Cysylltu â ni

Covid-19

Mae'r UE yn barod i ymgysylltu'n adeiladol ar hepgoriad wedi'i dargedu a therfyn amser ar IPR

cyhoeddwyd

on

Heddiw, (20 Mai) cafodd Pwyllgor Masnach Ryngwladol Senedd Ewrop gyfnewidfa â Chyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Masnach y Byd Ngozi Okonjo-Iweala ar sawl mater masnach, gan gynnwys y posibilrwydd o ildio hawliau eiddo deallusol a ddiogelir trwy ei gytundeb 'TRIPS' ar gyfer brechlynnau COVID-19.

Trafododd ASEau y posibilrwydd o hepgoriad eiddo deallusol dros dro ar gyfer brechlynnau COVID-19 ddydd Mercher (19 Mai) - ond rhannwyd y farn. Mae rhai ASEau o'r farn bod 'hepgoriad TRIPS' yn hanfodol i gyflwyno brechlynnau i wledydd tlotach, tra bod eraill yn ei ystyried yn 'syniad da ffug' a fyddai'n niweidio arloesedd - er nad yw'n helpu i gyflymu'r cynhyrchiad.

Ail-enwir y ddadl yn dilyn y cyhoeddiad gan yr Unol Daleithiau y gallai gefnogi hepgoriad, er nad yw'n glir eto a yw cynnig yr UD yr un peth â'r cynnig a wnaed gan Dde Affrica ac India.

Wrth siarad ar ran Arlywyddiaeth Portiwgal, dywedodd y Gweinidog Augusto Santos Silva: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn barod i drafod unrhyw gynigion pendant ar hawliau eiddo deallusol ar gyfer brechlynnau. O ran y cyhoeddiadau gan yr Unol Daleithiau, byddai angen i ni gael mwy o wybodaeth i ddeall yr hyn y maent yn ei gynllunio. 

“Fodd bynnag, blaenoriaeth yr UE yw cynyddu cynhyrchiad brechlynnau COVID-19 i gael brechiad byd-eang. Mae'r UE o'r farn bod cytundeb TRIPS a'r system eiddo deallusol yn rhan o'r ateb. Maent yn adlewyrchu cydbwysedd gofalus rhwng amddiffyn eiddo deallusol ar y naill law, a hyrwyddo mynediad eang at feddyginiaethau a gofal iechyd. ” 

Dywedodd Silva y dylid canolbwyntio ymdrechion mewn perthynas ag eiddo deallusol ar wneud defnydd o'r hyblygrwydd sydd eisoes yn bodoli yng nghytundeb TRIPS. Yn benodol, mae'r Undeb Ewropeaidd yn barod i gefnogi'r datganiad sy'n ailddatgan hyblygrwydd y cytundeb, yn enwedig yng nghyd-destun pandemig. 

Dywedodd Valdis Dombrovskis, is-lywydd gweithredol masnach, mai prif flaenoriaeth yr UE oedd cadw cadwyni cyflenwi ar agor a chynyddu cynhyrchiant. Er bod yn well gan yr UE drwyddedau gwirfoddol fel offeryn mwy effeithiol i hwyluso ehangu cynhyrchu, mae'r Comisiwn yn ystyried trwyddedau gorfodol fel offeryn cwbl gyfreithlon yng nghyd-destun pandemig. 

Dywedodd Dombrovskis fod y Comisiwn Ewropeaidd yn barod i gefnogi cyfarwyddwr cyffredinol Sefydliad Masnach y Byd yn llawn yn ei hymdrechion i sicrhau mynediad byd-eang teg i frechlynnau a therapiwteg COVID-19: “Mae'r UE yn barod i ymgysylltu'n adeiladol i archwilio hepgoriad wedi'i dargedu ac wedi'i gyfyngu gan amser ar eiddo deallusol. hawliau. ” 

Dywedodd hefyd fod yr UE yn bwriadu lansio bargen i helpu i gynyddu gweithgynhyrchu brechlyn yn Affrica. Yn y cyfamser, dywedodd mai rampio i fyny cynhyrchu a rhannu brechlynnau yw'r ffordd fwyaf effeithiol i frwydro yn erbyn y pandemig ar yr eiliad dyngedfennol hon. 

Covid-19

Mae'r UE yn cytuno i gydnabod tystysgrifau COVID y Swistir

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Gorffennaf) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd a penderfyniad gan gydnabod tystysgrifau COVID-19 y Swistir fel rhai sy'n cyfateb i Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Dylai hyn hwyluso teithio rhwng y Swistir a'i chymdogion yn sylweddol.

Y Swistir yw'r wlad gyntaf o'r tu allan i 30 gwlad ardal yr UE a'r AEE, i gael ei chysylltu â system yr UE. Mae'r Tystysgrifau COVID y Swistir yn cael ei dderbyn yn yr UE o dan yr un amodau â'r Tystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd gwladolion y Swistir, dinasyddion yr UE, a gwladolion trydydd gwlad sy'n aros neu'n byw yn y Swistir yn gyfreithiol yn gallu teithio y tu mewn i'r UE o dan yr un amodau â deiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE. 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Didier Reynders: “Rwy’n croesawu’n gynnes fod awdurdodau’r Swistir wedi penderfynu gweithredu system yn seiliedig ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion yr UE a gwladolion o’r Swistir deithio’n ddiogel ac yn fwy rhydd yr haf hwn. ” 

Bydd y Swistir yn gysylltiedig â fframwaith ymddiriedaeth Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Mae'r trafodaethau'n parhau gyda'r DU a thrydydd gwledydd eraill.

Parhau Darllen

coronafirws

Strategaeth Therapiwteg COVID-19: Mae'r Comisiwn yn nodi pum ymgeisydd therapiwtig addawol

cyhoeddwyd

on

Mae Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19 wedi cyflawni ei chanlyniad cyntaf, gyda chyhoeddiad y portffolio cyntaf o bum therapiwteg a allai fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae pedwar o'r therapiwteg hyn yn wrthgyrff monoclonaidd sy'n cael eu hadolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Un arall yw gwrthimiwnydd, sydd ag awdurdodiad marchnata y gellid ei ymestyn i gynnwys triniaeth cleifion COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydym yn cymryd y cam cyntaf tuag at bortffolio eang o therapiwteg i drin COVID-19. Tra bod brechu yn mynd rhagddo ar gyflymder cynyddol, ni fydd y firws yn diflannu a bydd angen triniaethau diogel ac effeithiol ar gleifion i leihau baich COVID-19. Mae ein nod yn glir, ein nod yw nodi mwy o ymgeiswyr rhedwr blaen sy'n cael eu datblygu ac awdurdodi o leiaf dri therapiwteg newydd erbyn diwedd y flwyddyn. Dyma Undeb Iechyd Ewrop ar waith. ”

Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y Strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. . Gwel y Datganiad i'r Wasg ac Cwestiynau ac Atebion am fanylion pellach.

Parhau Darllen

Covid-19

Llys Gwlad Belg yn canfod y dylai AstraZeneca fod wedi defnyddio cynhyrchiad y DU i fodloni contract yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) cyhoeddodd Llys Gwreiddiol Gyntaf Gwlad Belg ei barn ar yr achos a ddygwyd yn erbyn AstraZeneca (AZ) gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau dros fesurau dros dro. Canfu'r llys fod AZ wedi methu â chyflawni “ymdrechion rhesymol gorau” a amlinellwyd yn ei cytundeb prynu ymlaen llaw (APA) gyda'r UE, yn bwysig, canfu'r llys fod cyfleuster cynhyrchu Rhydychen wedi'i fonopoleiddio i gyflawni ymrwymiadau'r DU er gwaethaf cyfeiriadau penodol ato yn yr APA.

Fe wnaeth gweithredoedd AZ sbarduno'r Undeb Ewropeaidd i ddeddfu cyfyngiadau masnach wedi'u hamgylchynu'n ofalus iawn a dargedwyd at fynd i'r afael â'r broblem hon.

Bydd angen i AstraZeneca ddarparu 80.2 miliwn o ddosau erbyn diwedd mis Medi neu fynd i gost o € 10 am bob dos y mae'n methu â'i gyflawni. Mae hyn yn bell o gais y Comisiwn Ewropeaidd am 120 miliwn o ddosau brechlyn erbyn diwedd Mehefin 2021, a chyfanswm o 300 miliwn o ddosau erbyn diwedd Medi 2021. Mae ein darlleniad o'r dyfarniad yn awgrymu, gyda'r gydnabyddiaeth bod cynhyrchiad y DU dylid ei ddefnyddio i fodloni gofynion yr UE a chynhyrchu arall mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE sy'n dod ar-lein mae'n debyg bod y dosau hyn bellach o fewn cyrraedd.

Mae'r penderfyniad wedi cael ei groesawu gan AstraZeneca a'r Comisiwn Ewropeaidd, ond dyrannwyd costau ar sail 7: 3 gydag AZ yn cwmpasu 70%.

Yn ei ddatganiad i’r wasg dywedodd Cwnsler Cyffredinol AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Rydym yn falch gyda gorchymyn y Llys. Mae AstraZeneca wedi cydymffurfio’n llawn â’i gytundeb gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y dasg frys o gyflenwi brechlyn effeithiol. ”

Fodd bynnag, yn ei ddatganiad mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r beirniaid yn canfod bod AstraZeneca wedi torri ei rwymedigaethau cytundebol gyda'r UE yn ddifrifol ('faute lourde').

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae’r penderfyniad hwn yn cadarnhau safbwynt y Comisiwn: ni chyflawnodd AstraZeneca yr ymrwymiadau a wnaeth yn y contract.” Dywed y Comisiwn hefyd fod “sail gyfreithiol gadarn” y Comisiwn - bod rhai wedi codi amheuaeth - wedi cael ei gyfiawnhau. 

Yn eu datganiad i’r wasg nododd AstraZeneca: “Canfu’r Llys nad oes gan y Comisiwn Ewropeaidd unrhyw ddieithrwch na hawl i flaenoriaeth dros yr holl bartïon contractio eraill.” Fodd bynnag, nid oedd hyn yn fater o bwys, galwodd y llys am gymesuredd pan fo contractau sy'n gwrthdaro.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd