Cysylltu â ni

Frontpage

Ariel Sharon 'ddominyddodd' olygfa wleidyddol Israel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ariel Sharon

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ariel SharonGanwyd Ariel ('Arik') Sharon ar 26 Chwefror 1928 yn Kfar Malal, mosg amaethyddol, yna ym Mandad Prydain Palestina, i deulu o Iddewon Belarwseg, Shmuel Scheinerman o Brest-Litovsk a Vera Scheinerman o Mogilev. Gwasanaethodd yn yr IDF am fwy na 25 mlynedd, gan ymddeol gyda rheng Uwch-gadfridog. Daliodd LL.B yn y Gyfraith o Brifysgol Hebraeg Jerwsalem (1962). Ymunodd Sharon â'r Haganah yn 14. Yn ystod Rhyfel Annibyniaeth 1948, fe orchmynnodd gwmni troedfilwyr ym Brigâd Alexandroni.

Cafodd gyrfa rhychwantol Sharon ei nodi gan gyfnodau o ddadlau dwfn a chanmoliaeth a gydnabuwyd yn eang, a daeth i ben â llyfr gan glwyfau bedd a gafwyd ar faes brwydr Rhyfel Annibyniaeth a chan bwer gwleidyddol a sicrhawyd trwy etholiadau Israel yn olynol. Bydd ei flynyddoedd gwleidyddol olaf, fel prif weinidog rhwng 2001 a 2006, yn cael eu cofio fel rhai a farciwyd gan weithrediadau gwrthderfysgaeth ysgubol ac yna gellir dadlau hyd yn oed mwy o ystumiau heddwch ysgubol. Etholwyd Sharon yng nghanol rhyfel terfysgol y bu ffigurau Palestina ar y pryd yn fisoedd os nad blynyddoedd yn y cynllunio, ac a oedd wedi ffrwydro o’r diwedd ar ôl i Arlywydd Palestina Yasser Arafat wrthod cynnig heddwch ym mis Gorffennaf 2000 gan ragflaenydd Sharon, Ehud Barak. Pwysleisiodd dadansoddwyr ar y pryd fod y trais, a fyddai yn y pen draw yn cymryd bywydau miloedd yn llythrennol, yn mygu'r siawns am heddwch. Yn dilyn ton o fomiau hunanladdiad - ac yn syth ar ôl ymosodiad Mawrth 2002 ar Seder Pasg yn Netanya lle cafodd 30 o bobl eu lladd - cychwynnodd Sharon Darian Amddiffynnol Operation Israel i ddadwreiddio’r seilwaith terfysgol yn y Lan Orllewinol.

Yn union ar ôl hynny gwelwyd cwymp o 46 y cant mewn bomiau hunanladdiad, ac erbyn ail hanner y flwyddyn cwymp o 70 y cant. Yn 2003 llywiodd Sharon blaid Likud trwy etholiadau deddfwriaethol y daeth yn fuddugol ohoni, gan sicrhau ei ddaliadaeth barhaus fel prif weinidog. Yn y pen draw, byddai'n gwahanu oddi wrth y canol-dde Likud ar ôl sicrhau a gweithredu'r cynllun Ymddieithrio gwleidyddol ddadleuol - a fabwysiadwyd yn 2004 ac a ddeddfwyd yn 2005 - a symudodd yr holl Israeliaid o Llain Gaza ac o bedwar anheddiad yn y Lan Orllewinol. Ymhlith eraill, canmolodd yr Arlywydd George Bush ac Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Kofi Annan, y tynnu allan am ddarparu ystafell anadlu a thiriogaeth i wladwriaeth Palestina eginol, er i'r symudiad ddraenio prifddinas wleidyddol Sharon a'i roi yn groes i elfennau o hawl Israel.Gan geisio cydgrynhoi cefnogaeth wleidyddol a chyhoeddus yn dilyn y cynllun, ffurfiodd Sharon blaid ganolig eang, Kadima, gan ddod â ffigurau uchaf o ganol-chwith a chanol dde Israel i mewn. Ym mis Ionawr 2006 - fisoedd yn unig ar ôl i Kadima gael ei ffurfio ac yng nghanol etholiadau Israel y byddai'r blaid newydd ei ffurfio yn ennill yn y pen draw - dioddefodd Sharon strôc a llithrodd i'r coma na fyddai'n deffro ohoni.

hysbyseb

Roedd gyrfa Sharon yn rhychwantu arc o arwr rhyfel i rym gwleidyddol, a chafodd ei nodi drwyddi draw gan feirniadaeth o'r dde a'r chwith. Yn ystod rhyfel Israel yn 1948 cafodd ei anafu'n ddifrifol yn ystod Brwydr Latrun. Fe wellodd ac yn y diwedd daeth yn gadfridog, ac yn y 1950au cafodd y dasg o arwain cyrchoedd i'r Iorddonen yn dilyn ymosodiadau terfysgol a darddodd yn y wlad honno. Yn 1973 chwaraeodd ran ganolog wrth hyrddio byddin o’r Aifft a oedd wedi bod yn gwneud enillion cyson ar ôl lansio’r ymosodiad annisgwyl a ddechreuodd y rhyfel. Yn 1982, fel Gweinidog Amddiffyn, fe oruchwyliodd Sharon Operation Peace for the Galilea, a geisiodd ddadwreiddio’r wladwriaeth-o fewn gwladwriaeth yr oedd Sefydliad Rhyddhad Palestina (PLO) wedi’i hadeiladu yn ne Libanus. Daeth y rhyfel i ben gyda diarddeliad y PLO o'r wlad, ond hefyd yn dyst i'r bennod fwyaf dadleuol yng ngyrfa filwrol Sharon. Ym mis Medi, 1982, gan fod yr IDF yn gweithio i glirio terfysgwyr allan o Beirut, caniataodd lluoedd o dan orchymyn Sharon filwriaethwyr Phalangistaidd Libanus-Gristnogol i wersylloedd ffoaduriaid Sabra a Shatila ar gyrion y ddinas. Mae dadleuon mawr ynghylch y niferoedd ynghylch y gyflafan ddilynol a gynhaliwyd gan y Phalangistiaid, ac maent yn amrywio o ychydig dros 750 i oddeutu 3,000 o sifiliaid.

Canfu comisiwn ymchwilio dilynol fod Sharon yn gyfrifol yn anuniongyrchol am y gyflafan, ac yn fwy penodol cafodd ef yn euog am fethu â rhagweld y tebygolrwydd y gall y Phalangistiaid gyflawni erchyllterau (roedd y comander Libanus sy'n cael ei gyhuddo o orchymyn y llofruddiaethau wedi gweld ei deulu ymhlith dyweddi a lofruddiwyd gan ymladdwyr Palesteinaidd yng nghyflafan Damour, fel y'i gelwir, chwe blynedd ynghynt). Mae maint beiusrwydd Sharon am y gyflafan yn parhau i gael ei herio - mae llysoedd wedi dyfarnu bod AMSER, er enghraifft, wedi ei gyhuddo ar gam o gyfrifoldeb uniongyrchol - ond daeth comisiwn Israel o hyd iddo i ysgwyddo cyfrifoldeb am y tywallt gwaed a gorfodwyd ef i ymddiswyddo. Cymerodd Sharon reolaeth ar blaid Likud ym 1999, ar ôl hynny-collodd y Prif Weinidog Benjamin Netanyahu i lechen Lafur dan arweiniad Ehud Barak. Fe wnaeth yr achosion o drais Palestina a ddaeth yn adnabyddus fel yr Ail Intifada ysgwyd ffydd y cyhoedd yn llywodraeth Barak, ac yn 2001 daeth Sharon yn fuddugol o frwydr ddadleuol am y brif weinidogaeth. Os yw cyflafan Sabra a Shatila yn nodi pennod filwrol fwyaf dadleuol Sharon, gall digwyddiad yn 2000 ger dechrau'r Ail Intifada nodi ei foment wleidyddol fwyaf dadleuol. Mae Sharon wedi cael y bai am sbarduno hanner degawd y trais trwy fynd am dro gan yr heddlu ar hyd Mount Temple yn Jerwsalem ym mis Medi 2000. Mae'r ardal yn destun dadl wrth gwrs - dyma'r safle sancteiddiaf yn y byd i Iddewon, a'r trydydd holiest i Fwslimiaid - ac mae beirniaid wedi honni bod y digwyddiad wedi hau hadau am y blynyddoedd o derfysgaeth Palestina a ddilynodd. Yma mae'r cofnod cyhoeddus yn llawer cliriach o ran exonerating Sharon.

Roedd uwchgynhadledd Camp David Gorffennaf 2000 - a gynhaliwyd gan Bill Clinton, gyda Barak ac Arafat yn negodi - eisoes wedi methu. Mae Arafat wedi cael y bai eang am gwymp y sgyrsiau, gan gynnwys gan Clinton. Yn ddiweddarach ymffrostiodd ffigurau Palestina fod ton o drais yn symud. Roedd Arafat eisoes wedi rhyddhau nifer o derfysgwyr uchel eu statws o'r carchar erbyn i Sharon ymweld â'r Mount. Mae'r diplomydd Americanaidd Dennis Ross yn adrodd yn ei lyfr Yr Heddwch Coll sut y galwodd Israeliaid Washington gyda phrawf bod y Palestiniaid yn "cynllunio gwrthdystiadau enfawr, treisgar ledled y Lan Orllewinol a'r bore wedyn, yn ôl pob golwg yn ymateb i ymweliad Sharon." Pwysodd Washington ar Arafat i leddfu’r trais, ond ni chododd arweinydd y Palestiniaid - eto fesul Ross - "fys i atal yr arddangosiadau, a gynhyrchodd yr ail Intifada." Efallai fod gan Arafat, yn ôl Ross, ystod o gymhellion dros adael i’r trais droelli allan o reolaeth: “Mae rhai yn credu, ar ôl i Camp David [Arafat] ddod i’r casgliad na allai gyflawni’r hyn yr oedd arno ei eisiau trwy drafodaethau ac felly troi at drais. . Mae eraill yn credu iddo gynllunio cynnydd i drais ar hyd a lled ... yn unol â 'naratif Palestina,' roedd angen annibyniaeth Palestina arno o ganlyniad i frwydr. " Bu farw Ariel Sharon fel un o ffigyrau eiconig Israel, ar ôl ail-lunio tirwedd filwrol a gwleidyddol Israel. Roedd ei ymroddiad i'r wladwriaeth Iddewig wedi'i seilio ar ymdeimlad o hanes ac angen mawr i greu, meithrin a gwarchod lloches i Iddewon. Mewn seremoni goffa'r Holocost yn yr Almaen yn 2001, fe adroddodd am ffawd tri phlentyn Iddewig a adawodd orsaf reilffordd Grunewald ac - fel "chwe miliwn o Iddewon ... gan gynnwys 1.5 miliwn o blant" ni ddychwelodd erioed.

hysbyseb

Cyhoeddodd Sharon mai “hawl y bobl Iddewig, ar ôl blynyddoedd o ddioddefaint a phreifateiddio, yw bod yn feistri ar ein tynged a gadael i neb reoli tynged ein pobl. Byddwn yn gwarchod yr hawl hon yn fwy na dim."

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd