Cysylltu â ni

EU

Mae'r UE yn cyhoeddi cytundeb prynu ymlaen llaw AstraZeneca wedi'i olygu

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn dadl frwd ar gynnwys contract yr UE ag AstraZeneca (AZ), cytunodd y cwmni i gyhoeddi fersiwn wedi'i golygu o'r cytundeb prynu ymlaen llaw (APA) a gyrhaeddodd gyda'r UE. Mae'r contract ymddengys ei fod yn cadarnhau safbwynt yr UE. 

Yn gynharach yn y dydd, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar radio’r Almaen fod yr ymrwymiadau yn y contract yn rhwymol ac yn grisial glir, a bod yr holl gyfleusterau cynhyrchu, gan gynnwys y rhai yn y DU, yn cael eu crybwyll yn y contract. 

hysbyseb

Daeth y cyhoeddiad yn dilyn cais o'r newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd (27 Ionawr) i AstraZeneca gyhoeddi'r contract Llofnodwyd rhwng y ddwy blaid ar 27 Awst 2020. Hysbysodd swyddog Ewropeaidd newyddiadurwyr fod mwyafrif helaeth yr ymatebion wedi bod ar gais y cwmni, gyda dim ond dau ymateb bach yn ymwneud â thrafodaethau parhaus y gofynnodd ochr yr UE amdanynt. Er y byddai'n well gan y Comisiwn gynnwys dogfen fwy cyflawn, gan gynnwys yr amserlen dosbarthu dos, penderfynodd ei bod yn well cyhoeddi'r hyn y gallai cyn gynted â phosibl. 

'Ymdrechion gorau'

Mae'r contract yn cyfeirio dro ar ôl tro at 'ymdrechion rhesymol gorau', yn ei gyfweliad â Mae Gweriniaeth (26 Ionawr), honnodd Prif Swyddog Gweithredol AstraZeneca, Pascal Soriot, nad oedd gan ei gwmni “unrhyw rwymedigaethau, dim ond yr ymdrechion gorau” i fodloni amserlenni dosbarthu brechlynnau i’r UE. Dywedodd y byddai AstraZeneca: “yn ceisio ein gorau, ond allwn ni ddim gwarantu y byddwn ni’n llwyddo.”

hysbyseb

Cyfeiriodd uwch swyddog Ewropeaidd newyddiadurwyr at erthygl yn The Guardian. Yn yr erthygl bu David Greene, llywydd Cymdeithas y Gyfraith (Saesneg a Chymraeg) yn dyfalu: “Pe byddent [AZ] yn rhoi sicrwydd eu bod yn gwneud ymdrechion gorau rhesymol i gyflenwi’r UE ond mewn gwirionedd yn dargyfeirio deunydd o un lle i’r llall, hynny ar yr wyneb, byddai'n dor-rhwymedigaeth bosibl i ddefnyddio ymdrechion gorau rhesymol. " Yn yr un erthygl dyfynnir sylwebydd cyfreithiol, David Allen Green sy’n gyfarwydd â chaffael cyhoeddus y llywodraeth: “Efallai na fydd bodolaeth y ddarpariaeth‘ ymdrechion gorau ’honno o gymorth i AstraZeneca, os mai llunio’r contract yn gywir yw nad yw’n cynnwys dargyfeirio gallu yn hytrach na diffyg gallu. ”

Gwnaeth y Comisiwn gyfatebiaeth â bwriad (mens rea) mewn cyfraith droseddol yn dweud mai mater i farnwr fyddai penderfynu, er enghraifft, pe bai AZ o'i gymharu â chwmni tebyg arall, wedi gwneud 'ymdrechion rhesymol gorau', neu os oedd yn dderbyniol bod yr UE wedi derbyn dosau brechlyn gan un yn unig planhigyn. 

Prydain yn gyntaf?

Yn ei gyfweliad, dywedodd Soriot y byddai’n cael ei gyflenwi gyntaf ers i’r DU arwyddo gyntaf, gan ei ddisgrifio fel “digon teg”. Fodd bynnag, yn y contract, gwnaeth AstraZeneca ymrwymiad penodol nad ydynt o dan unrhyw rwymedigaethau sy'n gwrthdaro â'r rhwymedigaethau sydd ganddo i'r UE:

Erthygl 13 (1) e AstraZeneca, Cytundeb Prynu Uwch gyda'r UE

Honnodd Soriot hefyd fod gweithfeydd gweithgynhyrchu'r DU wedi'u neilltuo'n benodol i gontract a chyflenwad y DU, gyda'r posibilrwydd y byddai'r UE yn elwa o gynhyrchu'r DU yn nes ymlaen. Fodd bynnag, mae'r contract yn benodol bod planhigion y DU wedi'u cynnwys yn y cytundeb.

Erthygl 5.4, AstraZeneca, Cytundeb Prynu Uwch gyda'r UE

 Cyfeiriodd yr un newyddiadurwyr swyddogol at Atodlen A, sydd, er ei bod yn cael ei golygu, yn nodi'r planhigion dan sylw. 

Atodlen A, AstraZeneca, Cytundeb Prynu Uwch gyda'r UE

Mae'r Comisiwn yn gobeithio gallu cyhoeddi'r holl gontractau o dan y Cytundebau Prynu Ymlaen Llaw yn y dyfodol agos.

Yn ddiweddarach heddiw (29 Ionawr) bydd y Comisiwn yn cyhoeddi rheoliad gweithredu sy'n caniatáu mwy o dryloywder ac eglurder ar symud brechlynnau, gyda'r posibilrwydd o gyfyngiadau allforio.

Parhau Darllen
hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd