Cysylltu â ni

armenia

Armenia ac Azerbaijan mewn heddwch o'r diwedd? A yw'n wir?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn rhyfeddol ac yn gyflym iawn mae Rwsia wedi dod yn heddychwr yn y gwrthdaro rhwng Armenia ac Azerbaijan dros Nagorno-Karabakh. Dywed yr hen ddoethineb fod heddwch gwael yn well na threchu. Fel mater o frys, o ystyried y sefyllfa ddyngarol anodd yn Karabakh, ymyrrodd a sicrhaodd Rwsia lofnodi cytundeb cadoediad gan arweinwyr Armenia ac Azerbaijan ar 9 Tachwedd a defnyddio ceidwaid heddwch Rwseg yn y rhanbarth, yn ysgrifennu gohebydd Moscow Alexi Ivanov. 

Dechreuodd protestiadau yn Armenia ar unwaith, a chipio adeilad y Senedd. Mae torfeydd yn anfodlon â chanlyniad y rhyfel, a barhaodd ers 27 Medi ac a gymerodd doll o fwy na 2 fil o filwyr Armenaidd, a ddaeth â dinistr a thrychineb i Artsakh, bellach yn mynnu ymddiswyddiad y Prif Weinidog Pashinyan, sy'n cael ei gyhuddo o frad.

Nid yw bron i 30 mlynedd o wrthdaro wedi dod â heddwch i Armenia nac Azerbaijan. Nid yw'r blynyddoedd hyn ond wedi hybu gelyniaeth ryng-rywiol, sydd wedi cyrraedd cyfrannau digynsail.

Mae Twrci wedi dod yn chwaraewr gweithredol yn y gwrthdaro rhanbarthol hwn, sy'n ystyried Azerbaijanis ei pherthnasau agosaf, er bod mwyafrif y boblogaeth yno yn Islam Shia yn ystyried gwreiddiau Iran y boblogaeth Azerbaijani.

hysbyseb

Yn ddiweddar mae Twrci wedi dod yn fwy egnïol ar y lefel ryngwladol a rhanbarthol, gan fynd i wrthdaro difrifol ag Ewrop, yn enwedig Ffrainc, yn erbyn y gweithredoedd i ffrwyno eithafiaeth Fwslimaidd.

Fodd bynnag, mae'r De Cawcasws yn parhau i fod yn draddodiadol ym mharth dylanwad Rwsia, gan fod y rhain yn diriogaethau lle mae Moscow wedi dominyddu ers canrifoedd.

Manteisiodd Putin, ynghanol y pandemig a'r dryswch yn Ewrop, yn gyflym iawn ar y sefyllfa gyda'i gymdogion a throi'r rhyfel yn fframwaith gwâr.

hysbyseb

Ni chroesawyd y cadoediad gan bob plaid. Dylai'r Armeniaid ddychwelyd i Azerbaijan y tiriogaethau a ddaliwyd yn gynnar yn y 90au, nid pob un ohonynt, ond bydd y colledion yn sylweddol.

Mae Armeniaid yn gadael yr ardaloedd a ddylai ddod o dan reolaeth Azerbaijan mewn niferoedd mawr. Maen nhw'n cymryd eiddo ac yn llosgi eu cartrefi. Nid oes yr un o’r Armeniaid eisiau aros o dan lywodraeth awdurdodau Azerbaijani, oherwydd nad ydyn nhw’n credu yn eu diogelwch eu hunain. Mae blynyddoedd lawer o elyniaeth wedi cynhyrchu diffyg ymddiriedaeth a chasineb. Nid yr enghraifft orau yw Twrci, lle mae'r term "Armenaidd" yn cael ei ystyried yn sarhad, gwaetha'r modd. Er bod Twrci wedi bod yn curo ar ddrws yr UE ers blynyddoedd lawer ac wedi hawlio statws pŵer Ewropeaidd gwâr.

Mae Arlywydd Azerbaijan Ilham Aliyev yn addo amddiffyniad i Armeniaid Karabakh, ac mae hefyd yn addo amddiffyn nifer o eglwysi a mynachlogydd Armenia yn y diriogaeth hynafol hon, gan gynnwys mynachlog Sanctaidd fawr Dadivank, sy'n lle pererindod. Ar hyn o bryd mae'n cael ei warchod gan geidwaid heddwch Rwseg.

Mae ceidwaid heddwch Rwseg eisoes yn Karabakh. Bydd 2 fil ohonynt a rhaid iddynt sicrhau cydymffurfiad â'r cadoediad a rhoi'r gorau i elyniaeth.

Yn y cyfamser, mae colofnau enfawr o ffoaduriaid yn symud i Armenia, y gobeithir y bydd disgwyl iddynt gyrraedd eu mamwlad hanesyddol heb broblemau.

Mae'n rhy gynnar i siarad am dro newydd yn y gwrthdaro yn Karabakh. Mae’r Prif Weinidog Pashinyan eisoes wedi nodi ei fod yn gyfrifol am drechu Armenia yn Artsakh. Ond mae'n annhebygol mai hwn fydd y pwynt olaf. Mae Armenia yn protestio, yn protestio yn erbyn Pashinyan, yn erbyn y capitulation cywilyddus, er bod pawb yn deall bod yn rhaid datrys y gwrthdaro yn Karabakh.

Mae llawer o Azerbaijanis, mae yna filoedd ohonyn nhw, yn breuddwydio am ddychwelyd i'w cartrefi yn Karabakh a rhanbarthau cyfagos, a reolwyd yn flaenorol gan luoedd Armenia. Prin y gellir anwybyddu'r farn hon. Mae pobl wedi byw yno ers canrifoedd - Armeniaid ac Azerbaijanis-ac mae'n anodd iawn dod o hyd i'r ateb perffaith i'r drasiedi hon.

Mae'n amlwg y bydd yn cymryd llawer mwy o flynyddoedd nes i hen glwyfau, drwgdeimlad ac anghyfiawnderau gael eu hanghofio. Ond rhaid i heddwch ddod i'r wlad hon, a rhaid atal y tywallt gwaed.

Rhannwch yr erthygl hon:

armenia

Mae Rwsia yn ceisio brocera heddwch rhwng Armenia ac Azerbaijan

cyhoeddwyd

on

Mae digwyddiadau’r flwyddyn ddiwethaf yn y gwrthdaro hirsefydlog rhwng Armenia ac Azerbaijan dros diriogaeth anghydfodus Nagorno-Karabakh yn rhoi rhywfaint o obaith i gredu bod ymdrechion cyfryngu Rwsia yn y mater hwn yn cael peth llwyddiant. O leiaf, gwelwyd optimistiaeth ofalus ynghylch cyfarfod arweinwyr y tair gwlad a gynhaliwyd ar Dachwedd 26 ym mhreswylfa arlywydd Rwseg yn Sochi. yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Cychwynnwr cyfarfod tairochrog arweinwyr Rwsia, Armenia ac Azerbaijan oedd ochr Rwseg. Roedd agenda’r cyfarfod yn cynnwys trafodaeth ar weithredu cytundebau Tachwedd 9 y llynedd ac Ionawr 11 eleni, ynghyd â chamau pellach i gryfhau sefydlogrwydd yn y rhanbarth.

Mae'r cyfarfod yn Sochi wedi'i amseru i gyd-fynd â phen-blwydd llofnodi'r cytundeb cadoediad a'r holl weithrediadau milwrol ym mharth gwrthdaro Nagorno-Karabakh ym mis Tachwedd 2020.

Gwaethygodd y gwrthdaro rhwng Azerbaijan ac Armenia dros Nagorno-Karabakh yng nghwymp 2020 a symud yn gyflym i elyniaeth. Dioddefodd y ddwy ochr golledion mewn gweithlu ac offer, dinistriwyd adeiladau sifil.

hysbyseb

Ym mis Tachwedd 2020, daethpwyd â chytundeb cadoediad i ben gyda chyfryngu Rwsia. Roedd Armenia i fod i ddychwelyd i Azerbaijan yn rhan o'r tiriogaethau a ddaeth o dan reolaeth Yerevan yn ôl yn gynnar yn y 90au, gan adael coridor Lachin ar gyfer cyfathrebu â Nagorno-Karabakh. Mae Rwsia wedi dod â heddychwyr i'r rhanbarth. Mae Baku a Yerevan wedi cytuno ar yr egwyddor o "bawb i bawb" wrth gyfnewid carcharorion ym mharth gwrthdaro Nagorno-Karabakh.

Dechreuodd cyfnewid pobl dan glo ym mis Rhagfyr 2020. Er gwaethaf y cytundeb, bu gwrthdaro dro ar ôl tro rhwng Armenia ac Azerbaijan. Ar Dachwedd 16, 2021, digwyddodd ymladd gyda’r defnydd o gerbydau arfog a magnelau eto ar ffin Armenia ac Azerbaijan. Dyma'r digwyddiad mwyaf difrifol rhwng y ddwy wlad dros y flwyddyn ddiwethaf: dioddefodd y ddwy ochr golledion, cipiwyd sawl milwr Armenaidd.

Dywedodd Aliyev fod Azerbaijan yn barod i ddechrau terfynu’r ffin ag Armenia. "Fe wnaethon ni hefyd gynnig yn gyhoeddus i'r ochr Armenaidd ddechrau gweithio ar gytundeb heddwch i roi diwedd ar y gwrthdaro, i gydnabod uniondeb tiriogaethol, sofraniaeth ein gilydd ac i fyw yn y dyfodol fel cymdogion a dysgu byw eto fel cymdogion," ychwanegodd .

hysbyseb

Yn Sochi bu arweinwyr y gwledydd yn trafod y broses o weithredu cytundebau Tachwedd 9 y llynedd ac Ionawr 11 eleni. Yn ogystal, amlinellodd penaethiaid y tair gwlad gamau pellach i gryfhau sefydlogrwydd a sefydlu bywyd heddychlon yn y rhanbarth. Fel y nodwyd yn y Kremlin, rhoddwyd sylw arbennig i adfer a datblygu cysylltiadau masnach, economaidd a thrafnidiaeth.

Cynhaliodd Putin sgyrsiau ar wahân hefyd gydag Aliyev a Pashinyan. Ers llofnodi'r cytundeb ar roi'r gorau i elyniaeth rhwng Armenia ac Azerbaijan, mae gwrthdaro wedi digwydd dro ar ôl tro.

Ers mis Tachwedd y llynedd, mae tua dwy fil o geidwaid heddwch Rwseg wedi cefnogi’r cadoediad yn Karabakh. Mae 27 o swyddi arsylwi byddin Rwseg yn y rhanbarth, yn bennaf oll ym mharth coridor Lachin, sy'n cysylltu Karabakh ag Armenia.
Yn ogystal, mae'r Rwsiaid yn ymwneud â chlirio mwynglawdd yr hen barth rhyfel.

Yn ôl Prif Weinidog Armenia Pashinyan, "mae ceidwaid heddwch Rwsia a Ffederasiwn Rwseg yn chwarae rhan allweddol wrth sefydlogi'r sefyllfa yn Nagorno-Karabakh ac yn y rhanbarth." Ar yr un pryd, mae Yerevan yn credu nad yw'r sefyllfa ar y llinell gyswllt â lluoedd arfog Aserbaijan mor sefydlog ag yr hoffai'r ochr Armenaidd. Ar ôl Tachwedd 9 y llynedd, mae sawl dwsin o bobl eisoes wedi marw ar y ddwy ochr, mae digwyddiadau’n digwydd yn Nagorno-Karabakh, ac ers Mai 12, 2021, fel y mae Llywodraeth Armenia wedi’i argyhoeddi, mae sefyllfa o argyfwng wedi datblygu mewn gwirionedd ar y ffin Armenaidd-Aserbaijanaidd.

Ym mis Tachwedd 2021, trodd anghydfod arall ar y ffin (y tro hwn i ffwrdd o Karabakh) yn ddeuawdau tywallt gwaed a magnelau a chafodd ei stopio dim ond ar ôl ymyrraeth Moscow.

Felly, mae Baku heddiw yn ceisio sefydlu cyfathrebu tir gyda'i enclave, Gweriniaeth Nakhichevan, y dylai'r ffordd fynd trwy Armenia iddi. Ar yr un pryd, y brif dasg i Yerevan heddiw yw dychwelyd adref yr holl garcharorion rhyfel Armenaidd.

Yn dilyn y trafodaethau yn Sochi, mabwysiadodd arweinwyr y tair gwlad ddatganiad ar y cyd, lle, yn benodol, fe wnaethant ailddatgan eu hymrwymiad i weithredu'n gyson ymhellach a chydymffurfio'n gaeth â holl ddarpariaethau datganiadau Tachwedd 9, 2020 ac Ionawr 11, 2021 er budd sicrhau sefydlogrwydd, diogelwch a datblygiad economaidd De'r Cawcasws.

Mae Baku a Yerevan yn tynnu sylw at gyfraniad pwysig mintai cadw heddwch Rwseg at sefydlogi'r sefyllfa a sicrhau diogelwch yn y rhanbarth.

Cadarnhaodd Armenia, Azerbaijan a Rwsia eu penderfyniad i weithio tuag at sefydlu Comisiwn dwyochrog ar amffinio ffin y wladwriaeth rhwng Gweriniaeth Azerbaijan a Gweriniaeth Armenia gyda'i ffin ddilynol gyda chymorth ymgynghorol Ffederasiwn Rwseg ar gais y partïon.

Roedd yr ochrau Armenaidd ac Aserbaijaneg yn gwerthfawrogi gweithgareddau'r Gweithgor Tairochrog yn fawr ar ddadflocio'r holl gysylltiadau economaidd a thrafnidiaeth yn y rhanbarth. Fe wnaethant bwysleisio'r angen i lansio prosiectau concrit cyn gynted â phosibl er mwyn datgloi potensial economaidd y rhanbarth.

Yn ôl yr Arlywydd Putin, bydd Rwsia yn parhau i ddarparu’r holl gymorth angenrheidiol er budd normaleiddio cysylltiadau rhwng Gweriniaeth Azerbaijan a Gweriniaeth Armenia.

Mae arlywyddion Rwsia ac Azerbaijan Vladimir Putin ac Ilham Aliyev a Phrif Weinidog Armenia Nikol Pashinyan wedi cytuno i greu mecanweithiau ar gyfer ffiniau a therfynu’r ffin rhwng y ddwy weriniaeth Transcaucasaidd erbyn diwedd y flwyddyn. 

Cytunodd Arlywydd Aserbaijan Ilham Aliyev a Phrif Weinidog Armenia Nikol Pashinyan, ar ôl trafodaethau ffôn â phennaeth y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel, i gynnal rownd arall o sgyrsiau eleni, sef, ar Ragfyr 15 ym Mrwsel o fewn fframwaith Partneriaeth yr UE a’r Dwyrain uwchgynhadledd, meddai’r Undeb Ewropeaidd mewn datganiad. 

"Cynigiodd pennaeth y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel gynnal cyfarfod rhwng Arlywydd Azerbaijani Ilham Aliyev a Phrif Weinidog Armenia Nikol Pashinyan ym Mrwsel ar ymylon uwchgynhadledd Partneriaeth yr UE-Dwyrain. Cytunodd yr arweinwyr i gynnal cyfarfod ym Mrwsel i drafod y sefyllfa ranbarthol a ffyrdd i oresgyn tensiynau

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

armenia

Daw Armenia yn gysylltiedig â Horizon Europe

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi cytundeb gydag Armenia ar gyfer cydweithredu tynnach mewn ymchwil ac arloesi. Am y cyfnod 2021-2027. Mae Armenia wedi cael statws cymdeithas i Horizon Ewrop, Rhaglen ymchwil ac arloesi € 95.5 biliwn Ewrop. Gall ymchwilwyr, arloeswyr ac endidau ymchwil a sefydlwyd yn y wlad gymryd rhan nawr, o dan yr un amodau ag endidau o aelod-wladwriaethau'r UE. Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n croesawu Armenia i’n rhaglen Horizon Europe. Mae Armenia wedi cynyddu ei gyfranogiad yn rhaglen flaenorol Horizon 2020 yn barhaus ac wedi cefnogi cyflymiad diwygiadau system ymchwil ac arloesi genedlaethol Armenia yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Bydd Armenia yn adeiladu ar ei lwyddiannau yn y gorffennol yn Horizon Europe. ”

Cymdeithas i Horizon Europe yn cefnogi'r 'Ymagwedd Fyd-eang at Ymchwil ac Arloesi' ac yn ail-gadarnhau ymrwymiad Ewrop i lefel didwylledd byd-eang sydd ei angen i yrru rhagoriaeth, cronni adnoddau ar gyfer cynnydd gwyddonol cyflymach a datblygu ecosystemau arloesi bywiog. Ers 2016 roedd cysylltiad llawn rhwng Hormen a Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi flaenorol yr UE (2014-2020), a deilliodd straeon llwyddiant lluosog o'r cydweithrediad hwn mewn meysydd fel iechyd, sgiliau a gallu arloesi i fusnesau bach a chanolig, a mwy. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

armenia

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn datgan bod tystysgrif y DU yn cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (28 Hydref), mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ddau benderfyniad newydd yn ardystio bod tystysgrifau COVID-19 a gyhoeddwyd gan Armenia a'r Deyrnas Unedig yn gyfwerth â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. O ganlyniad, bydd y ddwy wlad yn gysylltiedig â system yr UE a bydd y tystysgrifau COVID a gyhoeddant yn cael eu derbyn yn yr UE o dan yr un amodau â Thystysgrif COVID Digidol yr UE. Ar yr un pryd, cytunodd y ddwy wlad i dderbyn Tystysgrif COVID Digidol yr UE ar gyfer teithio o'r UE i'w gwledydd.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae teithio mwy diogel yn realiti diolch i Dystysgrif COVID Digidol yr UE, sydd bellach yn safon fyd-eang flaenllaw: mae 45 gwlad mewn pedwar cyfandir yn gysylltiedig â’r system a bydd mwy yn dilyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Rydym yn agored i wledydd eraill ymuno â'n system. ” Mae'r dau benderfyniad a fabwysiadwyd heddiw yn dod i rym erbyn yfory, 29 Hydref. Mae mwy o wybodaeth am Dystysgrif COVID Digidol yr UE ar gael ar y gwefan benodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd