Cysylltu â ni

derbyn yr UE

Dim aelodaeth o'r UE heb gyfryngau rhydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth i’r UE gynllunio ar gyfer ehangu, bydd yn hollbwysig bod y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau’n ddidostur wrth sicrhau bod gwledydd ymgeisiol yn cadw at y Ddeddf Rhyddid Cyfryngau Ewropeaidd sydd newydd ei hymgorffori. Fel arall, mae perygl gwirioneddol o ddod â gwledydd i mewn a fydd yn herio cyfanrwydd yr Undeb Ewropeaidd. Rhaid i aliniad â'r Ddeddf ddod yn rhag-amod hanfodol ar gyfer trafodaethau aelodaeth, yn ôl Antoinette Nikolova, Cyfarwyddwr Menter Cyfryngau Rhydd y Balcanau, a Sefydliad ym Mrwsel sy'n monitro, yn ymgyrchu ac yn eiriol dros gyfryngau annibynnol am ddim yn rhanbarth y Balcanau.

Fis diwethaf, cyhoeddodd yr UE y byddai’n cychwyn trafodaethau gyda Bosnia a Herzegovina fel rhan o’i benderfyniad diweddaraf i baratoi ar gyfer “dyfodol yfory” a “defnyddio ehangu fel catalydd ar gyfer cynnydd”. 

I lawer o daleithiau’r Balcanau sy’n gobeithio symud ymlaen ar eu llwybr i statws UE, bydd hyn wedi bod yn newyddion i’w groesawu. Ond os yw'r Comisiwn am ganiatáu i wledydd fel Serbia a Bosnia a Herzegovina symud ymlaen ar eu taith aelodaeth (a derbyn buddion ariannol yn gyfnewid), rhaid iddo fod yn gadarnach ar ei feini prawf ar gyfer cyfryngau annibynnol rhad ac am ddim a chael yr un disgwyliadau ar gyfer gwledydd sy'n ymgeisio. mae bellach yn gwneud ar gyfer aelod-wladwriaethau o dan y Ddeddf Rhyddid Cyfryngau Ewropeaidd (EMFA) sydd newydd ei hymgorffori. 

Yn Bosnia a Herzegovina er enghraifft, er gwaethaf cynnydd mewn agweddau eraill ar eu meini prawf aelodaeth, mae'r wlad yn dioddef dirywiad pryderus yn rhyddid y cyfryngau. Canfu Sefydliad y Wasg Rhyngwladol fod cyfres o ddeddfwriaeth gyfyngol newydd - gan gynnwys aildroseddu difenwi a gwahardd cyfryngau rhag cofrestru fel cyrff anllywodraethol - yn lleihau'r gofod ar gyfer cyfryngau annibynnol, rhydd yn raddol. Mae hyn, ynghyd â rhethreg gynyddol elyniaethus gan y llywodraeth tuag at gyfryngau sy’n mynd yn groes i ewyllys y wladwriaeth ac ymosodiadau ar newyddiadurwyr gan swyddogion cyhoeddus, yn mynd i danseilio unrhyw gynnydd a wneir o amgylch rheolaeth y gyfraith ac aliniad â gwerthoedd eraill yr UE. 

Yn anffodus, nid yw Bosnia yn achos ynysig. Am y tair blynedd diwethaf, mae Menter Cyfryngau Rhydd y Balcanau wedi bod yn adrodd am gam-drin rhemp ac ymosodiadau ar wasg annibynnol, rhad ac am ddim ledled y rhanbarth. Y canlyniad fu gwanhau’r amgylchedd gwybodaeth gan ganiatáu i awtocratiaid fel yr Arlywydd Vucic yn Serbia a gwneuthurwyr trwbl gyda chefnogaeth Rwsia fel Milorad Dodik yn rhanbarth Bosnia yn Republika Srpska gymryd rheolaeth lwyr bron ar y cyfryngau.

Ychydig cyn ei hetholiadau ym mis Rhagfyr y llynedd, pasiodd Serbia ei chyfreithiau cyfryngau ei hun a oedd yn caniatáu i'r llywodraeth fod yn berchen ar allfeydd cyfryngau yn ffurfiol a gwthio gweithredwyr annibynnol allan, er gwaethaf protestiadau lleisiol gan gyrff anllywodraethol a grwpiau cymdeithas sifil. Am flynyddoedd, mae'r cwmni telathrebu sy'n ddyledus i dalaith Serbia, Telekom Srbija, wedi cael ei ddefnyddio gan y llywodraeth fel arf i brynu gweithredwyr annibynnol a gyrru allan deiliaid trwy arferion gwrth-gystadleuol, gan ganiatáu i'r wladwriaeth gynyddu eu rheolaeth ar fynediad i wybodaeth trwy. sianeli teledu cebl. 

Mae’r gwactod a adawyd gan ddiffyg gwasg rydd wedi arwain at ledaeniad dadffurfiad gwrth-Orllewinol a gwrth-UE, a welodd gynnydd aruthrol ers i Rwsia oresgyn yr Wcrain. Nid yw'n syndod felly bod Serbia, a oedd unwaith yn cael ei hystyried yn ymgeisydd addawol i'r UE, bellach yn gwrthgilio ar ei llwybr democrataidd wrth i'w phoblogaeth ddod yn fwyfwy cydymdeimladol â Rwsia ac yn erbyn yr UE. Nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod hyn wedi dod pan fydd y cyfryngau wedi llithro ymhellach i reolaeth y wladwriaeth.

hysbyseb

Wrth i'r UE ddechrau ei drafodaethau aelodaeth gyda Bosnia a Herzegovinian a chynnal trafodaethau gyda gwladwriaethau Balcanaidd eraill gan gynnwys Serbia, rhaid iddo sicrhau bod deddfau llym i amddiffyn rhyddid y cyfryngau yn amod hanfodol ar gyfer unrhyw drafodaethau cyn ehangu. Os na wnânt, maent mewn perygl o gyflwyno ton o wledydd sydd am fwynhau buddion aelodaeth heb gadw at ei werthoedd, gan beryglu integreiddiad yr undeb yn y dyfodol. Nid oes ond angen edrych ar Hwngari i weld yr anawsterau a all godi pan ganiateir i aelod-wladwriaethau gael eu cymryd drosodd gan arweinwyr unbenaethol sy'n bwriadu rheoli gwybodaeth. 

Y newyddion da yw bod deddfwriaeth gref eisoes wedi’i phasio ar gyfer aelodau’r UE. Yn gynharach y mis hwn, mae'r UE yn bwrw ei bleidlais derfynol ar y Ddeddf Rhyddid Cyfryngau Ewropeaidd (EMFA), deddfwriaeth nodedig sydd i fod i amddiffyn annibyniaeth y cyfryngau a ffrwyno ymdrechion allanol i ddylanwadu ar benderfyniadau golygyddol.O dan y gyfraith newydd hon, mae gan yr UE gyfle i nid yn unig gosod y safonau ar sut y dylid cynnal a gorfodi rhyddid y cyfryngau ar draws yr undeb ond hefyd yn arwydd i unrhyw ddarpar ymgeisydd fod yn rhaid i gadw at yr EMFA fod yn hanfodol ar gyfer unrhyw sgyrsiau aelodaeth ystyrlon.

Os yw’r UE yn paratoi ar gyfer dyfodol yfory, rhaid i aliniad â’r EMFA ddod yn rhag-amod hanfodol ar gyfer trafodaethau aelodaeth. Ni ddylai ymgeiswyr sy'n tanseilio rhyddid y cyfryngau fel rhag-amod hanfodol ar gyfer sgyrsiau derbyn, fod yn eistedd wrth y bwrdd negodi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd