn tynnu sylw at y cyferbyniad llwyr mewn canlyniadau ysgariad a bod menywod yn gyffredinol yn ymladd brwydr i fyny'r bryn am ecwiti yr anheddiad a all bara am flynyddoedd, gan straenio eu gallu i symud ymlaen ac ailgychwyn eu bywydau.

Ac eto, gallai helpu i godi ymwybyddiaeth am yr anghydraddoldeb dwfn hwn, lle mae menywod ledled y byd sy'n ceisio ysgariad neu gyfiawnder am gam-drin domestig yn agored i ods llethol o blaid eu cyn-briod. Gorfodi dyfarniadau yn gryfach ac yn fwy didostur - gan gynnwys cosb boenus rhag ofn na chydymffurfir - yw'r unig ffordd i dorri'r cylch dieflig. Fel arall, bydd cydraddoldeb rhywiol am byth yn amherffaith, hyd yn oed yn anghyraeddadwy.

 

 

 

 

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd