Cysylltu â ni

coronafirws

Cyfweliad: Mae'r UE yn brechu saga

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd newydd lansio achos cyfreithiol yn erbyn AstraZeneca am beidio â pharchu'r contract ar gyfer cyflenwi brechlynnau COVID-19. Yn y contract gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, ymrwymodd y cwmni fferyllol Eingl-Sweden i wneud yr “ymdrechion rhesymol gorau” i gyflenwi 180 miliwn dos i’r UE yn ail chwarter 2021, mewn gwirionedd mewn datganiad y mis diwethaf dywedodd AstraZeneca y byddai anelu at ddarparu dim ond un rhan o dair o'r dosau erbyn diwedd mis Mehefin. Yn y cyd-destun heriol hwn, siaradodd Federico Grandesso gyda'r ASE Tiziana Beghin (llun), pennaeth dirprwyaeth Mudiad Pum Seren yn Senedd Ewrop.

Sut ydych chi'n barnu rheolaeth brechlyn yr UE hyd yn hyn a goruchwylio'r LCA? O ran yr Eidal, a ellid gwneud dewisiadau mwy pragmatig a gweithredol i sicrhau brechlynnau?

Bu goleuadau a chysgodion yn rheolaeth yr UE ar frechlynnau. Siawns mai’r dewis i adael y ddeialog gyda’r cwmnïau fferyllol i’r Comisiwn Ewropeaidd oedd yr un iawn oherwydd ei fod yn atal “cyfraith y cryfaf” rhag ennill yn Ewrop gyda rhyfel mewnol rhwng aelod-wladwriaethau dros fachu brechlyn. Ni ddigwyddodd hyn ac mae'r Comisiwn Ewropeaidd bellach yn prynu'r brechlynnau ac yna'n cael eu hailddosbarthu i wladwriaethau unigol ar sail meini prawf tryloyw fel y trigolion neu'r argyfwng iechyd y mae'r wlad yn ei brofi. Wedi dweud hynny, rhaid inni newid yn gyflym: bu tanamcangyfrif, yn ddidwyll efallai, wrth ysgrifennu contractau ac rydym yn dioddef blocâd allforion o UDA a Phrydain Fawr.

hysbyseb

Mae Brechlynnau yn troi’n fusnes i Gwmnïau Big Pharma ond yn y cyfamser bu dros 800,000 o farwolaethau o Coronavirus yn Ewrop. Mae dinasyddion yn ymddiried ym marn y byd gwyddonol a'r LCA ond mae'n rhaid cyfleu'r rhain gyda gwybodaeth lawn o'r ffeithiau, amseriad a sicrwydd, fel arall mae risg o danio hinsawdd o ddrwgdybiaeth. Credwn fod angen cyflymiad i gynyddu cynhyrchiad diwydiannol Ewropeaidd brechlynnau, tra hefyd yn gwarantu sicrwydd ar gyfer y gadwyn gyflenwi gyfan o'r deunyddiau crai angenrheidiol. Felly ni allwn ond rhannu apêl 100 o laureates Nobel a 75 o gyn Benaethiaid Gwladol i Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden am atal hawliau patent ar frechlynnau. Mae gan yr Undeb Ewropeaidd ei gyfrifoldebau hefyd ac, yn Sefydliad Masnach y Byd, rhaid iddo gefnogi'r cynnig hwn o synnwyr cyffredin. Yn wyneb pandemig sydd hyd yma wedi lladd bron i 3 miliwn o bobl yn y byd, nid oes unrhyw elw: mae'r un rheolau rhyngwladol yn darparu i'r offerynnau cyfreithiol atal patentau ar frechlynnau gwrth-Covid a dechrau cynhyrchiad nad yw'n ddigon heddiw i wneud hynny ymdrin ag anghenion dinasyddion. Mae hefyd yn fater iechyd cyhoeddus er mwyn osgoi lledaenu amrywiadau newydd a mwy peryglus.

Awgrymodd Dirprwy Weinidog Iechyd yr Eidal, Pierpaolo Sileri, mewn cyfweliad, y posibilrwydd o ddefnyddio'r Sputnik V ar ôl cael cymeradwyaeth EMA. Beth yw eich barn chi? Byddai'r Dirprwy Weinidog Sileri hefyd wedi ymestyn y drafodaeth i'r brechlyn Tsieineaidd hefyd. Beth yw eich barn am hynny?

Mae brechlynnau'n perthyn i bawb a rhaid eu defnyddio i achub bywydau. Os yw'r brechlynnau Rwsiaidd a Tsieineaidd yn effeithiol wrth gyflawni'r nodau hyn, rwy'n argyhoeddedig y bydd Ema yn awdurdodi eu defnyddio yn yr Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, cofiaf fod gennym eisoes bedwar brechlyn gwahanol a awdurdodwyd ar hyn o bryd - Pfizer, AstraZeneca, Moderna a Janssen - a bod y rhain, os yw'r cwmnïau fferyllol yn parchu'r ymrwymiadau a wnaed, eisoes yn darian ardderchog i amddiffyn yr holl ddinasyddion a sicrhau bod yr ymgyrch frechu. yn cwmpasu'r ganran uchaf bosibl o'r boblogaeth erbyn yr haf hwn.

Tsieina

Dywed adroddiad Gweriniaethol fod coronafirws wedi gollwng o labordy China - gwyddonwyr yn dal i archwilio gwreiddiau

cyhoeddwyd

on

By

Mae delwedd gyfrifiadurol a grëwyd gan Nexu Science Communication ynghyd â Choleg y Drindod yn Nulyn, yn dangos model sy'n cynrychioli strwythur betacoronafirws sef y math o firws sy'n gysylltiedig â COVID-19, a rennir â Reuters ar 18 Chwefror 2020. Cyfathrebu Gwyddoniaeth NEXU / trwy REUTERS

Mae goruchafiaeth tystiolaeth yn profi’r firws a achosodd i’r pandemig COVID-19 ollwng o gyfleuster ymchwil Tsieineaidd, meddai adroddiad gan Weriniaethwyr yr Unol Daleithiau a ryddhawyd ddydd Llun (2 Awst), casgliad nad yw asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi cyrraedd, ysgrifennu Jonathan Landay a Mark Hosenball, Reuters.

Cyfeiriodd yr adroddiad hefyd at "ddigon o dystiolaeth" bod gwyddonwyr Sefydliad firoleg Wuhan (WIV) - gyda chymorth arbenigwyr yr UD a chronfeydd llywodraeth Tsieineaidd a'r UD - yn gweithio i addasu coronafirysau i heintio bodau dynol a gallai triniaeth o'r fath gael ei chuddio.

hysbyseb

Rhyddhaodd y cynrychiolydd Mike McCaul, y Gweriniaethwr gorau ar Bwyllgor Materion Tramor y Tŷ, yr adroddiad gan staff Gweriniaethol y panel. Anogodd ymchwiliad dwybleidiol i darddiad y pandemig coronafirws COVID-19 sydd wedi lladd 4.4 miliwn o bobl ledled y byd. (Graffig ar achosion a marwolaethau byd-eang).

Mae China yn gwadu coronafirws a addaswyd yn enetig a ollyngwyd o’r cyfleuster yn Wuhan - lle canfuwyd yr achosion COVID-19 cyntaf yn 2019 - theori flaenllaw ond heb ei phrofi ymhlith rhai arbenigwyr. Mae Beijing hefyd yn gwadu cyhuddiadau o orchudd.

Mae arbenigwyr eraill yn amau ​​bod y pandemig wedi'i achosi gan firws anifail sy'n debygol o gael ei drosglwyddo i fodau dynol mewn marchnad bwyd môr ger y WIV.

"Rydyn ni nawr yn credu ei bod hi'n bryd diswyddo'r farchnad wlyb yn llwyr fel y ffynhonnell," meddai'r adroddiad. "Credwn hefyd fod goruchafiaeth y dystiolaeth yn profi bod y firws wedi gollwng o'r WIV a'i fod wedi gwneud hynny rywbryd cyn 12 Medi, 2019."

Cyfeiriodd yr adroddiad at yr hyn a alwodd yn wybodaeth newydd a than-adrodd am brotocolau diogelwch yn y labordy, gan gynnwys cais ym mis Gorffennaf 2019 am ailwampio $ 1.5 miliwn o system trin gwastraff peryglus ar gyfer y cyfleuster, a oedd yn llai na dwy flwydd oed.

Ym mis Ebrill, dywedodd asiantaeth wybodaeth orau'r UD ei bod yn cytuno â'r consensws gwyddonol nad oedd y firws wedi'i wneud gan ddyn nac wedi'i addasu'n enetig. Darllen mwy.

Gorchmynnodd Arlywydd yr UD Joe Biden ym mis Mai i asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau gyflymu eu helfa am darddiad y firws ac adrodd yn ôl mewn 90 diwrnod. Darllen mwy.

Dywedodd ffynhonnell sy’n gyfarwydd ag asesiadau cudd-wybodaeth cyfredol nad yw cymuned wybodaeth yr Unol Daleithiau wedi dod i unrhyw gasgliad a ddaeth y firws o anifeiliaid neu’r WIV.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae amrywiad Delta COVID-19 yn ennill mynychder yn yr Eidal - sefydliad iechyd

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn gorffwys heb wisgo masgiau wrth i'r Eidal godi masgiau gorfodol yn yr awyr agored diolch i ddirywiad yn yr achosion clefyd coronafirws (COVID-19) ac ysbytai, ym Matera, yr Eidal, 28 Mehefin. REUTERS / Yara Nardi

Mae amrywiad Delta heintus iawn y coronafirws wedi ennill goruchafiaeth yn yr Eidal, meddai’r Sefydliad Iechyd Gwladol (ISS) ddydd Gwener (30 Gorffennaf), gan ryddhau data yn dangos ei fod yn cyfrif am 94.8% o achosion ar 20 Gorffennaf, yn ysgrifennu Emilio Parodi, Reuters.

Mae'r amrywiad, a nodwyd gyntaf yn India ym mis Rhagfyr 2020, bellach yn drech ledled y byd ac mae wedi arwain at gynnydd mewn cyfraddau heintiau sydd wedi ennyn pryderon ynghylch yr adferiad economaidd byd-eang.

hysbyseb

Yn yr arolwg blaenorol yn seiliedig ar ddata o 22 Mehefin, dim ond 22.7% o achosion oedd yr amrywiad Delta. Mewn cyferbyniad, roedd yr amrywiad Alpha yn cyfrif am 3.2% o achosion o Orffennaf 20 yn erbyn mynychder blaenorol o 57.8%.

"Mae'n hanfodol parhau i olrhain achosion yn systematig a chwblhau'r cylch brechu cyn gynted â phosib", meddai Llywydd ISS Silvio Brusaferro mewn datganiad.

Dywedodd yr ISS nad oedd ei arolwg yn cynnwys pob achos amrywiol ond dim ond y rhai a ganfuwyd y diwrnod y cafodd ei gynnal. Ychwanegodd fod yr amrywiad Gama, a nodwyd gyntaf ym Mrasil, wedi cwympo i 1.4% o achosion o 11.8% yn arolwg y gorffennol.

Tynnodd y sefydliad sylw hefyd at "gynnydd bach iawn" mewn achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica, y dywed ei fod yn cael ei nodweddu gan osgoi imiwnedd rhannol.

Mae'r Eidal wedi cofrestru 128,029 o farwolaethau sy'n gysylltiedig â COVID-19 ers i'w achos ddod i'r amlwg ym mis Chwefror y llynedd, y doll ail-uchaf yn Ewrop ar ôl Prydain a'r wythfed uchaf yn y byd. Mae wedi adrodd am 4.34 miliwn o achosion hyd yma.

Roedd bron i 59% o Eidalwyr dros 12 mlynedd wedi'u brechu'n llawn ddydd Gwener, tra bod tua 10% yn aros am eu hail ddos.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae miloedd yn protestio yn erbyn pas iechyd COVID-19 yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Protestiodd miloedd o bobl ym Mharis a dinasoedd eraill yn Ffrainc ddydd Sadwrn (31 Gorffennaf) yn erbyn tocyn iechyd gorfodol ar gyfer mynediad i amrywiaeth eang o leoliadau cyhoeddus, a gyflwynwyd gan y llywodraeth wrth iddi frwydro yn erbyn pedwaredd don o heintiau, ysgrifennu Lea Guedj a Yiming Woo.

Fe anafodd protestwyr dri heddwas ym Mharis, meddai llefarydd ar ran yr heddlu. Dywedodd y Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin ar Twitter bod 19 o wrthdystwyr wedi’u harestio, gan gynnwys 10 ym Mharis.

Hwn oedd y trydydd penwythnos yn olynol i bobl sy'n gwrthwynebu mesurau COVID-19 newydd yr Arlywydd Emmanuel Macron fynd i'r strydoedd, sioe anarferol o benderfyniad ar adeg o'r flwyddyn pan mae llawer o bobl yn canolbwyntio ar gymryd eu gwyliau haf.

hysbyseb

Mae nifer yr arddangoswyr wedi tyfu'n gyson ers dechrau'r protestiadau, gan adleisio'r mudiad "fest felen", a ddechreuodd ddiwedd 2018 yn erbyn trethi tanwydd a chostau byw.

Dywedodd swyddog gweinidogaeth fewnol fod 204,090 wedi arddangos ledled Ffrainc, gan gynnwys 14,250 ym Mharis yn unig. Mae hyn tua 40,000 yn fwy na'r wythnos ddiwethaf.

"Rydyn ni'n creu cymdeithas ar wahân ac rwy'n credu ei bod hi'n anghredadwy bod yn gwneud hyn yng ngwlad hawliau dynol," meddai Anne, athrawes a oedd yn arddangos ym Mharis. Gwrthododd roi ei henw olaf.

Mae gwrthdystiwr yn dal arwydd yn darllen "Brechiedig i ryddid", yn ystod gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), yn Paris, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier
Mae protestwyr yn mynychu gwrthdystiad a alwyd gan y mudiad "fest felen" (gilets jaunes) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc, gan gynnwys tocyn iechyd gorfodol, i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), ym Mharis, Ffrainc, Gorffennaf 31, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier

"Felly es i ar y strydoedd; nid wyf erioed wedi protestio o'r blaen yn fy mywyd. Rwy'n credu bod ein rhyddid mewn perygl."

Mae ymwelwyr sy'n mynd i amgueddfeydd, sinemâu neu byllau nofio eisoes yn cael eu gwrthod os na allant gynhyrchu'r tocyn iechyd gan ddangos eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19 neu eu bod wedi cael prawf negyddol yn ddiweddar.

Cymeradwyodd y Senedd gyfraith newydd yr wythnos hon a fydd yn gwneud brechiadau yn orfodol i weithwyr iechyd ac yn ymestyn y gofyniad pasio iechyd i fariau, bwytai, sioeau masnach, trenau ac ysbytai.

Defnyddiwyd tua 3,000 o heddweision yn y brifddinas, gyda swyddogion gwrth-derfysg yn ymdrechu i gadw arddangoswyr ar lwybrau awdurdodedig.

Ceisiodd awdurdodau osgoi ailadrodd digwyddiadau yr wythnos diwethaf, pan dorrodd scuffles rhwng yr heddlu ac arddangoswyr allan ar y Champs-Elysees. Darllen mwy.

Roedd protestwyr allan hefyd mewn dinasoedd eraill fel Marseille, Lyon, Montpelier, Nantes a Toulouse, yn gweiddi "Rhyddid!" a "Na i'r tocyn iechyd!".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd