Cysylltu â ni

EU

arloesedd Dŵr ar waith: € 50 miliwn ar gyfer prosiectau ymchwil newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

7562Credyd Photo
Cyflwynir yma grynodeb o'r 11 prosiect ymchwil effeithlonrwydd adnoddau a fydd yn derbyn cyfanswm o € 50 miliwn yng nghyllid yr UE.

DEMO BIOMETAL (Offer Arddangos Biometal ar gyfer Adsefydlu Biolegol Dyfroedd Gwastraff Metel, cyfraniad cyllideb yr UE: € 2.9 miliwn,): Mae llygredd metel trwm yn un o broblemau amgylcheddol amlycaf heddiw sy'n bygwth bywyd dynol. Bydd prosiect DEMO BIOMETAL yn ceisio dangos ymarferoldeb cymhwyso biotechnolegau newydd ar gyfer trin dyfroedd gwastraff llygredig metel trwy ddatblygu dau ffatri beilot a sefydlwyd o fewn dau ddiwydiant llygru metel, mwynglawdd a chwmni electroplatio.

Cydlynydd y prosiect: Contactica SL, Madrid, Sbaen

hysbyseb

DemEAUmed (Arddangos Technolegau Arloesol Integredig ar gyfer Cylch Dŵr Caeedig Gorau a Diogel yng Nghyfleusterau Twristiaeth Môr y Canoldir, cyfraniad cyllideb yr UE: € 4.1m,): Nod DemEAUmed yw cynnwys cynrychiolwyr y diwydiant, rhanddeiliaid, llunwyr polisi ac arbenigwyr technegol a gwyddonol amrywiol wrth arddangos a hyrwyddo technolegau arloesol ar gyfer y cylch dŵr caeedig gorau a diogel mewn cyfleusterau twristiaeth Ewro-Canoldir, gan arwain at eu derbyn yn y farchnad yn y pen draw. Gellir lleihau'r defnydd o ddŵr croyw mewn gosodiadau gwestai, ardaloedd gwyrdd a hamdden, ac ati, trwy ddefnyddio ffynonellau dŵr amgen, fel dŵr daear wedi'i drin, dŵr glaw wedi'i drin neu ailddefnyddio dyfroedd llwyd wedi'u trin a / neu ddyfroedd gwastraff.

Cydlynydd y prosiect: Acondicionamiento Tarrasense Associación, Terrassa, Sbaen

DEMOWARE (Arddangosiad Arloesi ar gyfer Sector Ailddefnyddio Dŵr Ewropeaidd Cystadleuol ac Arloesol, cyfraniad cyllideb yr UE: € 6m,): Mae gallu cymunedau Ewrop i ymateb i straen dŵr cynyddol trwy fanteisio ar gyfleoedd ailddefnyddio dŵr wedi'i gyfyngu gan hyder isel y cyhoedd mewn atebion, dulliau anghyson o werthuso costau a buddion cynlluniau ailddefnyddio, a chydlynu gwael y gweithwyr proffesiynol a'r sefydliadau sy'n eu dylunio, eu gweithredu a'u rheoli. Bydd menter DEMOWARE yn cywiro'r diffygion hyn trwy weithredu rhaglen arddangos a chamfanteisio cydweithredol iawn, gan ddefnyddio naw safle maes glas presennol ac un safle i ysgogi arloesedd a gwella cydlyniant yn y sector ailddefnyddio dŵr Ewropeaidd sy'n esblygu.

hysbyseb

Cydlynydd y prosiect: Canolfan CTM Fundació Tecnològic, Manresa, Sbaen

DESSIN (Arddangos Gwasanaethau Ecosystem Yn Galluogi Arloesi yn y Sector Dŵr, cyfraniad cyllideb yr UE: € 6m,): Nod y prosiect yw dangos a hyrwyddo atebion arloesol i heriau sy'n gysylltiedig â dŵr gan ganolbwyntio ar ansawdd dŵr a phrinder dŵr. Mae DESSIN hefyd eisiau dangos methodoleg ar gyfer prisio gwasanaethau ecosystem (ESS) fel catalydd ar gyfer arloesi ym maes rheoli dŵr. Bydd y prosiect yn canolbwyntio'n benodol ar ardaloedd trefol a bydd yn gallu dangos sut y gall atebion arloesol sydd wedi'u hintegreiddio yn y gylchred ddŵr gynyddu gwerth y gwasanaethau a ddarperir gan ecosystemau dŵr croyw, a thrwy hynny gynhyrchu cymhellion a dadleuon ychwanegol dros eu defnydd o'r farchnad a'u gweithredu'n ymarferol.

Cydlynydd y prosiect: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr, yr Almaen

INAPRO (Model Dŵr a Rheoli Dŵr yn Seiliedig ar Arddangos ar gyfer Effeithlonrwydd Adnoddau mewn Systemau Amaethyddiaeth a Dyframaethu Integredig Integredig, cyfraniad cyllideb yr UE: € 6m,): Mae INAPRO eisiau ysgogi diwydiant, aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid i hyrwyddo dull technegol a thechnolegol newydd ac arloesol iawn hyd at system Aquaponig sy'n caniatáu cynhyrchiad cynaliadwy sydd bron yn rhydd o allyriadau, ac sy'n cyfrannu'n rhyfeddol at ddiogelwch bwyd byd-eang ar gyfer yr 21ain ganrif. O ystyried bod gan systemau Aquaponig traddodiadol, sy'n cyfuno dyframaeth a hydroponeg, botensial mawr i arbed dŵr, ynni ac adfer maetholion o ddŵr gwastraff gan gadwyni gwerth, nod y prosiect yw sicrhau datrysiadau arloesol a fydd yn caniatáu i'r systemau hyn gael eu dwyn yn agosach at y farchnad.

Cydlynydd y Prosiect: Forschungsverbund Berlin EV, Berlin, yr Almaen

MARSOL (Yn Dangos Ail-lenwi Dyfrhaen a Reolir fel Datrysiad i Brinder a Sychder Dŵr, cyfraniad cyllideb yr UE: € 5.2m,): Mae De Ewrop a rhanbarth Môr y Canoldir yn wynebu'r her o reoli eu hadnoddau dŵr o dan amodau prinder cynyddol a phryderon ynghylch ansawdd dŵr. . Mae argaeledd dŵr croyw o ansawdd a maint digonol yn un o'r prif ffactorau sy'n cyfyngu ar ddatblygiad economaidd-gymdeithasol. Bydd MARSOL yn anelu at ddangos y gall strategaethau rheoli dŵr arloesol fel storio dŵr wedi'i adfer neu ddŵr gormodol o wahanol ffynonellau mewn cynlluniau Ail-lenwi Dyfrhaen a Reolir (MAR) helpu i ymdopi â'r her hon, trwy gynyddu argaeledd dŵr ac felly gwella diogelwch dŵr.

Cydlynydd y prosiect: Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, yr Almaen

R3Water (Arddangos Datrysiadau Arloesol ar gyfer Ailddefnyddio Dŵr, Adfer Gwerthfawr ac Effeithlonrwydd Adnoddau wrth Drin Dŵr Gwastraff Trefol, cyfraniad cyllideb yr UE: € 5.3m,): Nod y prosiect yw dangos atebion sy'n cefnogi'r trawsnewid o safle trin dŵr gwastraff trefol i uned gynhyrchu o wahanol bethau gwerthfawr. Hyd yn hyn, mae gweithfeydd trin dŵr gwastraff fel arfer yn cael eu hystyried yn gyfleusterau i osgoi allyriadau o ddŵr gwastraff. Mae ymchwil a datblygu cyfredol yn dangos y gellir trosi'r planhigion hyn a'u huwchraddio yn unedau cynhyrchu i ddarparu egni, maetholion, dŵr i'w ail-ddefnyddio ac o bosibl eitemau gwerthfawr eraill. Cyflawnir hyn trwy wella effeithlonrwydd adnoddau yn y ffatri ynghyd â thechnolegau a modelau busnes newydd sy'n caniatáu ailddefnyddio adnoddau o'r dŵr sy'n dod i mewn.

Cydlynydd y prosiect: IVL Svenska Miljorinstitutet AB, Stockholm, Sweden

SAID (Rheoli Dŵr SmArt gyda Systemau Cefnogi Penderfyniadau Integredig, cyfraniad cyllideb yr UE: € 2.2m,): Mae'r angen i ddarparu dŵr o ansawdd uchel i ddinasyddion ac i leihau iawndal a gynhyrchir gan lifogydd a sychder wedi ysgogi ymchwil a datblygu llawer o benderfyniadau ar sail meddalwedd. systemau cymorth (DSSs). Fodd bynnag, er gwaethaf y datblygiadau technegol nodedig, mae'r rhan fwyaf o'r seilweithiau dŵr yn Ewrop yn dal i gael eu rheoli gan weithredwyr arbenigol yn seiliedig ar arferion gorau traddodiadol ond heb fawr o gefnogaeth gan yr offer craff newydd hyn. Amcan y prosiect SAID yw cynnwys y defnyddwyr terfynol a'r busnesau bach a chanolig er mwyn gwella cynhyrchu a defnyddio systemau rheoli dŵr mwy craff yn Ewrop.

Cydlynydd y prosiect: Abeinsa Business Development SA, Sevilla, Sbaen

SmartWater4Europe (Arddangos Datrysiadau Cyflenwad Dŵr Clyfar Integredig mewn pedwar safle ledled Ewrop, cyfraniad cyllideb yr UE: € 6 mln,): Mae cyfleustodau dŵr Ewropeaidd yn wynebu llawer o broblemau sy'n gysylltiedig â'u 3.5 miliwn cilomedr o rwydweithiau dosbarthu. Rhaid ailsefydlu rhannau helaeth o rwydweithiau dosbarthu dŵr sy'n gofyn am fuddsoddiadau o € 20 biliwn y flwyddyn. Mae angen blaenoriaethu ac optimeiddio buddsoddiadau ar frys. Mewn llawer o wledydd, mae angen gwella ansawdd dŵr er mwyn lleihau peryglon ac adnoddau iechyd ar gyfer cynhyrchu dŵr, a rhaid defnyddio dosbarthiad yn fwy effeithlon. Mae consortiwm SmartWater4Europe eisiau mynd i'r afael â'r her hon trwy ddatblygu a dangos atebion integredig ar gyfer rheoli rhwydweithiau dosbarthu dŵr yn graff.

Cydlynydd y prosiect: Vitens NV, Utrecht, Yr Iseldiroedd

WaterPiPP (Polisïau Caffael Arloesol Cyhoeddus Dŵr, cyfraniad cyllideb yr UE: € 1m): Mae WaterPiPP yn ymwneud ag archwilio methodolegau caffael cyhoeddus newydd ar gyfer y sector dŵr Ewropeaidd, lle mae'r potensial arloesi yn cael ei rwystro gan nifer o dagfeydd a rhwystrau. Mae caffael cyhoeddus yn cynrychioli tua 19% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE, marchnad arweiniol bwysig i arloeswyr yn enwedig yn y sectorau dŵr a newid yn yr hinsawdd. Gellir defnyddio caffael cynhyrchion a gwasanaethau yn arloesol i gefnogi datblygu a masnacheiddio atebion newydd sy'n gwella ansawdd ac effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus gyda gwell gwerth am arian.

Cydlynydd y prosiect: Office International de l'Eau, Paris, Ffrainc

WEAM4i (Rheolaeth Uwch Dŵr ac Ynni ar gyfer Dyfrhau, cyfraniad cyllideb yr UE: € 5.2m,): Mae amaethyddiaeth yn cyfrif am 30% o gyfanswm y defnydd o ddŵr yn Ewrop ar gyfartaledd, ac mor uchel â 70% mewn sawl gwlad yn Ne Ewrop. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r rhan fwyaf o ymdrechion i leihau defnydd wedi canolbwyntio ar effeithlonrwydd dŵr heb roi sylw i ynni, gan arwain, mewn rhai achosion, at gynnydd sylweddol yn y defnydd o ynni, fesul wyneb dyfrhau ac fesul uned gyfaint o ddŵr. Mae WEAM4i eisiau helpu i leihau'r defnydd o ynni trwy ddatblygu grid craff ar ddŵr ac ynni ar gyfer dyfrhau a llwyfan TGCh system cefnogi penderfyniadau.

Cydlynydd y prosiect: Meteosim SL, Barcelona, ​​Sbaen

Cefndir

Er 2007, mae cyllideb yr UE wedi ariannu yn agos at 500 o brosiectau ymchwil amgylcheddol, gyda mwy na 7,000 o gyfranogwyr, o 126 o wledydd a gyda chyfradd cyfranogi busnesau bach a chanolig o 17%. Mae'r her gymdeithasol hon yn parhau i gael ei chefnogi o dan y rhaglen ymchwil ac arloesi bresennol Horizon 2020.

Horizon 2020 yw rhaglen fframwaith ymchwil ac arloesi fwyaf erioed yr UE gyda chyllideb saith mlynedd gwerth bron i € 80 biliwn. Yn 2014 bydd cyfanswm cyllideb ymchwil yr UE, gan gynnwys yr eitemau hyn a gwariant gweinyddol, oddeutu € 9.3bn, gan godi i oddeutu € 9.9bn yn 2015.

O dan alwadau cyntaf Horizon 2020 mae disgwyl i oddeutu € 165m gael ei ddarparu i brosiectau yn yr ardal ffocws 'Dŵr'. Mae dŵr yn sylfaenol i iechyd pobl, diogelwch bwyd, datblygu cynaliadwy a'r amgylchedd. Mae hefyd yn sector economaidd o bwysigrwydd cynyddol i Ewrop gyda throsiant o ryw € 80 biliwn y flwyddyn, gan ei wneud yn ffynhonnell amhrisiadwy ar gyfer twf a swyddi. Bydd camau penodol o dan y maes ffocws hwn yn cynnwys dod â datrysiadau dŵr arloesol i'r farchnad, harneisio canlyniadau ymchwil dŵr ac arloesi er budd diwydiant, llunwyr polisi a dinasyddion yn Ewrop a ledled y byd ynghyd â dulliau integredig o reoli dŵr a newid yn yr hinsawdd.

Trosolwg o bolisi dŵr yr UE

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd