Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae ASEau yn gwthio am safonau diogelwch ac ansawdd gwell ar gyfer sylweddau o darddiad dynol 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau pwyllgor ENVI eisiau atgyfnerthu mesurau i sicrhau gwell amddiffyniad i ddinasyddion sy'n rhoi gwaed, meinweoedd neu gelloedd, neu sy'n cael eu trin â'r sylweddau hyn.

Mabwysiadodd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) ei safbwynt ar reolau newydd sy’n llywodraethu’r defnydd o sylweddau o darddiad dynol (SoHO) fel y’u gelwir yn yr UE, gyda 59 o bleidleisiau o blaid, pedwar yn erbyn a phedwar yn ymatal. Mae’r gyfraith yn berthnasol i sylweddau – fel gwaed a’i gydrannau (celloedd coch/gwyn, plasma), meinweoedd a chelloedd – a ddefnyddir ar gyfer trallwysiadau, therapïau, trawsblaniadau neu atgenhedlu â chymorth meddygol.

Rhoddion gwirfoddol a di-dâl

Mae ASEau yn mynnu y dylai gwledydd yr UE ganiatáu ar gyfer iawndal neu ad-daliad am golledion neu dreuliau, yn ymwneud â'u cyfranogiad mewn rhoddion, i roddwyr byw. Gellid hwyluso hyn drwy, er enghraifft, absenoldeb digolledu, gostyngiadau treth neu lwfansau cyfradd unffurf a osodir ar y lefel genedlaethol. Maent yn pwysleisio na ddylid defnyddio iawndal fel cymhelliant i recriwtio rhoddwyr, nac arwain at gamfanteisio ar bobl agored i niwed. Mae ASEau hefyd eisiau i wledydd yr UE orfodi rheolau llym ar hysbysebu ynghylch rhoddion SoHO, a ddylai wahardd unrhyw gyfeiriadau at wobrau ariannol.

Diogelu cyflenwad

Er mwyn sicrhau ymreolaeth cyflenwad yr UE o'r sylweddau hyn, dylai gwledydd yr UE sefydlu “cynlluniau brys cenedlaethol a pharhad cyflenwad”, a ddylai gynnwys mesurau i sicrhau sylfaen gadarn o roddwyr, monitro cyflenwad SoHOs hanfodol a chynigion i wella cydweithredu rhwng gwledydd sydd â stociau gormodol a'r rhai sy'n profi prinder. Mae ASEau hefyd yn galw ar yr UE i sefydlu sianel gyfathrebu ddigidol fel rhan o'r cynlluniau cenedlaethol hyn, i storio a dadansoddi gwybodaeth am argaeledd SoHOs, amrywiadau a phrinder posibl.

Strategaeth yr UE

hysbyseb

Mae ASEau eisiau i'r Comisiwn greu rhestr UE o SoHOs hanfodol, ynghyd â map ffordd gyda thargedau uchelgeisiol ar gyfer sicrhau eu bod ar gael. Dylai'r strategaeth gynnwys ymgyrchoedd cyfathrebu ar y mathau o roddion sydd ar gael, hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd i godi ymwybyddiaeth o roddion, a hwyluso cyfnewid arferion gorau.

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Nathalie Colin-Oesterlé (EPP, FR): “Mae'r gyfraith hon yn hanfodol i ddiogelwch rhoddwyr, lles cleifion, diogelwch cyflenwad, a datblygiad technegau meddygol arloesol yn Ewrop. Trwy wella cydgysylltu a chyfnewid gwybodaeth, bydd llif SoHO a gwybodaeth feddygol gysylltiedig yn cael eu hwyluso er budd cleifion Ewropeaidd. Tra bod Ewrop ar hyn o bryd yn mewnforio cyfran o'i hanghenion SoHO, gan gynnwys 40% o'i phlasma, mae'r cyfaddawd y daethom iddo yn ymrwymo ein cyfandir i sicrhau ei gyflenwad hirdymor. ”

Y camau nesaf

Disgwylir i'r tŷ llawn bleidleisio ar ei fandad negodi yn ystod cyfarfod llawn Medi 2023 yn Strasbwrg.

Cefndir

Mae adroddiadau rheolau drafft a gyflwynwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2022 yn diddymu'r gwaed ac meinweoedd a chelloedd cyfarwyddebau, yng ngoleuni datblygiadau gwyddonol, technegol a chymdeithasol newydd. Bob blwyddyn, mae cleifion yr UE yn elwa o dros 25 miliwn o drallwysiadau gwaed, miliwn o gylchoedd atgenhedlu â chymorth meddygol, dros 35,000 o drawsblaniadau bôn-gelloedd (yn bennaf ar gyfer canserau gwaed) a channoedd o filoedd o feinweoedd cyfnewid (ee, ar gyfer orthopaedeg, croen, cardiaidd neu problemau llygaid).

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd