Cysylltu gyda ni

Canser

EAPM: Cadw tabiau ar ganser yr ysgyfaint a strategaeth pharma'r Comisiwn

cyhoeddwyd

on

Diwrnod da, a chroeso, cydweithwyr iechyd, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Mae gennym fwy o newyddion am fwrdd crwn EAPM sydd ar ddod ar ganser yr ysgyfaint, yn ogystal â'r holl ddiweddariadau gofal iechyd arferol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli, y Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Sgrinio canser yr ysgyfaint a Chynllun Canser Curo Ewropeaidd

Ydym, rydym i gyd yn ymwybodol mai'r ffordd orau o bell ffordd i leihau nifer y cleifion canser yr ysgyfaint yw perswadio ysmygwyr i stopio. Er nad yw pob dioddefwr yn ysmygwyr, neu erioed wedi bod. Mae grwpiau risg uchel yn bodoli, wrth gwrs, ac mae diagnosis cynnar yn hanfodol. Ar hyn o bryd, mae cyfraddau goroesi pum mlynedd yn ddim ond 13% yn Ewrop ac 16% drosodd yn America. Trafodir hyn yn ein digwyddiad sydd i ddod ar 10 Rhagfyr. 

Dyma’r canser a ganfyddir amlaf mewn dynion ac mae canser yr ysgyfaint mewn menywod yn cael ei gynrychioli gan “godiad pryderus” yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd. Mae tua un biliwn o bobl ar y blaned yn ysmygwyr rheolaidd. Ac mae ffigurau'n dangos bod canser yr ysgyfaint yn achosi bron i 1.6 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn ledled y byd, gan gynrychioli bron i un rhan o bump o'r holl farwolaethau canser. 

Cymdeithas Anadlu Ewrop a Chymdeithas Radioleg Ewropeaidd (hefyd yn gefnogwr i’r digwyddiad, fel y mae Cynghrair Cleifion Canser Ewrop - ECPC), mae’r cymdeithasau wedi argymell sgrinio am ganser yr ysgyfaint o dan yr amgylchiadau a ganlyn: “Yn gynhwysfawr, gyda sicrwydd ansawdd, rhaglenni hydredol o fewn treial clinigol neu mewn ymarfer clinigol arferol mewn canolfannau meddygol amlddisgyblaethol ardystiedig. ”

NELSON a buddugoliaeth?

Dangosodd astudiaeth NELSON i sgrinio tomograffeg gyfrifedig (CT) canser yr ysgyfaint fod sgrinio o'r fath yn lleihau marwolaethau canser yr ysgyfaint gan 26% mewn dynion asymptomatig risg uchel.  Roedd y canfyddiadau hefyd yn dangos, gyda sgrinio, y gallai'r canlyniadau fod hyd yn oed yn well mewn merched.

Er mwyn i sgrinio fod yn gost-effeithiol, mae'n rhaid ei gymhwyso i'r boblogaeth sydd mewn perygl. Ar gyfer canser yr ysgyfaint, nid yw hyn wedi'i seilio'n syml ar oedran a rhyw, fel y mae yn y mwyafrif o sgrinio canser y fron neu'r colon. Mae angen i Ewrop gynnwys yr holl grwpiau allweddol wrth ddatblygu argymhellion a chanllawiau ar gyfer gweithredu, wedi'u haddasu yn ôl tirwedd gofal iechyd gwledydd unigol. 

Mae amryw aelod-wladwriaethau eisoes wedi dangos parodrwydd i symud ymlaen mewn sgrinio canser yr ysgyfaint, a bydd cynrychiolwyr sawl gwlad yn cymryd rhan yn y digwyddiad.

Mae'r Gynghrair a'i rhanddeiliaid yn sylweddoli, ymhlith elfennau eraill, mai'r hyn sy'n ofynnol yn Ewrop yw: monitro sgrinio parhaus, gydag adroddiadau rheolaidd; cysondeb sicr a gwell ansawdd y data a nodwyd ar gyfer yr adroddiadau sgrinio; dylid datblygu a mabwysiadu safonau cyfeirio ar gyfer dangosyddion ansawdd a phroses. 

Bydd pob un o'r uchod yn cael ei drafod yn y digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint, a rhagwelir y bydd cynllun cydgysylltiedig yn dod i'r amlwg, a fydd yn gwneud ei ffordd i lunwyr polisi'r Comisiwn a'r Senedd a phenaethiaid system iechyd aelod-wladwriaethau.

Gallwch edrych ar agenda cynhadledd 10 Rhagfyr yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Strategaeth Pharma'r UE ar y gorwel 

Fforddiadwyedd, argaeledd a chynaliadwyedd yw prif bwyntiau ffocws strategaeth fferyllol newydd yr UE, sydd i'w gyhoeddi yfory (25 Tachwedd). Gan ddod yn sgil pandemig COVID-19, nod strategaeth fferyllol yr UE yw “amddiffyn y dyfodol” yn sector gofal iechyd Ewrop. Mae'r strategaeth newydd, a fydd yn cael ei dadorchuddio ddydd Mercher, wedi'i chynllunio i wella a chyflymu mynediad cleifion at feddyginiaethau diogel a fforddiadwy tra hefyd yn cefnogi arloesedd yn niwydiant fferyllol yr UE. 

Yn flaenorol, mae'r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides wedi disgrifio'r strategaeth fel “conglfaen” polisi iechyd dros y pum mlynedd nesaf. Fe'i hystyrir yn biler allweddol yng ngweledigaeth y Comisiwn i adeiladu undeb iechyd cryfach, fel y nododd yr Arlywydd von der Leyen yn ei haraith Cyflwr yr Undeb 2020. Bydd hefyd yn llywio'r Rhaglen EU4Health sydd newydd ei chynnig ac yn cyd-fynd â rhaglen Horizon Europe ar gyfer ymchwil ac arloesi, yn ogystal â chyfrannu at gynllun Beating Cancer Ewrop. 

Ac mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu blociau adeiladu cyntaf pecyn iechyd ehangach gyda'r nod o gynyddu'r ystod o offer parodrwydd i ymateb i fygythiadau iechyd trawsffiniol yn y dyfodol. Dull sy'n canolbwyntio ar y claf Mae rhan gyntaf y strategaeth yn tanlinellu “y dylid cysoni blaenoriaethau ymchwil ag anghenion cleifion a systemau iechyd.” 

Felly, dylid ail-gyfeirio system gyfan yr UE o gymhellion fferyllol i ysgogi arloesedd mewn meysydd sydd ag anghenion meddygol heb eu diwallu, megis afiechydon niwroddirywiol a phrin yn ogystal â chanser pediatreg. Enghraifft o anghenion meddygol heb eu diwallu a grybwyllir yn y ddogfen yw ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR), sy'n lleihau gallu meddyg i drin afiechydon heintus a pherfformio llawdriniaeth arferol. Erbyn 2022, bydd y Comisiwn yn archwilio mathau newydd o gymhellion ar gyfer gwrthficrobau arloesol, ynghyd â mesurau i gyfyngu a gwneud y defnydd gorau o feddyginiaethau gwrthficrobaidd.

COVID 'mabs'

Mae asiantaeth rheoleiddio cyffuriau’r UD, FDA (Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau), newydd gyhoeddi Awdurdodiad Defnydd Brys (EUA) ar gyfer trin COVID-19 dwyster ysgafn i gymedrol mewn cleifion sy’n oedolion a phediatreg nad ydynt wedi bod yn yr ysbyty. Mae'r therapi, sy'n destun ymchwiliad o hyd, yn seiliedig ar wrthgyrff monoclonaidd ac mae'n mynd wrth yr enw bamlanivimab. Mae'r asiant therapiwtig hwn, a ddatblygwyd gan y cwmni fferyllol Eli Lilly, yn gwrthgorff monoclonaidd (mab) tebyg i'r rhai a oedd yn rhan o'r coctel o gyffuriau ar gyfer COVID-19 a roddwyd i Donald Trump. 

Dechrau Undeb Iechyd yr UE

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dechrau adeiladu'r Undeb Iechyd Ewropeaidd newydd i helpu i gryfhau fframwaith diogelwch iechyd yr UE, ac i atgyfnerthu rôl parodrwydd ac ymateb argyfwng asiantaethau allweddol yr UE. Cyhoeddwyd creu’r Undeb Iechyd Ewropeaidd gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, yn ei anerchiad Cyflwr yr Undeb. Mae'r Comisiwn yn cyflwyno cyfres o gynigion i atgyfnerthu fframwaith iechyd Ewrop gan fod angen mwy o gydlynu ar lefel yr UE er mwyn cynyddu'r frwydr yn erbyn argyfyngau pandemig COVID-19 ac iechyd yn y dyfodol. 

Amddiffyn iechyd dinasyddion Ewropeaidd

Mae'r cynigion yn canolbwyntio ar ailwampio'r fframwaith cyfreithiol presennol ar gyfer bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd, yn ogystal ag atgyfnerthu parodrwydd ar gyfer argyfwng a rôl ymateb asiantaethau allweddol yr UE fel y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) ac Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. (LCA). Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Ein nod yw amddiffyn iechyd holl ddinasyddion Ewrop.

Mae'r pandemig coronafirws wedi tynnu sylw at yr angen am fwy o gydlynu yn yr UE, systemau iechyd mwy gwydn, a pharatoi gwell ar gyfer argyfyngau yn y dyfodol. Rydym yn newid y ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol. Heddiw, rydyn ni'n dechrau adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd, i amddiffyn dinasyddion â gofal o ansawdd uchel mewn argyfwng ac arfogi'r Undeb a'i aelod-wladwriaethau i atal a rheoli argyfyngau iechyd sy'n effeithio ar Ewrop gyfan. ” 

Mae Von der Leyen yn annog codi cloeon coronafirws yn raddol

Dylai llywodraethau Ewropeaidd godi cloeon coronafirws a chyfyngiadau cymdeithasol eraill yn raddol i atal trydedd don o heintiau, yn ôl Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen. Mae Ewrop wedi bod yn mynd i’r afael ag ail ymchwydd mewn heintiau Covid-19 ers mis Medi sydd wedi arwain at ailgyflwyno cloeon mewn rhai gwledydd a chynyddu cyfyngiadau ar draws y rhanbarth yn gyffredinol. 

Er gwaethaf arafu achosion mewn rhai gwledydd yn ystod y dyddiau diwethaf, mae'r niferoedd yn dal i fod yn uchel ac nid ydynt eto'n dangos arwyddion clir o gribo. Yn y cyfamser, mae Ewropeaid yn ystyried a fyddant yn gallu ymgynnull gyda'u teuluoedd dros gyfnod y gwyliau.

Gobaith brechlyn

Cafodd newyddion bod y brechlyn AstraZeneca / Rhydychen yn effeithiol ac y gallai gael hyd at 90% o effeithiolrwydd ei fodloni â llawenydd eang ddydd Llun (23 Tachwedd). “Rydyn ni’n disgwyl i frechlynnau COVID-19 ddatblygu i fod yn farchnad sylweddol wrth i gynhyrchion newydd gael cymeradwyaeth a dechrau cwrdd â’r galw mawr am amddiffyniad rhag y clefyd,” yn ôl dadansoddiad byr gan Fitch Solutions. Mae'n nodi, gyda mwy o gynhyrchion yn edrych yn debygol o basio rhwystrau rheoliadol, “bydd y cynhyrchion hyn yn helpu i ddatblygu brechlynnau COVID-19 yn gyfle masnachol gwerth biliynau o ddoleri”. 

"Disgwylir i brisiau godi yn y tymor byr wrth i wledydd geisio sicrhau mynediad yng ngoleuni canlyniadau treialon Cam 3 positif, ond dros y tymor hir mae disgwyl iddynt ddisgyn yn ôl wrth i gynhyrchion newydd ddod i mewn i'r farchnad, ”ychwanegodd y briff. “Cyn bo hir, bydd cwmnïau mewn sefyllfa i fanteisio ar lwyddiant mewn treialon Cam III trwy orchymyn prisiau uchel am frechlynnau,” dywed y dadansoddiad.

Sesiwn lawn ychwanegol rhwng y Nadolig a Nos Galan

Mae Senedd Ewrop yn paratoi ar gyfer sesiwn lawn ychwanegol rhwng y Nadolig a Nos Galan i roi ei chydsyniad i fargen fasnach bosibl ar ôl Brexit gyda’r DU, yn ôl sawl swyddog a diplomydd o’r UE. Mae'n debygol y bydd yn cael ei gynnal ar 28 Rhagfyr, er mwyn rhoi cyfle i lywodraethau'r UE gael y gair olaf un, fel y rhagwelir gan weithdrefnau'r bloc, cyn diwedd cyfnod pontio Brexit y DU ar 31 Rhagfyr.

Gorfodwyd ysbytai preifat Gwlad Groeg i gymryd cleifion COVID-19

Cymerodd llywodraeth Gwlad Groeg drosodd ddau ysbyty preifat yn Thessaloniki ar 19 Tachwedd lle mae trosglwyddiad y coronafirws wedi bod yn arbennig o eang. Daethpwyd i'r penderfyniad ar ôl i'r clinigau preifat fethu â darparu 200 o welyau yn wirfoddol i gleifion COVID-19 er gwaethaf apeliadau gan y Weinyddiaeth Iechyd. Mae ysbytai cyhoeddus yn Thessaloniki a rhannau eraill o ogledd Gwlad Groeg wedi bod yn brwydro i ymdopi â mewnlifiad cleifion coronafirws, gan ychwanegu gwelyau o wardiau eraill a sefydlu pebyll ynysu ar ôl cyrraedd eu galluoedd swyddogol.

A dyna bopeth o EAPM am y tro, arhoswch yn yr wythnos i gael diweddariadau pellach ar yr holl faterion sy'n ymwneud ag iechyd, cadwch yn ddiogel, a chofiwch edrych ar agenda bwrdd crwn canser yr ysgyfaint 10 Rhagfyr EAPM yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Canser

Mae EAPM yn mynd i mewn i 2021 gyda hyder a gobaith iach ar gyfer y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Croeso, gydweithwyr iechyd, i ddiweddariad cyntaf y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn 2021, a Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Efallai y bydd y golygfeydd dirdynnol yn Capitol Hill yn yr UD ddoe (6 Ionawr) yn peri i ni i gyd feddwl tybed a fydd y flwyddyn newydd yn mynd yn ei blaen yn debyg iawn i'w rhagflaenydd, ond mae EAPM yn hyderus o berthynas waith dda o'n blaenau, gan weithio gyda'r UD ar bob iechyd. materion o ddechrau llywyddiaeth Joe Biden, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Mae Cynllun Curo Canser yn derbyn dyddiad cyhoeddi o'r newydd 

Bob blwyddyn, mae 3.5 miliwn o bobl yn yr UE yn cael eu diagnosio â chanser, ac mae 1.3 miliwn yn marw ohono. Gellir atal dros 40% o achosion canser. Heb wyrdroi tueddiadau cyfredol, gallai ddod yn brif achos marwolaeth yn yr UE. Nod Cynllun Canser Curo Ewrop yw lleihau'r baich canser i gleifion, eu teuluoedd a'u systemau iechyd. 

Bydd yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig â chanser rhwng ac o fewn aelod-wladwriaethau, gyda chamau i gefnogi, cydlynu ac ategu ymdrechion aelod-wladwriaethau. Ac mae’r Comisiwn yn bwriadu cyhoeddi Cynllun Canser Curo Ewrop ar 3 Chwefror, i nodi strategaeth y Comisiwn i frwydro yn erbyn y clefyd ledled Ewrop. Y bwriad yn wreiddiol oedd ei gyhoeddi ddechrau mis Rhagfyr 2020, ond mae wedi cael ei ohirio i 2021, wrth i'r ymateb pandemig gael blaenoriaeth.

Mae CorWave yn arwain fel cyfranddaliwr cychwyn cyntaf y Comisiwn

Ddydd Mercher (6 Ionawr), tdechreuodd y Comisiwn Ewropeaidd fuddsoddi mewn busnesau newydd “arloesol iawn” yn ogystal â busnesau bach a chanolig eu maint. Yn y cylch buddsoddi cyntaf, pwmpiodd yr UE € 178 miliwn i 42 cwmni trwy ei Gronfa Cyngor Arloesi Ewropeaidd (EIC) newydd. Y cwmni Ffrengig CorWave, sy'n datblygu math newydd o bympiau gwaed y gellir eu mewnblannu, oedd y cyntaf i weld yr UE fel ei gyfranddaliwr. Mae 117 yn fwy o gwmnïau ar y gweill i dderbyn buddsoddiadau. Disgwylir i gronfa EIC gyfanswm o oddeutu € 3 biliwn.

Mae Llywyddiaeth Portiwgal yr UE yn rhoi pwyslais ar frechlynnau coronafirws 

Dywedodd Dirprwy Gynrychiolydd parhaol Portiwgal, y Llysgennad Pedro Lourtie: “Yr hyn sy’n bwysig… yw gallu cydlynu, rhannu gwybodaeth, a sicrhau bod prynu brechlyn (au] a wnaed drwy’r cyd-gontractau [yn] cael ei brynu wedi'i gyflawni. Ac yn yr ystyr hwnnw bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi gwybodaeth reolaidd inni. ”

Mae Llywydd y Cyngor, Charles Michel, wedi dweud ei fod am gydlynu’r broses gyflwyno fesul cam “gyda phenaethiaid y wladwriaeth a’r llywodraeth mewn ffordd reolaidd,” meddai Lourtie. “Byddwn yn cynnal y cydgysylltiad hwn yn unol, wrth gwrs, â’r cymwyseddau cenedlaethol.” 

Yn ogystal â brechiadau, mae gan lywyddiaeth Portiwgal sawl uchelgais iechyd arall hefyd, megis gwella mynediad at feddyginiaethau, atgyfnerthu gallu'r UE i ymateb i argyfyngau a hyrwyddo iechyd digidol.

Dadl apiau olrhain cyswllt

Yn sgil yr argyfwng coronafirws, mae Strategaeth Ddigidol y Comisiwn Ewropeaidd wedi ennill pwysigrwydd o'r newydd wrth i offer digidol gael eu defnyddio i fonitro lledaeniad y coronafirws, ymchwilio a datblygu diagnosteg, triniaethau a brechlynnau a sicrhau y gall Ewropeaid aros yn gysylltiedig ac yn ddiogel ar-lein. Fodd bynnag, mae Sbaen wedi cyhoeddi ei bod yn bwriadu cofrestru pobl a oedd wedi gwrthod cymryd y brechlyn fel y gall rannu'r data hwnnw gyda'r UE. Mae llefarydd ar ran y weinidogaeth wedi dweud y byddai’r holl ddata yn ffugenw ac na fyddai ond yn nodi’r rhesymeg dros wrthod y brechlyn. Dywedodd Sergio Miralles, arbenigwr ar gyfraith diogelu data Sbaen yn y cwmni cyfreithiol Intangibles, fod y prosesu data arfaethedig yn “rhesymol” gan ei fod yn gyfyngedig i bobl sy'n ymweld â chanolfannau brechu i leisio'u anghymeradwyaeth. Ond “dylai unrhyw rannu data â gwledydd eraill… fod yn gyfyngedig i’r rhai sydd wedi’u brechu ac felly eithrio’r rhai sy’n gwrthwynebu’r brechiad,” ychwanegodd.

Mae'r UE yn ceisio mwy o ddosau o'r brechlyn BioNTech wrth i'r Almaen amlinellu'r fargen gynharach

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd mewn trafodaethau â BioNTech ar archebu mwy o ddosau o’u brechlyn COVID-19, meddai llefarydd ddydd Llun (4 Ionawr), wrth i’r Almaen ddweud ei bod wedi sicrhau ergydion ychwanegol iddi’i hun fis Medi diwethaf. Mae'r bloc, gyda phoblogaeth o 450 miliwn, eisoes wedi archebu 200 miliwn dos o'r brechlyn Pfizer-BioNTech ac wedi cymryd opsiwn i brynu 100 miliwn arall o dan gontract a lofnodwyd gyda'r ddau gwmni ym mis Tachwedd. Mae angen rhoi’r brechlyn mewn dau ddos ​​y pen. “Mae’r Comisiwn yn gwirio gyda’r cwmnïau a oes ffordd i ychwanegu dosau ychwanegol at y rhai y mae gennym fargen ar eu cyfer eisoes,” meddai’r llefarydd wrth gynhadledd newyddion. Llefarydd ar ran Gwrthododd Pfizer wneud sylwadau ynghylch a oedd trafodaethau newydd ar y gweill gyda'r UE.

Mae EMA yn argymell Moderna Brechlyn COVID-19 i'w awdurdodi yn yr UE

Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) wedi argymell rhoi awdurdodiad marchnata amodol ar gyfer Moderna Brechlyn COVID-19 i atal clefyd coronafirws (COVID-19) mewn pobl o 18 oed. Dyma'r ail frechlyn COVID-19 y mae EMA wedi argymell ei awdurdodi. Mae pwyllgor meddyginiaethau dynol EMA (CHMP) wedi asesu'r data ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn yn drylwyr ac wedi argymell trwy gonsensws y dylid rhoi awdurdodiad marchnata amodol ffurfiol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd hyn yn sicrhau dinasyddion yr UE bod y brechlyn yn cwrdd â safonau'r UE ac yn rhoi'r mesurau diogelwch, y rheolaethau a'r rhwymedigaethau ar waith i danategu ymgyrchoedd brechu ledled yr UE.

“Mae’r brechlyn hwn yn darparu teclyn arall inni oresgyn yr argyfwng presennol,” meddai Cyfarwyddwr Gweithredol EMA, Emer Cooke. “Mae’n dyst i ymdrechion ac ymrwymiad pawb dan sylw fod gennym yr ail argymhelliad brechlyn positif hwn ychydig yn brin o flwyddyn ers i’r WHO gael ei ddatgan gan y pandemig.

“Fel ar gyfer pob meddyginiaeth, byddwn yn monitro data ar ddiogelwch ac effeithiolrwydd y brechlyn yn agos er mwyn sicrhau bod cyhoedd yr UE yn cael ei amddiffyn yn barhaus. Bydd ein gwaith bob amser yn cael ei arwain gan y dystiolaeth wyddonol a'n hymrwymiad i ddiogelu iechyd dinasyddion yr UE. "

Dangosodd treial clinigol mawr fod Moderna Brechlyn COVID-19 yn effeithiol wrth atal COVID-19 mewn pobl o 18 oed. Roedd y treial yn cynnwys tua 30,000 o bobl i gyd. Derbyniodd hanner y brechlyn a chafodd hanner bigiadau ffug. Nid oedd pobl yn gwybod a oeddent yn derbyn y brechlyn neu'r pigiadau ffug. Cyfrifwyd effeithlonrwydd mewn oddeutu 28,000 o bobl rhwng 18 a 94 oed nad oedd ganddynt unrhyw arwydd o haint blaenorol.

O amgylch y bloc 

Nod Gwlad Groeg yw brechu 220,000 erbyn diwedd mis Ionawr

Bydd brechiadau coronafirws yn cyrraedd o leiaf 220,000 o ddinasyddion erbyn diwedd mis Ionawr, cyhoeddodd awdurdodau iechyd Gwlad Groeg ddydd Llun. Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Weinyddiaeth Iechyd ar gyfer Gofal Iechyd Sylfaenol, Marios Themistokleous, ei bod yn debygol y bydd brechlynnau eraill, fel yr un gan y gwneuthurwr fferyllol Moderna , yn cael ei ddanfon yn fuan, gan gynyddu nifer y brechlynnau sydd ar gael. Mae Greece yn bell ymhell o fewn y cyfartaledd Ewropeaidd o ran cynnydd gyda brechiadau parhaus, ychwanegodd. Cynhaliwyd brechiadau gweithwyr iechyd, gan gynnwys meddygon a nyrsys. ysbytai cyhoeddus ddydd Llun.

A fydd y broses o gloi coronafirws yr Iseldiroedd yn cael ei ymestyn? 

Yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, mae nifer o wledydd naill ai wedi cryfhau neu ymestyn eu cloeon coronafirws. Ddydd Llun datgelwyd y byddai'r Almaen yn debygol o ymestyn y broses gloi bresennol, tra bod Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi rhoi Lloegr o dan glo cenedlaethol llwyr a fydd yn para tan ganol mis Chwefror o leiaf. Mae'r cloi caled bondigrybwyll presennol sydd ar waith rhagwelir y bydd yn yr Iseldiroedd ond yn para tan 19 Ionawr. Fodd bynnag, mae dyddiad cynhadledd i’r wasg nesaf y Prif Weinidog Mark Rutte - 12 Ionawr - yn prysur agosáu. Er bod yr adroddiadau dyddiol o'r RIVM wedi dangos bod nifer yr heintiau coronafirws yn yr Iseldiroedd wedi gostwng ychydig, gyda 6.671 wedi'i adrodd ddydd Llun, mae'r nifer yn parhau i fod yn uchel. Ychwanegwch at hyn y ffaith bod effaith lawn gwyliau'r Nadolig yn parhau i fod yn anhysbys, a lledaeniad y 'coronafirws Prydeinig' hynod heintus newydd, ac mae arbenigwyr yn ofni y bydd nifer yr heintiau yn parhau i fod yn rhy uchel i gyfiawnhau codi'r cloi.

Mesurau llymach ar gyfer yr Eidal

Mae'r Eidal yn ymestyn ei chyfyngiadau pandemig gwyliau trwy o leiaf 15 Ionawr, mae swyddogion y llywodraeth yno wedi cyhoeddi. Mae'r rheolau yn gwahardd teithio rhwng rhanbarthau o'r wlad oni bai ei fod ar gyfer gofal iechyd neu waith. Mae bariau a bwytai ledled y wlad wedi'u cyfyngu i gymryd a dosbarthu. Yn yr ardaloedd a gafodd eu taro galetaf yn yr Eidal, dywedir wrth bobl am ymweld â dim mwy nag un cartref preifat arall bob dydd mewn grwpiau heb fod yn fwy na dau. Mae swyddogion yr Eidal yn caniatáu i drigolion trefi bach deithio ar ddiwrnodau penodol. Ar 9 a 10 Ionawr, er enghraifft, caniateir i drigolion trefi sydd â llai na 5,000 o bobl deithio tua 18 milltir heibio i ffiniau rhanbarthol.

A dyna'r cyfan ar gyfer dechrau 2021 - mae'n dda bod yn ôl, aros yn ddiogel ac yn iach, a'ch gweld chi'n gynnar yr wythnos nesaf i gael mwy o ddiweddariadau.

Parhau Darllen

Canser

Diweddariad: Mae arbenigwyr canser yr ysgyfaint yn dal dychymyg ac yn gyrru tuag at lwyddiant gyda digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint rhagorol

cyhoeddwyd

on

Croeso, gydweithwyr iechyd, i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig cyn eich penwythnos haeddiannol - gwnaed cynnydd mawr yn nigwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint EAPM ar 10 Rhagfyr, felly mae mwy o hynny isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Gellir gwneud cynnydd gwirioneddol gyda chanser yr ysgyfaint trwy sgrinio

Mynychodd mwy na 130 o gynrychiolwyr a siaradwyr lefel uchel y gynhadledd ar 10 Rhagfyr, gyda chynrychiolwyr cymdeithasau meddygol blaenllaw, ASEau, swyddogion y Comisiwn yn ogystal â llu o gynrychiolwyr a chleifion aelod-wladwriaethau. Canser yr ysgyfaint yw'r llofrudd mwyaf oll o ran marwolaethau sy'n gysylltiedig â chanser ond, yn anffodus, mae'r ods yn erbyn gweithredu sgrinio canser yr ysgyfaint yn effeithiol ar draws aelod-wladwriaethau yn y dyfodol agos yn dal i fod yn uchel.

Daethpwyd i gonsensws yn y gynhadledd y bydd yr her enfawr o leihau morbidrwydd a marwolaethau o ganser yr ysgyfaint yn parhau am nifer o flynyddoedd. Mae sgrinio sgan dos isel CT (LDCT) yn effeithiol o ran lleihau marwolaethau canser yr ysgyfaint ac o ystyried maint y pandemig canser yr ysgyfaint, gall sgrinio LDCT chwarae rhan bwysig wrth leihau marwolaethau o'r afiechyd. Ond ni chyflawnir effaith sgrinio ar farwolaethau canser yr ysgyfaint ar raddfa fawr heb ei weithredu'n eang - ac ymddengys bod hynny'n dibynnu'n fawr ar hyn o bryd ar gyflwyniad cryf o ddadleuon cryf gan randdeiliaid LCS i lunwyr polisi i gymryd y camau angenrheidiol.

Canlyniad allweddol y gynhadledd oedd bod angen cymryd camau pendant ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â chanser yr ysgyfaint trwy sgrinio. Dylai'r EU-27 geisio gwella pob agwedd ar sgrinio wrth symud ymlaen. Mae llawer i'w benderfynu bryd hynny, yn hollbwysig yng nghyd-destun Cynllun Canser Curo Ewrop pan fydd yn cael ei weithredu, ac mae angen mwy o ymdrechion, gyda chefnogaeth cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau a chefnogaeth broffesiynol, sefydliadol a gwyddonol i'r gwledydd hynny sy'n ceisio gweithredu neu wella rhaglenni sgrinio ar sail poblogaeth. Bydd hon yn flaenoriaeth polisi allweddol i EAOM wrth symud ymlaen. Bydd adroddiad ar gynhadledd sgrinio canser yr ysgyfaint EAPM ar gael maes o law, cadwch draw.

NEWYDDION CYNGOR yr UE

Mae arweinwyr yr UE yn cytuno

Disgwylir i € 5.1 biliwn ar gyfer rhaglen EU4Health gael ei ddyrannu bellach, ar ôl i arweinwyr yr UE gytuno i gyllideb ac cronfa adfer 2021 ddydd Iau (10 Rhagfyr). Ac fe wnaeth Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula Von der Leyen, “gynnig cipolwg i arweinwyr Ewropeaidd yng nghynlluniau’r Comisiwn ar gyfer ymgyrch gyfathrebu o blaid brechlyn, i’w gyflwyno mewn dau gam”. “Bydd y cyntaf yn‘ egluro’r cynnyrch ’ym mhob iaith, tra bydd yr ail yn annog pobl i gael eu brechu ac yn ceisio chwalu amheuaeth - gyda chymorth dylanwadwyr fel 'sêr pêl-droed UEFA,’ meddai von der Leyen.

Cyngor yr UE yn cyhoeddi bargen ar gynllun adfer coronafirws

Fel trefn fusnes gyntaf, mabwysiadodd yr arweinwyr ddydd Iau (10 Rhagfyr) gasgliadau ar fynd i’r afael â’r pandemig coronafirws parhaus - gan roi cymeradwyaeth ffurfiol yn y bôn i gyfres o gamau y buont yn eu trafod yn flaenorol yn ystod sawl fideo-gynadledda anffurfiol, gan gynnwys datblygu cynlluniau cenedlaethol ar gyfer defnyddio brechlynnau, a chefnogaeth ar gyfer creu Undeb Iechyd Ewropeaidd a fyddai’n rhoi mwy o bwer cyfreithiol i Frwsel dros bolisi iechyd yn ystod pandemigau. Daeth arweinwyr i gytundeb ar becyn adferiad coronafirws tymor hir, ar ôl wythnosau o wrthwynebiad o Wlad Pwyl a Hwngari, yn ôl Llywydd Cyngor yr UE, Charles Michel. I ddechrau, roedd y ddwy wlad wedi blocio’r gyllideb saith mlynedd € 1.1 triliwn ($ 1.3 triliwn) a’r pecyn adfer € 750 biliwn dros amodau sy’n clymu’r cronfeydd â chynnal rheolaeth y gyfraith.

Bwrdd llywio EU4Health

Mae Cynghrair Cymdeithas Sifil EU4Health wedi mynegi ei dymuniad i dynnu sylw at bwysigrwydd absoliwt fframwaith llywodraethu cynhwysol gyda chyfranogiad uniongyrchol, clir ac ystyrlon cymdeithas sifil budd y cyhoedd. Dim ond Rhaglen gynhwysol EU4Health, sy'n cynnwys budd y cyhoedd ac arbenigedd cymdeithas sifil all ryddhau ei botensial llawn i wella iechyd y cyhoedd, dywed y Gynghrair, gan ychwanegu ei bod yn credu bod Bwrdd Llywio EU4Health a gynigiwyd gan Senedd Ewrop, gyda chyfraniad uniongyrchol budd y cyhoedd cymdeithas sifil, yn ategu arbenigedd yr aelod-wladwriaethau a sefydliadau’r UE a bydd yn sicrhau rôl glir ac ystyrlon i gymdeithas sifil wrth lywodraethu’r rhaglen, gan hwyluso cyd-gynhyrchu a sicrhau llwyfan pendant ar gyfer cynnwys cymdeithas sifil.

NEWYDDION AM CORONAFEIRWS

Mae Sweden yn camu i fyny am Norwy a Gwlad yr Iâ ar frechlyn coronafirws

Bydd Norwy a Gwlad yr Iâ y tu allan i’r UE yn cael mynediad at rai o’r brechlynnau a gafwyd gan yr Undeb Ewropeaidd diolch i Sweden, aelod o’r UE a fydd yn prynu mwy nag sydd ei angen arnynt ac yn eu gwerthu i Norwy, reit ar ôl y Flwyddyn Newydd, cyhoeddodd y weinidogaeth iechyd ddydd Mercher. (9 Rhagfyr). Mae Sweden yn gweithredu fel yr 'ailwerthwr' a bydd yn delio â'r trafodion ariannol. “Mae Sweden wedi ymgymryd â rôl allweddol wrth ddosbarthu brechlynnau i’w chymdogion Nordig,” meddai Gweinidog Iechyd Norwy, Bent Høie. “Mae’r cydweithrediad agos â Sweden yn golygu bod gan Norwy fynediad at frechlynnau ar delerau cyfartal ag aelod-wladwriaethau’r UE ac yn clymu Norwy yn agosach at waith brechlyn yr UE.”

Gogledd Iwerddon yn cyhoeddi cynlluniau cyflwyno brechlyn

Mae Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi ei gynlluniau ynghylch y brechlyn BioNTech / Pfizer. O ran cwestiwn allweddol ei ddosbarthiad i gartrefi gofal, dywed y llywodraeth y bydd yn defnyddio timau symudol o staff a fydd yn ei ddanfon yn uniongyrchol i gleifion, fel yr henoed a thrigolion cartrefi gofal, na allant gyrraedd canolfannau brechu. Bydd staff hefyd yn cael eu brechu yn ystod y cam hwn o'r rhaglen, a fydd yn dechrau ar 14 Rhagfyr.

Mae'r UE yn cefnogi tystysgrifau coronafirws a thystysgrifau brechlyn cydgysylltiedig

Dywedodd y Cyngor Ewropeaidd ar Ragfyr 11 ei fod yn croesawu’r cyhoeddiadau cadarnhaol diweddar ar ddatblygu brechlynnau effeithiol yn erbyn COVID-19 a chasgliad cytundebau prynu ymlaen llaw gan y Comisiwn Ewropeaidd, ond ychwanegodd “nad yw dyfodiad brechlynnau yn golygu nad yw’r pandemig. ar ben ”. “Mae’r sefyllfa epidemiolegol yn Ewrop yn parhau i beri pryder, er bod yr ymdrechion sylweddol a wnaed gan bawb yn dechrau esgor ar ganlyniadau,” meddai arweinwyr yr UE mewn datganiad o gasgliadau a fabwysiadwyd yng nghyfarfod y Cyngor Ewropeaidd. “Rhaid i ni felly gynnal ein hymdrechion i wrthsefyll lledaeniad y firws gyda’r bwriad o atal tonnau pellach o heintiau,” meddai’r datganiad. Dywedodd y Cyngor Ewropeaidd ei fod yn croesawu cydgysylltu ymdrechion ar lefel yr UE hyd yn hyn ac yn ymrwymo i gryfhau'r cydgysylltiad hwn, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer codi cyfyngiadau'n raddol a dychwelyd i deithio arferol, gan gynnwys ar gyfer twristiaeth drawsffiniol. , pan fydd y sefyllfa iechydol yn caniatáu.

Awdurdodi marchnata amodol (CMA) 'mwyaf tebygol' ar gyfer brechlyn COVID-19, meddai EMA

Y senario fwyaf tebygol ar gyfer ymgeiswyr brechlyn COVID-19 yn yr UE yw awdurdodiad marchnata amodol am flwyddyn (CMA), dywedodd ffynonellau Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA). Mae awdurdodiad marchnata amodol yn caniatáu cymeradwyo meddyginiaeth neu frechlyn sy'n mynd i'r afael ag angen meddygol heb ei ddiwallu â chydbwysedd budd-risg positif. Mae'n seiliedig ar ddata llai cyflawn nag sy'n digwydd fel arfer, a chydag amodau penodol i'w bodloni o fewn llinellau amser diffiniedig ar ôl cael eu hawdurdodi. Ychwanegodd y ffynhonnell fod CMAs yn ddilys am flwyddyn ac y gellir eu hadnewyddu'n flynyddol.

A dyna'r cyfan am yr wythnos hon gan EAPM - mwynhewch benwythnos diogel, hamddenol, a'ch gweld yr wythnos nesaf gydag adroddiad llawn ar ein digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint.

Parhau Darllen

Canser

Diweddariad EAPM: Bwrdd crwn sgrinio canser yr ysgyfaint, y cyfle olaf i gofrestru, a newyddion am lansio brechlyn coronafirws cyntaf y byd

cyhoeddwyd

on

Croeso i gydweithwyr iechyd, a dewch o hyd i gylchlythyr misol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) ar gyfer mis Rhagfyr trwy glicio yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Mae amser yn tician ar gyfer digwyddiad sgrinio canser yr ysgyfaint EAPM, a yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, gwelwyd y newyddion gwirioneddol wych am ddyfodiad brechlyn COVID-19 yn y DU, felly mae mwy o hynny isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Bwrdd crwn sgrinio canser yr ysgyfaint

Yn sgil sawl cynhadledd ar y pwnc yn ystod y blynyddoedd diwethaf a lansiad y Cynllun Canser Curo Ewropeaidd, mae EAPM yn cynnal bwrdd crwn ar sgrinio canser yr ysgyfaint ar y cyd â Chymdeithas Anadlol Ewrop, Cymdeithas Radioleg Ewrop yn ogystal â'r Claf Canser Ewropeaidd. Clymblaid Y syniad yw cyflwyno achos dros weithredu cydgysylltiedig sgrinio canser yr ysgyfaint ar draws Rhanbarth yr UE. Teitl y bwrdd crwn yw 'Canser yr Ysgyfaint a Diagnosis Cynnar: Y Dystiolaeth sy'n Bodoli ar gyfer Canllawiau Sgrinio'r Ysgyfaint yn yr UE', a'r syniad yw cyflwyno achos dros weithredu sgrinio canser yr ysgyfaint yn gydlynol ar draws Rhanbarth yr UE. Gallwch chi edrychwch ar agenda cynhadledd EAPM 10 Rhagfyr ar sgrinio canser yr ysgyfaint yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, a chofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Yn ogystal, gellir dod o hyd i lawer iawn o wybodaeth yng nghylchlythyr diweddaraf EAPM, sydd ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. 

A fydd sgyrsiau asesu technoleg iechyd (HTA) yn dangos y gall gwledydd Ewrop weithio gyda'i gilydd?

Cyfarfu gweinidogion iechyd Ewrop ar 2 Rhagfyr i adolygu’r hyn a wnaed, a’r hyn y gellir ei wneud, i gryfhau amddiffynfeydd yn y dyfodol i wrthsefyll pandemig COVID. Mae'n agenda enfawr - ac ymhlith nifer o gydrannau cais yr Undeb Ewropeaidd i ddod o hyd i dir cyffredin ymhlith ei 27 aelod-wladwriaeth ar y ffordd ymlaen, gall un eitem llai amlwg ac ymddangosiadol atodol roi syniad o ba mor dda yw'r siawns o ddod o hyd i gytundeb. ar y gwelliannau darlun mawr sy'n angenrheidiol.

Asesiad technoleg iechyd yw'r eitem eilaidd honno, a bydd y drafodaeth ymhlith gweinidogion yn troi'r cynnig sydd bellach yn dair oed ar gyfer cydlynu gwerthusiadau ar lefel yr UE, yn lle cynnal cymaint â 50 o werthusiadau rhanbarthol a chenedlaethol gwahanol ymhlith yr aelod-wladwriaethau ar bob newydd Meddygaeth. Mae'r rhesymeg y tu ôl i'r cynllun yn amlwg: osgoi dyblygu, arbed amser ac adnoddau, a dod i'r penderfyniadau gorau trwy gronni arbenigedd o bob rhan o'r cyfandir. Ond byth ers i'r cynnig ddod i'r amlwg, mae ffactorau eraill wedi ymyrryd - ac yn arbennig amharodrwydd rhai gwledydd i gefnu ar eu hymagwedd eu hunain ac ymostwng i ddyfarniad y daeth pwyllgor iddo. Mae EAPM yn gweithio'n galed tuag at symud ymlaen gyda HTA, a bydd yn eich diweddaru.

Mae'r DU yn cymeradwyo brechlyn Pfizer-BioNTech COVID-19, y cyntaf yn y byd

Ac, yn ymwneud â delio â phandemig COVID-19, cymeradwyodd Prydain frechlyn Pfizer COVID-19 ddydd Mercher (2 Rhagfyr), gan neidio o flaen yr Unol Daleithiau ac Ewrop i ddod yn wlad gyntaf y Gorllewin i gymeradwyo pigiad yn ffurfiol y dywedodd y dylai gyrraedd y y bobl fwyaf agored i niwed yn gynnar yr wythnos nesaf. Cyffyrddodd y Prif Weinidog Boris Johnson â chymeradwyaeth yr awdurdod meddygaeth fel buddugoliaeth fyd-eang a phelydr o obaith yng nghanol tywyllwch y nofel coronafirws sydd wedi lladd bron i 1.5 miliwn o bobl yn fyd-eang, wedi morthwylio economi'r byd ac wedi treulio bywyd normal.

Trigolion cartrefi gofal yr henoed a’u gofalwyr fydd y bobl gyntaf yn y DU i dderbyn y brechlyn, meddai’r llywodraeth ar 2 Rhagfyr.

Dywedodd Wei Shen Lim, cadeirydd cyd-bwyllgor y DU ar frechu ac imiwneiddio, y byddai cyflwyno’r brechlyn yn blaenoriaethu’r rhai sydd fwyaf tebygol o farw o COVID-19 yn ogystal â gwarchod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd cam cyntaf rhaglen frechu'r DU yn gweithio trwy naw grŵp, gan ddechrau gyda thrigolion mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion hŷn a'u gofalwyr. Nesaf, cynigir y pigiad i bawb dros 80 oed a gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen eraill.

Mae pobl dros 75 oed yn y drydedd haen o flaenoriaethu, ac yna pobl dros 70 oed ac oedolion iau bregus clinigol dros ben.

Rhoddodd Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd Prydain (MHRA) gymeradwyaeth defnydd brys i'r brechlyn Pfizer-BioNTech, y dywedant ei fod 95% yn effeithiol o ran atal salwch, yn yr amser record - dim ond 23 diwrnod ers i Pfizer gyhoeddi'r data cyntaf o'i glinigol cam olaf. treial. Disgwylir i Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r Unol Daleithiau (FDA) gwrdd ar 10 Rhagfyr i drafod a ddylid argymell awdurdodi defnydd brys o'r brechlyn Pfizer / BioNTech a dywedodd Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop y gallai roi cymeradwyaeth frys i'r ergyd erbyn 29 Rhagfyr. Dywedodd Ysgrifennydd Iechyd y DU, Matt Hancock, fod ysbytai’n barod i dderbyn yr ergydion ac y byddai canolfannau brechu yn cael eu sefydlu ledled y wlad ond cyfaddefodd y byddai ei ddosbarthu yn her o ystyried bod yn rhaid cludo’r brechlyn a’i storio yn -70C (-94F), y math tymheredd sy'n nodweddiadol o aeaf Antarctig.

Llygaid yr UE cymeradwyaeth 29 Rhagfyr ar gyfer brechlyn firws, yn hwyrach na'r UD

Mae asiantaeth gyffuriau’r Undeb Ewropeaidd wedi dweud y gallai fod angen pedair wythnos arall arni i gymeradwyo ei brechlyn coronafirws cyntaf. Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop yn bwriadu galw cyfarfod erbyn 29 Rhagfyr i benderfynu a oes digon o ddata diogelwch ac effeithiolrwydd am y brechlyn a ddatblygwyd gan Pfizer a BioNTech iddo gael ei gymeradwyo, fel yr oedd ar 2 Rhagfyr yn y DU. Dywedodd y rheolydd hefyd y gallai benderfynu mor gynnar â 12 Ionawr a ddylid cymeradwyo ergyd wrthwynebus gan y cwmni fferyllol Americanaidd Moderna Inc, a gyflwynodd ei gais i reoleiddwyr yr Unol Daleithiau ac Ewrop yr wythnos hon. Os caiff ei frechlyn ei gymeradwyo, dywedodd BioNTech o’r Almaen y gallai defnydd yr ergyd yn Ewrop ddechrau cyn diwedd 2020 - ond mae hynny’n ymddangos yn eithaf uchelgeisiol, o ystyried bod angen i Gomisiwn yr UE stampio penderfyniad y rheolydd fel rheol. Eto i gyd, mae'r asiantaeth hefyd wedi gadael y posibilrwydd y bydd dyddiad y cyfarfod hwnnw'n cael ei ddwyn ymlaen os daw data i mewn yn gyflymach.

Nid yw Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop wedi derbyn unrhyw ddata eto o dreial brechlyn Cam 3 AstraZeneca / Rhydychen ac nid yw wedi derbyn data ar ansawdd y brechlyn, meddai’r EMA mewn e-bost. Mae'n dal i aros am ddata ar gynhwysion y brechlyn a'r ffordd y mae'n cael ei gynhyrchu, yn ogystal ag ymatebion i gwestiynau a gododd o gyflwyno astudiaethau labordy cychwynnol. Yn y cyfamser, yng Ngwlad Belg, dywedodd Christie Morreale, gweinidog iechyd rhanbarth Walloon yng Ngwlad Belg, y byddai'r wlad yn derbyn ei brechlynnau cyntaf erbyn canol mis Ionawr ar y cynharaf, yn ôl y Amseroedd Brwsel.

Mae gan strategaeth pharma newydd y Comisiwn 'gleifion a chydweithio yn ganolog iddo'

Mae cynlluniau i gwtogi'r amser y mae'n ei gymryd i gael cymeradwyaeth reoleiddiol ar gyfer meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol, a gyrru datblygiad gwrthfiotigau newydd a chynhyrchion eraill ar gyfer trin afiechydon prin, wedi'u hamlinellu mewn strategaeth fferyllol newydd eang ar gyfer Ewrop. Mae'r strategaeth, a ddatblygwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, yn canolbwyntio ar y claf ac yn ceisio adeiladu ar ymdrechion cydweithredol diwydiant a welwyd yn ystod argyfwng coronafirws, meddai arbenigwyr yn y gwyddorau bywyd yn Pinsent Masons, y cwmni cyfreithiol y tu ôl i Out-Law. Gobaith y Comisiwn yw cyflwyno'r strategaeth dros nifer o flynyddoedd.

Dywedodd Catherine Drew o Pinsent Masons: "Mae gan y strategaeth gleifion wrth galon ac mae'n cydnabod yr angen i sicrhau mynediad prydlon i feddyginiaethau diogel ac effeithiol o ansawdd uchel. Wrth wneud hyn mae'r strategaeth yn cydnabod y gwerth y mae cynhyrchion arloesol a generig a bios tebyg yn ei gynnig. helpu i gyflawni'r nod canolog hwnnw i gleifion. "

Dywedodd Nicole Jadeja, hefyd o Pinsent Masons: "Yn bwysig, mae'r strategaeth yn cydnabod pŵer a rôl seilwaith data iechyd a data yn y dyfodol, yr angen am ffynonellau cyllid amrywiol i gefnogi arloesedd, rôl meddyginiaethau newydd a defnyddiau amgen ar gyfer y rhai presennol. , yr angen am fodelau busnes newydd fel cynhyrchion meddyginiaethol therapi uwch a therapïau celloedd a genynnau yn cynnig potensial triniaethau un-amser, a'r angen am arloesi ar gyfer fferyllol a gweithgynhyrchu sy'n amgylcheddol gynaliadwy. "

Tîm Ewrop: Yr UE yn cyhoeddi € 20 miliwn i gefnogi systemau iechyd yn ASEAN

Ar 2 Rhagfyr, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen newydd gwerth € 20 miliwn i gefnogi Cymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN), fel rhan o ymateb byd-eang Tîm Ewrop i COVID-19. Bydd rhaglen Ymateb a Pharodrwydd Pandemig De-ddwyrain Asia yn gwella cydgysylltiad rhanbarthol wrth ymateb i'r pandemig coronafirws ac yn cryfhau gallu systemau iechyd yn y rhanbarth. Bydd y rhaglen, sy'n para 42 mis ac wedi'i gweithredu gan Sefydliad Iechyd y Byd, hefyd yn talu sylw arbennig i boblogaethau sy'n agored i niwed ac yn cefnogi cyfathrebu amserol am y COVID-19, ei symptomau a'i risgiau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell.

Ymladd paradocsau AMR yn oed COVID-19

Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) yn un o'r deg bygythiad mwyaf brys sy'n wynebu iechyd byd-eang, ac eto mae'n cael ei danamcangyfrif yn llwyr gan lawer o'r boblogaeth. Mae AMR yn fwy peryglus na damweiniau ceir a hyd yn oed canser, ond nid yw'n cael ei flaenoriaethu ar lefel yr UE na'r aelod-wladwriaeth o fewn polisïau iechyd cyhoeddus. Ar ben hynny, mae AMR yn gysylltiedig â phandemig COVID-19, ffaith sydd wedi cael ei hanwybyddu gan y cyfryngau i gyd. Mae'r byd yn colli ei offeryn gofal iechyd mwyaf pwerus, gwrthfiotigau; erbyn 2050, gallai uwch facteria achosi 350 miliwn o farwolaethau. Yn y cyfamser, mae'r sector ymchwil yn dal i aros am fecanweithiau cymhelliant yr UE yn ogystal â strategaeth gyffredinol i integreiddio datblygiad gwrthficrobau fforddiadwy ac o ansawdd - a mynediad atynt.

Yn yr Unol Daleithiau, derbyniodd tua 70-80% o gleifion COVID-19 mewn ysbyty driniaeth wrthfiotig, yn ôl un adroddiad, er bod gan lai na 10% heintiau bacteriol eilaidd yn yr Eidal, mae Sefydliad Iechyd Cenedlaethol yr Eidal yn cadarnhau bod 3,335 o gleifion a fu farw o COVID-19, roedd 86% ohonyn nhw wedi cael triniaeth wrthfiotig, er mai dim ond 12% ohonyn nhw oedd wedi cael haint bacteriol wedi'i arosod.

Persbectif ar Glefyd Alzheimer (AD)

Yn ogystal, lansiodd EAPM gyhoeddiad academaidd yn ddiweddar ar Glefyd Alzheimer (AD), gyda phersbectif aml-ddeiliad i fynd i’r afael â mater biomarcwyr, o’r enw Tyllu Niwl Alzheimer a Dementia Cysylltiedig. Mae'r papur yn ar gael yma.

Byddwn yn hepgor cyfyngiadau teithio COVID ar gyfer Siôn Corn, mae'r UE yn cadarnhau

Pan ofynnwyd iddynt sicrhau plant y bydd Santa Claus yn gallu croesi ffiniau’n rhydd i ddod â’u rhoddion iddynt, dywedodd Margaritis Schinas, Is-lywydd yr UE dros Hyrwyddo ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd, y gall y Comisiwn Ewropeaidd “gynnig y sicrwydd hwn”. "Fe wnaethon ni gytuno gyda'r arweinwyr crefyddol y bydd hwn yn fater o symud trawsffiniol - Saint Nicholas, Pere Noel, Babbo Natale, Reyes Magos, Agios Vassilis - byddan nhw i gyd yn gallu cyflwyno'r anrhegion. Dylai Ewropeaid ifanc o bob ffydd fod yr argyhoeddiad na fydd cariad a gobaith byth yn absennol o Ewrop yn y dyddiau hyn, "meddai.

A dyna bopeth i ddiweddu eich wythnos gyntaf ym mis Rhagfyr - peidiwch ag anghofio, gallwch barhau i edrych ar yr agenda ar gyfer digwyddiad EAPM ar 10 Rhagfyr ar sgrinio canser yr ysgyfaint yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, cofrestru yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ac mae'r cylchlythyr ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Cael penwythnos rhagorol.

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd