#FORATOM - Mae angen i'r UE ddyrannu mwy o arian i ymchwil ac arloesi niwclear

| Medi 4, 2019
Mae angen i brosiectau ymchwil ac arloesi niwclear (Ymchwil a Datblygu) dderbyn lefel uwch o gefnogaeth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) er mwyn helpu'r bloc i gyflawni ei nodau hinsawdd ac ynni, yn ôl papur sefyllfa newydd a gyhoeddwyd gan FORATOM. Dylid dyrannu mwy o arian yr UE i'r meysydd hynny sy'n darparu'r gwerth mwyaf ychwanegol, ac a all, yn benodol, helpu'r UE i ddatgarboneiddio ei heconomi. Yn ogystal, dylid sicrhau synergeddau rhwng amrywiol raglenni Ymchwil a Datblygu yr UE, megis Horizon Europe ac Euratom Research and Training 2021-2025, er mwyn galluogi cydweithredu arloesi traws-sector.

“Os yw’r UE o ddifrif ynglŷn â datgarboneiddio ei heconomi gan 2050, yna dylid dyrannu mwy o arian yr UE i Ymchwil a Datblygu mewn niwclear carbon isel gan y bydd hyn yn helpu’r UE i gyflawni ei nod,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM, Yves Desbazeille. “Dylai rhaglenni Ymchwil a Hyfforddiant Euratom a Horizon Europe gefnogi datblygiad Ymchwil a Datblygu niwclear oherwydd nid yn unig y bydd hyn yn helpu’r UE i ddatgarboneiddio ei sector pŵer, ond bydd hefyd yn cynyddu diogelwch ynni’r bloc trwy leihau dibyniaeth ar fewnforion ynni.”

Yn ddiweddar, mae sawl sefydliad rhyngwladol wedi tynnu sylw at y rôl y mae'n rhaid i ynni niwclear ei chwarae yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn nodi bod pŵer niwclear yn hanfodol os yw'r byd am gadw cynhesu byd-eang i fod yn is na graddau 1.5. Hefyd, mae’r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol yn tanlinellu “y byddai dirywiad serth mewn ynni niwclear yn bygwth diogelwch ynni a nodau hinsawdd”, ac mae gweledigaeth hirdymor strategol ddiweddar 2050 y Comisiwn Ewropeaidd “Clean Planet for All” yn cydnabod y bydd niwclear, ynghyd ag ynni adnewyddadwy, yn cydnabod ffurfio asgwrn cefn Ewrop ddi-garbon 2050. Yn ogystal, mae Strategaeth Undeb Ynni’r UE yn nodi “y dylai’r UE sicrhau ei fod yn cynnal arweinyddiaeth dechnolegol yn y parth niwclear er mwyn peidio â chynyddu dibyniaeth ar ynni a thechnoleg”. Mae hyn yn her ddifrifol gan fod yr UE ar hyn o bryd ar ei hôl hi o gymharu â chwaraewyr byd-eang eraill fel Tsieina, Rwsia a'r UD cyn belled ag y mae lefel y buddsoddiad mewn Ymchwil a Datblygu niwclear yn y cwestiwn.

Ar hyn o bryd mae sefydliadau'r UE yn gweithio ar ddatblygu'r cynllun strategol cyntaf a fydd yn hwyluso gweithredu Horizon Europe ac yn creu cysylltiadau rhwng ei Raglen Benodol a'r Rhaglenni Gwaith aml-flwyddyn yn y dyfodol (2021-2024). Bydd y cynllun yn nodi meysydd allweddol ar gyfer y gefnogaeth Ymchwil a Datblygu. Mae FORATOM yn achub ar y cyfle hwn i anfon yr argymhellion polisi canlynol a all helpu'r UE i fynd i'r afael â'r heriau cyfredol:

  1. Dylid cynyddu amlen ariannu Euratom 2021-2025 ar gyfer Ymchwil a Datblygu ymholltiad er mwyn galluogi mwy o gydraddoldeb ar lefel ryngwladol i hyrwyddo arloesedd niwclear ledled yr UE.
  2. Dylai Horizon Europe ac Euratom 2021-2025 ategu ei gilydd yn wirioneddol. Mae hyn yn golygu cysylltu themâu cyffredin ac agweddau trawsbynciol ar draws pob rhaglen i ganiatáu i randdeiliaid arloesi mewn meysydd o dan “genadaethau” Horizon Europe heb ragfarn na gwaharddiad.
  3. Rhaid ystyried cydlyniant ag Ymchwil a Datblygu a nodir yn y Cynllun SET Gweithredu 10 'Niwclear' hefyd a darparu cefnogaeth i fuddion a rennir ar draws rhaglenni Ymchwil a Datblygu.
  4. Dylai cwmpas rhaglen Ymchwil a Datblygu Euratom 2021-2025 adlewyrchu'r camau sy'n cael eu cymryd gan yr Aelod-wladwriaethau, diwydiant a'r byd academaidd.

Darllenwch FORATOM's papur sefyllfa i gael gwybod mwy.

Y Fforwm Atomig Ewropeaidd (FORATOM) yw'r gymdeithas fasnach sy'n seiliedig ar Frwsel ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys cymdeithasau niwclear cenedlaethol 15. Mae FORATOM yn cynrychioli bron i 3,000 o gwmnïau Ewropeaidd sy'n gweithio yn y diwydiant, sy'n cefnogi tua 1,100,000 o swyddi yn yr Undeb Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, EU, ynni niwclear

Sylwadau ar gau.