Cysylltu â ni

cyffredinol

Mae dilyniant 'Cruella' wrthi'n cael ei wneud yn Disney

cyhoeddwyd

on

Ar ôl cymryd byd-eang llwyddiannus o $ 48.5 miliwn mewn ychydig llai na phythefnos, mae Emma Stone wedi'i chadarnhau ar gyfer llinell y dilyniant.

Mae Emma Stone wedi cael ei chanmol am ei pherfformiad strategol a arddangosodd yn addasiad Disney Cruella. Mae cyfarwyddwr masnachfraint y ffilm Craig Gillespie wedi mynegi pa mor awyddus yw dychwelyd ochr yn ochr â'r ysgrifennwr sgrin Tony McNamara ar gyfer y dilyniant. Credir, ar ôl i'r dilyniannau ddychwelyd, y bydd Stone yn chwarae rhan ganolog o amgylch y cymeriad yr ydym wedi arfer ei weld o'r One Hundred and One Dalmatians. Bydd addasiadau Cruella de Vil yn dilyn un cartwnau Disney, sy'n golygu y gallwn ddisgwyl yn dda gweld stori'r cartŵn yn cael ei haddasu yn ffilm.

Cyhoeddiadau eraill ar gyfer y penwythnos hwn, yw'r gyfres newydd o cynigion betio heddiw sydd wedi bod ar gael i ddarllenwyr yr erthygl hon. Os ydych chi'n cael eich swyno, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

Cruella darlledwyd y ffilm ar yr 28ain o Fai mewn theatrau ledled y byd. Gallai cefnogwyr Disney hefyd gael gafael ar y teitl gartref, o dan y Disney + gwasanaeth ffrydio sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen pryniant mynediad cynnar sy'n cyfateb i $ 30. Er bod y ffilm wedi cymryd ychydig yn drawiadol mewn ychydig llai na phythefnos, y llinell stori ac esthetig pync y 1970au sydd wedi creu argraff fawr ar bawb. 

Jenny Beavan yw dylunydd gwisgoedd gwobrau’r academi sy’n cymryd y sylw am greadigaeth anhygoel a dod â genre ac oedran ffasiwn yma yn fyw. Cadarnhawyd gan Variety, bod y gwisgoedd a ddyluniwyd gan Jenny mewn gwirionedd wedi eu gwerthu ar ôl eu cynhyrchu ar gyfer cydweithrediad â Rag a Bone. Er ei bod yn arferol yn aml nad yw rhyddfreintiau enfawr yn rhoi clod i'r dylunwyr ar ôl i'r dillad gael eu gwerthu ar ôl ffilmio, nid yw eto i'w gadarnhau pe bai hyn yn effeithio ar ddyfodol enillydd gwobr yr academi gyda'r dilyniant. Cadarn, mae ffilmio ffilmiau enfawr fel y rhain yn darparu amlygiad enfawr i'r dalent, ond gall hefyd olygu 'llofnodi'ch bywyd a'ch hawliau i ffwrdd ar y llinell doredig honno', fel y dywedodd Beaven wrth sgwrsio â'r wasg.

Ar wahân i'r ddrama fewnol ar set, mae'r ffilm wedi'i derbyn yn dda iawn gan bob ongl o'r cyfryngau. Gyda sgôr cynulleidfa o 97% ar lwyfannau adolygu ffilmiau enfawr, mae'r sinema yn sgorio ar gyfer penwythnos agoriadol yn ei graddio fel y mwyaf poblogaidd o'r holl ail-wneud o gartwnau wedi'u seilio ar Disney. Bydd beirniaid a chynulleidfaoedd ffilm sydd eto i weld y ffilm hon wrth gwrs yn mynd i mewn â gogwydd o'r llwyddiant trawiadol y mae'r ffilm wedi'i gael hyd yn hyn. 

Bydd Cruella yn ymuno â'r rhestr hir o addasiadau ffilm sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol ac wedi crynhoi symiau mawr o arian yn eu penwythnos agoriadol. Mae enghreifftiau o ffilmiau o'r fath yn cynnwys Alice in Wonderland, Maleficent, Sinderela, Beauty and the Beast, Aladdin a Y Brenin Lion. Credir bod teitlau fel Peter Pan a Wendy, Pinocchio a The Little Mermaid yn y gweithiau nesaf. I gael y diweddariadau diweddaraf ar eu rhyddhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf newyddion ffordd o fyw rhyddhau.

cyffredinol

Sut i gael gwerth ar dŷ heb werthwr tai

cyhoeddwyd

on

Felly, rydych chi wedi penderfynu gwerthu'ch cartref. Cyn i chi roi eich eiddo ar y farchnad, un o'r pethau pwysicaf i'w wneud yw penderfynu ar bris gofyn realistig. I wneud hyn, bydd angen pennu gwerth marchnad cyfredol eich cartref fel na fyddwch yn tanbrisio'ch cartref neu ei gael ar y farchnad am gyfnod hirach nag y mae angen iddo fod gyda thag pris afrealistig.

Efallai yr hoffech ddefnyddio asiant stryd fawr lleol i gwblhau pob agwedd ar werthu eich cartref, gan gynnwys y prisiad. Er y gall yn sicr fod yn galonogol trosglwyddo'r awenau i arbenigwr diwydiant, yn enwedig os mai hwn yw eich gwerthiant eiddo cyntaf, bydd cost sylweddol hefyd i wneud hynny. Yn wir, ffioedd gwerthwyr tai yn gyffredinol yw'r agwedd ddrutaf ar symud cartref a gallant gostio unrhyw le yn y rhanbarth o 0.75-3% o gyfanswm pris eich eiddo. 

Bydd angen i chi hefyd ystyried cost ffioedd cyfreithiwr, treth stamp, tystysgrif perfformiad ynni a symud, heb sôn am unrhyw ailaddurno, ailforgeisio a chostau ychwanegol fel y ffioedd ychwanegol am werthu eiddo prynu i osod neu ail gartref. Os na fyddwch yn ffactorio yn yr holl gostau y bydd eich gwerthiant yn eu hwynebu, bydd llawer yn gadael eich hun heb ddigon o arian i brynu'ch eiddo nesaf neu ryddhau'r cyfalaf angenrheidiol. Gan nad yw cost gwerthu eiddo yn y DU ar gyfartaledd yn 2% amhenodol o gyfanswm pris eiddo, mae'n bwysig gwneud y broses mor gost-effeithiol â phosibl.

O ran prisio'ch eiddo, bydd rhai gwerthwyr tai lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, gwiriwch y print mân bob amser oherwydd gallai trefnu prisiad gydag asiant stryd fawr olygu bod yn rhaid i chi farchnata'ch eiddo gyda nhw pe byddech chi'n dewis bwrw ymlaen â gwerthiant o fewn amserlen benodol i'r dyddiad prisio. Oni bai eich bod wedi llofnodi gwerthiant dim gwerthu, dim contract ffioedd, gall hefyd gostio arian i chi os yw asiant wedyn yn aflwyddiannus i werthu eich eiddo.

Fel arall, gallwch chi wneud y prisiad eich hun trwy ymchwilio i'r farchnad dai leol a phrisiau eiddo a werthwyd yn ddiweddar sydd o fath a lleoliad tebyg i'ch un chi. Lleol awdurdod cynllunio bydd gwefannau hefyd yn darparu gwybodaeth bellach am unrhyw waith adnewyddu ac estyn a wneir ar gyfer eiddo penodol. Fodd bynnag, mae'n debygol na fydd hyn ond yn rhoi amcangyfrif bras i chi o ran pris gofyn i'w roi ar eich eiddo eich hun gan nad oes unrhyw ddau eiddo (na darpar brynwyr a'u cyllidebau) yn hollol yr un fath.

I gael prisiad mwy cynhwysfawr o'ch eiddo, erbyn hyn mae nifer o rai yn rhad ac am ddim offer prisio ar-lein ar gael. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn gwerthu'ch cartref yn hollol annibynnol oni bai bod gennych brynwr eisoes, oherwydd bydd eich gallu i gyrraedd darpar brynwyr yn gyfyngedig iawn ar gyfer gwerthiant preifat. Mae hyn oherwydd bod y prif byrth eiddo ar-lein yn hoffi Zoopla, Rightmove a Ar y Farchnad peidiwch â rhestru eiddo ar gyfer gwerthwyr unigol.

Os ydych chi'n awyddus i wneud mwy o ymdrech am wobr ariannol uwch, opsiwn arall yw defnyddio asiant ar-lein neu hybrid. Mae asiant ar-lein yn unig yn cynnig ffioedd o gyn lleied â £ 99 am werthu eich eiddo (gyda rhai hyd yn oed yn ymgymryd â'r gwerthiant rhad ac am ddim ac adennill eu costau trwy bethau ychwanegol dewisol) ond bydd angen i chi wneud llawer o'r gwaith coesau eich hun o hyd a bydd eich prisiad eiddo yn seiliedig ar ddata ar-lein yn unig yn hytrach nag arfarniad corfforol.

Asiant hybrid yw'r tir canol rhwng gwerthwr tai ar-lein a'r stryd fawr. Maent yn cynnig ffi sefydlog am werthu eich eiddo oddeutu £ 999- £ 1999 fel eich bod yn gwybod yn union faint fydd y gwerthiant yn ei gostio ichi o'r cychwyn ac yn gallu cyllidebu yn unol â hynny. Mae yna dâl nawr neu dalu'n hwyrach hefyd a dim gwerthiant, dim opsiynau ffioedd ar gael a gwasanaethau fel ffotograffau eiddo, creu rhestrau, gwylio wedi'u cynnal a chefnogaeth gyda thrafodaethau prynwyr felly nid ydych chi'n gwneud yr holl waith traed ar gyfer y gwerthiant. Yn bwysicaf oll, byddant hefyd yn ymgymryd â phrisiadau personol trwy asiant lleol ymroddedig a gwybodus i sicrhau pris gofyn cywir am eich eiddo.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut mae bagiau arian wedi dod yn offeryn marchnata pwerus

cyhoeddwyd

on

O'r holl wahanol fathau o fonysau neu gymhellion cwsmeriaid sydd ar gael, arian yn ôl yw'r mwyaf deniadol o bosibl. Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cael arian yn ôl pan rydyn ni'n gwario, a dyna pam mae'r dechneg hon wedi dod yn offeryn pwerus i gwmnïau sydd eisiau denu a chadw cwsmeriaid.

Bancio gydag Ad-daliad

Daeth un o'r cynlluniau arian-yn-ôl cynharaf gan Discover Financial Service, rhan o Morgan Stanley. Gan ddechrau ym 1986, fe wnaethant roi swm o arian i'w deiliaid cardiau ar ddiwedd y flwyddyn, yn seiliedig ar y taliadau cyffredinol a godwyd trwy gydol y flwyddyn.

Erbyn hyn mae yna lawer o gardiau credyd, gan nifer o fanciau, sy'n darparu arian yn ôl i'w defnyddwyr. Mae gan American Express rai o y cyfraddau arian-yn-ôl uchaf, hyd at 5% os ydych chi'n gwario hyd at £ 10,000 mewn blwyddyn. Mae eraill fel Sainsbury's Bank a Tesco yn gadael ichi gasglu pwyntiau y gellir eu troi'n arian parod neu'n wobrau eraill.

Byddwch hefyd yn gweld cyfrifon banc arbennig ar ffurf gwobrau yn cael eu cynnig, gydag arian yn ôl yn fisol. Ymhlith y rhain mae Barclays Blue Rewards, Santander 123 Lite, a TSB Spend & Save Plus. Yn yr achosion hyn, mae'r arian yn ôl yn nodweddiadol yn seiliedig ar y biliau misol a delir neu weithgareddau eraill a wneir ar y cyfrif.

Cynigion manwerthu gyda bagiau arian

Syniad gwych arall yw cael arian yn ôl wrth i chi siopa. Mae hyn yn rhywbeth y gellir ei wneud ar wefannau fel Quidco a TopCashback. Maent i gyd yn gweithio gyda miloedd o fanwerthwyr, gyda Quidco yn rhoi hyd at 160% o arian yn ôl a TopCashback gan roi cymaint â 165% i chi.

Mae'r gwefannau hyn yn gweithio trwy drosglwyddo rhan o'r comisiwn y mae manwerthwyr yn ei roi iddynt am eich anfon atynt, felly, mewn theori, mae pawb yn ennill. Gallwch hefyd gael bagiau arian yn uniongyrchol gan fanwerthwyr. Ymhlith y brandiau sydd wedi gwireddu potensial cynnig gwobrau mae H&M a New Look.  

Teithio, gemau a gweithgareddau hamdden eraill  

Ni waeth sut yr ydych yn hoffi treulio'ch amser rhydd, mae'n debyg bod ffyrdd o gael arian yn ôl wrth i chi ei wneud. Os ydych chi wrth eich bodd yn teithio, yna fe allech chi edrych ar y safleoedd arian-yn-ôl hynny yn y pwynt olaf. Fe welwch fod cynigion arian yn ôl ar gael gan rai fel Expedia, Travelodge, a British Airways.

Daw enghraifft arall gyda chasinos ar-lein, lle gallwch chi godi a bonws dim blaendal UK 2020 gydag £ 10 + arian parod am ddim a bonysau newydd ar gyfer slotiau ar rai safleoedd. Mae hyn yn caniatáu ichi roi cynnig ar y gemau yn Pink Casino, Monster Casino, neu wefannau eraill heb ddefnyddio unrhyw un o'ch cronfeydd eich hun i ddechrau.

Ymhlith y cwmnïau eraill a welwch ar wefannau arian yn ôl mae Ticketmaster, GameStop, a Netflix. Fel y gallwch weld, mae rhywbeth at ddant pob chwaeth a ffordd o fyw, felly dylech geisio manteisio ar y bargeinion sydd o'r diddordeb mwyaf i chi.

Mae ymchwydd y cynigion arian yn ôl yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn brawf o ba mor effeithiol yw'r bargeinion hyn, i'r busnesau sy'n eu cynnig yn ogystal ag i'r cleientiaid sy'n eu defnyddio. Cyn gwario unrhyw arian, dylech edrych i weld pwy allai roi'r arian yn ôl gorau i chi ar hyn o bryd.  

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Bydd cwmnïau technoleg fawr yn cael newidiadau hanesyddol i'w cytundebau treth rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae rhai o dirnodau a gwledydd cyfoethocaf y byd, wedi dod i gytundeb ynghylch cau bylchau treth rhyngwladol sydd wedi'u cymeradwyo gan y corfforaethau rhyngwladol mwyaf. Mae gan rai o'r cwmnïau technoleg hyn y prisiau cyfranddaliadau mwyaf yn y farchnad stoc, fel Apple, Amazon, Google ac ati.

Er bod trethiant technoleg wedi bod yn fater y mae llywodraethau rhyngwladol wedi gorfod cytuno arno rhyngddynt ers amser maith, mae betio hefyd yn rhannu problemau tebyg, yn enwedig oherwydd ei gynnydd mewn poblogrwydd ac wedi caniatáu cyfreithloni yn fyd-eang. Yma rydym wedi darparu a cymhariaeth o safleoedd betio newydd sy'n dilyn ymlaen y deddfau trethiant cywir a'r cyfreithlondebau sy'n angenrheidiol ar gyfer defnydd rhyngwladol.

Yn ystod uwchgynhadledd G7 - y siaradodd ein hadroddiadau diwethaf am bwnc Brexit a bargeinion masnach, daeth cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Canada, yr Eidal a Japan, i gytundeb unedig i gefnogi cyfraddau treth gorfforaeth fyd-eang o 15% o leiaf. Cytunwyd y dylai hyn ddigwydd gan y dylai'r corfforaethau hyn dalu trethi lle mae eu busnesau ar waith, ac i'r tir y maent yn gweithredu ynddo. Mae osgoi talu treth wedi'i luosogi ers amser maith gan ddefnyddio mentrau a bylchau a ganfuwyd gan endidau corfforaeth, bydd y penderfyniad unfrydol hwn yn rhoi a stopio i ddal cwmnïau technoleg yn gyfrifol.

Credir bod y penderfyniad hwn yn flynyddoedd o gael ei wneud, ac mae uwchgynadleddau G7 wedi bod eisiau dod i gytundeb i lunio hanes a diwygio'r system drethiant fyd-eang ar gyfer yr arloesi a'r oes ddigidol sy'n cynyddu ar y gorwel. Gwneud cwmnïau fel AfalBydd Amazon a Google yn cymryd atebolrwydd, yn cadw trethiant i wirio am yr hyn yr amcangyfrifir ei fod yn ymchwydd yn eu datblygiadau a'u cyfranogiad dramor. Mae Rishi Sunak, Canghellor Trysorlys y Deyrnas Unedig, wedi sôn ein bod yn argyfwng economaidd y pandemig, mae angen i gwmnïau ddal eu pwysau a chyfrannu at ddiwygiad yr economi fyd-eang. Mae trethiant diwygiedig yn gam ymlaen i gyflawni hynny. Mae cwmnïau technoleg byd-eang fel Amazon ac Apple wedi cynyddu'n aruthrol ym mhrisiau cyfranddalwyr am bob chwarter ar ôl y cwymp mawr y llynedd, gan wneud technoleg yn un o'r sectorau mwyaf cynaliadwy i gael trethi ganddo. Wrth gwrs, ni fyddai pawb yn cytuno ar sylwadau o'r fath, sef bod bylchau trethiant wedi bod yn beth ac yn fater o'r gorffennol ers amser maith.

Bydd y fargen y cytunwyd arni yn rhoi pwysau enfawr ar wledydd eraill yn ystod cyfarfod yr G20 sydd i ddigwydd ym mis Gorffennaf. Mae cael sylfaen cytundeb gan bleidiau G7 yn ei gwneud hi'n debygol iawn y bydd gwledydd eraill yn dod i gytundeb, gyda chenhedloedd fel Awstralia, Brasil, China, Mecsico ac ati a fydd yn bresennol. Bydd gwledydd hafan treth is fel Iwerddon yn disgwyl cyfraddau is gydag isafswm o 12.5% ​​lle gallai eraill fod yn uwch yn dibynnu. Disgwylid y byddai'r gyfradd dreth o 15 y cant yn uwch ar y lefel o 21% o leiaf, ac mae gwledydd sy'n cytuno â hyn yn credu y dylid gosod lefel sylfaenol o 15% gyda phosibiliadau o gyfraddau mwy uchelgeisiol yn dibynnu ar gyrchfan a rhanbarth hynny mae cwmnïau rhyngwladol yn gweithredu ac yn talu trethi o.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd