Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Dyfodol gwell Llundain mewn Ewrop well - pob un yn unedig o ran amrywiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dirk_HazellGan Dirk Hazell, Arweinydd ac ymgeisydd ASE Rhanbarth Llundain ar gyfer Parti Rhyddid 4 (EPP y DU) (yn y llun, dde) - @DirkHazell a Dr NoelleAnne O'Sullivan, ymgeisydd ASE Rhanbarth Llundain ar gyfer 4 Plaid Rhyddid (EPP y DU) (llun, isod) - @PolComms

Heddiw (22 Mai), Prydain yw'r rhai cyntaf yn Ewrop i bleidleisio yn etholiadau Ewropeaidd allweddol eleni. Cyn y bleidlais bwysig hon yn y DU, mynd i'r afael â chinio blynyddol Cydffederasiwn Diwydiant Prydain neithiwr yn Llundain, Rhybuddiodd Llywydd CBI, Syr Mike Rake, fusnesau Prydain fod y risg o Brydain yn gadael yr UE eisoes achosi ansicrwydd a pheryglu dyfodol Mewnfuddsoddiad y DU.

proffil llunDylai llywodraeth Prydain ystyried y rhybudd clir hwn. Ni ddylid llusgo'r DU allan o'r UE oherwydd bod y Blaid Geidwadol o dan David Cameron wedi cael ei threiddio gan duedd filitaraidd UKIP.

hysbyseb

Credwn hynny Dyfodol Llundain wrth galon Ewrop. Oes, mae angen diwygio'r UE - ond dylid gwneud hyn trwy weithio gyda'n partneriaid Ewropeaidd yn lle beirniadu'n gyson o'r ochr. Mae Prydain yn wlad wych gyda phobl wych, yn unedig o ran amrywiaeth ac yn gallu arwain i beidio â gadael yr UE.

Wrth i’r UE - dan arweiniad plaid flaenllaw Ewrop, Plaid Pobl Ewropeaidd EPP y brif ffrwd - ddiwygio yn ystod y pum mlynedd nesaf, dim ond 4 Plaid Rhyddid (UK EPP) all gynnig llais cryf i Lundain o fewn yr EPP. Mae teulu gwleidyddol yr EPP yn bwriadu creu miliynau o swyddi newydd trwy ddiwygiadau a mentrau Ewropeaidd eang fel marchnad sengl ddigidol yr UE.

Drwy weithio yn y brif ffrwd, byddwn yn cyflawni canlyniadau go iawn ar gyfer Llundain a thu hwnt - gan gynnwys cwblhau'r marchnad sengl, a lansiwyd bum mlynedd ar hugain yn ôl fel menter Geidwadol Brydeinig a gafodd ei genhedlu'n sylweddol gan ein prif ymgeisydd yn Llundain Dirk Hazell. Bydd 4 Rhyddid Parti (UK EPP) yn dod â phobl ynghyd, nid yn eu gyrru ar wahân.

hysbyseb

Mewn trafodaeth ddiweddar am y Parti Rhyddid newydd 4 (UK EPP) wedi'i ddarlledu ar deledu'r BBC Sioe Daily Politics, cytunodd y cyn-bennaeth CBI, yr Arglwydd Jones, fod Mr Cameron yn anghywir i droi allan o'r Grŵp EPP prif ffrwd pwerus. Yn anffodus, mae Mr Cameron yn goroesi fel arweinydd plaid o flaen diddordeb cenedlaethol Prydain, fel y mae ef yn cymryd Prydain ar fin Brexit. British Euro-AS Daniel Lled band Hannan UKIP mae cydymdeimlad yn amlwg cymryd drosodd, yn llusgo'r Blaid Geidwadol dros yr ymyl.

Mae gan British PM David Cameron colli rheolaeth yn effeithiol ei Ewro-ymyl ymylol. Ers mis Ionawr 2013, mae ASEau Grŵp ECR dan arweiniad y Torïaid wedi pleidleisio dwy ran o dair o'r amser gyda ASEau EFD Farage dan arweiniad UKIP: gan wneud eu hunain ar y cyd ymhlith ASEau lleiaf dylanwadol Senedd Ewrop.

Mewn cyferbyniad, bydd 4 ASE y Blaid Ryddid (UK EPP) yn gwarantu mewnbwn Prydain i gamau EPP ar swyddi, ffyniant a diogelwch. Bydd un ASE Prydeinig yn yr EPP yn werth mwy i Brydain na dirprwyaeth gyfan UKIP.

Fel cyn arweinydd y blaid Dorïaidd William Hague - a'i gynghorydd ar y pryd George Osborne - fydd cofio eistedd gyda phrif ffrwd arweinwyr cywir yn y ganolfan mewn Uwchgynadleddau EPP rheolaidd. Mae'n rhaid i Messrs Hague ac Osborne wybod yn bendant am ba mor ddifrifol yw a camgymeriad a wnaeth Cameron wrth archebu Euro-ASau Ceidwadol i gadael yr EPP yn 2009, ildio'r cyfle gwerthfawr i lunio polisi Ewropeaidd oddi mewn. Mae Cameron yn poeni'n gyson i UKIP, ond nid yw cyhuddo byth yn gweithio!

Bydd 4 Freedoms Party (UK EPP) yn dechrau atgyweirio'r difrod a greodd Mr Cameron. Rydym yn cynnig platfform cadarnhaol o bolisïau i bleidleiswyr Llundain, gan adlewyrchu dehongliad adfywiol a blaengar o werthoedd canol y brif ffrwd a gwerthoedd canol-dde. Rydym yn cofleidio pedair rhyddid sylfaenol yr UE ar gyfer pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf - ynghyd â'r pedwar rhyddid a amlinellir yn Cyfeiriad eiconig Llywydd yr Undeb Ewropeaidd, FD Roosevelt, 1941, sef: rhyddid lleferydd ac addoli, rhyddid rhag eisiau ac ofn.

Mae ein gwerthoedd EPP yn cyfuno economi gref ag urddas i'r rhai sydd wedi ymddeol ac yn agored i niwed. Credwn mewn cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae gennym ymrwymiad brwd, yn anffodus o dan ymosodiad gan eraill ym Mhrydain, i warantu hawliau dynol.

Bydd pleidleisiau Prydain a fwriwyd heddiw cyfrif tuag at adeiladu grwpiau gwleidyddol ym Mrwsel. Mae pleidlais ar gyfer y blaid anghywir yn peryglu creu grwpiau gwleidyddol newydd a chryf iawn yn Senedd Ewrop a fydd yn ceisio lleihau ein rhyddid Ewropeaidd.

Mae'n rhaid i ni herio hermonwyr gwrth-UE UKIP a cyd-deithwyr: eu hystumiad o'r gorffennol a'r presennol, eu barn ormesol ar y dyfodol. Mae'r gorffennol ffuglennol y mae Farage a'i gydymdeimlwyr UKIP yn ei greu yn frad o'n hanes go iawn. Rydyn ni yn y DU yn bobl wych gyda thraddodiad cryf o fod yn deg ac yn agored. Mae mongio ofn gwrth-fewnfudwr, senoffobig Farage wedi rhyddhau'r ymgyrch etholiadol Ewropeaidd hon. Mae gibes Farage yn ystumio gwirionedd ac yn tynnu sylw oddi wrth broblemau go iawn a wnaed ym Mhrydain - nid Brwsel.

Mae pobl yn dod trwy gyfnodau anodd. Mae'n anodd mynd yn groes i enaid y gymdeithas pan fydd biliwnyddion yn gyfoethocach nag erioed, tra bod banciau bwyd wedi dod yn angen trasig i'r bobl fregus. Rhaid i wleidyddion Prydain beidio â rhoi'r bai ar 'Frwsel' am brinder tai, diffygion addysgol, trafnidiaeth hynafol, cludwyr awyrennau heb awyrennau a phroblemau domestig eraill, fel gofal canser is-safonol, y mae gwleidyddion Prydain yn gyfrifol amdanynt eu hunain.

Fel y dywedodd ein hymgeisydd Arlywyddol Comisiwn EPP Jean-Claude Juncker wrth gynhadledd i’r wasg dan ei sang ym Mrwsel brynhawn ddoe: “Peidiwch â phleidleisio, ond peidiwch â rhoi eich pleidleisiau i eithafwyr, senoffobau na ffasgwyr, gan eu bod yn anffodus yn parhau i fodoli yn Ewrop. Os ydym am i Ewrop weithredu a gwasanaethu ei dinasyddion, dylem bleidleisio dros bobl a fydd yn gweithio’n galed yn Senedd nesaf Ewrop, a fydd yn amddiffyn gwerthoedd Ewropeaidd a hawliau sylfaenol, sy’n parhau i ddod dan ymosodiad rheolaidd gartref a thramor. ”

Bydd 4 Plaid Rhyddid (EPP y DU) sy’n sefyll yn Llundain - gyda rhestr lawn o wyth ymgeisydd, gan gynnwys dinasyddion o aelod-wladwriaethau eraill yr UE - yn llais cryf yn Senedd Ewrop, gan amddiffyn rhyddid pawb sy’n byw, gweithio ac astudio yn Llundain. a thu hwnt. Rydym yn credu mewn dod â phobl ynghyd, nid eu gyrru ar wahân.

Bydd ASEau 4 Etholedig y Blaid Rhyddid (EPP y DU) yn ymuno â Grŵp EPP yn Senedd Ewrop pan fydd yn ailymgynnull yn ystod wythnos gyntaf mis Gorffennaf. Fel ASEau byddwn yn eistedd gyda theulu gwleidyddol pwerus EPP Angela Merkel ac arweinwyr prif ffrwd eraill canol-dde'r UE.

Credwn yn Llundain. Credwn yn Ewrop. Credwn mewn pobl. @UK_EPP

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd