Cysylltu â ni

Awtistiaeth

€ 31 biliwn y flwyddyn mewn arbedion iechyd yr UE posibl o leihau amlygiad i gemegau hormon-amharu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Neuron_in_tissue_cultureGall dod i gysylltiad â bwyd a chynhyrchion electronig, cosmetig a phlastig bob dydd sy'n cynnwys cemegolion sy'n tarfu ar hormonau (a elwir hefyd yn gemegau sy'n tarfu ar endocrin - EDCs) fod yn costio hyd at € 31 biliwn y flwyddyn yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl adroddiad a lansiwyd ar 18 Mehefin gan yr Iechyd. a Chynghrair yr Amgylchedd (HEAL).

Mae'r cyfrifiad yn defnyddio rhestr o glefydau ac amodau y mae gwyddonwyr arbenigol sy'n ymwneud ag ymchwil EDC wedi eu hadnabod fel “sy'n gysylltiedig â endocrin”. Mae nhw:

· Problemau atgenhedlu a ffrwythlondeb, gan gynnwys cyfrif sberm isel;

hysbyseb

· Annormaleddau'r pidyn a'r ceilliau mewn bechgyn bach;

· Canser y fron, y prostad, profwyr;

· Anhwylderau ymddygiad plant, megis anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd awtistiaeth a diffyg sylw (ADHD), a;

hysbyseb

· Gordewdra a diabetes.

Mae cyfraddau llawer o'r cyflyrau hyn yn cynyddu'n gyflym. Er enghraifft, ac eithrio gwledydd sydd eisoes â nifer uchel fel yr Iseldiroedd ac Awstria, mae holl wledydd yr UE yn profi cynnydd cryf mewn canser y prostad ac mae Aelod-wladwriaethau Dwyrain a De Ewrop yr UE yn dyst i gynnydd dramatig mewn canser y fron. Mae mynychder awtistiaeth ac ADHD bellach yn ddychrynllyd o uchel. Yn ogystal, dywed arbenigwyr fod llawer o effaith EDCs wrth leihau IQ, sy'n atal plant rhag cyrraedd eu potensial llawn. Mae peth o'r niwed o amlygiad i'r ffetws i EDCs wedi'i guddio i ddechrau yn nes ymlaen mewn bywyd fel risg uwch ar gyfer canser sy'n gysylltiedig ag hormonau neu gyfrif sberm isel.

Ar ran HEAL, mae'r economegydd amgylcheddol Dr Alistair Hunt o Brifysgol Caerfaddon a Dr Julia Ferguson, Cymrawd Gwadd yn Ysgol Reolaeth Cranfield yn y DU wedi cyfrif cyfanswm y costau sy'n gysylltiedig â'r amodau hyn ar € 636-637bn y flwyddyn. Mae hyn yn debygol o fod yn amcangyfrif rhy isel am sawl rheswm, gan gynnwys y ffaith nad oes llawer o ffigurau costau iechyd yr UE ar gael ar gyfer yr amodau a nodwyd. Dim ond cyfran o gostau problemau iechyd sy'n gysylltiedig ag endocrin y gellir eu priodoli i amlygiad i EDCs. Mae prif achosion cyfrannol yn cynnwys geneteg a ffactorau ffordd o fyw, fel diet, ysmygu neu weithgaredd corfforol annigonol. Fodd bynnag, mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi nodi bod 'baich amgylcheddol afiechyd' o gemegau yn debygol o gael ei danamcangyfrif oherwydd diffyg data.

Rhoddodd astudiaeth ddiweddar yn yr UD gyfran gyfrannol un EDC yn unig (Bisphenol A (BPA)), trwy un llwybr amlygiad (trwytholchi BPA o becynnu bwyd i mewn i fwyd), ac i un cyflwr (gordewdra plentyndod) ar 1.8%. Felly mae'n ymddangos yn rhesymol tybio y gallai'r gyfran ar gyfer pob datguddiad EDC fod rhwng 2-5%. Byddai cyfraniad o 5% i amodau cysylltiedig ag endocrin o amlygiad EDC yn cyfateb i oddeutu € 31 biliwn y flwyddyn ar gyfer pob un o 28 gwlad yr UE. Mae tystiolaeth sy’n cysylltu cemegolion dynwared hormonau â phroblemau iechyd pobl wedi tyfu’n gryfach dros y degawd diwethaf, yn ôl adroddiad y llynedd gan Sefydliad Iechyd y Byd. Fel yr awdurdod iechyd rhyngwladol uchaf, mae WHO yn dod i'r casgliad yn glir bod amlygiad dynol i EDCs bellach yn cynrychioli "bygythiad byd-eang" y dylid mynd i'r afael ag ef.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol HEAL, Genon K Jensen: “Mae'n debyg bod cyfran o'r cyfraddau troellog o broblemau iechyd sy'n gysylltiedig ag endocrin a welir yn Ewrop heddiw yn cael eu hachosi gan amlygiad i gemegau synthetig sy'n dod i ben yn ein cyrff ac yn tarfu ar ein hormonau. Dylai'r UE roi iechyd yn gyntaf a chael gwared ar y sylweddau hyn yn raddol. Gallai gweithredu'n gyflym osgoi dioddefaint enfawr gan bobl ac efallai cymaint â € 31 biliwn mewn costau iechyd a cholli cynhyrchiant bob blwyddyn. Mae HEAL yn galw am ailwampio holl ddeddfau'r UE i leihau datguddiadau pobl i EDCs. Dylai'r UE hefyd nodi amserlen benodol ar gyfer nodi EDCs a rhoi dewisiadau amgen mwy diogel yn eu lle.

"Flwyddyn yn ôl, roeddem yn disgwyl i'r Comisiwn Ewropeaidd gynnig pecyn o bolisïau EDC, gan gynnwys strategaeth newydd ar gyfer mynd i'r afael ag EDCs. Roeddem hefyd yn disgwyl cynnig am feini prawf adnabod fel y gallai deddfau plaladdwyr a bioleiddiad yr UE sy'n gwahardd EDCs ddechrau Rydym yn dal i aros am y pecyn.

"Wrth i'r wyddoniaeth am effeithiau negyddol EDCs ar iechyd barhau i gynyddu, mae rhai o wledydd yr UE yn symud ymlaen i gyfyngu ar y cemegau hyn sy'n tarfu ar hormonau. Mae Sweden yn herio oedi'r Comisiwn yn gyfreithiol. Mae Ffrainc hefyd yn pwyso am weithredu ar frys yn dilyn y cyhoeddiad ei hun. tynnodd strategaeth genedlaethol ar EDCs, dirprwyaeth Ffrainc yng nghyfarfod Cyngor y Gweinidogion yr wythnos diwethaf sylw at y risgiau a berir gan EDCs - cam a gefnogwyd gan bum gwlad arall. Cyn belled â bod gweithredu go iawn ar leihau amlygiad yn cael ei oedi, mae pobl yn parhau i dalu. y bil ag afiechyd diangen. ”

Mae'r UE eisoes wedi cymryd rhywfaint o gamau rheoleiddio cyfyngedig ar EDCs ar sail rhagofalus. Er enghraifft, mae cyfraith yr UE wedi gwahardd BPA yn y poteli bwydo plastig ar gyfer babanod er 2011, ac mae rhai gwledydd Ewropeaidd wedi gosod cyfyngiadau cenedlaethol eraill ar EDCs. Lle cymerwyd camau rheoleiddio i amddiffyn neu wella iechyd yn y gorffennol - hyd yn oed os nad oedd prawf gwyddonol o niwed 100% - mae edrych yn ôl ac mae gwyddoniaeth bellach wedi dangos ei fod yn gyfiawn. Ymhlith yr enghreifftiau mae rheolaethau cynnar ar ysmygu, a gyflwynwyd cyn i wyddonwyr allu rhoi esboniad biolegol o'r cyswllt achosol.

Mwy o wybodaeth

1. Costau iechyd yn yr UE: Faint sy'n gysylltiedig â Chemegau sy'n Tarfu ar Endocrin?
2. Datganiad Berlaymont (2013) wedi'i lofnodi gan wyddonwyr 89.

Gwlad Ffigurau'r adroddiad technegol: Cyfanswm y costau(€ Miliynau)
Awstria 10,804
Gwlad Belg 14,083
Bwlgaria 9,063
Croatia 5,212
Cyprus 1,213
Gweriniaeth Tsiec 13,381
Denmarc 7,051
Estonia 183
Y Ffindir 6,972
france 82,634
Yr Almaen 101,714
Gwlad Groeg 14,038
Hwngari 12,612
iwerddon 5,772
Yr Eidal 75,452
Latfia 2,558
lithuania 3,808
Lwcsembwrg 653
Malta 510
Yr Iseldiroedd 21,141
gwlad pwyl 48,638
Portiwgal 13,367
Romania 25,070
Gweriniaeth Slofacia 6,327
slofenia 2,554
Sbaen 58,914
Sweden 12,125
UK 80,641
Cyfanswm 636,500
 

 

Amcangyfrifon cost o gyfraniad posibl EDC i glefydau ac amodau sy'n gysylltiedig â endocrin yn ôl gwlad gan amcangyfrif HEAL

Sir Ffigurau HEAL ar gyfer cyfraniad 5 at gostau clefydau sy'n gysylltiedig ag endocrin a allai fod yn ganlyniad i gysylltiad â EDCs. Amcangyfrifon HEAL (€ filiynau)
Awstria 540.20
Gwlad Belg 704.15
Bwlgaria 453.15
Croatia 260.60
Cyprus 60.65
Gweriniaeth Tsiec 669.05
Denmarc 352.55

Awtistiaeth

Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd: prosiectau'r UE yn helpu pobl sydd ag awtistiaeth yn cael troedle ar ysgol gyflogaeth

cyhoeddwyd

on

byd-awtistiaeth-ymwybyddiaeth-dydd-AwstraliaMae cyfres o brosiectau peilot y Comisiwn Ewropeaidd wedi helpu tua 100 Ewropeaid ag awtistiaeth o bum gwlad yn yr UE i fynd i mewn i'r farchnad swyddi, adroddiad newydd a ryddhawyd ar Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd (2 Ebrill), yn dangos. Nod y prosiectau oedd hybu rhagolygon cyflogaeth pobl ag anhwylderau sbectrwm awtistiaeth (ASD) ym Mwlgaria, yr Almaen, Denmarc, Gwlad Pwyl a'r Eidal. Gall pobl ag awtistiaeth gael eu grymuso a ffynnu mewn amgylcheddau swyddi strwythuredig a threfnus. Mae'r prosiectau Ewropeaidd yn taflu goleuni newydd ar yr heriau a'r rhwystrau sy'n wynebu pobl ag ASD wrth fynd i mewn i'r farchnad lafur wrth nodi arferion gorau a all eu helpu i oresgyn yr heriau hyn.

Dywedodd yr Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE: "Mae pobl ag anableddau yn wynebu rhwystrau rhag mynd i mewn i'r gweithlu. Maent yn aml yn cael eu torri i ffwrdd o'r cyfleoedd y mae eraill yn eu mwynhau. Rydym yn gweithredu i newid hyn. Mae'r prosiectau UE a adroddwyd heddiw yn dangos pa gamau ymarferol y gellir eu cymryd i wella rhagolygon gwaith pobl ag awtistiaeth. Rwyf am weld yr arferion da hyn yn cael eu hefelychu mewn mwy o wledydd fel y gall pobl ag awtistiaeth ledled Ewrop elwa ac ystyried eu bod yn ffit ac yn iawn ar gyfer y swydd. "

Mae pobl ag awtistiaeth yn grŵp amrywiol sy'n cynnwys pobl ag anabledd deallusol yn ogystal â'r rhai sydd â galluoedd gwybyddol cyfartalog neu uwch na'r cyffredin. Mae rhwystrau presennol yn eu rhoi yn aml mewn sefyllfa gymhleth gan fod eu symptomau - namau mewn rhyngweithio cymdeithasol a chyfathrebu neu fuddiannau cyfyngedig - yn eu rhoi dan anfantais yn y nifer fawr o swyddi yn y sector gwasanaeth yn y farchnad swyddi heddiw. Ar yr un pryd yn aml mae ganddyn nhw gryfderau fel cywirdeb, llygad da am fanylion, dibynadwyedd a chymhwyso tasgau arferol yn ofalus, gan eu gwneud yn arbennig o addas ar gyfer amgylcheddau gwaith penodol.

hysbyseb

Roedd y prosiectau peilot a noddir gan yr UE yn rhedeg o 2011-2013 ac yn canolbwyntio ar asesu anghenion pobl ag awtistiaeth, gan gynnig hyfforddiant a chefnogaeth wedi'i thargedu i wella sgiliau a goresgyn yr heriau a nodwyd, ac yn olaf gosod cyfranogwyr y prosiect gyda chyflogwyr.

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

  • Hyfforddi a lleoli pobl 20 ag ASD yn y sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) ym Mwlgaria;
  • integreiddio oedolion ifanc 17 i'r farchnad lafur yn yr Almaen, gyda chymorth hyfforddwyr swyddi a helpodd gyda cheisiadau am swyddi ac yn dilyn recriwtio;
  • rhaglen bum mis sy'n gosod pobl ag ASD fel ymgynghorwyr yn cyflawni tasgau arbenigol fel profi meddalwedd a rhaglennu TGCh mewn tua busnesau 30 a sefydliadau dielw yn Nenmarc a Gwlad Pwyl, a;
  • hyfforddi tiwtoriaid 18 i gefnogi lleoli pobl 27 ag ASD mewn gwaith gydag amrywiaeth o fusnesau bach a chyflogwyr sector cyhoeddus yn yr Eidal.

Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio gyda Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau i godi ymwybyddiaeth i awtistiaeth er mwyn gwella eu mynediad i'r farchnad swyddi. Mae Awtistiaeth-Ewrop, sefydliad sy'n elwa o arian yr UE, yn cynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ledled Ewrop am anghenion Ewropeaid ag awtistiaeth ym meysydd addysg a chyflogaeth. Bydd yr arferion da a ddatblygwyd o dan y prosiectau peilot hefyd ar gael i'w defnyddio mewn prosiectau eraill ledled Ewrop.

hysbyseb

Cefndir

Cydnabyddir mynediad at gyflogaeth fel hawl ddynol sylfaenol yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau, y mae'r UE yn blaid iddo.

Yn ôl y Rhwydwaith Academaidd o arbenigwyr Anabledd Ewropeaidd, mae cyfran y bobl ag anableddau nad ydyn nhw'n cymryd rhan yn y farchnad lafur o leiaf ddwywaith mor uchel â chyfran dinasyddion cyffredin yr UE.

Yn ôl ystadegau o Awtistiaeth Ewrop, mae'n ymddangos bod nifer yr achosion o ASD wedi'u diagnosio mewn plant yn Ewrop mewn ystod o 6 i 20 fesul 1000. Yn ystod y degawdau diwethaf mae nifer y bobl sydd wedi cael diagnosis o ASD wedi cynyddu'n sylweddol.

Daeth Strategaeth Anabledd yr UE yn rhedeg o 2010-2020 a'i nod yw chwalu'r rhwystrau i bobl ag anableddau mewn meysydd sy'n amrywio o gyflogaeth i drafnidiaeth a gwasanaethau. Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar rymuso pobl ag anableddau i fwynhau eu hawliau ar sail gyfartal ag eraill ac ar gael gwared ar rwystrau ym mywyd beunyddiol.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad: Canlyniadau pedwar prosiect peilot ar gyflogi pobl ag awtistiaeth
Comisiwn Ewropeaidd - Pobl ag anableddau
Homepage o Is-lywydd Viviane Reding
Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU
Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice
awtistiaeth Ewrop

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd