Cysylltu â ni

Iechyd

A allai rhagfarn sefydliadol yr UE amharu ar ymdrechion i roi’r gorau i ysmygu sigaréts?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ymgynghoriadau â chanlyniadau a bennwyd ymlaen llaw yn ddieithriad yn syniad ofnadwy. Cânt eu defnyddio i roi cyfiawnhad dros gamau y mae awdurdodau eisoes wedi penderfynu eu cymryd. Dylai fod yn amlwg pan fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ymgynghori â rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn ehangach na ddylai fod unrhyw awgrym o ragfarn o blaid bod eisiau clywed y safbwynt ‘cywir’ yn unig. Ac eto mae ymgynghoriad diweddar y Comisiwn ar reoli tybaco yn awgrymu ei fod yn meddwl ei fod eisoes yn gwybod yr ateb 'cywir' i gwestiwn hollbwysig, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Daeth ymgynghoriad tri mis y Comisiwn Ewropeaidd ar werthuso’r fframwaith deddfwriaethol ar reoli tybaco i ben ym mis Mai ac rydym yn aros am ei ganlyniad. Yr hyn sydd wedi dod yn fater allweddol o ran annog pobl i beidio ag ysmygu sigaréts yw rôl cynhyrchion tybaco amgen o ran cael ysmygwyr i roi’r gorau i sigaréts. Ond mae'n anodd peidio ag ofni y bydd ymgynghoriad manwl i fod yn rhoi ateb arwynebol sy'n cyfuno ysmygu â'r defnydd o dybaco yn ei holl ffurfiau.

Er tegwch, cydnabu’r ymgynghoriad yr angen i sicrhau bod y gwaith polisi’n cael ei wneud mewn modd agored a thryloyw, wedi’i lywio gan y dystiolaeth orau sydd ar gael, a’i ategu gan gyfraniad cynhwysfawr rhanddeiliaid. Mae'n cydnabod bod bylchau gwybodaeth posibl i'w nodi a bod angen mwy o dystiolaeth, wedi'i hategu gan ddata gwell.

Hyd yn hyn, mor dda. Ond dim ond un cwestiwn, mewn un o bum holiadur yn unig, a ofynnodd a oedd ymatebwyr yn gweld cyfraniad cadarnhaol posibl at reoli tybaco gan gynhyrchion newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Roedd yr holl gwestiynau eraill am y cynhyrchion hyn yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar eu risgiau iechyd, gan anwybyddu sut mae vapes a chynhyrchion tybaco newydd yn ddewis llawer mwy diogel yn lle ysmygu sigaréts.

Weithiau mae'n ymddangos bod y Comisiwn yn fodlon gadael i asiantaeth y Cenhedloedd Unedig, Sefydliad Iechyd y Byd, osod yr agenda yn y maes hwn. Mae'n ymddangos ei fod wedi torri ei weithdrefnau ei hun trwy beidio ag ymgynghori ag aelod-wladwriaethau cyn cynrychioli'r Undeb Ewropeaidd mewn gweithgor gyda Sefydliad Iechyd y Byd ar dynhau'r rheolau ar hysbysebu a nawdd tybaco.

Wrth gwrs, mae gweithgarwch masnachol o'r fath eisoes yn cael ei reoleiddio'n dynn iawn, yn aml i'r pwynt o gael ei wahardd. Fodd bynnag, hoffai'r gweithgor ymestyn y rheolau i'r fath raddau fel y gallent gwmpasu swyddi cyfryngau cymdeithasol gan unigolion preifat, cyfnodolion gwyddonol yn adrodd ar ganfyddiadau ymchwil, a chwmnïau sy'n trafod eu cynnyrch ar wefannau recriwtio gweithwyr neu mewn cyfathrebiadau â buddsoddwyr a rhanddeiliaid eraill. .

hysbyseb

Serch hynny, os yw'r Comisiwn yn canolbwyntio'n llwyr ar gyrraedd sefyllfa gyfyngol a allai fod yn ddigon poblogaidd yn y Cyngor Ewropeaidd a'r Senedd, gallai fod ar y trywydd iawn. Cyhoeddodd Prif Weinidog Ffrainc, Elisabeth Borne, yn ddiweddar y bydd ei gwlad yn dod yn aelod-wladwriaeth ddiweddaraf yr UE i wahardd sigaréts electronig tafladwy, gan ddilyn esiampl eraill gan gynnwys yr Almaen, Gwlad Belg ac Iwerddon.

Cyfeiriodd y Prif Weinidog Borne at yr angen i atal y cynhyrchion rhag mynd i ddwylo plant, heb fynd i'r afael â'u pwysigrwydd i ysmygwyr hirdymor oedolion sy'n ceisio rhoi'r gorau i sigaréts. Mae gan Ffrainc nifer gymharol uchel o ysmygwyr sigaréts o hyd, o gymharu â gwledydd Ewropeaidd eraill. Mae ymgais i fynd i'r afael â'r mater drwy godiadau treth wedi achosi i sigaréts wedi'u smyglo a sigaréts eraill a ddosbarthwyd yn anghyfreithlon orlifo i'r farchnad. Mewn cyferbyniad, Sweden yw hyrwyddwr yr Undeb Ewropeaidd dros leihau nifer yr ysmygwyr. Mae newydd gyhoeddi y bydd yn gostwng trethi ar snus, cynnyrch tybaco sydd wedi’i wahardd yng ngweddill yr UE. Ynghyd â chynhyrchion eraill, mae snus yn amlwg wedi helpu Sweden i ddod yn agos at y diwrnod pan fydd ysmygu sigaréts yn dod i ben yn llwyr.

Yn Senedd Ewrop, mae'r is-bwyllgor ar iechyd y cyhoedd, a elwir yn SANT, yn ystyried adroddiad drafft ar glefydau anhrosglwyddadwy. Mae'n cynnwys adran ar dybaco a rôl cynhyrchion nicotin mwy diogel fel vapes. Mae'r diffiniadau y mae'n eu defnyddio wedi dychryn y sefydliad ymbarél eiriolaeth defnyddwyr Ewropeaidd ETHRA (Eiriolwyr Lleihau Niwed Tybaco Ewropeaidd).

Mae ETHRA yn gasgliad o sefydliadau defnyddwyr cenedlaethol, arbenigwyr iechyd y cyhoedd a phartneriaid gwyddonol. Mae wedi ysgrifennu at aelodau Pwyllgor SANT yn nodi ei bryderon. Dywed y corff defnyddwyr ei fod yn cynrychioli 27 miliwn o ddefnyddwyr yr UE o gynhyrchion nicotin mwy diogel, gan gynnwys vapes, codenni nicotin, snus a chynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi. 

Mae'r llythyr yn dweud bod ETHRA yn pryderu bod 'defnyddio tybaco', yn hytrach nag ysmygu, wedi'i nodi yn yr adroddiad drafft fel ffactor risg ar gyfer clefydau anhrosglwyddadwy. “Mewn gwirionedd, anadliad sgil-gynhyrchion gwenwynig hylosgi sy’n achosi’r niwed o ysmygu … nid dim ond defnyddio tybaco”, mae’r llythyr yn parhau. “Mae eglurder a chywirdeb yn hanfodol o ran polisi effeithiol”.

Mae ETHRA yn nodi y gall annog ysmygwyr i drosglwyddo i gynnyrch nicotin mwy diogel nad yw'n hylosg fod yn ffordd effeithiol o leihau ysmygu. Mae’n croesawu’r adran o’r adroddiad sy’n galw am ddilyniant ar y gwerthusiadau gwyddonol o’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â sigaréts electronig, cynhyrchion tybaco wedi’u gwresogi a chynhyrchion tybaco newydd.

Un pryder mawr yw’r awgrym yn yr adroddiad drafft y dylid cymharu’r risgiau o ddefnyddio’r cynhyrchion hyn â defnyddio cynhyrchion tybaco eraill. Mae cynhyrchion nicotin mwy diogel yn cymryd lle tybaco hylosg, felly dylai asesiadau risg gymharu eu defnydd ag ysmygu, nid â bwyta cynhyrchion tybaco eraill.

Mae ETHRA yn dadlau bod y materion hyn yn mynd at egwyddorion craidd cymesuredd a pheidio â gwahaniaethu wrth reoleiddio marchnad fewnol yr UE. Fel y mae ei lythyr yn ei nodi, “credwn y byddai cymhwyso'r egwyddorion sylfaenol hyn yn drylwyr yn newid y dull presennol o ddarparu cynhyrchion nicotin mwy diogel. Mae'r egwyddorion hyn yn cyfiawnhau rheoleiddio cymesur o ran risg gyda gwahaniaeth critigol rhwng cynhyrchion hylosg (niweidiol) ac anhylosg (llawer llai niweidiol).

Mae cynhyrchion nicotin mwy diogel yn ffordd boblogaidd ac effeithiol o ysmygu darfyddiad ond mae perygl gwirioneddol y bydd trywydd presennol y broses o lunio polisïau yn y Comisiwn, y Senedd ac aelod-wladwriaethau yn arwain at ganlyniadau anfwriadol difrifol. Mae bron yn anochel y bydd rheoleiddio cyfyngol yn arwain at ddatblygiad marchnad ddu, y tu hwnt i gyrraedd mesurau diogelu iechyd y cyhoedd. Yn fwyaf difrifol gallai arwain at fwy o ddinasyddion Ewropeaidd yn parhau i ysmygu sigaréts - ac yn marw o ganlyniad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd