Cysylltu â ni

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

Daw’r newyddion cadarnhaol heddiw wrth i EU Observer o Frwsel adrodd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhwystro Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) rhag defnyddio eu cyllideb i logi’r personél arbenigol sydd eu hangen arnynt ym meysydd cyllid a TG. Mae'n ymddangos bod yr honiadau dienw yn cael eu cadarnhau gan Monica Hohlmeier ASE (EPP, DE), sy'n gadeirydd ar Bwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

cyllideb yr UE

2022 Cyllideb yr UE: Mae ASEau yn mynnu bod yn rhaid i'r ffocws fod ar argyfwng COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor y Gyllideb eisiau rhoi hwb i'r broses adfer pandemig a gosod y sylfeini ar gyfer UE mwy gwydn, BUDG.

Mabwysiadodd y Pwyllgor Cyllidebau, mewn pleidlais ddydd Mawrth (28 Medi), eu safbwynt ar gyllideb 2022 yr UE. Wrth wneud hynny fe wnaethant adfer neilltuadau ar bob llinell a dorrwyd gan y Cyngor yn ei sefyllfa drafod (€ 1.43 biliwn yn gyfan gwbl) i lefel y gyllideb ddrafft wreiddiol a gynigiwyd gan y Comisiwn.

Cynyddodd ASEau hefyd gyllid ar gyfer llawer o raglenni a pholisïau, y maent yn eu hystyried yn cyfrannu at yr adferiad ôl-bandemig. Mae'r rhain yn cynnwys y Horizon Ewrop rhaglen ymchwil (+305 miliwn yn uwch na chyllideb ddrafft y Comisiwn), y Cysylltu Ewrop Cyfleuster, sy'n ariannu'r gwaith o adeiladu rhwydweithiau trafnidiaeth, ynni a digidol traws-Ewropeaidd o ansawdd uchel a chynaliadwy (+207 miliwn), a'r amgylchedd a gweithredu yn yr hinsawdd. Rhaglen LIFE (+171 miliwn).

hysbyseb

Pobl ifanc ac iechyd

Mae cefnogaeth i bobl ifanc yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol: Erasmus + wedi cynyddu 137 miliwn, sy'n cyfateb i 40,000 o gyfnewidfeydd symudedd ychwanegol, ac ychwanegwyd 700 miliwn at y gyllideb ddrafft i gefnogi gweithrediad y Gwarant Plant Ewropeaidd. EU4Health hefyd yn cael ei atgyfnerthu, gydag 80 miliwn yn ychwanegol i adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf a chryfhau gwytnwch systemau iechyd gwladol.

Karlo Ressler (EPP, HR), rapporteur cyffredinol ar gyfer cyllideb yr UE 2022 (ar gyfer adran III - Comisiwn): “Bydd y gyllideb Ewropeaidd ar gyfer y flwyddyn nesaf yn effeithio ar bob rhanbarth, pob sector a phob cenhedlaeth yn Ewrop. Rydym wedi gweithio ers sawl mis i gyrraedd sefyllfa glir a chryf gyda'r nod o wthio'r adferiad ôl-bandemig ymhellach. Gyda'r sefyllfa hon, mae'n rhaid i ni argyhoeddi ein cydweithwyr yn y Cyngor nad oes gan y buddsoddiad mewn adferiad unrhyw ddewis arall ac mai dyma ddisgwyliadau ein dinasyddion. "

hysbyseb

Cymorth dyngarol, ymfudo, cymorth allanol

Atgyfnerthodd aelodau'r Pwyllgor Cyllidebau gyllid ar gyfer cymorth dyngarol gan 20% a rhoddodd hwb i'r Cronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio, yn enwedig yng ngoleuni'r sefyllfa yn Afghanistan. Fe wnaethant hefyd gryfhau'r Covax menter ar gyfer mynediad teg byd-eang i frechlynnau COVID-19. Ym maes diogelwch ac amddiffyn, cynyddodd ASE y llinellau cyllideb perthnasol o fwy nag 80 miliwn.

Damian Boeselager (Gwyrddion / EFA, DE), rapporteur ar gyfer yr adrannau eraill: “Mae'r Senedd yn tynnu sylw at y ffaith bod cefnogaeth gyllidebol ddarbodus i sefydliadau'r UE yn bryder dybryd, yn enwedig ar adegau o dasgau sy'n ehangu'n gyflym i'r sefydliadau hyn; er enghraifft yng nghyd-destun goruchwylio cannoedd o biliynau o gronfeydd ychwanegol yn y Gronfa Adferiad. Felly mae darlleniad y Senedd yn adfer toriadau'r Cyngor ar bron pob llinell gyllideb ac yn cynyddu llinellau dethol uwchlaw'r gyllideb ddrafft a gyflwynir gan y Comisiwn. "

Y camau nesaf

Bydd y ffigurau ar gyfer y gyllideb fel y'u mabwysiadwyd gan y pwyllgor ar gael yn fuan a bydd ASEau yn pleidleisio ar benderfyniad cysylltiedig ar 11 Hydref. Bydd y Senedd gyfan yn pleidleisio ar ei safbwynt ar gyllideb ddrafft 2022 yn ystod sesiwn lawn 18-22 Hydref. Bydd hyn yn lansio tair wythnos o sgyrsiau “cymodi” gyda’r Cyngor, gyda’r nod o ddod i fargen mewn pryd i Senedd bleidleisio ar gyllideb y flwyddyn nesaf a’i llofnodi gan ei Llywydd ddiwedd mis Tachwedd.

Cefndir

Mae tua 93% o gyllideb yr UE yn ariannu gweithgareddau ar lawr gwlad yng ngwledydd yr UE a thu hwnt. Mae'n mynd i ddinasyddion, rhanbarthau, dinasoedd, ffermwyr, ymchwilwyr, myfyrwyr, cyrff anllywodraethol a busnesau.

Mae cyllideb yr UE yn unigryw. Yn wahanol i gyllidebau cenedlaethol, a ddefnyddir i raddau helaeth ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus ac ariannu systemau nawdd cymdeithasol, cyllideb fuddsoddi yn bennaf yw cyllideb yr UE.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

cyllideb yr UE

Rhagolwg Economaidd Haf 2021: Ailagor adfer tanwydd

cyhoeddwyd

on

Rhagwelir y bydd economi Ewrop yn adlam yn gyflymach na'r disgwyl o'r blaen, wrth i weithgaredd yn chwarter cyntaf y flwyddyn ragori ar y disgwyliadau ac wrth i'r sefyllfa iechyd well ysgogi llacio cyfyngiadau rheoli pandemig yn gyflymach yn yr ail chwarter, Dogfennau cysylltiedig

Twf economaidd cyflymach wrth i economïau ailagor a dangosyddion teimladau fywiogi

Yn ôl Rhagolwg Economaidd dros dro Haf 2021, mae disgwyl i’r economi yn yr UE ac ardal yr ewro ehangu 4.8% eleni a 4.5% yn 2022. O’i chymharu â’r rhagolwg blaenorol yn y gwanwyn, mae’r gyfradd twf ar gyfer 2021 yn sylweddol uwch yn yr UE (+0.6 pps.) ac ardal yr ewro (+0.5 pps.), tra ar gyfer 2022 mae ychydig yn uwch yn y ddwy ardal (+0.1 pp.). Rhagwelir y bydd CMC go iawn yn dychwelyd i'w lefel cyn-argyfwng yn chwarter olaf 2021 yn yr UE ac ardal yr ewro. Ar gyfer ardal yr ewro, mae hyn chwarter yn gynharach na'r disgwyl yn Rhagolwg y Gwanwyn.

hysbyseb

Disgwylir i'r twf gryfhau oherwydd sawl ffactor. Yn gyntaf, roedd gweithgaredd yn chwarter cyntaf y flwyddyn yn fwy na'r disgwyliadau. Yn ail, arweiniodd strategaeth atal firws effeithiol a chynnydd gyda brechiadau at ostyngiad yn nifer yr heintiau ac ysbytai newydd, a oedd yn ei dro yn caniatáu i aelod-wladwriaethau'r UE ailagor eu heconomïau yn y chwarter dilynol. Roedd yr ailagor hwn o fudd i fusnesau sector gwasanaeth yn benodol. Mae canlyniadau arolwg gwell ymhlith defnyddwyr a busnesau ynghyd â symudedd olrhain data yn awgrymu bod adlam gref mewn defnydd preifat eisoes ar y gweill. Yn ogystal, mae tystiolaeth o adfywiad mewn gweithgaredd twristiaeth o fewn yr UE, a ddylai elwa ymhellach o gymhwyso Tystysgrif COVID Digidol newydd yr UE ar 1 Gorffennaf. Gyda'i gilydd, disgwylir i'r ffactorau hyn orbwyso effaith andwyol y prinder mewnbwn dros dro a'r costau cynyddol sy'n taro rhannau o'r sector gweithgynhyrchu.

Disgwylir mai defnydd a buddsoddiad preifat fydd prif ysgogwyr twf, gyda chefnogaeth cyflogaeth y disgwylir iddi symud ochr yn ochr â gweithgaredd economaidd. Dylai twf cryf ym mhrif bartneriaid masnachu yr UE fod o fudd i allforion nwyddau'r UE, ond mae allforion gwasanaeth ar fin dioddef o'r cyfyngiadau sy'n weddill i dwristiaeth ryngwladol.

Disgwylir i'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) wneud cyfraniad twf sylweddol. Disgwylir i gyfanswm y cyfoeth a gynhyrchir gan yr RRF dros y gorwel a ragwelir fod oddeutu 1.2% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth go iawn 2019 yr UE. Mae maint disgwyliedig ei ysgogiad twf yn aros yn ddigyfnewid yn fras o'r rhagolwg blaenorol, gan fod gwybodaeth o'r Cynlluniau Adfer a Gwydnwch a gyflwynwyd yn swyddogol yn ystod y misoedd diwethaf yn cadarnhau'r asesiad a wnaed yn y gwanwyn yn fras.

hysbyseb

Cyfraddau chwyddiant ychydig yn uwch, ond yn cymedroli yn 2022

Mae'r rhagolwg ar gyfer chwyddiant eleni a'r flwyddyn nesaf hefyd wedi'i ddiwygio'n uwch. Disgwylir i brisiau ynni a nwyddau cynyddol, tagfeydd cynhyrchu oherwydd cyfyngiadau capasiti a phrinder rhai cydrannau mewnbwn a deunyddiau crai, ynghyd â galw mawr gartref a thramor, roi pwysau ar i fyny ar brisiau defnyddwyr eleni. Yn 2022, dylai'r pwysau hyn gymedroli'n raddol wrth i gyfyngiadau cynhyrchu gael eu datrys a chyflenwad a galw gydgyfeirio.

Yn unol â hynny, rhagwelir y bydd chwyddiant yn yr UE bellach yn 2.2% ar gyfartaledd eleni (+0.3 pps. O'i gymharu â Rhagolwg y Gwanwyn) ac 1.6% yn 2022 (+0.1 pps). Yn ardal yr ewro, rhagwelir y bydd chwyddiant yn 1.9% ar gyfartaledd yn 2021 (+ 0.2 pps.) Ac 1.4% yn 2022 (+0.1 pps.). 

Risgiau sylweddol

Mae ansicrwydd a risgiau ynghylch y rhagolygon twf yn uchel, ond maent yn parhau i fod yn gytbwys ar y cyfan.

Mae'r risgiau a ddaw yn sgil ymddangosiad a lledaeniad amrywiadau firws COVID-19 yn tanlinellu pwysigrwydd cyflymu ymgyrchoedd brechu ymhellach. Mae risgiau economaidd yn ymwneud yn benodol ag ymateb cartrefi a chwmnïau i newidiadau mewn cyfyngiadau.

Gall chwyddiant droi allan yn uwch na'r disgwyl, os yw cyfyngiadau cyflenwad yn fwy parhaus a bod pwysau prisiau'n cael ei drosglwyddo i brisiau defnyddwyr yn gryfach.

Dywedodd aelodau'r Coleg:

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae economi Ewrop yn dod yn ôl yn gryf gyda’r holl ddarnau cywir yn cwympo i’w lle. Mae ein heconomïau wedi gallu ailagor yn gyflymach na'r disgwyl diolch i strategaeth gyfyngu effeithiol a symud ymlaen gyda brechiadau. Mae masnach wedi dal yn dda, ac mae cartrefi a busnesau hefyd wedi profi i fod yn fwy addasadwy i fywyd o dan COVID-19 na'r disgwyl. Ar ôl misoedd lawer o gyfyngiadau, mae hyder defnyddwyr a thwristiaeth ar i fyny, er y bydd yn rhaid rheoli bygythiad amrywiad newydd yn ofalus i wneud teithio'n ddiogel. Mae'r rhagolwg calonogol hwn hefyd diolch i'r dewisiadau polisi cywir gael eu gwneud ar yr adeg iawn, ac mae'n ffactor yn yr hwb mawr y bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn ei ddarparu i'n heconomïau dros y misoedd nesaf. Bydd yn rhaid i ni gadw llygad barcud ar chwyddiant cynyddol, a hynny yn anad dim oherwydd galw cryfach yn y cartref a thramor. Ac, fel bob amser, mae angen i ni gofio gwahaniaethau: bydd rhai aelod-wladwriaethau yn gweld eu hallbwn economaidd yn dychwelyd i'w lefelau cyn-argyfwng eisoes erbyn trydydd chwarter 2021 - llwyddiant gwirioneddol - ond bydd yn rhaid i eraill aros yn hwy. Rhaid i bolisïau cefnogol barhau cyhyd ag y bo angen a dylai gwledydd symud yn raddol i ddulliau cyllidol mwy gwahaniaethol. Yn y cyfamser, rhaid peidio â gadael i fyny yn y ras i gael brechlyn i Ewropeaid er mwyn i ni allu cadw amrywiadau yn y bae. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae economi’r UE ar fin gweld ei dwf cyflymaf mewn degawdau eleni, wedi’i danio gan alw mawr gartref ac yn fyd-eang ac ailagor y sectorau gwasanaethau yn gyflymach na’r disgwyl ers y gwanwyn. Diolch hefyd i gyfyngiadau yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn ar ôl cyrraedd gweithgaredd economaidd yn llai na'r hyn a ragwelwyd, rydym yn uwchraddio ein rhagolwg twf yn 2021 o 0.6 pwynt canran. Dyna'r adolygiad ar i fyny uchaf a wnaethom mewn mwy na 10 mlynedd ac mae'n unol â hyder cwmnïau i gyrraedd y lefel uchaf erioed yn ystod y misoedd diwethaf. Gyda'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yn cychwyn, mae gan Ewrop gyfle unigryw i agor pennod newydd o dwf cryfach, tecach a mwy cynaliadwy. Er mwyn cadw'r adferiad ar y trywydd iawn, mae'n hanfodol cynnal cefnogaeth polisi cyhyd ag y bo angen. Yn hanfodol, rhaid i ni ddyblu ein hymdrechion brechu, gan adeiladu ar y cynnydd trawiadol a wnaed yn ystod y misoedd diwethaf: mae lledaeniad yr amrywiad Delta yn ein hatgoffa’n llwyr nad ydym eto wedi dod i’r amlwg o gysgod y pandemig. ”

Cefndir

Mae'r rhagolwg hwn yn seiliedig ar set o ragdybiaethau technegol yn ymwneud â chyfraddau cyfnewid, cyfraddau llog a phrisiau nwyddau gyda dyddiad cau o 26 Mehefin. Ar gyfer yr holl ddata arall sy'n dod i mewn, gan gynnwys rhagdybiaethau am bolisïau'r llywodraeth, mae'r rhagolwg hwn yn ystyried gwybodaeth hyd at a chan gynnwys 28 Mehefin. Oni bai bod polisïau newydd yn cael eu cyhoeddi a'u nodi'n ddigon manwl, nid yw'r rhagamcanion yn rhagdybio unrhyw newidiadau polisi.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi dau ragolwg cynhwysfawr (gwanwyn a hydref) a dau ragolwg dros dro (gaeaf a haf) bob blwyddyn. Mae'r rhagolygon dros dro yn cynnwys CMC blynyddol a chwarterol a chwyddiant ar gyfer yr holl Aelod-wladwriaethau cyfredol a'r flwyddyn ganlynol, yn ogystal ag agregau ardal yr UE a'r ewro.

Rhagolwg economaidd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd fydd Rhagolwg Economaidd Hydref 2021 y bwriedir ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2021.

Mwy o wybodaeth

Dogfen lawn: Rhagolwg Economaidd Haf 2021

Dilynwch Is-Lywydd Dombrovskis ar Twitter: @VDombrovskis

Dilynwch y Comisiynydd Gentiloni ar Twitter: @PaoloGentiloni

Dilynwch DG ECFIN ar Twitter: @ecfin

Rhagolwg Economaidd Haf 2021: Ailagor adferiad tanwyddEnglish (50.824 kB - PDF) Llwytho i lawr (50.824 kB - PDF)

Parhau Darllen

EU

NextGenerationEU: Cynllun adfer a gwytnwch € 93 miliwn yn unol â Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 93 miliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Bydd yn cefnogi ymdrechion Lwcsembwrg i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Lwcsembwrg yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg. Mae'r cynllun yn rhoi pwyslais cryf ar fesurau a fydd yn helpu i sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd, gan ddangos ymrwymiad Lwcsembwrg i greu dyfodol mwy cynaliadwy. Rwy’n falch y bydd NextGenerationEU yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi’r ymdrechion hyn. ”

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn gynllun Lwcsembwrg yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd asesiad y Comisiwn yn benodol a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Lwcsembwrg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Lwcsembwrg  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Lwcsembwrg yn dyrannu 61% o gyfanswm y gwariant i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys mesurau i gyflenwi ynni adnewyddadwy i brosiect ardal dai yn Neischmelz, cynllun cymorth ar gyfer defnyddio pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan, a chynllun “Naturpakt” sy'n annog bwrdeistrefi i ddiogelu'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn canfod bod cynllun Lwcsembwrg yn neilltuo 32% o gyfanswm y gwariant i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewid digidol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau mewn digideiddio gwasanaethau a gweithdrefnau cyhoeddus; digideiddio prosiectau ar gyfer gofal iechyd, fel datrysiad ar-lein ar gyfer gwiriadau gofal iechyd o bell; a sefydlu labordy ar gyfer profi cysylltiadau cyfathrebu uwch-ddiogel yn seiliedig ar dechnoleg cwantwm. Yn ogystal, bydd buddsoddiadau mewn rhaglenni hyfforddi wedi'u targedu yn rhoi sgiliau digidol i geiswyr gwaith a gweithwyr ar gynlluniau gwaith amser byr.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Lwcsembwrg

Mae'r Comisiwn o'r farn bod disgwyl i gynllun Lwcsembwrg gyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o heriau a nodwyd yn yr argymhellion perthnasol sy'n benodol i wlad (CSRs). Yn benodol, mae'n cyfrannu at fynd i'r afael â CSRs ar bolisïau'r farchnad lafur trwy fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau a gwella cyflogadwyedd gweithwyr hŷn. Mae hefyd yn cyfrannu at gynyddu gwytnwch y system gofal iechyd, cynyddu'r tai sydd ar gael, y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, a gorfodi'r fframwaith gwrth-wyngalchu arian.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Lwcsembwrg, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o chwe philer Rheoliad yr RRF.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Lwcsembwrg yn cynnig prosiectau mewn pum ardal flaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n delio â materion sy'n gyffredin i bob Aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Er enghraifft, mae Lwcsembwrg wedi cynnig mesurau sydd â'r nod o gynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaeth gweinyddiaeth gyhoeddus trwy ddigideiddio gwell.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Llongyfarchiadau i Lwcsembwrg am ddylunio cynllun adfer y mae ei ffocws ar y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn mynd ymhell y tu hwnt i’r gofynion sylfaenol. Bydd hyn yn gwneud cyfraniad sylweddol at adferiad Lwcsembwrg o'r argyfwng, gan addo dyfodol mwy disglair i'w phobl ifanc trwy fuddsoddi mewn rhaglenni sgiliau digidol, hyfforddiant i geiswyr gwaith a'r di-waith, ynghyd â chynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a chynaliadwy. Bydd y buddsoddiadau hyn yn gwneud economi Lwcsembwrg yn addas ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae hefyd yn dda gweld cynlluniau Lwcsembwrg i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a digideiddio ei wasanaethau cyhoeddus ymhellach - y ddau faes sydd â photensial ar gyfer twf economaidd cadarn. ”

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Lwcsembwrg yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Er bod ei gyfraniad ariannol yn gymharol gyfyngedig o ran maint, mae cynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg ar fin cyflawni gwelliannau gwirioneddol mewn nifer o feysydd. Yn arbennig o gadarnhaol yw'r ffocws cryf ar gefnogi trosglwyddiad hinsawdd y Ddugiaeth Fawr, gyda mesurau pwysig i annog pobl i gymryd cerbydau trydan a chynyddu effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau. Bydd dinasyddion hefyd yn elwa o'r ymdrech i hybu gwasanaethau cyhoeddus digidol a darparu mwy o dai fforddiadwy. Yn olaf, rwy'n croesawu'r ffaith bod y cynllun yn cynnwys camau sylweddol i atgyfnerthu'r fframwaith gwrth-wyngalchu arian a'i orfodi ymhellach. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 93m mewn grantiau i Lwcsembwrg o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 12m i Lwcsembwrg wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Lwcsembwrg.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg € 93m

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Lwcsembwrg

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lwcsembwrg

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Lwcsembwrg

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd