Cysylltu â ni

coronafirws

Cynhadledd llywyddiaeth yn adeiladu consensws ar gyfer cynnydd ar feddygaeth bersonoledig arloesol mewn byd COVID 19 ac ôl-COVID 19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn nhrydedd Gynhadledd yr Arlywyddiaeth, a drefnwyd gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) gwelwyd consensws aml-randdeiliad ar sawl agwedd ar hwyluso arloesedd mewn systemau gofal iechyd Ewropeaidd modern, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Y digwyddiad a gynhaliwyd yn ystod adain Llywyddiaeth UE yr Almaen ac mae ganddo hawl 'Sicrhau Mynediad at Arloesi a gofod biomarcwr llawn data i gyflymu gwell ansawdd gofal i Ddinasyddion ', ac fe'i cynhaliwyd mewn amgylchedd rhithwir ar 12 Hydref.

 Dilynodd cyfarfod arbenigwyr meddygaeth bersonol amlddisgyblaethol dair cyngres flynyddol lwyddiannus ym Melfast, Brwsel a Milan, ynghyd â saith Cynhadledd Llywyddiaeth flynyddol.

hysbyseb

Beth ddigwyddodd y bore yma?

Fel erioed, cynhadledd yr Arlywyddiaeth dangoswyd gwahanol amcanion y gall y sector cyhoeddus a'r sector preifat eu cefnogi, gyda'r bwriad o ganiatáu i'r UE gyflwyno amcan cyffredin. Mae'n Cymerodd gosod mewn fformat â ffocws i ganiatáu mynd i'r afael â materion concrit a chael deialog gyda llunwyr polisi.

Siaradodd arweinydd rhaglen EU4Health Cristian Busoi ASE yn y bore ac, ar gyfer sesiwn y prynhawn, mae ASEau eraill ar y blaen i siarad, yn ogystal â chynrychiolwyr EMA a Chomisiwn. Roedd mwy na 200 yn bresennol yn y gynhadledd y bore Llun hwn, gan nodi'r gynhadledd fel llwyddiant unigol. A thrafodwyd rhaglen EU4Heath, sydd i fod i gymryd cam mawr ymlaen, yn y gynhadledd hefyd. Tmae'n drafftio gwelliannau cyfaddawd pleidleisir arno yn pwyllgor ENVI, sy'n golygu, am y tro cyntaf, y bydd Senedd Ewrop yn dweud ei dweud ar y cynnig. 

hysbyseb

Ar gyfer y sesiwn prynhawn sy'n dechrau am 14h, mae'r sesiynau'n cynnwys a) Profi biomarcwr ym maes Alzheimer a dementia cysylltiedig; b) Sesiwn IV: Gyrru Gofal Iechyd gyda Chynhyrchion Meddyginiaethol Therapi Uwch (ATMPs) ac c) Sesiwn Gloi: Gwireddu Potensial Data a Diagnosis Cynnar trwy Brofi Biomarcwr a Diagnosteg Moleciwlaidd.

Y dydd cynnwys a sesiwn lawn a chynhyrchiol ar bwnc llosg cyfredol y Strategaeth Fferyllol, dyraniad rhesymol o adnoddau mewn byd COVID ac ar ôl COVID, Gofod Data Ewropeaidd, therapi genynnau ynghyd â vcanlyniadau ar sail alue a biofarcwyr / diagnosteg foleciwlaidd.

Trafodwyd biofarcwyr yn ddiweddar mewn digwyddiad lloeren EAPM a gynhaliwyd yng Nghyngres ESMO a chyn-cyndigwyddiad bwrdd crwn ar bwnc biofarcwyr a diagnosis moleciwlaidd cyn y brif Gynhadledd ym Mrwsel a arweiniodd at y cyhoeddiad academaidd o'r enw 'Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg '

Datganiadau allweddol

ASE Christian Busoi meddai: "Mae angen gweithredu ar lefel gydweithredol ac UE - wrth gael mewnwelediadau newydd i afiechydon, mae meddygaeth wedi'i phersonoli eisoes yn dod yn therapi amlycaf ar gyfer canser ac yn llu o gystuddiau eraill.

"Mae angen datblygu sicrwydd ansawdd ymhellach i ymateb i ofynion cleifion. A fforddiadwyedd yw'r mater mwyaf hanfodol - allwn ni 'fforddioi guro canser?


Is-lywydd Gweithredol AstraZeneca Ewrop a Chanada Iskra Reic Meddai: “Mae'n hanfodol dysgu o'r argyfwng a rhannu a dod at ein gilydd a dysgu. Mae angen partneriaid lluosog arno i weithio gyda'i gilydd ar draws ecosystemau gofal iechyd. ”

Yn y cyfamser, ar bwnc canser, Christine Chomienne, is-gadeirydd, Bwrdd Cenhadaeth Canser, ac athro bioleg gellog yn yr Université Paris Diderot Meddai: “Mae angen i ni newid ffrâm y meddwl ar ddiwylliant canser - ar gyfer atal, ar gyfer llunwyr polisi, ar gyfer ad-daliad, ond bob amser gyda thystiolaeth gref iawn.”

Yn ystod y gynhadledd, Marcus Guardian, Prif Swyddog Gweithredol EUnetHTA Meddai: “Rydym wedi profi enillion effeithlonrwydd o gydlynu ar lefel yr UE - ond mae hyn yn gofyn am fecanwaith cadarn gyda rheolau clir, wedi’i gydbwyso gan hyblygrwydd wrth weithredu’n genedlaethol.” 

Ychwanegodd: “Rhaid i ni gofio hefyd nad yw’r cynnig yn talu am ad-daliad a phrisio ac y bydd hynny’n parhau i fod yn gymhwysedd aelod-wladwriaethau. Mae angen cydweithredu gan yr UE i sicrhau cyfnewid gwybodaeth yn gyson rhwng awdurdodau HTA yn yr UE. ”

Ymhlith y rhai a siaradodd yn y digwyddiad roedd Mary Baker, fllywydd ormer Cyngor Ymennydd Ewrop. Meddai: “Mae angen cydweithredu cymdeithas. Mae angen y wyddoniaeth arnom i gael yr atebion ond nid ydyn nhw'n ddefnyddiol os ydyn nhw'n aros yn y labordai yn unig. Mae angen i ni ddangos y gallwn ni weithio gyda'n gilydd. ” 

Mewn newyddion mwy sobreiddiol, mae'r rhaglen iechyd wedi gweld ei chyllideb wedi'i thorri gan y Cyngor i € 1.7 biliwn o'r € 9.4bn a gynigiwyd gan y Comisiwn ym mis Mai - sydd wedi ysgogi beirniadaeth ym swigen iechyd Brwsel, a ddisgrifir fel “pinsio ceiniogau byr eu golwg yn wyneb argyfwng iechyd unwaith mewn oes ”. Ac, ym mis Medi, galwodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ar ASEau i ymladd am fwy o arian iechyd.

 Cyhoeddir yr adroddiad ar y gynhadledd yn ddiweddarach yr wythnos hon.

coronafirws

SURE: Adroddiad yn cadarnhau llwyddiant offeryn wrth amddiffyn swyddi ac incwm

cyhoeddwyd

on

Daeth Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei ail adroddiad ar effaith SURE, yr offeryn € 100 biliwn a ddyluniwyd i amddiffyn swyddi ac incwm y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Mae'r adroddiad yn canfod bod SURE wedi llwyddo i glustogi'r effaith economaidd-gymdeithasol ddifrifol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19. Amcangyfrifir bod mesurau'r farchnad lafur genedlaethol a gefnogir gan SURE wedi lleihau diweithdra bron i 1.5 miliwn o bobl yn 2020. Mae SURE wedi helpu i gynnwys y cynnydd mewn diweithdra yn yr aelod-wladwriaethau buddiolol yn ystod yr argyfwng yn effeithiol. Diolch i SURE a mesurau cymorth eraill, mae'r cynnydd hwn mewn diweithdra wedi bod yn sylweddol llai nag yn ystod yr argyfwng ariannol byd-eang, er gwaethaf y cwymp llawer mwy mewn CMC.

Mae SURE yn elfen hanfodol o strategaeth gynhwysfawr yr UE i amddiffyn dinasyddion a lliniaru canlyniadau negyddol pandemig COVID-19. Mae'n darparu cymorth ariannol ar ffurf benthyciadau a roddir ar delerau ffafriol gan yr UE i Aelod-wladwriaethau i ariannu cynlluniau gwaith amser byr cenedlaethol, mesurau tebyg i gadw swyddi a chefnogi incwm - yn arbennig i'r hunangyflogedig, a rhai mesurau sy'n gysylltiedig ag iechyd. .

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae cyfanswm o € 94.3 biliwn o gymorth ariannol wedi'i gymeradwyo i 19 aelod-wladwriaeth, y mae € 89.6bn ohono wedi'i dalu. Gall SURE ddarparu bron i € 6bn o gymorth ariannol i aelod-wladwriaethau allan o'r cyfanswm amlen o € 100bn.

Prif ganfyddiadau

hysbyseb

Mae SURE wedi cefnogi oddeutu 31 miliwn o bobl yn 2020, y mae 22.5 miliwn ohonynt yn weithwyr ac 8.5 miliwn yn hunangyflogedig. Mae hyn yn cynrychioli mwy na chwarter cyfanswm y bobl a gyflogir yn yr 19 Aelod-wladwriaeth fuddiol.

At hynny, mae tua 2.5 miliwn o gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig COVID-19 wedi elwa o SURE, gan ganiatáu iddynt gadw gweithwyr.

O ystyried statws credyd cryf yr UE, mae Aelod-wladwriaethau buddiol wedi arbed amcangyfrif o € 8.2 biliwn mewn taliadau llog diolch i SURE.

Cododd y Comisiwn € 36 biliwn arall ar draws tri chyhoeddiad ers amser drafftio’r adroddiad cyntaf ym mis Mawrth 2021. Roedd y cyhoeddiadau hyn yn or-danysgrifio i raddau helaeth. Codwyd yr holl arian fel bondiau cymdeithasol, gan roi hyder i fuddsoddwyr fod eu harian yn mynd tuag at bwrpas cymdeithasol, a gwneud yr UE yn gyhoeddwr bondiau cymdeithasol mwyaf y byd.

Ar 4 Mawrth 2021, cyflwynodd y Comisiwn a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Mae'n amlinellu dull strategol o drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn ystod y pandemig a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi. Gydag EASE, mae'r Comisiwn yn hyrwyddo creu swyddi a phontio swydd-i-swydd, gan gynnwys tuag at y sectorau digidol a gwyrdd, ac yn gwahodd Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r arian UE sydd ar gael.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae cynllun SURE wedi profi ei werth ac yn parhau i gyflawni ei bwrpas. Fe wnaethon ni ei greu yn ystod argyfwng i gynyddu incwm pobl, amddiffyn eu teuluoedd a chadw eu bywoliaeth pan oedd ei angen arnyn nhw fwyaf. Gellir mesur ei lwyddiant yn ôl y ffigurau yn yr adroddiad heddiw, gan ddangos bod SURE wedi llwyddo i gadw miliynau lawer o Ewropeaid mewn swydd yn ystod gwaethaf yr argyfwng. Mae wedi chwarae rhan fawr yn ymateb cyffredinol Ewrop, a rhaid i ni hefyd ddiolch i lywodraethau cenedlaethol. Wrth i ni adael y pandemig, dylai ein dull gweithredu ganolbwyntio’n raddol ar hyrwyddo creu swyddi o safon a hwyluso trawsnewidiadau swydd-i-swydd trwy hyfforddiant a mesurau eraill. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Mae'r offeryn SURE wedi profi i fod yn arloesol ac yn anhepgor. Mae'n enghraifft ddisglair o Ewrop sy'n amddiffyn ac yn gweithio i bobl. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn nodi bod sicrhau cyllid ar gael i Aelod-wladwriaethau trwy SURE wedi helpu i osgoi hyd at 1.5 miliwn yn fwy o bobl yn mynd i ddiweithdra yn 2020. Helpodd SURE i atal y llif hwn. Nawr, mae'n rhaid i ni weithredu yr un mor gadarn a chyflym i roi polisïau gweithredol y farchnad lafur ar waith ar gyfer adferiad llawn swyddi yn y farchnad lafur sy'n newid. "

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn Reoliad SURE ar 2 Ebrill 2020, fel rhan o ymateb cychwynnol yr UE i'r pandemig. Fe'i mabwysiadwyd gan y Cyngor ar 19 Mai 2020, a daeth ar gael ar ôl i'r holl aelod-wladwriaethau lofnodi'r cytundebau gwarant ar 22 Medi 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf bum wythnos ar ôl i SURE ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae'n galonogol bod yr arian a godwyd ar y farchnad o dan SURE wedi helpu gwledydd yr UE i sicrhau canlyniadau trawiadol mewn cyfnod byr. Ar gyfer y Comisiwn, mae SURE wedi gosod y llwyfan ar gyfer benthyca o dan offeryn adfer NextGenerationEU llawer mwy. Gyda € 49 biliwn wedi’i dalu i 13 o wledydd yr UE hyd yn hyn ac ychydig biliwn i raglenni cyllideb yr UE, mae NextGenerationEU hefyd yn sicrhau bod yr adferiad yn gweithio i bawb. ”

Adroddiad heddiw yw'r ail adroddiad ar SURE a gyfeiriwyd at y Cyngor, Senedd Ewrop, y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol (EFC) a'r Pwyllgor Cyflogaeth (EMCO). O dan Erthygl 14 o Reoliad SURE, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn gyhoeddi adroddiad o'r fath cyn pen 6 mis o'r diwrnod y daeth yr offeryn ar gael. Mae'r adroddiad cyntaf Cyhoeddwyd ar 22 Mawrth 2021. Bydd adroddiadau dilynol yn dilyn bob chwe mis cyhyd ag y bydd SURE ar gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae’r ail adroddiad hwn ar effaith SURE yn cadarnhau gwerth yr offeryn undod digynsail hwn. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: 1.5 miliwn yn llai yn ddi-waith, 31 miliwn o weithwyr a 2.5 miliwn o gwmnïau wedi'u cefnogi, a mwy nag € 8 biliwn mewn arbedion llog. Rwy'n falch o'r stori lwyddiant Ewropeaidd sy'n SURE: stori lwyddiant y mae'n rhaid i ni adeiladu arni! ”

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi bondiau cymdeithasol i ariannu'r offeryn SURE ac yn defnyddio'r enillion i ddarparu benthyciadau cefn wrth gefn i aelod-wladwriaethau buddiolwyr. Mae mwy o wybodaeth am y bondiau hyn, ynghyd â throsolwg llawn o'r arian a godwyd o dan bob cyhoeddiad a'r aelod-wladwriaethau buddiolwr, ar gael ar-lein yma.

Mwy o wybodaeth

Ail adroddiad ar weithredu SURE

Gwefan SURE

Taflen Ffeithiau ar SURE

Rheoliad SURE

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd