Barn: Llundain dyfodol yn well mewn gwell Ewrop - pob unedig mewn amrywiaeth

| Efallai y 22, 2014 | 0 Sylwadau

Dirk_HazellGan Dirk Hazell, Arweinydd ac ymgeisydd ASE Rhanbarth Llundain ar gyfer Parti Rhyddid 4 (EPP y DU) (yn y llun, dde) - @DirkHazell a Dr NoelleAnne O'Sullivan, ymgeisydd ASE Rhanbarth Llundain ar gyfer Parti Rhyddid 4 (UK EPP) (llun, isod) - @PolComms

Heddiw (22 Mai), Prydain yw'r rhai cyntaf yn Ewrop i bleidleisio yn etholiadau Ewropeaidd allweddol eleni. Cyn y bleidlais bwysig hon yn y DU, mynd i'r afael â chinio blynyddol Cydffederasiwn Diwydiant Prydain neithiwr yn Llundain, Rhybuddiodd Llywydd CBI, Syr Mike Rake, fusnesau Prydain fod y risg o Brydain yn gadael yr UE eisoes achosi ansicrwydd a pheryglu dyfodol Mewnfuddsoddiad y DU.

proffil llunDylai llywodraeth Prydain ystyried y rhybudd clir hwn. Ni ddylid llusgo'r DU allan o'r UE oherwydd bod y Blaid Geidwadol o dan David Cameron wedi cael ei threiddio gan duedd filitaraidd UKIP.

Credwn hynny Dyfodol Llundain yng nghanol Ewrop. Oes, mae angen diwygio'r UE - ond dylid gwneud hyn trwy weithio gyda'n partneriaid Ewropeaidd yn hytrach na beirniadu'n gyson o'r llinellau ochr. Mae Prydain yn wlad wych gyda phobl wych, unedig mewn amrywiaeth ac yn gallu arwain at beidio â gadael yr UE.

Wrth i'r UE - sy'n cael ei lywio gan blaid flaenllaw Ewrop y Blaid Pobl Ewropeaidd EPP prif ffrwd yng nghanol y dde - ddiwygiadau yn ystod y pum mlynedd nesaf, dim ond 4 Freedomoms Party (UK EPP) all gynnig llais cryf i bobl Llundain yn yr EPP. Mae teulu gwleidyddol yr EPP yn bwriadu creu miliynau o swyddi newydd drwy ddiwygiadau a mentrau Ewropeaidd eang fel marchnad ddigidol ddigidol yr UE.

Drwy weithio yn y brif ffrwd, byddwn yn cyflawni canlyniadau go iawn ar gyfer Llundain a thu hwnt - gan gynnwys cwblhau'r marchnad sengl, a lansiwyd bum mlynedd ar hugain yn ôl fel menter Geidwadol Prydeinig a gafodd ei llunio'n sylweddol gan ein prif ymgeisydd yn Dirk Hazell yn Llundain. Bydd Parti Rhyddid 4 (UK EPP) yn dod â phobl at ei gilydd, nid yn eu gyrru ar wahân.

Mewn trafodaeth ddiweddar am y Parti Rhyddid newydd 4 (UK EPP) wedi'i ddarlledu ar deledu'r BBC Sioe Daily Politics, cytunodd y cyn-bennaeth CBI, yr Arglwydd Jones, fod Mr Cameron yn anghywir i droi allan o'r Grŵp EPP prif ffrwd pwerus. Yn anffodus, mae Mr Cameron yn goroesi fel arweinydd plaid o flaen diddordeb cenedlaethol Prydain, fel y mae ef yn cymryd Prydain ar fin Brexit. British Euro-AS Daniel Lled band Hannan UKIP mae cydymdeimlad yn amlwg cymryd drosodd, yn llusgo'r Blaid Geidwadol dros yr ymyl.

Mae gan British PM David Cameron colli rheolaeth yn effeithiol ei Ewro-ymyl ymylol. Ers mis Ionawr 2013, mae ASEau Grŵp ECR dan arweiniad y Torïaid wedi pleidleisio dwy ran o dair o'r amser gyda ASEau EFD Farage dan arweiniad UKIP: gan wneud eu hunain ar y cyd ymhlith ASEau lleiaf dylanwadol Senedd Ewrop.

Mewn cyferbyniad, bydd ASEau Plaid Rhyddid 4 (UK EPP) yn gwarantu mewnbwn Prydeinig i weithredu EPP ar swyddi, ffyniant a diogelwch. Bydd un ASE Prydeinig yn yr EPP yn werth mwy i Brydain na holl ddirprwyaeth UKIP.

Fel cyn arweinydd y blaid Dorïaidd William Hague - a'i e-gynghorydd George Osborne - fydd cofio eistedd gyda phrif ffrwd arweinwyr cywir yn y ganolfan mewn Uwchgynadleddau EPP rheolaidd. Mae'n rhaid i Messrs Hague ac Osborne wybod yn bendant am ba mor ddifrifol yw a camgymeriad a wnaeth Cameron wrth archebu Euro-ASau Ceidwadol i gadael yr EPP yn 2009, ildio'r cyfle gwerthfawr i lunio polisi Ewropeaidd oddi mewn. Mae Cameron yn poeni'n gyson i UKIP, ond nid yw cyhuddo byth yn gweithio!

Bydd Parti Rhyddid 4 (EPP y DU) yn dechrau trwsio'r difrod a grëwyd gan Mr Cameron. Rydym yn cynnig platfform cadarnhaol o bolisïau i bleidleiswyr yn Llundain, gan adlewyrchu dehongliad braf a blaengar o werthoedd canol prif ffrwd a gwerthoedd canol-dde. Rydym yn cofleidio pedwar rhyddid sylfaenol yr UE i symud pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf - yn ogystal â'r pedair rhyddid a amlinellir yn Cyfeiriad eiconig Llywydd yr Undeb Ewropeaidd, FD Roosevelt, 1941, sef: rhyddid lleferydd ac addoli, rhyddid rhag eisiau ac ofn.

Mae ein gwerthoedd EPP yn cyfuno economi gref ag urddas i'r rhai sydd wedi ymddeol ac yn agored i niwed. Credwn mewn cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae gennym ymrwymiad brwd, yn anffodus o dan ymosodiad gan eraill ym Mhrydain, i warantu hawliau dynol.

Bydd pleidleisiau Prydain a fwriwyd heddiw cyfrif tuag at adeiladu grwpiau gwleidyddol ym Mrwsel. Mae pleidlais ar gyfer y blaid anghywir yn peryglu creu grwpiau gwleidyddol newydd a chryf iawn yn Senedd Ewrop a fydd yn ceisio lleihau ein rhyddid Ewropeaidd.

Mae'n rhaid i ni herio hermonwyr gwrth-UE UKIP ac cyd-deithwyr: eu gwyriad yn y gorffennol a'r presennol, eu barn ormesol ar y dyfodol. Mae'r gorffennol ffuglennol y mae Farage a'i gydymdeimlwyr UKIP wedi'i greu yn brad o'n hanes go iawn. Rydym ni yn y DU yn bobl wych gyda thraddodiad cryf o fod yn deg ac yn agored. Mae ofn gwrth-fewnfudwyr Farage, ofn senoffobig, yn codi arian wedi ail-lunio'r ymgyrch etholiadol Ewropeaidd hon. Mae gibes Farage yn ystumio'r gwir ac yn gwyro sylw oddi wrth broblemau gwirioneddol a wnaed ym Mhrydain - nid ym Mrwsel.

Mae pobl yn dod trwy gyfnodau anodd. Mae'n anodd mynd yn groes i enaid y gymdeithas pan fydd biliwnyddion yn gyfoethocach nag erioed, tra bod banciau bwyd wedi dod yn angen trasig i'r bobl fregus. Rhaid i wleidyddion Prydain beidio â rhoi'r bai ar 'Frwsel' am brinder tai, diffygion addysgol, trafnidiaeth hynafol, cludwyr awyrennau heb awyrennau a phroblemau domestig eraill, fel gofal canser is-safonol, y mae gwleidyddion Prydain yn gyfrifol amdanynt eu hunain.

Fel y dywedodd ein hymgeisydd Arlywyddol Comisiwn EPP, Jean-Claude Juncker, mewn cynhadledd i'r wasg lawn ym Mrwsel brynhawn ddoe: “Pleidleisiwch, ond peidiwch â rhoi eich pleidleisiau i eithafwyr, senoffobau na ffasgwyr, gan eu bod yn anffodus yn parhau i fodoli yn Ewrop. Os ydym am i Ewrop weithredu ac i wasanaethu ei dinasyddion, dylem bleidleisio dros bobl a fydd yn gweithio'n galed yn y Senedd Ewropeaidd nesaf, a fydd yn amddiffyn gwerthoedd a hawliau sylfaenol Ewrop, sy'n parhau i gael eu ymosod yn rheolaidd gartref a thramor. ”

Parti Rhyddid 4 (EPP y DU) yn sefyll yn Llundain - gyda rhestr lawn o wyth ymgeisydd, gan gynnwys dinasyddion o aelod-wladwriaethau eraill yr UE - yn llais cryf yn Senedd Ewrop, yn amddiffyn rhyddid pawb sy'n byw, yn gweithio ac yn astudio yn Llundain a thu hwnt. Credwn mewn dod â phobl at ei gilydd, heb eu gyrru ar wahân.

Bydd Aelodau Seneddol Etholedig 4 Freedomoms (EPP y DU) yn ymuno â'r Grŵp EPP yn Senedd Ewrop pan fydd yn ailymgynnull yn wythnos gyntaf mis Gorffennaf. Fel Aelodau Seneddol Ewropeaidd, byddwn yn eistedd gyda theulu gwleidyddol EPP grymus Angela Merkel ac arweinwyr eraill yr UE yn y brif ffrwd.

Credwn yn Llundain. Credwn yn Ewrop. Credwn mewn pobl. @UK_EPP

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blogfan, EU, etholiadau Ewropeaidd, Senedd Ewrop, sylwadau arbenigol, Etholiadau ASE, Barn, EPP UK

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *