Cysylltu â ni

Bargen Werdd Ewrop

Amddiffyn moroedd Ewrop: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Gyfarwyddeb y Fframwaith Strategaeth Forol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio a ymgynghoriad cyhoeddus ceisio barn dinasyddion, sefydliadau a sefydliadau o'r sectorau cyhoeddus a phreifat ar sut i wneud barn yr UE Cyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol yn fwy effeithlon, effeithiol a pherthnasol i'r uchelgeisiau a osodir yn y Bargen Werdd Ewrop. Gan adeiladu ar y mentrau a gyhoeddwyd o dan Fargen Werdd Ewrop, yn fwyaf arbennig y Cynllun Gweithredu Dim Llygredd a'r Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE hyd 2030, mae'r adolygiad hwn yn ceisio sicrhau bod amgylchedd morol Ewrop yn cael ei lywodraethu gan fframwaith cadarn, sy'n ei gadw'n lân ac yn iach wrth sicrhau ei ddefnydd cynaliadwy.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae moroedd a chefnforoedd iach yn hanfodol i’n lles ac i gyflawni ein nodau hinsawdd a bioamrywiaeth. Fodd bynnag, mae gweithgareddau dynol yn effeithio'n negyddol ar fywyd yn ein moroedd. Mae colli a llygredd bioamrywiaeth yn parhau i fygwth bywyd a chynefinoedd morol, ac mae newid yn yr hinsawdd yn fygythiadau enfawr i'r cefnforoedd ac i'r blaned gyfan. Mae angen i ni gynyddu amddiffyniad a gofal ein moroedd a'n cefnforoedd. Dyna pam mae angen i ni edrych yn ofalus ar ein rheolau cyfredol ac, os oes angen, eu newid cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Mae eich barn am yr amgylchedd morol yn hanfodol yn y broses hon. ”

Cyfarwyddeb y Fframwaith Strategaeth Forol yw prif offeryn yr UE i ddiogelu'r amgylchedd morol a'i nod yw cynnal ecosystemau morol iach, cynhyrchiol a gwydn, wrth sicrhau defnydd mwy cynaliadwy o adnoddau morol er budd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Bydd yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb yn edrych yn fanylach ar sut mae wedi perfformio hyd yn hyn, gan ystyried canfyddiadau gan y Comisiwn adroddiad ar y Strategaeth Forol a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2020 ac asesu ei haddasrwydd i fynd i'r afael ag effeithiau cronnus gweithgareddau dynol ar yr amgylchedd morol. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar agor tan 21 Hydref. Mae mwy o wybodaeth yn y datganiad newyddion yma.

hysbyseb

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Ffrengig € 30.5 biliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth yn Ffrainc i gefnogi cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Ffrainc i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn yn ysgogi datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy allweddol, ac yn cefnogi trosglwyddo i gyflenwad ynni sy'n amgylcheddol gynaliadwy, yn unol ag amcanion Bargen Werdd yr UE. Bydd dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr wrth gynnal cystadleuaeth ym marchnad ynni Ffrainc. ” 

Cynllun Ffrainc

hysbyseb

Hysbysodd Ffrainc y Comisiwn am ei fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef i weithredwyr solar, gwynt ar y tir a gosodiadau trydan dŵr. Mae'r cynllun yn rhoi cefnogaeth i'r gweithredwyr hyn a ddyfernir trwy dendrau cystadleuol. Yn benodol, mae'r mesur yn cynnwys saith math o dendr ar gyfer cyfanswm o 34 GW o gapasiti adnewyddadwy newydd a fydd yn cael ei drefnu rhwng 2021 a 2026: (i) solar ar y ddaear, (ii) solar ar adeiladau, (iii) gwynt ar y tir, (iv) gosodiadau trydan dŵr, (v) solar arloesol, (vi) hunan-ddefnydd a (vii) tendr niwtral o ran technoleg. Mae'r gefnogaeth ar ffurf premiwm ar ben pris y farchnad drydan. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb dros dro o oddeutu € 30.5 biliwn. Mae'r cynllun ar agor tan 2026 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r gosodiad adnewyddadwy newydd gael ei gysylltu â'r grid.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

hysbyseb

Canfu’r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol i ddatblygu’r cynhyrchiant ynni adnewyddadwy ymhellach i gyflawni nodau amgylcheddol Ffrainc. Mae ganddo hefyd effaith gymhelliant, gan na fyddai'r prosiectau fel arall yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy dendrau cystadleuol. Yn ogystal, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn benodol, yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth. Yn olaf, ymrwymodd Ffrainc hefyd i gyflawni ex-post gwerthuso i asesu nodweddion a gweithrediad y cynllun adnewyddadwy.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Ffrainc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Ffrainc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy o 2018 sefydlodd darged ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Gyda'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net o nwyon tŷ gwydr yn 2050. Cafodd y mabwysiadwyd yn ddiweddar Cyfraith Hinsawdd Ewrop, sy'n ymgorffori amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050 ac yn cyflwyno'r targed canolraddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, gosod y tir ar gyfer y 'addas ar gyfer 55' cynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2021. Ymhlith y cynigion hyn, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a diwygiad i'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy, sy'n gosod targed uwch i gynhyrchu 40% o ynni'r UE o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.50272 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Bargen Werdd Ewrop: Mae'r Comisiwn yn cynnig strategaeth newydd i amddiffyn ac adfer coedwigoedd yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (16 Gorffennaf), mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd y Strategaeth Goedwig Newydd yr UE ar gyfer 2030, menter flaenllaw yn y Bargen Werdd Ewrop mae hynny'n adeiladu ar yr UE Strategaeth Bioamrywiaeth ar gyfer 2030. Mae'r strategaeth yn cyfrannu at y pecyn o fesurau cynigiwyd cyflawni gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o 55% o leiaf erbyn 2030 a niwtraliaeth hinsawdd yn 2050 yn yr UE. Mae hefyd yn helpu'r UE i gyflawni ei ymrwymiad i wella symud carbon trwy sinciau naturiol yn unol â'r Cyfraith Hinsawdd. Trwy fynd i'r afael â'r agweddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gyda'i gilydd, nod y Strategaeth Goedwigoedd yw sicrhau amlswyddogaethol coedwigoedd yr UE ac mae'n tynnu sylw at y rôl ganolog y mae coedwigwyr yn ei chwarae.

Mae coedwigoedd yn gynghreiriad hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Maent yn gweithredu fel sinciau carbon ac yn ein helpu i leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, er enghraifft trwy oeri dinasoedd, ein hamddiffyn rhag llifogydd trwm, a lleihau effaith sychder. Yn anffodus, mae coedwigoedd Ewrop yn dioddef o lawer o wahanol bwysau, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd.

Diogelu, adfer a rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy

hysbyseb

Mae'r Strategaeth Goedwigoedd yn gosod gweledigaeth a chamau gweithredu pendant ar gyfer cynyddu maint ac ansawdd coedwigoedd yn yr UE a chryfhau eu diogelwch, eu hadfer a'u gwytnwch. Bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cynyddu atafaelu carbon trwy sinciau a stociau gwell, gan gyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd. Mae'r Strategaeth yn ymrwymo i amddiffyn coedwigoedd tyfiant cynradd a hen yn llym, adfer coedwigoedd diraddiedig, a sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n gynaliadwy - mewn ffordd sy'n cadw'r gwasanaethau ecosystem hanfodol y mae coedwigoedd yn eu darparu ac y mae cymdeithas yn dibynnu arnynt.

Mae'r Strategaeth yn hyrwyddo'r arferion rheoli coedwigoedd mwyaf cyfeillgar i'r hinsawdd a bioamrywiaeth, yn pwysleisio'r angen i gadw'r defnydd o fiomas coediog o fewn ffiniau cynaliadwyedd, ac yn annog defnydd pren effeithlon o ran adnoddau yn unol ag egwyddor rhaeadru.

Sicrhau amlswyddogaethol coedwigoedd yr UE

hysbyseb

Mae'r Strategaeth hefyd yn rhagweld datblygu cynlluniau talu i berchnogion a rheolwyr coedwigoedd ar gyfer darparu gwasanaethau ecosystemau amgen, ee trwy gadw rhannau o'u coedwigoedd yn gyfan. Bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) newydd, ymhlith eraill, yn gyfle i gael cefnogaeth wedi'i thargedu'n well i goedwigwyr ac i ddatblygu coedwigoedd yn gynaliadwy. Bydd y strwythur llywodraethu newydd ar gyfer coedwigoedd yn creu gofod mwy cynhwysol i Aelod-wladwriaethau, perchnogion a rheolwyr coedwigoedd, diwydiant, y byd academaidd a chymdeithas sifil drafod am ddyfodol coedwigoedd yn yr UE a helpu i gynnal yr asedau gwerthfawr hyn am y cenedlaethau i ddod.

Yn olaf, mae'r Strategaeth Goedwig yn cyhoeddi cynnig cyfreithiol i gynyddu monitro, adrodd a chasglu data coedwigoedd yn yr UE. Bydd casglu data cytûn yr UE, ynghyd â chynllunio strategol ar lefel Aelod-wladwriaethau, yn rhoi darlun cynhwysfawr o'r wladwriaeth, yr esblygiad a'r datblygiadau a ragwelir yn y dyfodol o goedwigoedd yn yr UE. Mae hyn o'r pwys mwyaf i sicrhau y gall coedwigoedd gyflawni eu swyddogaethau lluosog ar gyfer hinsawdd, bioamrywiaeth a'r economi.

Ynghyd â'r strategaeth mae a map ffordd ar gyfer plannu tair biliwn o goed ychwanegol ledled Ewrop erbyn 2030 gan barchu egwyddorion ecolegol yn llawn - y goeden iawn yn y lle iawn at y diben cywir.

Dywedodd Frans Timmermans, Is-lywydd Gweithredol Bargen Werdd Ewrop: “Mae coedwigoedd yn gartref i'r rhan fwyaf o'r fioamrywiaeth rydyn ni'n ei ddarganfod ar y Ddaear. Er mwyn i'n dŵr fod yn lân, a'n priddoedd yn gyfoethog, mae angen coedwigoedd iach arnom. Mae coedwigoedd Ewrop mewn perygl. Dyna pam y byddwn yn gweithio i'w gwarchod a'u hadfer, i wella rheolaeth coedwigoedd, ac i gefnogi coedwigwyr a gofalwyr coedwigoedd. Yn y diwedd, rydyn ni i gyd yn rhan o natur. Beth rydyn ni'n ei wneud i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth, rydyn ni'n ei wneud er mwyn ein hiechyd a'n dyfodol ein hunain. "

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Coedwigoedd yw ysgyfaint ein daear: maent yn hanfodol ar gyfer ein hinsawdd, bioamrywiaeth, pridd ac ansawdd aer. Mae coedwigoedd hefyd yn ysgyfaint ein cymdeithas a'n heconomi: maent yn sicrhau bywoliaethau mewn ardaloedd gwledig, yn darparu cynhyrchion hanfodol i'n dinasyddion, ac yn dal gwerth cymdeithasol dwfn trwy eu natur. Mae'r Strategaeth Goedwig newydd yn cydnabod yr amlswyddogaethol hon ac yn dangos sut y gall uchelgais amgylcheddol fynd law yn llaw â ffyniant economaidd. Trwy'r Strategaeth hon, a gyda chefnogaeth y polisi amaethyddol cyffredin newydd, bydd ein coedwigoedd a'n coedwigwyr yn anadlu bywyd i Ewrop gynaliadwy, ffyniannus a niwtral yn yr hinsawdd. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae coedwigoedd Ewropeaidd yn dreftadaeth naturiol werthfawr na ellir ei chymryd yn ganiataol. Mae amddiffyn, adfer ac adeiladu gwytnwch coedwigoedd Ewropeaidd nid yn unig yn hanfodol i frwydro yn erbyn yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth, ond hefyd i warchod swyddogaethau economaidd-gymdeithasol coedwigoedd. Mae’r cyfranogiad enfawr mewn ymgynghoriadau cyhoeddus yn dangos bod Ewropeaid yn poeni am ddyfodol ein coedwigoedd, felly rhaid i ni newid y ffordd yr ydym yn amddiffyn, rheoli a thyfu ein coedwigoedd y byddai’n dod â buddion gwirioneddol i bawb. ”

Cefndir

Mae coedwigoedd yn gynghreiriad hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth diolch i'w swyddogaeth fel sinciau carbon ynghyd â'u gallu i leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd, er enghraifft trwy oeri dinasoedd, ein hamddiffyn rhag llifogydd trwm, a lleihau sychder. effaith. Maent hefyd yn ecosystemau gwerthfawr, sy'n gartref i ran fawr o fioamrywiaeth Ewrop. Mae eu gwasanaethau ecosystem yn cyfrannu at ein hiechyd a'n lles trwy reoleiddio dŵr, darparu bwyd, meddyginiaethau a deunyddiau, lleihau a rheoli risg trychinebau, sefydlogi pridd a rheoli erydiad, puro aer a dŵr. Mae coedwigoedd yn lle ar gyfer hamdden, ymlacio a dysgu, yn ogystal â rhan o fywoliaethau.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Goedwig Newydd yr UE ar gyfer 2030

Cwestiynau ac Atebion ar Strategaeth Goedwig Newydd yr UE ar gyfer 2030

Taflen Ffeithiau Natur a Choedwigoedd

Taflen Ffeithiau - 3 biliwn o goed ychwanegol

Gwefan 3 biliwn o goed

Bargen Werdd Ewrop: Mae'r Comisiwn yn cynnig trawsnewid economi a chymdeithas yr UE i fodloni uchelgeisiau hinsawdd

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae'r UE yn lansio cynllun hinsawdd mawr ar gyfer 'ein plant a'n hwyrion'

cyhoeddwyd

on

Dadorchuddiodd llunwyr polisi’r Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (14 Gorffennaf) eu cynllun mwyaf uchelgeisiol eto i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, gan anelu at droi nodau gwyrdd yn gamau pendant y degawd hwn a gosod esiampl i economïau mawr eraill y byd eu dilyn, ysgrifennu Kate Abnett, Biwro Foo Yun-Chee a Reuters ledled yr UE.

Nododd y Comisiwn Ewropeaidd, corff gweithredol yr UE, yn fanwl iawn sut y gall 27 gwlad y bloc gyflawni eu nod ar y cyd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net 55% o lefelau 1990 erbyn 2030 - cam tuag at allyriadau "sero net" erbyn 2050. Darllen mwy.

Bydd hyn yn golygu codi cost allyrru carbon ar gyfer gwresogi, cludo a gweithgynhyrchu, trethu tanwydd hedfan carbon uchel a thanwydd cludo nad ydynt wedi cael eu trethu o'r blaen, a chodi mewnforwyr ar y ffin am y carbon sy'n cael ei ollwng wrth wneud cynhyrchion fel sment, dur ac alwminiwm dramor. Bydd yn traddodi'r peiriant tanio mewnol i hanes.

hysbyseb

"Ydy, mae'n anodd," meddai pennaeth polisi hinsawdd yr UE, Frans Timmermans, wrth gynhadledd newyddion. "Ond mae hefyd yn rhwymedigaeth, oherwydd pe baem yn ymwrthod â'n rhwymedigaeth i helpu dynoliaeth, byw o fewn ffiniau planedol, byddem yn methu, nid yn unig ein hunain, ond byddem yn methu ein plant a'n hwyrion."

Pris methu, meddai, oedd y bydden nhw'n "ymladd rhyfeloedd dros ddŵr a bwyd".

Bydd angen i'r aelod-wladwriaethau a senedd Ewrop gymeradwyo'r mesurau "Fit for 55", proses a allai gymryd dwy flynedd.

hysbyseb

Wrth i lunwyr polisi geisio cydbwyso diwygiadau diwydiannol â'r angen i amddiffyn yr economi a hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, byddant yn wynebu lobïo dwys gan fusnesau, gan aelod-wladwriaethau tlotach sydd am atal codiadau mewn costau byw, ac o'r gwledydd mwy llygrol sy'n wynebu cyfnod pontio costus.

Dywedodd rhai ymgyrchwyr amgylcheddol fod y Comisiwn yn rhy ofalus. Roedd Greenpeace yn ddeifiol. "Mae dathlu'r polisïau hyn fel siwmper uchel yn hawlio medal am redeg i mewn o dan y bar," meddai cyfarwyddwr Greenpeace EU, Jorgo Riss, mewn datganiad.

"Mae'r pecyn cyfan hwn yn seiliedig ar darged sy'n rhy isel, nad yw'n sefyll i fyny i wyddoniaeth, ac ni fydd yn atal dinistrio systemau cynnal bywyd ein planed."

Ond mae busnes eisoes yn poeni am ei linell waelod.

Dywedodd Peter Adrian, llywydd DIHK, cymdeithas siambrau diwydiant a masnach yr Almaen, fod y prisiau CO2 uchel yn "gynaliadwy yn unig os darperir iawndal ar yr un pryd i'r cwmnïau sy'n cael eu heffeithio'n arbennig".

Dim ond 8% o allyriadau byd-eang y mae'r UE yn eu cynhyrchu, ond mae'n gobeithio y bydd ei esiampl yn ysgogi gweithredu uchelgeisiol gan economïau mawr eraill pan fyddant yn cwrdd ym mis Tachwedd yn Glasgow ar gyfer cynhadledd hinsawdd carreg filltir nesaf y Cenhedloedd Unedig.

"Ewrop oedd y cyfandir cyntaf i ddatgan ei fod yn niwtral yn yr hinsawdd yn 2050, a nawr ni yw'r rhai cyntaf i roi map ffordd concrit ar y bwrdd," meddai Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen.

Mae'r pecyn yn cyrraedd ddyddiau ar ôl i California ddioddef un o'r tymereddau uchaf a gofnodwyd ar y ddaear, y diweddaraf o gyfres o donnau gwres sydd wedi taro Rwsia, Gogledd Ewrop a Chanada.

Mae Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Frans Timmermans, yn edrych ymlaen yn ystod cynhadledd newyddion i gyflwyno cynigion polisi hinsawdd newydd yr UE, ym Mrwsel, Gwlad Belg, Gorffennaf 14, 2021. REUTERS / Yves Herman
Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, yn cyflwyno cynigion polisi hinsawdd newydd yr UE wrth i Gomisiynydd yr UE Paolo Gentiloni eistedd wrth ei hymyl, ym Mrwsel, Gwlad Belg, Gorffennaf 14, 2021. REUTERS / Yves Herman

Wrth i newid yn yr hinsawdd wneud iddo deimlo ei hun o'r trofannau a ysgubwyd gan deiffŵn i lwyni corsydd Awstralia, cynigiodd Brwsel ddwsin o bolisïau i dargedu'r mwyafrif o ffynonellau mawr yr allyriadau tanwydd ffosil sy'n ei sbarduno, gan gynnwys gweithfeydd pŵer, ffatrïoedd, ceir, awyrennau a systemau gwresogi. mewn adeiladau.

Hyd yn hyn mae'r UE wedi torri allyriadau 24% o lefelau 1990, ond mae llawer o'r camau amlycaf, megis lleihau dibyniaeth ar lo i gynhyrchu pŵer, wedi'u cymryd eisoes.

Bydd angen addasiadau mwy yn ystod y degawd nesaf, gyda llygad tymor hir ar 2050, a ystyrir gan wyddonwyr fel dyddiad cau i'r byd gyrraedd allyriadau sero carbon net neu fentro i newid yn yr hinsawdd ddod yn drychinebus.

Mae'r mesurau'n dilyn egwyddor graidd: gwneud llygru opsiynau drutach a gwyrdd yn fwy deniadol i 25 miliwn o fusnesau'r UE a bron i hanner biliwn o bobl.

O dan y cynigion, bydd cyfyngiadau allyriadau tynnach yn ei gwneud yn amhosibl gwerthu gwerthiannau ceir petrol a disel yn yr UE erbyn 2035. Darllen mwy.

Er mwyn helpu darpar brynwyr sy'n ofni bod gan geir trydan fforddiadwy ystod rhy fyr, cynigiodd Brwsel y dylai gwladwriaethau osod pwyntiau gwefru cyhoeddus ddim mwy na 60 km (37 milltir) ar wahân ar brif ffyrdd erbyn 2025.

Bydd ailwampio System Masnachu Allyriadau’r UE (ETS), y farchnad garbon fwyaf yn y byd, yn gorfodi ffatrïoedd, gweithfeydd pŵer a chwmnïau hedfan i dalu mwy i ollwng CO2. Bydd gofyn i berchnogion llongau hefyd dalu am eu llygredd am y tro cyntaf. Darllen mwy.

Bydd marchnad garbon newydd yr UE yn gosod costau CO2 ar y sectorau trafnidiaeth ac adeiladu ac ar wresogi adeiladau.

Ni fydd pawb yn fodlon â chynnig i ddefnyddio peth o'r incwm o drwyddedau carbon i glustogi'r cynnydd anochel ym miliau tanwydd cartrefi incwm isel - yn enwedig gan y bydd gwledydd yn wynebu targedau cenedlaethol tynnach i dorri allyriadau yn y sectorau hynny.

Mae'r Comisiwn hefyd am orfodi tariff ffin carbon cyntaf y byd, er mwyn sicrhau nad oes gan weithgynhyrchwyr tramor fantais gystadleuol dros gwmnïau yn yr UE y mae'n ofynnol iddynt dalu am y CO2 y maent wedi'i gynhyrchu wrth wneud nwyddau carbon-ddwys fel sment neu gwrtaith. Darllen mwy.

Yn y cyfamser, bydd ailwampio treth yn gosod treth ledled yr UE ar lygru tanwydd hedfan. Darllen mwy.

Bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau'r UE hefyd adeiladu coedwigoedd a glaswelltiroedd - y cronfeydd dŵr sy'n cadw carbon deuocsid allan o'r atmosffer. Darllen mwy.

I rai o wledydd yr UE, mae'r pecyn yn gyfle i gadarnhau arweinyddiaeth fyd-eang yr UE wrth ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ac i fod ar flaen y gad yn y rhai sy'n datblygu'r technolegau sydd eu hangen.

Ond mae'r cynlluniau wedi datgelu rhwygiadau cyfarwydd. Mae aelod-wladwriaethau tlotach yn wyliadwrus o unrhyw beth a fydd yn codi costau i'r defnyddiwr, tra bod rhanbarthau sy'n dibynnu ar weithfeydd pŵer a mwyngloddiau glo eisiau gwarantau o fwy o gefnogaeth ar gyfer trawsnewid a fydd yn achosi dadleoli ac yn gofyn am ailhyfforddi torfol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd