Cysylltu gyda ni

coronafirws

Cyflenwad brechlyn Pfizer COVID-19 i'r UE 30% yn is na'r cynlluniau, dywed ffynonellau

Reuters

cyhoeddwyd

on

Nid yw Pfizer wedi dosbarthu tua 10 miliwn dos brechlyn COVID-19 i’r Undeb Ewropeaidd eto a oedd i fod i ddod ym mis Rhagfyr, meddai swyddogion yr UE, gan ei adael tua thraean yn brin o’r cyflenwadau yr oedd wedi eu disgwyl erbyn hyn gan gwmni’r UD, yn ysgrifennu Francesco Guarascio @fraguarascio.

Mae'r oedi yn ergyd arall i'r UE, sydd hefyd wedi cael ei daro gan oedi wrth ddosbarthu gan y gwneuthurwr cyffuriau Eingl-Sweden AstraZeneca a'r cwmni o'r Unol Daleithiau Moderna, ac roedd hefyd wedi wynebu oedi cynharach ar y brechlyn Pfizer.

Mae hefyd yn codi cwestiynau ynghylch rhesymeg cynllun rheoli allforio brechlyn yr UE a sefydlwyd ddiwedd mis Ionawr i sicrhau danfoniadau amserol ond nad yw wedi cael ei actifadu eto, er gwaethaf y diffygion yn y cyflenwad.

Erbyn canol yr wythnos ddiwethaf, roedd Pfizer wedi danfon i’r UE 23 miliwn dos o’r brechlyn COVID-19 a ddatblygodd gyda’r cwmni Almaeneg BioNTech, meddai swyddog o’r UE sy’n ymwneud yn uniongyrchol â thrafodaethau â chwmni’r UD.

Roedd hynny tua 10 miliwn dos yn llai nag yr oedd Pfizer wedi addo ei gyflenwi erbyn canol mis Chwefror, meddai ail swyddog sydd hefyd yn rhan o’r trafodaethau.

Gwrthododd Pfizer wneud sylw, gan ddweud bod amserlenni ei ddanfoniadau yn gyfrinachol. Ni ymatebodd y Comisiwn Ewropeaidd gweithredol i gais am sylw ar ddiffygion cyflenwi.

Mae swyddogion yr UE wedi dweud bod Pfizer wedi ymrwymo i ddarparu 3.5 miliwn dos yr wythnos o ddechrau mis Ionawr, am gyfanswm o 21 miliwn o ergydion erbyn canol mis Chwefror.

Ganol mis Ionawr, bu cyfyngder dros dro mewn cyflenwadau y dywed swyddogion yr UE eu datrys i raddau helaeth y mis diwethaf. Ond mae llawer o ddosau a oedd i fod i gyrraedd ym mis Rhagfyr yn dal ar goll, meddai dau swyddog yr UE.

Cymeradwywyd y brechlyn Pfizer / BioNTech i'w ddefnyddio yn yr UE ar 21 Rhagfyr. Y diwrnod canlynol, dywedodd BioNTech y byddai'r cwmnïau'n anfon 12.5 miliwn dos i'r UE erbyn diwedd y mis.

Dim ond tua 2 filiwn o'r dosau hynny sy'n ddyledus ym mis Rhagfyr sydd wedi'u dosbarthu, yn ôl cyfrifiadau Reuters.

Byddai'r diffyg yn cyfateb i tua 30% o gyfanswm y cyflenwadau a addawyd am y cyfnod rhwng mis Rhagfyr a chanol mis Chwefror.

Dywedodd un swyddog o’r UE fod y cwmni wedi ymrwymo i ddosbarthu’r dosau coll erbyn diwedd mis Mawrth.

Mae gan yr UE ddau gontract gyda Pfizer ar gyfer cyflenwi 600 miliwn o ddosau brechlyn.

LLIFOEDD MASNACH

Er bod cyflenwadau’r UE ei hun wedi methu â chyrraedd, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo pob cais i allforio brechlynnau COVID-19 - yn bennaf gan Pfizer / BioNTech - ers iddo sefydlu ei fecanwaith i fonitro llifoedd.

Yn y cyfnod rhwng Ionawr 30 a Chwefror 16, rhoddodd yr UE y golau gwyrdd i 57 cais am allforio brechlyn i 24 gwlad, gan gynnwys Prydain a’r Emiradau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig), meddai llefarydd ar ran y Comisiwn ddydd Mercher.

Cyn sefydlu'r cynllun monitro, roedd y bloc eisoes wedi allforio miliynau o frechlynnau i Israel, Prydain a Chanada ymhlith eraill, Pfizer's yn bennaf, yn ôl data tollau a nodwyd mewn dogfen UE a welwyd gan Reuters.

Mae Israel wedi chwistrellu dos cyntaf y brechlyn i fwy na 75% o’i phoblogaeth, dengys ffigurau o Our World in Data o Brifysgol Rhydychen. Mae'r ffigur ar gyfer yr Emiradau Arabaidd Unedig oddeutu 50% ac ar gyfer Prydain mae'n uwch na 20%.

Ar gyfartaledd mae gwledydd yr UE wedi brechu tua 5% yn unig o'u poblogaethau, yn ôl Ein Byd mewn Data.

Mae gwledydd sydd â nifer uchel o frechiadau eisoes yn brechu pobl nad ydyn nhw ymhlith y rhai mwyaf bregus, tra nad yw'r rhai mwyaf anghenus mewn mannau eraill wedi cael ergyd eto.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi gosod y targed o frechu 20% o boblogaeth gwledydd tlawd erbyn diwedd y flwyddyn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae rheoleiddwyr yr UE yn cymeradwyo cynllun Ffrengig $ 24 biliwn i helpu cwmnïau sy'n taro firws

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth gorfodwyr cystadleuaeth yr UE ddydd Iau (4 Mawrth) glirio cynllun Ffrengig gwerth € 20 biliwn ($ 24bn) i helpu cwmnïau sy’n cael eu taro gan firysau trwy fenthyciadau lled-ecwiti a dyled is-orfodol, ysgrifennu Foo Yun Chee a Leigh Thomas ym Mharis.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd fod y cynllun yn cynnwys gwarant y wladwriaeth ar gyfer cerbydau buddsoddi preifat, a ariennir gan fuddsoddwyr preifat, a fydd yn caffael benthyciadau cyfranogol a ddosberthir gan fanciau masnachol yn ogystal â bondiau israddedig, gyda'r nod o wella eu safle cyfalaf.

Bydd gwarant gwladwriaeth Ffrainc yn talu hyd at 30% o fenthyciadau a bondiau israddol sydd i'w caffael gan y cerbydau buddsoddi preifat a rhaid cyhoeddi'r rhain cyn Mehefin 30, 2022, gydag aeddfedrwydd o 8 mlynedd.

Aeth cwmnïau o Ffrainc i argyfwng COVID-19 y llynedd eisoes gyda’r lefel uchaf erioed o ddyled, a gwnaethant dynnu’n helaeth ar fenthyciadau wedi’u gwarantu gan y wladwriaeth gan eu banciau wrth i’r llif arian gwympo yn ystod dirwasgiad gwaethaf Ffrainc ar ôl y rhyfel.

Gydag aeddfedrwydd wyth mlynedd ac iau i hawliadau credydwyr eraill, bydd gan y benthyciadau newydd y fantais o beidio â chyfrif fel dyled ar fantolenni, rhyddhau adnoddau ar gyfer gweithrediadau a buddsoddiad, sy'n hanfodol ar gyfer adferiad economaidd.

Bydd ganddynt aeddfedrwydd hirach na'r rownd gyntaf o fenthyciadau a gefnogir gan y wladwriaeth a bydd ganddynt gyfraddau llog uwch hefyd. Bydd ganddyn nhw hefyd gyfnod gras cychwynnol o bedair blynedd ar brif ad-daliadau ac mae'n ofynnol i gwmnïau ddefnyddio'r arian ar gyfer ariannu buddsoddiad, nid dyled flaenorol, meddai'r Comisiwn.

Er y bydd banciau’n gwneud y benthyciadau i gwmnïau, bydd yr arian yn dod gan fuddsoddwyr sefydliadol gyda banciau’n cadw amlygiad i sicrhau penderfyniadau benthyca cadarn.

Bydd buddsoddwyr, yswirwyr yn bennaf, sy'n darparu'r arian parod yn cael gwell cynnyrch na'r rhai a gynigir mewn marchnadoedd mwy traddodiadol tra bod gwarant y wladwriaeth ar gyfer colledion posibl yn lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â chwmnïau llai.

($ 1 0.8294 = €)

Parhau Darllen

coronafirws

Mae busnes yr Almaen yn gwrthod lleddfu cyrbau coronafirws yn raddol fel 'trychineb'

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mynegodd grwpiau busnes o’r Almaen siom ar ddydd Iau (4 Mawrth) ar ôl i’r Canghellor Angela Merkel ac arweinwyr y wladwriaeth gytuno i leddfu cyrbau coronafirws yn raddol ond ychwanegu “brêc argyfwng” i ail-osod cyfyngiadau os yw niferoedd achosion yn mynd allan o reolaeth, ysgrifennu Christian Kraemer a Michael Nienaber.

“Mae canlyniadau’r uwchgynhadledd coronafirws yn drychineb i’r sector manwerthu,” meddai Stefan Genth, prif weithredwr y gymdeithas fanwerthu HDE.

O dan y cynllun pum cam y cytunwyd arno yn hwyr ddydd Mercher (3 Mawrth), bydd hyd at bum person o ddwy aelwyd yn cael cyfarfod o Fawrth 8, gyda phlant o dan 14 oed wedi'u heithrio. Gall rhai siopau, gan gynnwys siopau llyfrau a chanolfannau garddio, ailagor.

Dim ond mewn rhanbarthau lle mae niferoedd achosion yn is na 50 achos i bob 100,000 o bobl dros saith diwrnod y gall manwerthwyr eraill ailagor. Os yw'r mynychder yn codi uwchlaw 50, mae cyfyngiadau 'clicio a chwrdd' yn cychwyn, lle mae cwsmeriaid yn archebu slot i fynd i'r siop.

Ddydd Iau, cododd cyfartaledd achosion saith diwrnod yr Almaen i 64.7 o 64 ddydd Mercher. Cynyddodd heintiau newydd 11,912 i 2,471,942 a chynyddodd y doll marwolaeth 359 i 71,240.

“Nid yw’r nifer sefydlog o 50 a ragnodir ar gyfer agor siopau yn y golwg,” meddai’r HDE, gan ychwanegu bod manwerthwyr yn debygol o golli 10 biliwn ewro arall ($ 12.1 biliwn) mewn gwerthiannau erbyn diwedd mis Mawrth o’i gymharu â 2019.

Amddiffynnodd pennaeth staff Merkel, Helge Braun, y penderfyniad i leddfu cyrbau yn raddol yn unig, gan ddweud wrth y darlledwr cyhoeddus ARD fod angen y brêc argyfwng ar gyfer rhanbarthau â chyfraddau mynychder uwch na 100 er mwyn osgoi trydedd don o heintiau.

“Mae hynny'n bwysig iawn ... oherwydd mae'r camau agoriadol yn dod ar adeg pan mae'r niferoedd ychydig yn cynyddu eto ac mae'r mutant Prydeinig yn dod y math firws mwyaf cyffredin yn ein gwlad. Felly mae’n rhaid i ni aros yn wyliadwrus ”, meddai Braun.

Roedd yr HDE yn amheugar ynghylch y posibilrwydd o siopa trwy apwyntiad, gan nodi y byddai costau personél a gweithredu yn ôl pob tebyg yn uwch na'r trosiant.

Galwodd Hans Peter Wollseifer, llywydd y gymdeithas sy'n cynrychioli crefftau medrus, am gynnydd cyflymach ar frechu a phrofi torfol ar gyfer COVID-19.

“Er mwyn atal marwolaeth busnesau ar ffrynt eang, rhaid gwneud bywyd economaidd yn bosibl eto cyn gynted â phosibl,” meddai Wollseifer. “Nid yw’r penderfyniadau a wneir nawr yn gwneud cyfiawnder â hyn.”

Galwodd am orfod cymryd mwy o ystyriaeth i feini prawf eraill yn lle canolbwyntio ar lefel yr heintiau yn unig, megis y sefyllfa mewn unedau gofal dwys mewn ysbytai yn ogystal â chynnydd wrth brofi a brechu.

($ 1 0.8295 = €)

Parhau Darllen

coronafirws

Mae LCA yn dechrau adolygiad treigl o'r brechlyn Sputnik V COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Pwyllgor meddyginiaethau dynol EMA (CHMP) wedi cychwyn adolygiad treigl o Sputnik V (Gam-COVID-Vac), brechlyn COVID-19a ddatblygwyd gan Ganolfan Genedlaethol Epidemioleg a Microbioleg Gamaleya yn Rwsia. Ymgeisydd yr UE am y feddyginiaeth hon yw R-Pharm Germany GmbH.

Daeth  CHMPMae penderfyniad i ddechrau'r adolygiad treigl yn seiliedig ar ganlyniadau astudiaethau labordy ac astudiaethau clinigol mewn oedolion. Mae'r astudiaethau hyn yn dangos bod Sputnik V yn sbarduno cynhyrchu gwrthgyrff a chelloedd imiwnedd sy'n targedu coronafirws SARS-CoV-2 ac a allai helpu i amddiffyn rhag COVID-19.

Bydd LCA yn gwerthuso data wrth iddynt ddod ar gael i benderfynu a yw'r buddion yn gorbwyso'r risgiau. Bydd yr adolygiad treigl yn parhau nes bydd digon o dystiolaeth ar gael ar gyfer ffurfiol cais am awdurdodiad marchnata.

Bydd LCA yn asesu cydymffurfiad Sputnik V â safonau arferol yr UE ar gyfer effeithiolrwydd, diogelwch ac ansawdd. Er na all LCA ragweld y llinellau amser cyffredinol, dylai gymryd llai o amser na'r arfer i werthuso cais yn y pen draw oherwydd y gwaith a wneir yn ystod yr adolygiad treigl.

Bydd LCA yn cyfathrebu ymhellach pan fydd y cais am awdurdodiad marchnata ar gyfer y brechlyn wedi'i gyflwyno.

Sut mae disgwyl i'r brechlyn weithio?

Disgwylir i Sputnik V weithio trwy baratoi'r corff i amddiffyn ei hun rhag haint gyda'r firws SARS-CoV-2. Mae'r firws hwn yn defnyddio proteinau ar ei wyneb allanol, o'r enw proteinau pigyn, i fynd i mewn i gelloedd y corff ac achosi COVID-19.

Mae Sputnik V yn cynnwys dau firws gwahanol sy'n perthyn i'r teulu adenovirws, Ad26 ac Ad5. Mae'r adenofirysau hyn wedi'u haddasu i gynnwys y genyn ar gyfer gwneud y protein pigyn SARS-CoV-2; ni allant atgynhyrchu yn y corff ac nid ydynt yn achosi afiechyd. Rhoddir y ddau adenofirws ar wahân: defnyddir Ad26 yn y dos cyntaf a defnyddir Ad5 yn yr ail i hybu effaith y brechlyn.

Ar ôl ei roi, mae'r brechlyn yn danfon y genyn SARS-CoV-2 i gelloedd yn y corff. Bydd y celloedd yn defnyddio'r genyn i gynhyrchu'r protein pigyn. Bydd system imiwnedd yr unigolyn yn trin y protein pigyn hwn fel rhywbeth tramor ac yn cynhyrchu amddiffynfeydd naturiol - gwrthgyrff a chelloedd T - yn erbyn y protein hwn.

Os daw'r person sydd wedi'i frechu i gysylltiad â SARS-CoV-2 yn nes ymlaen, bydd y system imiwnedd yn adnabod y protein pigyn ar y firws ac yn barod i ymosod arno: gall gwrthgyrff a chelloedd T weithio gyda'i gilydd i ladd y firws, atal ei mynediad i gelloedd y corff a dinistrio celloedd heintiedig, a thrwy hynny helpu i amddiffyn rhag COVID-19.

Beth yw adolygiad treigl? Offeryn rheoleiddio y mae EMA yn ei ddefnyddio i gyflymu'r broses o asesu meddyginiaeth addawol yn ystod argyfwng iechyd cyhoeddus yw adolygiad treigl. Fel rheol, rhaid i'r holl ddata ar effeithiolrwydd, diogelwch ac ansawdd meddyginiaeth neu frechlyn a'r holl ddogfennau gofynnol fod yn barod ar ddechrau'r gwerthusiad mewn cais ffurfiol am awdurdodiad marchnata. Yn achos adolygiad treigl, pwyllgor meddyginiaethau dynol EMA (CHMP) yn adolygu data wrth iddynt ddod ar gael o astudiaethau parhaus. Unwaith y bydd y CHMP yn penderfynu bod digon o ddata ar gael, gall y cwmni gyflwyno cais ffurfiol. Trwy adolygu'r data wrth iddynt ddod ar gael, mae'r CHMP yn gallu dod i farn ar awdurdodiad y feddyginiaeth yn gynt. Yn ystod yr adolygiad treigl, a thrwy gydol y pandemig, cefnogir EMA a'i bwyllgorau gwyddonol gan dasglu pandemig EMA COVID-19 (COVID-ETF). Mae'r grŵp hwn yn dwyn ynghyd arbenigwyr o bob rhan o'r Rhwydwaith rheoleiddio meddyginiaethau Ewropeaidd i gynghori ar ddatblygu, awdurdodi a monitro diogelwch meddyginiaethau a brechlynnau ar gyfer COVID-19 a hwyluso camau rheoleiddio cyflym a chydlynol.

Mae Sputnik V yn cynnwys dwy gydran sy'n cynnwys gwahanol firysau sy'n perthyn i'r teulu adenofirws, Ad26 ac Ad5. Gwnaed cyflwyniadau ar wahân ar gyfer pob cydran. 

cynnwys Perthnasol

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd