Cysylltu â ni

fideo

#Brexit - Mae Donohoe yn diolch i gyd-weinidogion yr UE am eu cydsafiad a'u cefnogaeth

cyhoeddwyd

on

Ar ei ffordd i mewn i gyfarfod Eurogroup heddiw, diolchodd Gweinidog Cyllid Iwerddon ac Arlywydd yr Ewro-grŵp Paschal Donohoe i’w gyd-weinidogion cyllid am eu cydsafiad a’u cefnogaeth yn dilyn cynnig y DU i ddiystyru ymrwymiadau a wnaed yng Nghytundeb Tynnu’n ôl yr UE-DU.

Dywedodd Donohoe, fel dinesydd Gwyddelig ac fel Ewropeaidd, y ddau ddigwyddiad mawr a luniodd ei fywyd cyhoeddus oedd aelodaeth Iwerddon o'r Undeb Ewropeaidd a Chytundeb Dydd Gwener y Groglith (GFA). Aeth ymlaen i ddweud:

hysbyseb

“Roedd y cytundeb tynnu’n ôl yn gytundeb a negodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd a ddaeth â (aelodaeth yr UE ac ymrwymiadau GFA) at ei gilydd. Cytundeb y daethpwyd iddo ar ôl blynyddoedd o ymdrech ddwys ar ran yr Undeb Ewropeaidd, yn delio â llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn brosiect sy'n seiliedig ar reolaeth y gyfraith. Mae'n seiliedig ar barch. Mae'n seiliedig ar anrhydeddu cytundebau o'r gorffennol ac adeiladu arnynt yn y dyfodol. Wrth i’r Deyrnas Unedig edrych, i ba fath o berthynas fasnachu y mae hi eisiau gyda’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol, rhagofyniad yw anrhydeddu cytundebau sydd eisoes ar waith. ”

Yn dilyn cyfarfod rhyfeddol o Gydbwyllgor yr UE-DU ddoe (10 Medi) ar ddrafft Mesur Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig, ailddatganodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič fod yn rhaid i’r DU weithredu’r Cytundeb Tynnu’n Ôl yn llawn, gan gynnwys y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Mae Iwerddon - y cytunodd y Prif Weinidog Boris Johnson a'i lywodraeth iddo, ac a gadarnhaodd Tai Seneddol y DU, lai na blwyddyn yn ôl - yn rhwymedigaeth gyfreithiol.

Atgoffodd yr Undeb Ewropeaidd y DU y byddai torri telerau'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn torri cyfraith ryngwladol, yn tanseilio ymddiriedaeth ac yn peryglu'r trafodaethau perthynas parhaus yn y dyfodol.

hysbyseb

Daeth y Cytundeb Tynnu’n Ôl i rym ar 1 Chwefror 2020, ni all yr UE na’r DU newid, egluro, diwygio, dehongli, diystyru na anghymeradwyo’r cytundeb yn unochrog.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Nid yw’r UE yn derbyn y ddadl mai nod y Bil drafft yw amddiffyn Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast). Mewn gwirionedd, mae o'r farn ei fod yn gwneud y gwrthwyneb. ”

Mae'r DU wedi cael ei rhoi i ddiwedd y mis i dynnu'r ddeddfwriaeth ddrafft yn ôl. Mae llywodraeth Prydain eisoes wedi cyflwyno'r bil ar gyfer trafodaeth a mabwysiadu cyn diwedd y mis. Nododd Šefčovič na fyddai'r UE yn swil o ddefnyddio'r holl fecanweithiau a rhwymedïau cyfreithiol pe bai'r DU yn torri ei rhwymedigaethau cyfreithiol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Cryptocurrency

Cyfnewidfa arian digidol gyntaf y byd yn seiliedig ar ofod ar gyfer trafodion uwch-ddiogel

cyhoeddwyd

on


Mae ymfudo i bensaernïaeth rhwydwaith lloeren ar orbit yn cryfhau Biteeu fel un o'r cyfnewidfeydd arian rhithwir mwyaf diogel yn y byd sy'n gosod preifatrwydd a diogelwch defnyddwyr yn gyntaf.

CAPE CANAVERAL, FLORIDA - Mehefin 30, 2021 - Biteeu heddiw cyhoeddodd lansiad llwyddiannus ei seilwaith diogelwch digidol i'r gofod ar roced SpaceX Falcon 9 o dan y rhaglen rhannu reidiau. Y nod gofod a grëwyd ar gyfer Biteeu gan ddarparwr datrysiad gofod-fel-gwasanaeth a phartner SpaceChain wedi'i osod ar loeren YAM-2 sy'n cael ei chario gan y roced. Gwnaethpwyd y genhadaeth yn bosibl gan weithredwr lloeren Orbital Llofft.

Mae hyn yn nodi Biteeu fel y gyfnewidfa cryptocurrency gyntaf yn y byd i drosoli diogelwch uchel seilwaith gradd gofod ar gyfer trafodion cryptocurrency Bitcoin hynod ddiogel, a chael copi o allwedd gofod lloeren cyhoeddus ar nod gofod.

hysbyseb

Mae Biteeu wedi sicrhau ardystiad ISO 27001 sy'n dilysu'r gyfnewidfa i fodloni arferion gorau byd-eang ar gyfer ei system rheoli diogelwch gwybodaeth. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn atgyfnerthu ymrwymiad y gyfnewidfa ymhellach i sicrhau preifatrwydd defnyddiwr hynod ddiogel gyda thechnoleg flaengar.

Ar ôl ei actifadu, bydd modd prosesu'r nod gofod amlsignature Trafodion Bitcoin. Mae technoleg mwy aml-lofnod yn gofyn am fwy nag un allwedd breifat er mwyn awdurdodi trafodiad bitcoin o gyfeiriad crypto-waled, gan wneud y trafodiad yn fwy diogel na dulliau safonol un llofnod.

Mae amryw fecanweithiau diogelwch a ddelir gan nod gofod Biteeu, gan gynnwys y cyfnod hwyrni wrth gyfathrebu rhwng y gorsafoedd daear a lloerennau hyd at 12 awr, yn atal seiber-dwyll a lladrad gan nad yw hacwyr yn gallu symud asedau digidol allan yn gyflym.

hysbyseb

Mae'r anghysbell ychwanegol yn y gofod, ynghyd â'r cyfathrebu lloeren wedi'i amgryptio o'r dechrau i'r diwedd a'r allwedd gyhoeddus sy'n cael ei storio ar y lloeren, yn gwella diogelwch data a thrafodion yn fawr, a all fod yn agored i seibrattaciau a hacio os cânt eu cynnal ar y Ddaear gorfforol yn unig. gweinyddwyr sy'n seiliedig.

“Wrth i arian cyfred digidol ddod yn yrrwr yn oes newydd masnach fyd-eang, rydym yn gweld cyfyngiadau seilwaith ar y tir gyda phryderon diogelwch cynyddol sy’n rhwystro defnyddwyr rhag gwireddu budd llawn cryptocurrencies,” meddai Shukhrat Ibragimov, cyd-sylfaenydd a chadeirydd Biteeu. . “Trwy integreiddio technoleg arloesol, ddatganoledig yn y gofod, rydym yn gallu mynd i’r afael â gwendidau diogelwch ac yn barhaus adeiladu hyder masnachwyr sefydliadol a manwerthu wrth reoli eu cronfeydd gyda’r profiad masnachu gorau.”

Disgwylir i brofion caledwedd a meddalwedd gael eu cwblhau erbyn Tachwedd 2021. Ar ôl eu cwblhau, bydd defnyddwyr Biteeu yn gallu awdurdodi trafodion aml-lofnod Bitcoin yn y gofod trwy'r waled aml-lofnod.

Mae ymfudiad pensaernïaeth rhwydwaith lloeren ar-orbit ar fin cryfhau Biteeu fel un o'r cyfnewidfeydd arian rhithwir mwyaf diogel yn y byd sy'n gosod preifatrwydd a diogelwch defnyddwyr o'r pwys mwyaf. Mae Biteeu yn cael ei weithredu a'i reoli gan Mentrau Gofod Ewrasiaidd (ESV), cwmni preifat sydd wedi'i gofrestru yn Kazakhstan sy'n ceisio gwasanaethu fel canolbwynt rhyngwladol ar gyfer prosiectau gofod a sefydliadau cysylltiedig sy'n ceisio manteisio ar y seilwaith gofod a'r ecosystem sefydledig yn y wlad.

Mae ESV a SpaceChain wedi arwyddo a Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) ar gyfer cydweithredu parhaus a datblygu prosiectau ar y cyd ym maes technolegau gofod dros gyfnod o ddwy flynedd.

“Mae sefydlu trafodiad aml-lofnod Biteeu yn y gofod yn crynhoi ein hymdrech barhaus i gynnal y lefelau uchaf o ddiogelwch data i’n defnyddwyr a chodi meincnod safonau diogelwch yn y farchnad cryptocurrency,” meddai Talgat Dossanov, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Biteeu. “Rydyn ni ar flaen y gad yn yr arloesi ariannol hwn ac rydyn ni'n edrych ymlaen at alluogi ein defnyddwyr byd-eang gyda llwyfan mwy diogel a chadarn y gellir ei gyrchu o bron unrhyw le.”

Defnyddwyr sy'n ymuno â Biteeu gyda chod promo spacebiteeu2021 yn derbyn tystysgrif gyda rhif cyfresol sy'n dilysu bod eu henwau a'u waledi cryptocurrency wedi'u hychwanegu at y prosiect gofod a'u hanfon yn ddiogel i nod gofod Biteeu ar orbit.

Parhau Darllen

fideo

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD a threth GAFA

cyhoeddwyd

on

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD, treth GAFA a'r preifatrwydd
mae amddiffyn dinasyddion Ewropeaidd wedi bod yn ganolbwynt i seiber diweddar
gwrthdaro rhwng Ewrop a'r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Parhau Darllen

fideo

'Mae Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'

cyhoeddwyd

on

Dywed Tsikhanouskaya fod Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: 'yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'. Gwahoddwyd Tsikhanouskaya, arweinydd etholedig Belarus sydd bellach yn byw fel alltud i gyfnewid barn gydag aelodau Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop ddydd Mawrth (26 Mai).

Cynhaliwyd y cyfarfod yn dilyn digwyddiadau diweddar ym Melarus, gan gynnwys glanio gorfodol digynsail hediad Ryanair ym Minsk Belarus a chadw newyddiadurwr Raman Pratasevich a Sofia Sapega gan awdurdodau Belarwsia.

Dywedodd Tsikhanouskaya: “Ers etholiadau llym Awst 2020, mae’r drefn wedi colli ffiniau ymddygiad derbyniol yn llwyr. Gadewch inni fod yn onest, nid yw strategaeth flaenorol yr UE o aros a gweld tuag at drefn Belarwsia yn gweithio.

“Nid yw dull yr UE o bwysau uwch yn raddol ar drefn Lukashenko wedi llwyddo i newid ei ymddygiad a dim ond wedi arwain at ymdeimlad cynyddol o orfodaeth ac argraffiadau anniben.

“Galwaf ar Senedd Ewrop i wneud yn siŵr nad yw ymateb y gymuned ryngwladol yn gyfyngedig i ddigwyddiad hedfan Ryanair. Rhaid i’r ymateb fynd i’r afael â’r sefyllfa ym Melarus yn ei chyfanrwydd, neu byddwn ni i gyd yn wynebu sefyllfaoedd o’r fath yn y dyfodol, mae Lukashenko yn troi fy ngwlad yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus. ”

Amlygodd Tsikhanouskaya dri datblygiad diweddar arall: dileu cyfryngau Tutby; marwolaeth yr actifydd gwleidyddol Vitold Ashurak yn nalfa'r carchar; a'r penderfyniad i ohirio'r bleidlais genedlaethol nesaf tan ddiwedd 2023.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd