Cysylltu gyda ni

Amddiffyn

Grym cylchdro morol newydd yn symud i Norwy

cyhoeddwyd

on

Mae tua 350 o forluoedd a morwyr y 3ydd Bataliwn, y 6ed Gatrawd Forol, wedi symud i Norwy ar gyfer hyfforddiant deufis. Morlu a morwyr 'Bataliwn Teufelhunden' yw'r lleoliad cylchdro nesaf o Marine Rotational Force-Europe. Ar ôl cyfnod cwarantîn yn eu lleoliad hyfforddi yn Norwy, i liniaru'r risg o amlygiad a throsglwyddiad COVID, bydd y morlu yn cynnal hyfforddiant rhyfela arctig dwyochrog, yn gwella rhyngweithrededd, ac yn cryfhau galluoedd amddiffyn ochr yn ochr â chynghreiriaid Norwyaidd.

Dyma'r cylchdro cyntaf o leoliadau MRF-E byrrach, a gyhoeddwyd gan y Corfflu Morol ym mis Awst 2020. Bydd defnydd Llu Cylchdro Morol-Ewrop yn cael ei gydamseru â hyfforddiant arctig Lluoedd Arfog Norwy a bydd yn caniatáu mwy o hyblygrwydd gweithredol i'r Corfflu Morol.

“Mae Norwy yn cynnig tir heriol a chyfleoedd hyfforddi unigryw i wella ein sgiliau tywydd oer a rhyfela mynydd, gan alluogi ein heddlu i ymladd ac ennill mewn amodau arctig,” meddai’r Is-gyrnol Ryan Gordinier, rheolwr y 3ydd Bataliwn, 6ed Catrawd Forol. “Mae‘ Bataliwn Teufelhunden ’yn edrych ymlaen at barhau â’n perthynas hanesyddol a chryfhau ein cynghrair â milwrol Norwy.”

Yn ystod eu defnydd, bydd yr MRF-E newydd yn cymryd rhan mewn rhyfela tywydd oer a hyfforddiant goroesi, dan arweiniad hyfforddwyr Byddin Norwy; cymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau hyfforddi maes mewn amodau garw, arctig ochr yn ochr â chynghreiriaid Byddin Norwy; a chymryd rhan yn Exercise Reindeer II, ymarfer maes mawr dan arweiniad Byddin Norwy yng ngogledd Norwy.

Disgwylir i Marine Rotational Force-Europe 21.1 weithredu yn Norwy sawl gwaith dros y flwyddyn i ddod, gyda chylchdro dilynol mwy wedi'i drefnu yn gynnar yn 2021. Mae'r Llu Cylchdro Morol yn bwriadu cynnal amryw o ymarferion ochr yn ochr â lluoedd y cynghreiriaid ar gyfer parhau i anweithredu a hyfforddiant arctig.

Dilynwch Lluoedd Corfflu Morol yr Unol Daleithiau yn Ewrop ac Affrica:

Yma

Yma 

Yma 

Yma 

Amddiffyn

Mae India yn galw am weithredu wrth i'r byd gofio pen-blwydd ymosodiadau terfysgol Mumbai

cyhoeddwyd

on

Mae'r wythnos hon yn nodi 12 mlynedd ers dyddiad wedi'i ysgythru am byth ar feddyliau pobl Indiaidd: ymosodiadau llofruddiol 2008 ym Mumbai. Cymharwyd yr erchyllter ag ymosodiadau terfysgol 2001 ar y ddau dwr yn Efrog Newydd ac, er nad oedd y raddfa yn hollol yr un fath, lladdwyd tua 166 o bobl pan aeth dynion gwn ar sbri lladd ym mhrifddinas ariannol India.

Cynhaliwyd yr ymosodiadau gan 10 dyn gwn y credwyd eu bod yn gysylltiedig â Lashkar-e-Taiba, a  Sefydliad terfysgol wedi'i leoli ym Mhacistan. Gyda arfau awtomatig a grenadau llaw, targedodd y terfysgwyr sifiliaid at nifer o safleoedd yn rhan ddeheuol Mumbai, gan gynnwys gorsaf reilffordd Chhatrapati Shivaji, Caffi poblogaidd Leopold, dau ysbyty, a theatr.

Mae Pacistan wedi cael ei feirniadu ers amser maith am feithrin grwpiau dirprwy milwriaethus ac ar hyn o bryd mae'r wlad yn wynebu pwysau o'r newydd i weithredu yn erbyn terfysgwyr. Mae pryder arbennig, er gwaethaf rhai euogfarnau, bod rhai o'r rhai sy'n gyfrifol am yr ymosodiadau ofnadwy yn dal i fod yn rhydd a thrwy hynny yn rhydd i gynllwynio erchyllter tebyg.

Gyda phen-blwydd ymosodiadau Mumbai yn cwympo heddiw (26 Tachwedd), mae pwysau rhyngwladol unwaith eto yn gwthio Pacistan i weithredu mwy yn erbyn grwpiau milwriaethus a'u harweinwyr.

Dadleua rhai fod diffyg ewyllys gwleidyddol o hyd ar ran Pacistan i ddelio â'r mater. Fel tystiolaeth, maent yn tynnu sylw at benderfyniad corff gwarchod “arian budr” byd-eang i gadw Pacistan ar ei “rhestr lwyd” am fethu â chwrdd â normau cyllido gwrthderfysgaeth rhyngwladol.

Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol annibynnol wedi annog Pacistan i fodloni'r gofynion hyn erbyn mis Chwefror 2021.

Cafodd Pacistan ei roi ar “restr lwyd” FATF o wledydd sydd â rheolaethau annigonol dros ariannu terfysgaeth yn 2018 gan ddweud bod angen i Bacistan “ddangos o hyd bod asiantaethau gorfodi cyfraith yn nodi ac yn ymchwilio i’r ystod ehangaf o weithgaredd cyllido terfysgaeth.”

Gofynnodd y corff gwarchod hefyd i Islamabad ddangos bod stilwyr cyllido terfysgaeth yn arwain at sancsiynau effeithiol, cymesur a disylwedd ac mae wedi galw ar Bacistan i erlyn y rhai sy’n cyllido “terfysgaeth”, yn ogystal â deddfu deddfau i helpu i olrhain ac atal “cyllido terfysgaeth”.

Rhybuddiodd Xiangmin Liu, llywydd y FATF: “Mae angen i Bacistan wneud mwy ac mae angen iddi ei wneud yn gyflymach.”

Daw sylw pellach gan Denis MacShane, cyn-weinidog Ewrop yn y DU o dan Tony Blair, a ddywedodd wrth y wefan hon, “Go brin ei bod yn gyfrinach bod asiantaeth Cudd-wybodaeth Rhyng-wasanaethau enwog Pacistan yn ymgymryd â gweithrediadau du yn debyg fel y mae Mossad yn ei wneud dros Israel fel y mae Pacistan wedi bod wedi'i gloi yn ei ryfel oer, weithiau poeth gyda'i gymydog llawer mwy India. Mae nifer o daleithiau Mwslimaidd mwyafrif wedi helpu gweithredoedd terfysgol Islamaidd, yn fwyaf arbennig Saudi Arabia, y gwnaeth eu dinasyddion Islamaidd helpu i gyflawni ymosodiadau 9/11 ar Manhattan. Mae llywodraeth enwol Pacistan yn ddiymadferth yn erbyn y fyddin a’r ISI. ”

Mae pryder eang o hyd am grwpiau milwriaethus Islamaidd yn Pakiston - yn enwedig Lashkar-e-Taiba (LeT) a'i freichiau lles, Jamaat-ud-Dawa (JuD) a Falah-e-Insanyat - ac ar eu ffynonellau incwm.

Mae cyhuddiadau hirsefydlog hefyd fod Pacistan wedi meithrin a chefnogi grwpiau milwriaethus Islamaidd i'w defnyddio fel dirprwyon i bweru pŵer yn y rhanbarth, yn enwedig tuag at ei India arch-wrthwynebydd.

Mor ddiweddar â’r llynedd, dywedodd adroddiad gwlad Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau ar derfysgaeth fod Pacistan “wedi parhau i ddarparu harbwr diogel i arweinwyr milwriaethus gorau eraill.”

Mae pryder hefyd mewn adroddiadau bod milwriaethwr gorau o Bacistan yr amheuir ei fod wedi cynllunio ymosodiadau Mumbai yn 2008 yn dal i fyw'n rhydd ym Mhacistan.

Mae India a’r Unol Daleithiau wedi dynodi Sajid Mir, o’r grŵp Lashkar-e-Taiba o Bacistan, am yr ymosodiadau tridiau ar westai, gorsaf reilffordd a chanolfan Iddewig lle cafodd 166 o bobl eu lladd gan gynnwys chwe Americanwr.

Teimlwyd effaith uniongyrchol yr ymosodiadau ar y broses heddwch barhaus rhwng y ddwy wlad ac mae ymgais India i bwyso ar Bacistan i fynd i'r afael â therfysgwyr o fewn ei ffiniau wedi cael cefnogaeth gref gan y rhyngwladol cymuned.

Ar wahanol adegau ers yr ymosodiadau, bu pryderon y gallai tensiynau gynyddu rhwng y ddau gymydog arfog niwclear. Mae India, fodd bynnag, wedi ymatal rhag casglu milwyr ar ffin Pacistan fel yr oedd wedi yn dilyn ymosodiad Rhagfyr 13, 2001, ar senedd India. Yn lle, mae India wedi canolbwyntio ar adeiladu cefnogaeth gyhoeddus ryngwladol trwy amrywiol sianeli diplomyddol a'r cyfryngau.

Mae India wedi dweud ers amser bod tystiolaeth bod “asiantaethau swyddogol” wedi bod yn rhan o gynllwynio’r ymosodiad - cyhuddiad y mae Islamabad yn ei wadu - a chredir yn eang bod Islamabad yn defnyddio grwpiau jihadistiaid fel LeT fel dirprwyon yn erbyn India. Mae'r Unol Daleithiau ymhlith y rhai sy'n honni bod Pacistan yn hafan ddiogel i derfysgwyr.

Dywedodd Fraser Cameron, cyn uwch swyddog comisiwn Ewropeaidd ac sydd bellach yn gyfarwyddwr Canolfan UE-Asia ym Mrwsel, “Mae Indiaidd yn honni bod Pacistan yn parhau i ddarparu lloches i rai o’r rhai a fu’n rhan o ymosodiadau 2008 yn gwneud cyfarfod Modi-Khan bron yn amhosibl i trefnu. ”

Bydd pen-blwydd ymosodiadau Mumbai yr wythnos hon yn ennyn brwydr genedlaethol a rhyngwladol gref yn erbyn trais o’r fath ac mae wedi sbarduno galwadau o’r newydd i gynyddu ymdrechion i ddelio â bygythiad terfysgaeth.

Crynhoir yr ymdeimlad o ddicter o fethiant Pacistan i ddal i gyfrif yn llawn y rhai sy'n gyfrifol am yr ymosodiadau gan Willy Fautre, cyfarwyddwr uchel ei barch yr Hawliau Anllywodraethol Hawliau Dynol Heb Ffiniau ym Mrwsel.

Dywedodd wrth y wefan hon: “Ddeng mlynedd yn ôl, rhwng 26 a 29 Tachwedd, collodd dros 160 o bobl eu bywydau mewn deg ymosodiad terfysgol a gyflawnwyd gan ddeg Pacistan ym Mumbai. Lladdwyd naw ohonyn nhw. Mae Hawliau Dynol Heb Ffiniau yn gresynu wrth y ffaith bod Pacistan wedi aros tan 2020 cyn euogfarnu prif ymosodiad ymosodiad Mumbai, Hafiz Muhammad Saeed. Cafodd ei ddedfrydu i bum mlynedd a hanner yn y carchar. ”

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Taiwan yn hanfodol i'r frwydr fyd-eang yn erbyn seiberdroseddu

cyhoeddwyd

on

Ers dod i'r amlwg ddiwedd 2019, mae COVID-19 wedi esblygu i bandemig byd-eang. Yn ôl ystadegau Sefydliad Iechyd y Byd, o Fedi 30, 2020, roedd mwy na 33.2 miliwn o achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau a mwy nag 1 filiwn o farwolaethau cysylltiedig ledled y byd. Ar ôl profi ac ymladd yr epidemig SARS yn 2003, gwnaeth Taiwan baratoadau ymlaen llaw yn wyneb COVID-19, gan gynnal sgrinio teithwyr i mewn yn gynnar, cymryd stoc o stocrestrau cyflenwi gwrth-fandemig, a ffurfio tîm cynhyrchu masgiau cenedlaethol, yn ysgrifennu Biwro Ymchwilio Troseddol Gweinyddiaeth Gweriniaeth Mewnol Tsieina (Taiwan) Comisiynydd Huang Ming-chao. 

Helpodd ymateb cyflym y llywodraeth a chydweithrediad pobl Taiwan i gynnwys lledaeniad y clefyd yn effeithiol. Mae'r gymuned ryngwladol wedi bod yn rhoi ei hadnoddau i ymladd COVID-19 yn y byd corfforol, ac eto mae'r seiber-fyd hefyd wedi bod dan ymosodiad, ac yn wynebu heriau mawr.

Tueddiadau Seiber-ymosodiad: Adroddiad MidYear 2020 a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020 gan Check Point Software Technologies Ltd., cwmni diogelwch TG adnabyddus, nododd fod ymosodiadau gwe-rwydo a drwgwedd cysylltiedig â COVID-19 wedi cynyddu’n ddramatig o lai na 5,000 yr wythnos ym mis Chwefror i dros 200,000 ddiwedd mis Ebrill. Ar yr un pryd ag y mae COVID-19 wedi effeithio'n ddifrifol ar fywydau a diogelwch pobl, mae seiberdroseddu yn tanseilio diogelwch cenedlaethol, gweithrediadau busnes, a diogelwch gwybodaeth ac eiddo personol, gan achosi difrod a cholledion sylweddol. Mae llwyddiant Taiwan wrth gynnwys COVID-19 wedi ennill clod ledled y byd.

Yn wyneb cyberthreats a heriau cysylltiedig, mae Taiwan wedi hyrwyddo polisïau sydd wedi'u hadeiladu o amgylch y cysyniad mai diogelwch gwybodaeth yw diogelwch gwybodaeth. Mae wedi cryfhau ymdrechion i hyfforddi arbenigwyr diogelwch TG a datblygu'r diwydiant diogelwch TG a thechnolegau arloesol. Mae timau cenedlaethol Taiwan yn bresennol erioed o ran atal afiechydon neu seiberdroseddu.

Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau; Mae Taiwan yn ceisio cydweithredu trawsffiniol Mae cenhedloedd ledled y byd yn brwydro yn erbyn lledaenu condemniad pornograffi plant, torri troseddau ar hawliau eiddo deallusol, a dwyn cyfrinachau masnach. Mae twyll e-bost busnes a ransomware hefyd wedi cynhyrchu colledion ariannol trwm ymhlith mentrau, tra bod cryptocurrencies wedi dod yn llwybr ar gyfer trafodion troseddol a gwyngalchu arian. Gan y gall unrhyw un sydd â mynediad ar-lein gysylltu ag unrhyw ddyfais rhyngrwyd, mae syndicetiau trosedd yn manteisio ar yr anhysbysrwydd a'r rhyddid y mae hyn yn ei ddarparu i guddio eu hunaniaethau a chymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon.

Mae gan heddlu Taiwan uned arbennig ar gyfer ymchwilio i droseddau technoleg sy'n cynnwys ymchwilwyr seiberdroseddu proffesiynol. Mae hefyd wedi sefydlu labordy fforensig digidol sy'n cwrdd â gofynion ISO 17025. Nid yw seiberdroseddu yn gwybod unrhyw ffiniau, felly mae Taiwan yn gobeithio gweithio gyda gweddill y byd i frwydro yn erbyn y broblem ar y cyd. Gyda hacio a noddir gan y wladwriaeth yn rhemp, mae rhannu gwybodaeth yn hanfodol i Taiwan. Ym mis Awst 2020, rhyddhaodd Adran Diogelwch Mamwlad yr Unol Daleithiau, Swyddfa Ymchwilio Ffederal, a’r Adran Amddiffyn yr Adroddiad Dadansoddiad Malware, gan nodi sefydliad hacio a noddir gan y wladwriaeth sydd wedi bod yn defnyddio amrywiad meddalwedd maleisus yn 2008 o’r enw TAIDOOR yn ddiweddar i lansio ymosodiadau.

Mae nifer o asiantaethau a busnesau llywodraeth Taiwan wedi bod yn destun ymosodiadau o'r fath o'r blaen. Mewn adroddiad yn 2012 ar y meddalwedd maleisus hwn, arsylwodd Trend Micro Inc. fod yr holl ddioddefwyr yn dod o Taiwan, a bod y mwyafrif yn sefydliadau llywodraeth. Bob mis, mae sector cyhoeddus Taiwan yn profi nifer uchel iawn o seibrattaciau o'r tu hwnt i ffiniau Taiwan - rhwng 20 a 40 miliwn o achosion. Gan ei fod yn darged blaenoriaeth ymosodiadau a noddir gan y wladwriaeth, mae Taiwan wedi gallu olrhain eu ffynonellau a'u dulliau a'r meddalwedd maleisus a ddefnyddir. Trwy rannu gwybodaeth, gallai Taiwan helpu gwledydd eraill i osgoi bygythiadau posibl a hwyluso sefydlu mecanwaith diogelwch ar y cyd i wrthweithio actorion cyberthreat y wladwriaeth. Yn ogystal, o gofio bod hacwyr yn aml yn defnyddio gweinyddwyr gorchymyn a rheoli i osod torbwyntiau ac felly osgoi ymchwilio, mae cydweithredu rhyngwladol yn hanfodol ar gyfer rhoi darlun cynhwysfawr o gadwyni ymosodiad at ei gilydd. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu.

Ym mis Gorffennaf 2016, digwyddodd torri hacio digynsail yn Taiwan pan dynnwyd NT $ 83.27 miliwn yn ôl yn anghyfreithlon o beiriannau ATM First Commercial Bank. O fewn wythnos, roedd yr heddlu wedi adennill NT $ 77.48 miliwn o’r cronfeydd a gafodd eu dwyn ac arestio tri aelod o syndicet hacio— Andrejs Peregudovs, Latfia; Mihail Colibaba, Rwmania; a Niklae Penkov, Moldofan - a oedd tan hynny heb ei gyffwrdd gan y gyfraith. Tynnodd y digwyddiad sylw rhyngwladol. Ym mis Medi yr un flwyddyn, digwyddodd heist ATM tebyg yn Rwmania. Credwyd bod Babii a ddrwgdybir yn gysylltiedig â'r ddau achos, gan arwain ymchwilwyr i'r casgliad bod y lladradau wedi'u cyflawni gan yr un syndicet. Ar wahoddiad Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi'r Gyfraith (Europol), ymwelodd Swyddfa Ymchwilio Troseddol (CIB) Taiwan â'i swyddfa dair gwaith i gyfnewid gwybodaeth a thystiolaeth. Yn dilyn hynny, sefydlodd y ddau endid Operation TAIEX.

O dan y cynllun hwn, darparodd y CIB dystiolaeth allweddol a adenillwyd o ffonau symudol y rhai a ddrwgdybir i Europol, a wariodd trwy'r dystiolaeth ac a nododd y prifathro dan amheuaeth, o'r enw Dennys, a oedd ar y pryd yn Sbaen. Arweiniodd hyn at ei arestio gan Europol a heddlu Sbaen, gan roi diwedd ar y syndicet hacio.

I fynd i'r afael â syndicadau hacio, gwahoddodd Europol CIB Taiwan i ffurfio Operation TAIEX ar y cyd. Mae'r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn gofyn am gydweithrediad rhyngwladol, a rhaid i Taiwan weithio gyda gwledydd eraill. Gall Taiwan helpu'r gwledydd eraill hyn, ac mae'n barod i rannu ei brofiadau er mwyn gwneud seiberofod yn fwy diogel a gwireddu rhyngrwyd gwirioneddol ddiderfyn. Gofynnaf ichi gefnogi cyfranogiad Taiwan yng Nghynulliad Cyffredinol blynyddol INTERPOL fel Sylwedydd, yn ogystal â chyfarfodydd, mecanweithiau a gweithgareddau hyfforddi INTERPOL. Trwy leisio'ch cefnogaeth i Taiwan mewn fforymau rhyngwladol, gallwch chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo amcan Taiwan o gymryd rhan mewn sefydliadau rhyngwladol mewn modd pragmatig ac ystyrlon. Yn y frwydr yn erbyn seiberdroseddu, gall Taiwan helpu!

Parhau Darllen

Amddiffyn

Cydweithrediad yr UD-NATO a ffocws partneriaeth newyddion sgyrsiau strategol

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu uwch arweinwyr milwrol o Ardal Reoli Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) a Brunssum Cyd-Reoli'r Cynghreiriaid NATO (JFC) bron heddiw (10 Tachwedd) fel rhan o sgyrsiau staff parhaus rhwng y ddau sefydliad sy'n ymroddedig i well dealltwriaeth a chydweithio. Yn cael ei gynnal bron gan ddirprwy bennaeth USEUCOM, Is-gapten Byddin yr Unol Daleithiau Gen. Michael Howard a Byddin Cyffredinol yr Almaen Gen. Jörg Vollmer, roedd y digwyddiad yn ymdrin ag ystod o bynciau o barodrwydd gweithredol i ymarferion a logisteg ac ataliaeth.

Thema gyson trwy gydol y trafodaethau oedd gwell cydamseriad rhwng y ddau aelod o staff er mwyn cael mwy o ymwybyddiaeth sefyllfaol o weithgareddau a gweithrediadau. “Mae ein hymdrechion i gyd yn ymwneud â gwella ein cyd-ddealltwriaeth rhwng ein gilydd," meddai Vollmer. Thema bwysig yn ystod y trafodaethau oedd, er bod gan y sefydliadau wahaniaethau, mae'r hyn maen nhw'n ei wneud gyda'i gilydd yn ymarferol ac yn gyflenwol.

“Rydym yn cydnabod rôl bwysig NATO ac mae ein cydweithrediad yn caniatáu mwy o gynnydd yn yr amgylchedd cymhleth yr ydym yn gweithredu ynddo bob dydd,” meddai Capten Llynges yr UD, Jeff Rathbun, pennaeth cynllunio ac ymarferion ar gyfer cyfarwyddiaeth logisteg USEUCOM. “Rydym wedi ymrwymo i gynyddu’r rhyngweithio rhwng cenhedloedd i’n helpu i feddwl yn ehangach.”

Adleisiodd Vollmer sylwadau Rathbun: “Heb logisteg ni allwn wneud ein cenhadaeth. Rhaid i ni adeiladu darlun logistaidd cydnabyddedig i wella parodrwydd, ”meddai.

Wedi'i bencadlys yn yr Iseldiroedd, mae gan JFC Brunssum bortffolio mawr o gyfrifoldebau, ymhlith pethau eraill, gan gynnwys gweithredu fel Pencadlysoedd ar lefel Gweithredol y tu allan i'r theatr ar gyfer cenhadaeth Cymorth Cadarn y Gynghrair yn Afghanistan a chyfrifoldeb am y Grwpiau Brwydr Ymlaen Blaenorol yn Estonia, Latfia, Lithwania a Gwlad Pwyl. Gorffennodd Howard a Vollmer y digwyddiad trwy bwysleisio'r angen i wneud i'r staff siarad yn arferiad, yn hytrach nag ymdrech amserlennu. “Bydd hyn (dull arferol) yn helpu cryn dipyn,” meddai Vollmer.

Am DEFNYDDIO

Mae Gorchymyn Ewropeaidd yr UD (USEUCOM) yn gyfrifol am weithrediadau milwrol yr Unol Daleithiau ledled Ewrop, dognau o Asia a'r Dwyrain Canol, yr Arctig a Chefnfor yr Iwerydd. Mae USEUCOM yn cynnwys oddeutu 72,000 o bersonél milwrol a sifil ac mae'n gweithio'n agos gyda Chynghreiriaid a phartneriaid NATO. Mae'r gorchymyn yn un o ddau orchymyn ymladdwr daearyddol a ddefnyddir ymlaen yn yr UD sydd â phencadlys yn Stuttgart, yr Almaen. I gael mwy o wybodaeth am USEUCOM, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd