Cysylltu â ni

Frontpage

Briffio'r Tŷ Gwyn ar Gyfarfodydd Rhwng Obama a Xi Tsieina

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y TY GWYN
Swyddfa Ysgrifennydd y WasgUS-White-House-Sees-Video-Games-as-Powerful-Medium-2
Mehefin 8, 2013

BRIFFIO Y WASG GAN
YMGYNGHORYDD DIOGELWCH CENEDLAETHOL TOM DONILON
Bryniau Cenhadaeth Westin
Palm Springs, California
2:27 PM PDT

MR. RHODES: Hei, bawb. Diolch am ddod i'r sesiwn friffio hon i lapio'r cyfarfodydd dros y ddau ddiwrnod diwethaf rhwng yr Arlywydd Obama a'r Arlywydd Xi. Byddaf yn ei droi drosodd yma i'n Cynghorydd Diogelwch Cenedlaethol Tom Donilon i roi darlleniad o'r cyfarfodydd hynny. Wedi hynny byddwn yn cymryd cwestiynau.

hysbyseb

Mae Tom, wrth gwrs, wedi bod yn canolbwyntio’n fawr ar y cyfarfod hwn yn Tsieina fel person arweiniol i’r Arlywydd ar gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a China, felly gall siarad ag unrhyw beth sy’n gysylltiedig â hynny neu gwestiynau polisi tramor eraill. Rwy'n hapus hefyd i ofyn cwestiynau am y straeon sy'n gysylltiedig â FISA sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. Yn hynny o beth, byddwn yn tynnu eich sylw at ddalen ffeithiau a anfonwyd gennym at ein gwasg ar gasglu gwybodaeth yn unol ag Adran 702 o FISA, gan ei bod yn darparu llinell sylfaen dda iawn o fanylion ar y rhaglen honno.

Ond gyda hynny, byddaf yn ei droi drosodd at Tom i roi cyflwyniad agoriadol i chi. Yna byddwn yn cymryd cwestiynau.

MR. DONILON: Diolch, Ben. Prynhawn da, bawb. Mae'n ddrwg gen i fod ychydig yn hwyr. Roeddwn i eisiau siarad heddiw am y cyfarfodydd eithaf unigryw a phwysig a gynhaliwyd rhwng yr Arlywydd Obama ac Arlywydd Xi Jinping o China dros yr ychydig ddyddiau diwethaf yma yng Nghaliffornia.

hysbyseb

Byddwn i'n dweud ar y dechrau bod yr Arlywydd wedi cael trafodaethau da iawn mewn awyrgylch anffurfiol, awyrgylch unigryw anffurfiol, gyda'r Arlywydd Xi dros y ddau ddiwrnod diwethaf. Roedd y trafodaethau yn gadarnhaol ac yn adeiladol, yn eang ac yn eithaf llwyddiannus wrth gyflawni'r nodau a nodwyd gennym ar gyfer y cyfarfod hwn.

Cyn imi droi at y manylion penodol yn y cyfarfod, roeddwn i eisiau rhoi rhywfaint o gyd-destun ar gyfer hyn. Mae'r cyfarfod, wrth gwrs, yn rhan bwysig o strategaeth ddiogelwch genedlaethol eang yr Arlywydd yr ydym wedi'i hamlinellu ers dechrau'r weinyddiaeth hon, gan danlinellu pwysigrwydd bod gan yr Unol Daleithiau berthnasoedd cynhyrchiol ac adeiladol â'r pwerau pwysig yn y byd. A’n harsylwad strategol, os yw’r perthnasoedd hynny yn adeiladol ac yn gynhyrchiol, yna mewn gwirionedd gallai’r Unol Daleithiau ddilyn ei ddiddordeb cenedlaethol yn fwy effeithiol ac y gallem, gydag eraill, ddatrys problemau byd-eang yn fwy effeithiol.

Mae'r cyfarfod hwn hefyd yn ganolog i'n strategaeth ail-gydbwyso Asia a'r Môr Tawel. Fel y dywedais lawer gwaith, mae'r Arlywydd yn credu bod cysylltiad dwfn a chynyddol rhwng dyfodol Asia a dyfodol yr Unol Daleithiau, a barnwyd yn gynnar yn ystod ein tymor yn y swydd - yn ystod y cyfnod pontio mewn gwirionedd - ein bod wedi ein tan-bwysoli. yn Asia, ac roeddem wedi cael ein gor-bwysoli mewn rhannau eraill o'r byd yn ystod y chwech neu saith mlynedd flaenorol, yn enwedig o ran ein gweithrediadau milwrol yn y Dwyrain Canol ac yn Ne Asia.

Felly gwnaethom ymgymryd â strategaeth benderfynol gyda'r nod o gynnal amgylchedd diogelwch sefydlog a gorchymyn rhanbarthol wedi'i wreiddio mewn didwylledd economaidd a datrys anghydfodau yn heddychlon, a pharch at hawliau a rhyddid cyffredinol yn Asia.

Mae gan ein strategaeth ail-gydbwyso, wrth gwrs, nifer o elfennau: cryfhau cynghreiriau, dyfnhau partneriaethau â phwerau sy'n dod i'r amlwg, grymuso sefydliadau rhanbarthol, helpu i adeiladu pensaernïaeth economaidd ranbarthol a all gynnal ffyniant a rennir - mae'n amlwg bod TPP wrth wraidd hynny. Ac wrth gwrs mae'n cynnwys adeiladu perthynas sefydlog, gynhyrchiol ac adeiladol â China yr ydym wedi bod yn ei chylch o ddechrau'r weinyddiaeth.

O ran y cyfarfod hwn, fel y dywedais ar y dechrau, roedd yn gyfarfod unigryw mewn sawl ffordd. Ac eto, os ewch yn ôl trwy astudio pob un o'r cyfarfyddiadau rhwng Arlywydd America ac arweinyddiaeth China ers cyfarfod hanesyddol yr Arlywydd Nixon ym mis Chwefror 1972 yn Tsieina, rwy'n credu bod unigrywiaeth a phwysigrwydd nifer o agweddau ar y cyfarfyddiad hwn mewn gwirionedd. dewch i'r amlwg.

Rhif un, y lleoliad a'r arddull. Roedd y lleoliad yma yn amlwg mewn lleoliad anffurfiol iawn ac roedd yr arddull yn anffurfiol rhwng Arlywydd yr Unol Daleithiau ac Arlywydd China, nad dyna'r lleoliad arferol ar gyfer y cyfarfodydd hyn os ydych chi wedi'u hastudio dros y blynyddoedd. Rwy'n dyfalu mai'r cyfarfod agosaf a ddaeth - o ran math o arddull - fyddai cyfarfod Crawford yn 2002 rhwng yr Arlywydd Bush a Jiang Zemin. Ond roedd y cyfarfod hwnnw ar ddiwedd ei ddeiliadaeth, deiliadaeth Jiang Zemin, a dim ond awr a hanner neu ddwy awr oedd cyfanswm yr amser cyfarfod. Roedd y cyfarfod hwn yn hollol wahanol yn amlwg.

Yn ail, hyd y trafodaethau, a gyfrifwyd gennym a oedd yn agosáu at wyth awr, ac ehangder a dyfnder y trafodaethau, a oedd yn eithaf strategol ac a oedd yn ymdrin â bron pob agwedd ar y berthynas rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina.

Yn drydydd, roedd yr amseru - a'r amseru yn eithaf pwysig yma. Mae ar ddechrau ail dymor yr Arlywydd Obama yn y swydd fel Arlywydd yr Unol Daleithiau. Mae ar ddechrau deiliadaeth yr Arlywydd Xi fel Arlywydd China, cyfnod disgwyliedig o 10 mlynedd. Felly, pwynt un.

Pwynt dau, mae hefyd yn dod ar adeg bwysig o drosglwyddo i'r Unol Daleithiau. Fel y dywedais, rydyn ni'n cychwyn ar ail dymor yr Arlywydd ond hefyd ar bwynt lle rydyn ni wir yn edrych ar flaenoriaethau ail dymor ac mae ein heconomi yn gwella, rydw i'n meddwl, a llawer o'r gwaith adfer rydyn ni wedi'i wneud ynddo mae'r tymor cyntaf yn dwyn ffrwyth. Ac yn drydydd, rydym yn wynebu ystod ddwys o heriau dwyochrog, rhanbarthol a byd-eang y mae cydweithredu rhwng yr UD a Tsieina yn hollbwysig.

Felly mae'r lleoliad, yr arddull, hyd y drafodaeth, ehangder y materion a drafodwyd, a'r amseriad rwy'n credu i gyd yn tanlinellu'r pwynt bod hwn yn gyfarfod pwysig ac unigryw rhwng Arlywydd yr UD ac arweinydd China. Ac eto, rwy'n credu os ewch yn ôl drwodd a gwneud astudiaeth ofalus o'r cyfarfyddiadau rhwng arweinwyr yr Unol Daleithiau a China er 1972, rwy'n credu bod hynny'n dod yn eithaf clir mewn gwirionedd.

Sut y daeth y cyfarfod hwn i fodolaeth? Gadewch imi drafod hynny am ddim ond cwpl o funudau. O ddechrau'r ail dymor, rydym wedi ymrwymo, mewn ffordd fwriadol a phwrpasol, i ymgysylltu ag arweinyddiaeth - arweinyddiaeth newydd Tsieina. Yn wir, cafodd yr Arlywydd Obama sgwrs ffôn gyda’r Arlywydd Xi yn ei longyfarch ar ei ethol yn Arlywydd ar Fawrth 14eg, y diwrnod y cafodd ei ethol. Rwy'n credu ei fod yn llythrennol newydd ddod o'r cyfarfod a siaradodd yr Arlywydd Obama ag ef y prynhawn hwnnw.

Yna fe wnaethom gynnal cyfres o gyfarfyddiadau â'r Tsieineaid. Aeth yr Ysgrifennydd Lew allan bron yn syth i drafod materion economaidd. Aeth y Cadfridog Dempsey, pennaeth ein Cyd-benaethiaid Staff, allan i drafod materion milwrol a diogelwch. Aeth yr Ysgrifennydd Kerry allan i drafod materion diplomyddol a materion polisi tramor. A dilynais y tri o’r cyfarfodydd hynny gyda fy nhaith fy hun i China ychydig wythnosau yn ôl i drafod yr ystod eang o faterion sy’n wynebu’r Unol Daleithiau a China, ac i osod sylfaen ar gyfer y cyfarfod hwn. Felly unwaith eto, rydyn ni wedi cael ymdrech bwrpasol a bwriadol i ymgysylltu ag arweinyddiaeth China ac i weithio ar y berthynas hon wrth i ni fynd i mewn i'n hail dymor.

Nesaf, gwnaethom ofyn i ni'n hunain, pryd ddylai'r Llywydd a'r Arlywydd Xi gwrdd â'i gilydd. Ac ar yr amserlen gyfredol, ni fyddai hynny wedi bod tan gyfarfod yr G20 yn St Petersburg ym mis Medi. Ac fe wnaeth ein taro fel un a oedd yn rhy hir o amser; byddai'r gwactod wedi bod yn rhy fawr. A phenderfynodd yr Arlywydd y byddai'n ymrwymo i geisio trefnu cyfarfod yn gynharach. A dyna, wrth gwrs, yw'r cyfarfod hwn.

Roeddem hefyd yn meddwl yn galed am arddull y cyfarfod a beth fyddai'r pwrpas. Ac roedd gennym ni fel nod, nod penodol i adeiladu perthynas bersonol rhwng yr Arlywydd ac Arlywydd Xi, a chael cyfle nad yw o dan y pwysau o fod ar gyrion cyfarfod amlochrog arall i eistedd i lawr ac archwilio cyfuchliniau'r UD. Perthynas -China.

Strwythur y cyfarfodydd: Dechreuodd y cyfarfodydd, fel y gwyddoch, brynhawn ddoe, a’r pynciau cychwynnol i’w trafod oedd y blaenoriaethau sydd gan bob Llywydd i’w wlad heddiw er mwyn gosod y cyd-destun strategol ar gyfer y drafodaeth. Felly siaradodd yr Arlywydd Xi yn helaeth am ei gynlluniau ar gyfer ei lywyddiaeth a chynllun ei lywodraeth i groesi ystod o faterion, gan ddechrau gyda'r materion economaidd. Soniodd yr Arlywydd Obama am ei gynlluniau ar gyfer ei ail dymor a sut y gwelodd bethau’n datblygu, ac yna cawsant sgwrs ehangach am sut roedd y rhain - y cyd-destun strategol yn effeithio ar gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a China.

Felly dyna, unwaith eto, rwy'n credu bod sgwrs unigryw rhwng Arlywydd yr Unol Daleithiau ac Arlywydd China i gael, unwaith eto, ar ddechrau ail dymor yr Arlywydd Obama ac ar ddechrau tymor yr Arlywydd Xi, drafodaeth eithaf hir am sut maen nhw'n gweld lle mae eu gwledydd yn ddomestig a beth yw eu blaenoriaethau yn rhyngwladol. Dyna oedd y set gyntaf o sesiynau.

Yn ail, neithiwr, dros ginio, buom yn trafod ystod lawn o faterion dwyochrog, gan gynnwys materion diogelwch, ac yn cael sgwrs hir neithiwr am Ogledd Corea, y gallaf siarad amdani os hoffech wneud hynny.

Bore 'ma, fe aeth yr Arlywydd Obama a'r Arlywydd Xi am dro i gael cyfarfod un-i-un - cyfarfod un-i-un go iawn - gyda chyfieithwyr ar y pryd yn unig - aeth am dro o amgylch yr eiddo yma ac yna dod o hyd iddo lle i eistedd i lawr. Parhaodd y cyfarfod hwnnw am oddeutu 50 munud y bore yma - ac unwaith eto, gan siarad am nifer o'r materion allweddol rhwng yr Unol Daleithiau a China.

Daethant yn ôl o'r cyfarfod hwnnw, ac eisteddasom i lawr eto wrth fwrdd y gynhadledd ac yna cynnal trafodaeth eithaf helaeth am faterion economaidd, gan gynnwys materion seiber - sydd, wrth gwrs, yn credu bod angen i fod yng nghanol y trafodaethau economaidd y mae'r Unedig Mae taleithiau a China yn cael.

Fel y dywedais, neithiwr yn y cinio cawsom drafodaeth hir am Ogledd Corea, a gadewch imi siarad am hynny am gwpl o funudau yn unig. Fel y dywedais, roedd yn drafodaeth sylweddol neithiwr yn ystod y cinio. Ac fel y gwyddoch i gyd pwy sy'n ymdrin â'r mater hwn, mae Tsieina wedi cymryd nifer o gamau yn ystod y misoedd diwethaf i anfon neges glir i Ogledd Corea, gan gynnwys trwy orfodi cosbau yn well a thrwy ddatganiadau cyhoeddus gan yr uwch arweinyddiaeth yn Tsieina.

Cytunodd yr Arlywyddion neithiwr fod hwn yn faes allweddol ar gyfer cydweithredu gwell rhwng yr Unol Daleithiau a China. Cytunwyd bod yn rhaid i Ogledd Corea ddenuclearize; na fydd y naill wlad na'r llall yn derbyn Gogledd Corea fel gwladwriaeth arfog niwclear; ac y byddem yn gweithio gyda'n gilydd i ddyfnhau cydweithrediad a deialog yr UD-Tsieina i sicrhau denuclearization. Pwysleisiodd yr Arlywydd hefyd wrth yr Arlywydd Xi y bydd yr Unol Daleithiau yn cymryd unrhyw gamau y mae'n rhaid i ni eu cymryd i amddiffyn ein hunain a'n cynghreiriaid rhag y bygythiad y mae Gogledd Corea yn ei gyflwyno.

Pwysleisiodd y ddwy ochr bwysigrwydd parhau i gymhwyso pwysau i atal gallu Gogledd Corea i amlhau ac i wneud yn glir bod ei drywydd parhaus i arfau niwclear yn anghydnaws â'i nodau datblygu economaidd. Credaf y bydd y trafodaethau ar y mater hwn yn caniatáu inni barhau i symud ymlaen a gweithio mewn ffordd ofalus o ran ein cydweithrediad i weithio gyda'n gilydd i gyflawni ein dibenion.

Rwy'n credu mai'r llinell waelod yw fy mod i'n credu bod gennym ni dipyn o aliniad ar fater Corea - mater Gogledd Corea, a chytundeb llwyr y byddem ni'n parhau i weithio gyda'n gilydd ar gamau pendant er mwyn cyflawni'r nodau ar y cyd y mae'r Unol Daleithiau a Mae gan China mewn perthynas â rhaglen niwclear Gogledd Corea.

Fel y dywedais yn ystod y drafodaeth economaidd a gawsom heddiw, roedd seiberddiogelwch a materion seiber yn bwnc pwysig. Ac eto, rwy'n credu iddynt gymryd - mewn gwirionedd y materion hynny a gododd y rhan fwyaf o'r drafodaeth y bore yma rhwng yr Arlywydd Obama a'r Arlywydd Xi. Yn amlwg, o ystyried pwysigrwydd ein cysylltiadau economaidd, nododd yr Arlywydd yn glir y bygythiad i'n diogelwch economaidd a chenedlaethol trwy ysbïo economaidd wedi'i alluogi gan seiber. Ac rydw i eisiau bod yn glir ynglŷn â beth yn union rydyn ni'n siarad amdano yma. Yr hyn rydyn ni'n siarad amdano yma yw ymdrechion endidau yn Tsieina i, trwy seiber-ymosodiadau, gymryd rhan mewn dwyn eiddo cyhoeddus a phreifat - eiddo deallusol ac eiddo arall yn yr Unol Daleithiau. A dyna'r ffocws yma, a dyna pam yr oedd yn y drafodaeth economaidd y bore yma.

Ac eto, cawsom drafodaeth fanwl ar hyn. Tanlinellodd yr Arlywydd fod datrys y mater hwn yn wirioneddol allweddol i ddyfodol cysylltiadau economaidd rhwng yr Unol Daleithiau a China. Gofynnodd i'r Arlywydd Xi barhau i edrych o ddifrif ar y broblem rydyn ni wedi'i chodi yma.

Ac eto, rhoddais araith ar hyn ym mis Mawrth yn Efrog Newydd, ac es i drwy’r union beth fyddai’r agenda i ni o ran China, a rhif un yw cydnabod y pryder hwn. Ac rwy'n credu bod y pryder hwn yn cael ei gydnabod ar y pwynt hwn. Rhif dau - i ymchwilio’n benodol i’r mathau o weithgareddau yr ydym wedi’u nodi yma - ac mae’r Tsieineaid wedi cytuno i edrych ar hyn. Ac yn drydydd, cymryd rhan mewn deialog gyda'r Unol Daleithiau ar normau a rheolau - dyna sy'n dderbyniol a beth sydd ddim yn dderbyniol ym maes seiber. Rhoddodd y ddau Arlywydd arweiniad i'r gweithgor seiber newydd, sydd, fel y gwyddoch, wedi'i sefydlu o dan ddeialog economaidd strategol, a fydd yn cymryd rhan mewn deialog, fel y dywedais, ar reolau a normau ymddygiad mewn seiberofod a fydd archwilio mesurau magu hyder. A gwnaethom gyfarwyddo'r timau i adrodd yn ôl ar eu trafodaethau i'r arweinwyr.

Materion eraill a drafodwyd yn eithaf hir yn amlwg oedd yr economi - a gallwn fynd i gryn ddyfnder ar hynny os hoffech chi - hawliau dynol, ac yn bwysig, perthnasoedd milwrol-i-filwrol rhwng yr Unol Daleithiau a China.

Mae hon wedi bod yn agwedd bwysig ar ein trafodaethau â Tsieina yn ystod y flwyddyn a hanner neu ddwy ddiwethaf, a'r gwir yw, wrth gwrs, mai'r berthynas filwrol-i-filwrol sydd ar ei hôl hi o'n perthynas wleidyddol a'n perthynas economaidd. Cydnabuwyd hyn ar ochr Tsieineaidd, ac mae gennym rywfaint o fomentwm mewn gwirionedd i gynyddu a dyfnhau'r perthnasoedd hyn wrth inni symud ymlaen yma, wrth inni geisio adeiladu perthynas gynhwysfawr a chadarnhaol â Tsieina.

Credaf, unwaith eto, fod cyfarfodydd yr Arlywyddion yma yn Sunnyland, fel y dywedais, yn unigryw heb amheuaeth. Ac fel y dywedodd yr Arlywydd Obama ddoe, mae’r her y mae ef ac Arlywydd Xi yn ein hwynebu i droi’r dyhead o siartio cwrs newydd yma ar gyfer ein perthynas yn realiti, ac i adeiladu allan yr hyn y mae’r Arlywydd Xi a’r Arlywydd Obama yn ei alw’n fodel newydd o gysylltiadau rhwng pwerau mawr.

Felly, gyda hynny, byddwn yn falch o ofyn eich cwestiynau. Fe allwn i hefyd fynd ymlaen am awr neu ddwy arall ynglŷn â manylion y cyfarfod. (Chwerthin.)

Q Tom, dywedasoch fod y pryder ynghylch seiber yn cael ei gydnabod ar hyn o bryd gan y Tsieineaid. Pa mor benodol ydyn nhw yn y gydnabyddiaeth hon yn y cyfarfodydd preifat, o ystyried eu bod yn gyhoeddus yn tueddu i osgoi cydnabod hyn? A soniodd Xi hefyd neithiwr yn y bilat fod China wedi dioddef hacio seiber hefyd. A ydyn nhw'n dweud bod yr Unol Daleithiau yn targedu China, neu a ydyn nhw'n gadael y math hwnnw yn fwy eang yn y trafodaethau hyn?

MR. DONILON: Cwpwl o bethau - a, diolch, Julie. Rhif un, fel y dywedais, mae'n bwysig deall yn union yr hyn rydyn ni'n siarad amdano yma. Nid yw'r drafodaeth yr ydym yn ei chael gyda Tsieina mewn perthynas â'r pwnc hwn yn canolbwyntio mewn gwirionedd ar seiber-hacio a seiberdroseddu. Mae'r rhain yn broblemau yr ydym wedi'u hwynebu ac rydym wedi'u hwynebu ar y cyd, ac mae angen i ni weithio gyda'n gilydd mewn ffordd ar y cyd i amddiffyn ein hunain yn erbyn y rhain ac i lunio normau rheolau'r ffordd mewn perthynas â'r problemau hynny sy'n ein hwynebu fel dwy wlad y mae eu heconomi ac y mae eu hystod lawn o weithgareddau yn gynyddol ar-lein ac wedi'u cysylltu fwyfwy â'r Rhyngrwyd, sy'n eu gwneud yn agored i niwed.

Nid dyna ganolbwynt y drafodaeth, serch hynny, a gawsom heddiw - ac eithrio i'r graddau ein bod ni'n dau yn cydnabod bod hon yn broblem ac i'r ddwy economi fawr yn y byd sy'n mynd i'r afael â nhw mae'n bwysig.

Y mater penodol y siaradodd yr Arlywydd Obama ag Arlywydd Xi amdano heddiw yw mater dwyn economaidd seiber-alluog - dwyn eiddo deallusol a mathau eraill o eiddo yn y parth cyhoeddus a phreifat yn yr Unol Daleithiau gan endidau sydd wedi'u lleoli yn Tsieina. Ac fe aeth yr Arlywydd trwy hyn yn eithaf manwl heddiw gyda rhai manylion heddiw a gofyn i lywodraeth China ymgysylltu ar y mater hwn a deall ei fod - os nad eir i’r afael ag ef, os yw’n parhau i fod y lladrad uniongyrchol hwn o eiddo’r Unol Daleithiau, hynny roedd hyn yn mynd i fod yn broblem anodd iawn yn y berthynas economaidd ac roedd yn mynd i fod yn atal y berthynas gan gyrraedd ei llawn botensial.

Rydym wedi gwneud, fel y gwyddoch, ymdrech systematig mewn perthynas â'r mater hwn. Rydym wedi cael sgyrsiau gyda'r Tsieineaid amdano yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydyn ni wedi'i godi'n gyhoeddus. Fe wnes i hynny - y swyddog gweinyddol cyntaf i'w wneud. Ac rydyn ni wedi cael sgyrsiau cynyddol uniongyrchol gyda'r Tsieineaid trwy'r amrywiol ddeialogau rydyn ni wedi'u sefydlu.

Yr hyn sy'n hollbwysig, serch hynny, rwy'n credu yw ei fod bellach yng nghanol y berthynas. Nid yw'n fater atodol, mae'n fater sydd i raddau helaeth ar y bwrdd ar y pwynt hwn.

O ran y cwestiwn a ofynasoch yn uniongyrchol ynghylch a ydynt yn ei gydnabod, mae'n ddiddorol, fe allech chi ofyn a oedd llywodraeth China ar y lefelau uchaf yn ymwybodol o'r holl weithgareddau sydd wedi bod ar y gweill mewn perthynas â'r lladrad seiber-alluog. - ni allwch ateb y cwestiwn hwnnw, serch hynny, heddiw. Byddai'n rhaid i chi - mae'n hollol uniongyrchol ac mae'n eithaf amlwg nawr bod uwch arweinyddiaeth Tsieineaidd yn deall yn glir bwysigrwydd y mater hwn i'r Unol Daleithiau, pwysigrwydd yr Unol Daleithiau o geisio datrys y mater hwn.

C Pe bawn i'n gallu tynnu ychydig bach mwy allan o hynny, Tom. Dywedasoch fod yr Arlywydd wedi mynd trwy rywfaint o wybodaeth benodol iawn am seiber-hacio. A amlinellodd rai achosion penodol o ladrad? Ac os gallech chi fynd i Ogledd Corea ychydig - beth yn benodol wnaethon nhw gytuno i'w wneud? A wnaethant - a fydd mwy o sgyrsiau? Mynd yn ôl i'r Cenhedloedd Unedig? Beth yn union?

MR. DONILON: O ran seiber, rwy’n credu ei bod yn gywir dweud bod yr Arlywydd wedi disgrifio i’r Arlywydd Xi yr union fathau o broblemau yr ydym yn pryderu yn eu cylch, ac wedi tanlinellu nad oedd gan yr Unol Daleithiau unrhyw amheuaeth ynghylch yr hyn oedd yn digwydd yma, mewn gwirionedd, bod y gweithgareddau hyn wedi bod ar y gweill a'u bod yn anghyson â'r math o berthynas yr ydym am ei meithrin â Tsieina, sy'n bartneriaeth gynhwysfawr. Nid yw cael partneriaeth gynhwysfawr ar yr un pryd pan fydd lladrad ar raddfa fawr ar y gweill - wel, bydd yn anodd iawn ei wneud.

Ond mae hyn, fel roeddwn i'n ei ddweud wrth Julie, rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig yma yw bod hon yn berthynas eang â China. Mae gennym ystod lawn o faterion. Mae gennym berthynas fasnach hanner-triliwn-doler y flwyddyn â Tsieina. Mae gennym bob math o ryngweithio rhwng yr Unol Daleithiau a China. Rydym yn wledydd a chymdeithasau ac economïau hynod gyd-ddibynnol, ac unwaith eto, mae gennym ystod o faterion. Ac mae hwn yn fater sydd wedi dod i'r amlwg ac mae'n un y bydd yn rhaid ei ddatrys, unwaith eto, yng nghyd-destun y berthynas eang hon.

O ran Gogledd Corea, rwy'n credu mai'r pwynt pwysig yma yw cytundeb llawn ar y nodau - hynny yw denuclearization; cytundeb llawn bod angen gorfodi penderfyniadau’r Cyngor Diogelwch sy’n rhoi pwysau ar Ogledd Corea mewn gwirionedd, a chytuno’n llawn y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i edrych ar gamau y mae angen eu cymryd er mwyn cyrraedd y nod.

Pam? Nawr, gadewch i ni siarad am hynny am eiliad yn unig hefyd o ran cymhellion yma. Sut mae'r Tsieineaid a'r Unol Daleithiau wedi dod i'r un farn o ran Gogledd Corea ac annerbynioldeb llwyr rhaglen arfau niwclear lawn.

Ac rwy'n credu ei fod yn dod i hyn. Daw i effeithiau, os byddwch chi, Gogledd Corea yn parhau i ddilyn rhaglen arfau niwclear a fyddai’n caniatáu iddynt ddod yn amlhau, a fyddai’n caniatáu iddynt gyflwyno bygythiad i’r Unol Daleithiau, fel rydym wedi trafod a minnau. ' wedi trafod gyda'r grŵp hwn o'r blaen, ac a fyddai'n caniatáu iddynt ddibynnu, os mynnwch, ar ddiogelwch yng Ngogledd-ddwyrain Asia.

Byddai gan wladwriaeth arfau niwclear gydnabyddedig yn Pyongyang, rhaglen arfau yn Pyongyang oblygiadau dwys yng ngweddill Gogledd-ddwyrain Asia wrth gwrs, ac mae'r rhain yn amlwg yn ganlyniadau nad yw'r Tsieineaid eisiau eu gweld. Maen nhw'n ganlyniadau nad yw'r Unol Daleithiau eisiau eu gweld. Felly rwy'n credu mai'r hyn yr ydych chi wedi cychwyn arno yn y bôn yw dadansoddiad bygythiad a rennir a dadansoddiad a rennir o ran beth fyddai goblygiadau ac effaith Gogledd Corea yn dilyn rhaglen arfau niwclear.

Ydw.

Marc Marc.

MR. DONILON: Helo, Mark.

C A gaf i ofyn cwestiwn FISA?

MR. DONILON: Ydw, ond byddai'n well gen i -

Q Mae'n ddrwg gennym. A gaf fi ofyn cwestiwn FISA? A allwch ddweud wrthyf pa fath o ymchwiliad y mae'r Llywydd ei eisiau i ollyngiadau deunydd FISA? A yw am gael ymchwiliad troseddol?

MR. DONILON: Ben, ydych chi am gymryd hyn?

MR. RHODES: Ydw, fe gymeraf hyn. Yn gyntaf oll, Mark, yr hyn rydyn ni'n canolbwyntio ar ei wneud ar hyn o bryd, ac rydych chi wedi gweld hyn yn natganiad DNI, yw, a dweud y gwir, yn cynnal asesiad o'r difrod sy'n cael ei wneud i ddiogelwch cenedlaethol yr UD trwy ddatgelu hyn. gwybodaeth, sydd o reidrwydd yn gyfrinachol oherwydd bod angen i'r Unol Daleithiau allu cynnal gweithgareddau cudd-wybodaeth heb i'r dulliau hynny gael eu datgelu i'r byd.

Felly ar hyn o bryd mae adolygiad ar y gweill, wrth gwrs, i ddeall pa ddifrod posib y gellir ei wneud. Gan ei fod yn ymwneud ag unrhyw ymchwiliadau posibl, rydym yn dal i fod yng nghamau cynnar hyn. Yn amlwg byddai'n rhaid i'r Adran Gyfiawnder fod yn rhan o hynny. Felly mae hyn yn rhywbeth y credaf y bydd Adran Gyfiawnder y gymuned gudd-wybodaeth yn mynd i'r afael ag ef yn y dyddiau nesaf mewn ymgynghoriad â'r rhyngasiantaethol llawn y mae'r gollyngiadau annifyr iawn hyn o wybodaeth diogelwch cenedlaethol wedi effeithio arnynt.

Q Ac un cwestiwn ar China - ar yr ochr ysgafnach. A allwch ddweud wrthyf am y fainc a roddwyd fel anrheg? A wnaeth yr Arlywydd Xi -

MR. DONILON: Rydych chi am wneud y fainc?

MR. RHODES: Ydw.

MR. DONILON: Gadawaf i Ben wneud y fainc.

C A wnaeth y Llywydd ei gyflawni?

MR. RHODES: Rwy'n deall ychydig o ffeithiau am y fainc. Gwnaed y fainc allan o bren coch, sy'n amlwg yn unigryw iawn i'r rhan hon o'r Unol Daleithiau. Ac rwy'n credu y gall y Swyddfa Brotocol roi mwy o fanylion i chi, ond rwy'n credu y soniodd Tom fod y ddau arweinydd wedi gallu mynd am dro ac yn gallu eistedd ar yr hyn a ddaeth yn fainc y bydd y Tsieineaid yn mynd gyda nhw.

Ond unwaith eto, rwy'n credu ei fod yn ddarluniadol o'r rhan hardd o'r byd rydyn ni ynddo, wrth gwrs, yn ymestyn i fyny ymhellach i'r gogledd. A gallwn gael manylion ychwanegol i chi gan ein pobl protocol.

MR. DONILON: Mark, dim ond cwpl o bethau i ychwanegu arnyn nhw, serch hynny, nid mewn perthynas â'r fainc yn benodol ond o ran y rhyngweithio personol rhwng yr Arlywydd Obama a'r Arlywydd Xi. Roeddem ni, fel y dywedais yn gynharach, wir yn gweld hwn fel cyfle i'r ddau Arlywydd ar foment bwysig yma ddyfnhau eu perthynas bersonol, sefydlu a dyfnhau eu perthynas bersonol fel sylfaen ar gyfer symud ymlaen; i fynd i'r afael â'r ystod o faterion y mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â nhw.

Ac rwy'n credu o'r safbwynt hwnnw bod y cyfarfod hwn wedi bod yn eithaf llwyddiannus - llawer o amser gyda'i gilydd, llawer o amser personol gyda'i gilydd gan gynnwys - unwaith eto, yn eithaf anarferol i Arlywydd China ac Arlywydd yr Unol Daleithiau dreulio un pur- un-amser gyda'i gilydd heb unrhyw gymhorthion yn bresennol, dim ond dehonglwyr, fel y dywedais, am gyfnod estynedig o amser.

Cinio bywiog iawn neithiwr, a hefyd ar ddiwedd y sesiynau heddiw, roedd Mark, yr Arlywydd hefyd yn gallu treulio peth amser gyda’r Arlywydd Xi a’i briod, Madam Peng, y prynhawn yma am oddeutu 30 munud cyn i’r ddirprwyaeth Tsieineaidd adael am Beijing.

Felly roeddwn i eisiau rhoi synnwyr i chi o'r math o'r holl elfennau hynny rydyn ni'n meddwl sy'n bwysig i adeiladu'r math o berthynas yr hoffem ni ei gweld yn cael ei hadeiladu rhwng y ddau arweinydd yn ogystal â'r berthynas rydyn ni'n ei meithrin rhwng y ddau llywodraethau.

MR. RHODES: Jessica.

Q Mae gen i ddau gwestiwn -

MR. DONILON: Iawn.

QI yn credu bod yr Arlywydd Xi wedi gwahodd yr Arlywydd Obama i China. Mae'n bwysig mynd ar drywydd hynny yn gyflym er mwyn adeiladu ar y berthynas hon. A allech chi siarad yn fyr am ychydig bach o'r lliw yn y cyfarfod ag Arglwyddes Gyntaf Tsieina?

Ac yna troi at gwestiwn FISA, nawr bod y DNI wedi datgan rhywfaint o wybodaeth am PRISM, efallai y gallwch chi siarad ychydig yn fwy rhydd amdano. A allwch chi helpu pobl i ddeall, nawr bod y weinyddiaeth yn dweud mai dim ond pobl nad ydynt yn UDA sy'n cael eu targedu, mae'r Guardian yn adrodd bod 3 biliwn o eitemau digidol wedi'u casglu oddi ar weinyddion yr UD ym mis Mawrth yn unig. Sut allwch chi egluro hynny a sicrhau Americanwyr bod gwyliadwriaeth wedi'i gyfyngu i bobl nad oeddent yn Americanwyr?

MR. DONILON: Diolch, Jessica. O ran yr ymweliadau, unwaith eto, roedd hwn yn ymweliad unigryw â California gan yr Arlywydd Xi. A gyda llaw, yr hyn sydd hefyd yn agwedd ddiddorol arall ar hyn yw bod yr Unol Daleithiau wedi cynnig hyn ac roedd yr Arlywydd Xi wedi derbyn y gwahoddiad i gael y cyfarfod hwn yn eithaf cynnar yn ei dymor. O ran ymweliadau yn y dyfodol, sef eich cwestiwn, rwy'n credu eu bod yn dod mewn dau gategori, ac fe wnaethon ni eu trafod yn y cyfarfodydd. Byddai un yn ymweliad anffurfiol tebyg â Tsieina a'r llall fyddai'r cyfnewid cilyddol mwy ffurfiol o ymweliadau gwladol. A thrafododd y Llywyddion y ddau fater hynny a chytunwyd i gael eu timau i weithio ar yr amseru a cheisio amserlennu hyn.

Rwy'n credu mai'r llinell waelod yw hon, serch hynny, Jessica. Rhif un yw yr hoffai'r Arlywydd gael sesiwn debyg yn Tsieina, y tu allan i'r brifddinas mewn lleoliad mwy hamddenol i gael y math o roi a chymryd anffurfiol a gafodd yma. Ac yn sicr, byddwn yn gweithio i lunio'r cylch nesaf, os byddwch chi, o gyfnewid ymweliadau gwladol â Washington a Beijing.

O ran y cyfarfod a gafodd yr Arlywydd gyda Madam Peng a'r Arlywydd Xi, roedd tua 30 munud. Fe ddigwyddodd yn yr ystafell haul os oeddech chi - yn Nhŷ Annenberg. Fe wnaethant drafod nifer o bethau, gan gynnwys ei gyrfa a'i gweithgareddau fel First Lady of China.

Ben, ydych chi am gymryd yr un hon?

MR. RHODES: Ydw. Jessica, yn gyntaf oll, byddwn yn eich cyfeirio at y ffeithiau DNI ar PRISM, a gredaf a roddodd lawer o wybodaeth allan, gan gynnwys y ffaith na all llywodraeth yr UD dargedu unrhyw un o dan y gweithdrefnau a gymeradwywyd gan y llys ar gyfer casglu Adran 702 oni bai bod yn bwrpas cudd-wybodaeth dramor ar gyfer caffael y wybodaeth honno.

Felly mewn geiriau eraill, hyd yn oed i bobl dramor mae'n rhaid cael cam ychwanegol i nodi cyswllt i gasglu gwybodaeth dramor i fynd ar drywydd gwybodaeth ychwanegol. Ar gyfer dinasyddion yr UD ac unigolion a phobl yr Unol Daleithiau yn yr Unol Daleithiau, ni allant gael eu targedu'n fwriadol gan y rhaglen hon, felly nid ydynt yn rhan o beth yw nod y casgliad hwn. Ar ben hynny, pe bai unrhyw ddinesydd o'r UD yn cymryd rhan - yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd o ddiddordeb i'r llywodraeth, byddai'n rhaid i ni - yn yr un modd â'r sefyllfa ffôn, byddai'n rhaid i ni fynd yn ôl a chael gwarant i fynd ar drywydd casgliad pellach ar gynnwys cyfathrebiadau unrhyw unigolyn o'r UD.

Felly byddai'n rhaid cael haen ychwanegol y tu hwnt i PRISM er mwyn i lywodraeth yr UD fynd ar drywydd, adolygu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â chysylltiad posib person yr Unol Daleithiau â therfysgaeth, er enghraifft.

C A allwch roi sylwadau ar y nifer honno o ddata, ac, os yn bosibl, sut mae'r gyfaint honno o ddata yn ymwneud â phobl nad ydynt yn UDA?

MR. RHODES: Ni allaf wneud sylw - rwy'n golygu, mae'n debyg mai'r NSA a'r gymuned gudd-wybodaeth yw'r bobl a allai wneud sylwadau ar faint y data hwn. I fod yn glir yma, nid yw fel petai pobl yn eistedd yno yn darllen pob darn o wybodaeth a allai fod yn y bydysawd casglu sydd gan lywodraeth yr UD. Wrth i ni drafod gyda'r rhaglen ffôn, mae yna fath o ddata rydyn ni'n ei alw'n fetadata sy'n gasgliad mwy helaeth ond mwy anhysbys.

Rwy'n credu mai'r pwynt sy'n bwysig iawn i Americanwyr ei ddeall yw, er mwyn i lywodraeth yr UD benderfynu ymchwilio i ddinesydd Americanaidd neu berson o'r UD, byddai'n rhaid cael cam ychwanegol y tu hwnt i'r rhaglenni hyn sydd wedi'u disgrifio i gael a gwarant ac i fynd ar drywydd arweiniad yn y bôn os oes amheuaeth o gysylltiad â therfysgaeth.

Felly yn union fel y dywedodd y Llywydd, nid ydym yn gwrando ar alwadau ffôn unrhyw un. Nid ydym ychwaith yn mynd allan ac yn ceisio darllen cyfathrebiadau electronig pobl. Pe byddem yn gallu canfod cysylltiad posibl â therfysgaeth, byddai'n rhaid i ni fynd yn ôl at farnwr a mynd ar drywydd gwarant i geisio ymchwilio i'r arweinydd hwnnw, yn yr un modd ag y byddem mewn unrhyw weithdrefn wybodaeth neu droseddol arall.

Felly fel y mae'r daflen ffeithiau yn ei gwneud yn glir, mae'r rhain yn rhaglenni eang nad ydynt, unwaith eto, yn targedu pobl yr UD na phobl yn yr Unol Daleithiau. Ac i fynd gam yn ddyfnach, byddai'n rhaid i ni fynd yn ôl a mynd trwy'r holl weithdrefnau o gael gwarant ychwanegol.

Credaf fod y daflen ffeithiau hefyd yn nodi, fel y dywedasom gyda'r wybodaeth sy'n ymwneud â data ffôn, fod hyn yn cael ei oruchwylio'n drylwyr gan dair cangen y llywodraeth. Felly mae hwn yn ddarpariaeth FISA, felly mae'r llys yn ymwneud â'r holl weithgaredd hwn. Mae hyn hefyd yn cael ei oruchwylio gan y Gyngres yn eu hadroddiadau lled-flynyddol, er enghraifft, a ddarperir i'r Gyngres ar y gweithgareddau hyn. Ac maen nhw'n amlwg yn rhan o'r Ddeddf Gwladgarwr sydd wedi'i hawdurdodi gan y Gyngres yn 2009, 2011. Ac wrth gwrs, mae'r gangen weithredol wedi ymgorffori gweithdrefnau ar gyfer adolygu'r rhaglenni hyn trwy arolygwyr cyffredinol a mecanweithiau eraill i sicrhau nad oes camdriniaeth. ac i sicrhau eu bod yn rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i amddiffyn preifatrwydd a rhyddid sifil pobl America.

Q Dilynol -

MR. RHODES: Fe gyrhaeddwn ni atoch chi. Ond rydw i eisiau - gadewch i ni fynd i Jackie yma.

Q Hi. Dim ond ar ddau beth ar wahân go iawn yn gyflym. A wnaethoch chi drafod o gwbl y Bartneriaeth TransPacific, ac a nododd Tsieina barodrwydd i ymuno â'r trafodaethau hynny? Ac ar y newid yn yr hinsawdd - mae'n gytundeb eithaf sylweddol i chi ei ryddhau. Dywedasoch cyn y cyfarfod na fyddai unrhyw bethau y gellir eu cyflawni. Onid yw hyn yn gymwys fel trosglwyddadwy? A oedd yn syndod bod hyn wedi dod at ei gilydd?

MR. DONILON: Diolch, Jackie. O ran yr ail gwestiwn - fe ddof yn ôl at y cyntaf mewn munud - nid yw'n syndod. Rydym wedi bod yn gweithio arno. Yn gynharach eleni, sefydlodd yr Ysgrifennydd Kerry weithgor ar yr hinsawdd i ddatblygu camau ymarferol y gallem eu cymryd gyda'n gilydd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Ac yn ystod y cyfarfod, gyda llaw, yn fwy cyffredinol, bu'r Llywyddion yn trafod hinsawdd ac, wrth gwrs, cytunwyd bod gennym fuddiant ar y cyd cryf mewn mynd i'r afael â mater yr hinsawdd - budd cryf ar y cyd o lawer o safbwyntiau, gan gynnwys twf economaidd cynaliadwy.

O ganlyniad i ymdrechion y gweithgor, roedd enghraifft yn barod heddiw o gydweithrediad ymarferol. Ac roedd hi, Jackie, yn barod i'r ddau Arlywydd gytuno i heddiw weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael ag effaith yr hydrofluorocarbonau ar newid yn yr hinsawdd. Mae'r UD wedi bod yn arwain yr ymdrech i ddefnyddio proses Protocol Montreal i ddod â chynhyrchu a defnyddio HFCs i ben yn raddol. Mae mwy na 100 o wledydd yn cefnogi'r ymdrech, a heddiw, yn bwysig, cytunodd Tsieina i weithio gyda'r Unol Daleithiau ar y fenter hon. Mae HFCs, fel y gwyddoch, yn ffynhonnell gref o nwyon tŷ gwydr. Rwy'n credu ein bod wedi dosbarthu taflen ffeithiau fanwl mewn perthynas â'r cytundeb hwn.

Ond eto, dwi'n meddwl - byddwn i ddim ond yn tanlinellu, dyma'r math o gydweithrediad ymarferol rydyn ni'n gweithio arno i weld mwy ohono yn yr ardal newid yn yr hinsawdd ac mewn meysydd eraill o'n perthynas. Felly'r llinell waelod yno yw ein bod wedi sefydlu'r gweithgor. Roedd y gwaith wedi'i wneud. Roedd yn barod i gytuno â nhw, ac ni welsom unrhyw angen - unrhyw resymau na ddylai'r Llywyddion ar draws y bwrdd gytuno iddo heddiw a'i roi allan yn ffurfiol, mewn perthynas â'n gwaith ar y cyd nawr yn y Montreal a phroses Montreal.

Ail gwestiwn, roedd y cwestiwn arall a ofynasoch yn ymwneud â TPP. Cwpl o bwyntiau ar hynny. Fel y gwyddoch, mae'r Bartneriaeth TransPacific yn un o'r prif fentrau sydd ar waith gan y weinyddiaeth. Dyma brif fyrdwn ein gwaith economaidd a'n hymdrech ail-gydbwyso yn Asia mewn gwirionedd. Rydyn ni'n gobeithio ceisio cwblhau'r TPP erbyn yn ddiweddarach eleni, ac efallai mor gynnar â mis Hydref. Ac fel y dywedais, mae wedi bod yn brosiect pwysig iawn i ni.

Fe’i trafodwyd ychydig heddiw, gyda’r Arlywydd Xi yn nodi bod gan China ddiddordeb mewn cael gwybodaeth am y broses wrth iddi fynd ymlaen a chael ei briffio ar y broses ac efallai sefydlu mecanwaith mwy ffurfiol i’r Tsieineaid gael gwybodaeth am y broses a’r cynnydd yr ydym yn ei wneud mewn perthynas â thrafodaeth TPP. Wrth gwrs, rydym wedi cytuno i wneud hynny. Yn y bôn, roedd yn gais am rywfaint o dryloywder mewn perthynas â'r ymdrech. Ac eto, rydyn ni'n disgwyl cwblhau'r ymdrech honno eleni.

Dyna, wrth gwrs, yw un o'r prif fentrau masnach sydd ar y gweill, a bydd un arall yn cael ei thrafod pan awn i Ogledd Iwerddon yn y G8 yn ddiweddarach y mis hwn, sef y fasnach a'r buddsoddiad yr ydym yn ceisio eu trafod a'u cwblhau gyda'r Ewropeaid, sydd, rwy'n credu, yn ddau o brif fuddiannau economaidd y byd ar hyn o bryd.

C Felly ar y pwynt hwn, bydd Tsieina'n cael ei hysbysu yn unig? Nid yw -

MR. DONILON: Ar y pwynt hwn - dyna oedd eu cais, ie. Dim ond i fod yn uniongyrchol -

Q Diplomyddiaeth a -

MR. DONILON: Wel, ar y pwynt hwn - fel y dywedais, rydym wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar hyn. Rydym yn sylweddol ar hyd y llwybr mewn perthynas â'r cytundeb hwn. Rydyn ni'n gobeithio ei gwblhau eleni. A phwynt yr Arlywydd Xi heddiw oedd yr hoffai'r Tsieineaid gael y wybodaeth ddiweddaraf a chael rhywfaint o dryloywder i'r broses. Ac rydw i wedi rhoi popeth a ddywedwyd arnoch chi. Diolch, Jackie.

Q Diolch. A oedd unrhyw beth a ddywedodd yr Arlywydd Obama wrth Mr Xi am y tensiwn rhwng Japan a China dros Ynysoedd Senkaku?

MR. DONILON: Fe wnaethant drafod mater Ynys Senkaku yn eithaf neithiwr yn y cinio. Barn yr Unol Daleithiau ar hyn, fel y gwyddoch, yw nad ydym yn cymryd safbwynt, yn y pen draw, ar fater sofraniaeth. Ond roedd pwyntiau’r Arlywydd neithiwr ar hyd y llinellau hyn - y dylai’r pleidiau geisio dad-ddwysáu, nid cynyddu; a dylai'r partïon geisio cael sgyrsiau am hyn trwy sianeli diplomyddol ac nid trwy gamau gweithredu allan o Fôr Dwyrain Tsieina. Dyna yn y bôn y sgwrs a ddigwyddodd neithiwr.

Roedd QI eisiau siarad â chi'n benodol am Sunnylands. Pam wnaethoch chi ddewis Ystâd Annenberg? Ac a gafodd y Llywyddion gyfle i golffio, mynd i bysgota? A oes gan yr Arlywydd gynlluniau i ddefnyddio'r cwrs golff? Ac a oeddech chi'n guys ychydig yn siomedig na arhosodd yr Arlywydd Xi yn yr ystâd?

MR. DONILON: Wel, diolch am y cwestiwn. Yn rhif un, daethom i'r cyfleuster yma oherwydd ein bod yn gyfarwydd ag ef fel canolfan gynadledda sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd arlywyddol ac cyfarfodydd ysgrifennydd gwladol. Felly roeddem wedi cael ffeil ar Sunnylands, pe byddech chi, fel man copa posib, yn rhif un.

Rhif dau, fel y dywedais yn gynharach, roeddem yn ceisio cael cyfarfod cynnar rhwng yr Arlywydd Obama a’r Arlywydd Xi. Roedd yr Arlywydd Xi yn teithio i America Ladin, roedd yr Arlywydd Obama yn mynd i fod ar Arfordir y Gorllewin ym mis Mehefin, a gwnaethom oleuo ar y syniad mai un ffordd o wneud hyn mewn lleoliad hamddenol fyddai - a'i wneud yn gynnar - fyddai ei gael yng Nghaliffornia - unwaith eto, yn gysylltiedig ag ymweliad yr Arlywydd Xi â Mecsico a Chanol America, ac ag ymweliadau arfaethedig yr Arlywydd Obama allan yma â Gogledd California a Los Angeles. Felly mae'n cyd-fynd â'i gilydd.

Ac fel y gwyddoch, mae'n gyfleuster sydd wedi'i gynllunio'n fwriadol ac yn fanwl gywir ar gyfer yr union fathau hyn o gyfarfodydd. Ac roedd yn gyfleuster gwych i ni ei ddefnyddio heddiw. Wn i ddim - roedd yr Arlywydd Obama yn aros yma ac arhosodd y ddirprwyaeth Tsieineaidd yn ei westy. Dyna'r arferol - dyna fyddai'r dull arferol - byddai'n anarferol iddyn nhw aros yn yr un lle.

C Beth am y golff?

MR. DONILON: Nid wyf yn gwybod am golff.

MR. RHODES: Byddwn yn eich diweddaru ar golff. (Chwerthin.)

Q Mae'n fargen fawr yma.

MR. DONILON: Rwy'n gwneud llawer o bethau yn fy sefyllfa bresennol, ac nid golff yw un ohonynt. (Chwerthin.)

Q Mr Donilon, pa fath o allgymorth y mae'r weinyddiaeth yn mynd i'w wneud â chynghreiriaid Asiaidd eraill, yn benodol ynglŷn â'r cyfarfod hwn, er mwyn eu sicrhau mewn sefyllfa lle mae'r UD a China yn dod yn llawer agosach nad yw ar gost y cynghreiriaid eraill yn ymylu allan? Ac yna, yn ail, ar amseriad eich ymadawiad cyhoeddedig, roedd yn ymddangos ychydig yn rhyfedd iddo ddod ychydig ddyddiau cyn yr uwchgynhadledd hon. A allech efallai egluro cyd-destun yr amseriad hwnnw, a pham yr oedd cyn ac nid ar ôl?

MR. DONILON: Iawn. Rhif un, gyda - mae'n gwestiwn rhagorol ar y cynghreiriaid a phartneriaid yn y rhanbarth. Rydym wedi bod mewn cysylltiad â chynghreiriaid a phartneriaid yn y rhanbarth cyn y cyfarfod hwn i fynd drwyddynt gyda nhw yr hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl fyddai'r materion a'n dull gweithredu. Yn bersonol, siaradais ag uwch swyddogion yn y rhan fwyaf o lywodraethau'r cynghreiriaid cyn y sesiwn. Yn sicr, byddwn mewn cysylltiad uniongyrchol â nhw ar ôl y sesiwn. Rwy'n credu fy mod mewn gwirionedd yn cael cyfarfodydd gyda chynrychiolwyr ddydd Mawrth i fynd trwy ôl-drafodaeth lwyr, a disgwyliaf y bydd yr Arlywydd mewn cysylltiad â'i gymheiriaid o'r cynghreiriaid allweddol i fynd trwy hyn.

Unwaith eto, mae hyn yn rhan o'n hymdrech ail-gydbwyso yma. Ac mae ein hymdrech ail-gydbwyso i Asia yn ymdrech gynhwysfawr i gywiro'r hyn a welsom fel anghydbwysedd yn ein hymdrechion yn fyd-eang, i fuddsoddi mwy yn Asia oherwydd ein bod yn gweld ein dyfodol yn gysylltiedig yn fwyfwy ag Asia wrth inni fynd i'r 21ain ganrif.

Ac fel y dywedais yn gynharach, mae gan yr ymdrech ail-gydbwyso honno lawer o elfennau iddo. Mae'n cynnwys, yn anad dim, ailfywiogi ein cynghreiriau, a chredaf ein bod wedi bod yn eithaf llwyddiannus ar hynny, a dweud y gwir, o'r amser rydyn ni wedi dod i'r swydd. Mae'n cynnwys ymgysylltu a dyfnhau ein perthynas â phwerau sy'n dod i'r amlwg fel India ac Indonesia, ac rydyn ni wedi bod yn eithaf gweithgar ar hynny. Mae'n cynnwys ein gwaith ar, os byddwch chi, y diogelwch a phensaernïaeth wleidyddol yn Asia, ac rydym wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar hynny - gan gynnwys, gyda llaw, penderfyniad yr Arlywydd i gymryd rhan ar lefel yr uwchgynhadledd yn Uwchgynhadledd Dwyrain Asia a ein penderfyniad i wneud y sefydliad hwnnw i fod y sefydliad diplomyddol a diogelwch cyntaf yn Asia. Ac rwy'n credu bod hynny wedi gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae'n cynnwys ein hymdrechion, fel yr oeddwn yn trafod gyda Jackie yn unig, ar yr ochr economaidd lle rydym yn ceisio adeiladu'r bensaernïaeth economaidd a meddwl am ddulliau ennill-ennill yma, a'r TPP yw ein prif ymdrech ar hyn o bryd mewn perthynas â economeg. Ac mae'n cynnwys adeiladu perthynas gynhyrchiol ac adeiladol â Tsieina.

Mae ein partneriaid a'n cynghreiriaid yn y rhanbarth yn disgwyl inni gyflawni ein rhwymedigaethau iddynt. Maent yn disgwyl i'r Unol Daleithiau barhau i ymgymryd â'r ymdrechion diogelwch, gan ffurfio platfform, os gwnewch chi, a fu'n sail i ddatblygiad economaidd a chymdeithasol Asia gael ei adeiladu, a pharhau i ddarparu hynny i gyd. Ond maen nhw hefyd yn disgwyl i ni gymryd rhan mewn perthynas gynhyrchiol ac adeiladol â China. Ac mae gennym y disgwyliadau deuol hynny, ac fel prif bwer yn Asia, rydyn ni'n mynd ati i gyflawni'r disgwyliadau hynny.

O ran fy nghynlluniau, dechreuodd fy sgwrs gyda'r Llywydd mewn perthynas â mi ymddeol o'r swydd bresennol hon ddiwedd y llynedd mewn gwirionedd. Gofynnodd yr Arlywydd imi aros ymlaen trwy ganol eleni. Roedd gennym nifer o brosiectau yr oeddem ar y gweill, gan gynnwys taith yr ydym wedi'i chymryd, gan gynnwys i'r Dwyrain Canol a lleoedd eraill; nifer o'r mentrau economaidd rydw i wedi siarad amdanyn nhw yma; a gweithio ar y berthynas â China, yr ydym wedi'i gwneud.

Roeddwn i eisiau cael - y rhai ohonoch sy'n fy adnabod, nid yw'n mynd i'ch synnu - roeddwn i eisiau cael trosglwyddiad strwythuredig ac amserol. Roeddwn i eisiau cael digon o amser i'r Llysgennad Rice weithio gyda mi o ddydd i ddydd wrth iddi ddechrau ei deiliadaeth fel Cynghorydd Diogelwch Cenedlaethol ar Orffennaf 1, ganol y flwyddyn. A dyma’r amseriad a weithiodd ar gyfer hynny, a dweud y gwir. Mae hyn wedi cael ei ystyried yn ofalus. Mae wedi bod yn destun sgyrsiau lluosog rhyngof i a’r Llywydd a mi a’r Llysgennad Rice, a dyma’r amser iawn.

Nawr, pam cyn y cyfarfodydd heddiw? Roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n bwysig, a dweud y gwir, i fod mor dryloyw â'm cymheiriaid yn China. Rwyf wedi bod, fel y gwyddoch, yn brif berson y Tŷ Gwyn sy'n delio ag uwch arweinyddiaeth Tsieineaidd ers i ni ddod i'r swydd. Rwyf wedi treulio degau a degau o oriau gyda'r uwch arweinyddiaeth yn Tsieina dros y pedair blynedd a hanner diwethaf. A dweud y gwir, ni fyddwn wedi bod yn gyffyrddus yn dod i uwchgynhadledd gydag unigolion yr wyf wedi bod yn gweithio gyda nhw ar rai o'r materion mwyaf sensitif yn y byd a pheidio â bod yn hollol flaenllaw gyda nhw ynglŷn â beth fyddai fy nghynlluniau i fod.

Q Diolch. Soniodd yr Arlywydd Obama y dylai'r Unol Daleithiau a China gael cystadleuaeth iach. Felly a allech chi ymhelaethu ar sut beth fydd cystadleuaeth iach, o ba feysydd y bydd y gystadleuaeth honno'n dod, a beth y byddwn yn ei ddisgwyl gan yr Unol Daleithiau i weithio gyda Tsieina i adeiladu'r gystadleuaeth iach honno? Diolch.

MR. DONILON: Ydw. Er mwyn adeiladu cystadleuaeth iach y byddech chi'n ei disgwyl rhwng unrhyw ddwy wlad fawr - felly o fewn y cyd-destun hwnnw, dyma'r math o gystadleuaeth iach y byddech chi'n ei disgwyl rhwng unrhyw ddwy wlad fawr ym mhob math o feysydd, gan gynnwys yn yr ardal economaidd. Ac felly roedd yn arsylwad eithaf syml am y berthynas yn fy marn i.

Nawr, yr hyn, serch hynny, rydyn ni wedi bod yn siarad amdano yma yw pwysigrwydd peidio â chael y berthynas i ddirywio'n ddiangen i wrthdaro strategol, os byddwch chi. Ac eto, dyma mewn gwirionedd sydd wrth wraidd y model newydd hwn o gysylltiadau pŵer gwych y mae'r Arlywydd Xi a'r Arlywydd Obama wedi siarad amdano, yr Arlywydd Clinton - y soniodd yr Ysgrifennydd Clinton amdano hefyd mewn araith bwysig iawn a roddodd y llynedd yn y Sefydliad Heddwch yr UD.

Beth yw gwraidd hyn? Pam rydyn ni wedi dod ymlaen at hyn? Ac mae wedi'i wreiddio yn y sgwrs rydych chi a minnau yn ei chael. Mae wedi'i wreiddio yn yr arsylwi a'r farn gan lawer o bobl, yn enwedig yn y maes cysylltiadau rhyngwladol a rhai pobl yn yr Unol Daleithiau a rhai pobl yn Tsieina, bod pŵer cynyddol a phŵer sy'n bodoli eisoes ar fin gwrthdaro; bod hyn mewn gwirionedd dim ond deinameg amhrisiadwy rhwng pŵer sy'n codi a phŵer sy'n bodoli eisoes.

Rydym yn gwrthod hynny, ac mae llywodraeth China yn gwrthod hynny. Ac adeiladu allan o'r perthnasoedd newydd, fel y'u gelwir, model newydd o berthynas rhwng pwerau mawr yw'r ymdrech i sicrhau nad yw hynny'n digwydd; yn ymdrech i sicrhau nad ydym yn ildio i'r syniad bod rhywsut berthynas rhwng gwledydd yn gyfraith ffiseg na ellir ei newid - bod hyn, mewn gwirionedd, yn ymwneud ag arweinyddiaeth, mae'n ymwneud â phenderfyniadau ymwybodol ac mae'n ymwneud â gwneud yr hyn sydd orau i'ch priod bobl.

MR. RHODES: Iawn, fe gymerwn ni gwpl arall. Af i The Guardian yma.

Q Diolch am ofyn y cwestiwn. Roedd gen i gwestiwn polisi diogelwch cenedlaethol eang yr hoffwn ei gyfeirio at y Cynghorydd Diogelwch Cenedlaethol os yn bosibl oherwydd nid yw'n ymwneud yn benodol â FISA. Ddoe, dywedodd yr Arlywydd na ddylai pobl America gael eu dychryn gan yr hyn maen nhw wedi'i ddysgu yr wythnos hon am wyliadwriaeth oherwydd bod digon o oruchwyliaeth gan y Gyngres a'r farnwriaeth. Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth y rhai sy'n dweud eich bod chi wedi bod yn galw braint arbennig ar sawl achlysur i atal apeliadau rhag cyrraedd y llys? Ac yn achos goruchwyliaeth gyngresol, yn ddiweddar iawn dywedwyd wrth y Gyngres nad oeddech chi'n cyfrif sawl gwaith y cyrchwyd data'r UD, ond heddiw, trwy'r offeryn cloddio data gwybodaethydd rydyn ni wedi ysgrifennu amdano heddiw, rydyn ni'n darganfod eich bod chi'n cyfrif pob rhif IP diwethaf - cyfeiriad IP. Felly sut allwch chi dawelu meddwl pobl America bod yr oruchwyliaeth gyngresol a barnwrol honno'n gweithio yn y ffordd y mae'r Arlywydd yn dweud ei fod?

MR. DONILON: Wel, dyna gwestiwn penodol a ofynasoch a byddaf yn troi hynny drosodd i Ben. Ond rwy'n credu y gallaf ddweud hyn, serch hynny, yw bod y rhaglenni hyn yn bwysig iawn i'r Unol Daleithiau a'i gallu i amddiffyn ei hun, rhif un. Rhif dau, fel y dywedodd yr Arlywydd ddoe, mae’r rhaglenni hyn yn destun goruchwyliaeth nid yn unig yn y gangen weithredol, sydd â gweithdrefnau a phrosesau gofalus iawn i sicrhau yn arbennig bod preifatrwydd a rhyddid sifil Americanwyr yn cael eu gwarchod, ond hefyd yn destun goruchwyliaeth ofalus iawn gan lys, cangen annibynnol o lywodraeth yr Unol Daleithiau, a thrwy friffio a goruchwylio gofalus a chyson gan y Gyngres. A dyna dwi'n meddwl agwedd bwysig iawn ar yr holl drafodaeth hon, fel y nododd yr Arlywydd ddoe.

MR. RHODES: Ar y manylion, roedd gennych chi gwpl o gwestiynau yno. Yn gyntaf oll, rwy'n credu, fel y darparodd yr NSA mewn datganiad i'r Guardian, nad oes ganddyn nhw'r gallu i benderfynu gyda sicrwydd hunaniaeth na lleoliad yr holl gyfathrebwyr mewn cyfathrebiad penodol maen nhw'n ei gasglu. Felly nid yw fel pe bai ganddyn nhw'r gallu i ateb y cwestiwn yn benodol beth yw hunaniaethau a niferoedd yr unigolion sy'n gysylltiedig â chasglu.

Yr hyn maen nhw'n ei wneud yw defnyddio ystod o offer, rhai awtomataidd a rhai â llaw, i adolygu a nodweddu cyfathrebiadau ac i sicrhau amddiffyniadau pobl America. Felly yn y bôn yr hyn y mae hynny'n ei olygu yw bod mesurau diogelwch wedi'u hymgorffori yn y ffordd y maent yn casglu ac yn adolygu data i sicrhau bod hawliau preifatrwydd yn cael eu parchu. Ac fel y dywedais, byddai unrhyw ymchwiliad ychwanegol sy'n gysylltiedig ag unrhyw un yn ei gwneud yn ofynnol i farnwr ganiatáu awdurdodau ychwanegol.

O ran y Gyngres, ar y rhaglen Adran 702 a gafodd ei datganoli heddiw, cafodd hyn ei ail-awdurdodi gan y Gyngres ym mis Rhagfyr 2012, ac mae ganddo ofyniad adrodd i'r Gyngres. Felly mae'n rhaid i'r Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Cenedlaethol a'r Twrnai Cyffredinol ddarparu adroddiadau bob chwe mis sy'n asesu cydymffurfiad â'r gweithdrefnau targedu yn ogystal â'r gweithdrefnau lleihau sy'n gysylltiedig â thargedu. Ac mae sesiynau briffio ychwanegol yn cael eu gwneud i'r Pwyllgorau Cudd-wybodaeth a'r Farnwriaeth yn y Gyngres sy'n gysylltiedig â'r rhaglen benodol hon.

Byddwn hefyd yn nodi i bobl, ac rydym wedi sicrhau bod hyn ar gael, mewn perthynas â'r darpariaethau eraill sy'n gysylltiedig â data ffôn o dan FISA, credaf eu bod ar gael i bobl y bu nifer o sesiynau briffio - rwy'n credu 13 - gwnaethom nodi a roddwyd dros y diweddar - yn y gorffennol diweddar ar y ddarpariaeth honno o FISA - a hefyd y pwyllgor goruchwylio cudd-wybodaeth perthnasol yw'r Pwyllgor Cudd-wybodaeth. Ac rwy'n credu eich bod wedi gweld llythyr gan y Seneddwyr Feinstein a Chambliss o fis Chwefror diwethaf - neu fis Chwefror 2011 a gynigiodd ddarparu sesiynau briffio i aelodau eraill y Gyngres a oedd â chwestiynau ychwanegol am y rhaglen benodol hon a awdurdodwyd gan FISA.

Felly'r pwynt yw bod pobl wedi gofyn beth yw barn yr Arlywydd yn gyffredinol. Ac rydw i wedi bod gyda'r Llywydd ers dechrau 2007, a mynegodd bryderon am rywfaint o'r diffyg goruchwyliaeth a mesurau diogelu sy'n gysylltiedig â rhaglenni yn y gorffennol - er enghraifft, pan oedd gennych wifrau di-warant nad oedd gennych yr oruchwyliaeth lawn honno o a barnwr. Yr hyn y mae wedi'i wneud fel Arlywydd yw dweud pa raglenni sy'n angenrheidiol, pa alluoedd sy'n angenrheidiol i amddiffyn pobl America, a pha rai sydd ddim.

Felly er enghraifft, roedd y rhaglen dechneg holi well yr oeddem yn teimlo ei bod yn artaith nad oeddem yn teimlo oedd yn briodol gyda'n gwerthoedd nac yn angenrheidiol ar gyfer ein diogelwch cenedlaethol, felly daethom â'r rhaglen honno i ben. O ran rhai o'r rhaglenni eraill hyn sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar, yr egwyddor y mae'n ei dwyn yw sut ydyn ni'n sicrhau bod gwiriadau a balansau a goruchwyliaeth briodol yn rhan o bopeth rydyn ni'n ei wneud. Felly, er enghraifft, sut ydyn ni'n sicrhau bod gan bob un o dair cangen y llywodraeth lygaid ar y rhaglenni hyn?

Maent o reidrwydd yn gyfrinachol. Mae gennym gymuned wybodaeth am reswm. Mae gennym fygythiad gan derfysgaeth y mae'n rhaid i ni ei ymladd. Mae gennym elyn sy'n ceisio gweithio o amgylch ein dulliau o gasglu gwybodaeth yn fwriadol. Felly allwn ni ddim darlledu i'n gelyn terfysgol yn syml, dyma sut rydyn ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi. Dyna pam, o ystyried y ffaith ei fod yn gyfrinachol, bod angen i chi ddod â'r llysoedd i mewn ac mae angen i chi ddod â'r Gyngres i mewn.

Felly mae popeth sydd wedi'i wneud ac yr adroddwyd arno yn ystod y diwrnodau diwethaf yn cynnwys rhaglenni sydd â goruchwyliaeth gyngresol - a goruchwyliaeth gyngresol reolaidd - gan y pwyllgorau perthnasol. Hefyd, trwy ail-awdurdodi'r Ddeddf Gwladgarwr, mewn sesiynau briffio eraill - mae cyfleoedd i aelodau eraill gael eu briffio ar y rhaglenni hyn. Felly mae gan gynrychiolwyr etholedig pobl America lygaid ar y rhaglenni hyn.

O ran y llysoedd, mae'n rhaglen FISA. Felly trwy ddiffiniad mae yna farnwr sy'n gorfod cymeradwyo'r gweithgareddau hyn. Ac fel y dywedais, rhaid cael arwydd ychwanegol os bydd ymdrechion i fynd ar drywydd ymchwiliad. Ac rydym yn cynnwys gwiriadau o fewn y gangen weithredol. Felly rydyn ni wedi sefydlu, o dan ein gweinyddiaeth, adroddiadau arolygwyr cyffredinol rheoledig iawn o bopeth rydyn ni'n ei wneud.

Felly yng nghyd-destun rhaglenni sydd o reidrwydd yn gyfrinachol, rydyn ni'n sicrhau bod haenau o oruchwyliaeth gan dair cangen y llywodraeth. Ac mae hynny'n rhywbeth y mae'r Llywydd yn credu sy'n angenrheidiol i sicrhau bod eu pryderon preifatrwydd a rhyddid sifil yn cael eu hystyried, er mwyn sicrhau ein bod yn adolygu a yw'r rhaglenni hyn yn effeithiol ac yn angenrheidiol o ystyried natur y bygythiad sy'n ein hwynebu. A dyna'r egwyddor y bydd yn parhau i'w dwyn.

Ac yn y ddadl a ysgogwyd gan y datguddiadau hyn, fel y dywedodd, er nad ydym yn credu bod datgelu rhaglenni cyfrinachol er budd diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, y ddadl ehangach am breifatrwydd a rhyddid sifil, cododd ei hun ynddo ei araith yn NDU y diwrnod o'r blaen, pan aeth allan o'i ffordd i nodi hyn fel un o'r cyfaddawdau y mae'n rhaid i ni ymgodymu â nhw, o ystyried y ffaith pe byddem yn gwneud popeth sy'n angenrheidiol er ein diogelwch, byddem yn aberthu gormod o breifatrwydd a rhyddid sifil, ond pe byddem yn gwneud popeth angenrheidiol i gael amddiffyniadau preifatrwydd a rhyddid sifil 100 y cant, ni fyddem yn cymryd camau synnwyr cyffredin i amddiffyn pobl America.

Felly cawn y ddadl honno. Rydym yn croesawu diddordeb cyngresol yn y materion hyn. Rydym yn croesawu diddordeb pobl America ac wrth gwrs y cyfryngau yn y materion hyn. Ond rydyn ni'n teimlo'n hyderus ein bod ni wedi gwneud yr hyn sydd angen i ni ei wneud i sicrhau'r cydbwysedd hwn rhwng preifatrwydd a diogelwch trwy gynnwys y mecanweithiau goruchwylio trylwyr hyn.

C O ran Gogledd Corea, a wnaethant drafod y trafodaethau Chwe Phlaid sy'n ailddechrau neu am gryfhau'r sancsiynau yn erbyn Gogledd Corea? A fy ail gwestiwn yw a wnaethant drafod dychwelyd dychrynwyr Gogledd Corea? Diolch yn fawr iawn.

MR. DONILON: Ydw. O ran Gogledd Corea, bu trafodaeth am bwysigrwydd gorfodi penderfyniadau a chynyddu Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig - a pharhau â’r pwysau hwnnw ar Ogledd Corea fel bod y dewis yn glir iawn i Ogledd Corea.

Ar y sgyrsiau Chwe Phlaid, roedd yn drafodaeth am bwysigrwydd bod unrhyw sgyrsiau wrth symud ymlaen yn ddilys ac yn gredadwy, hynny yw, sgyrsiau a fyddai mewn gwirionedd yn arwain at ganlyniad synhwyrol. Ac mewn gwirionedd nid ydym wedi gweld o'r Gogledd Koreans ar y pwynt hwn y math hwnnw o ymrwymiad ar sylwedd sgyrsiau posib, rwy'n credu, ar y pwynt hwn i symud ymlaen.

A wnes i ddim - ar y -

Q defectors Gogledd Corea.

MR. DONILON: Ni thrafodwyd hynny.

MR. RHODES: Bydd y cwestiwn olaf yn mynd i Kristin.

Q Diolch.

MR. DONILON: Hei.

Q Helo, Tom. Pa mor bell ymlaen llaw wnaethoch chi sylweddoli y byddai'r Arglwyddes Gyntaf Tsieineaidd yn dod i'r uwchgynhadledd hon, ac a wnaethoch chi feddwl am gynnwys Mrs. Obama yn y digwyddiadau o gwbl?

MR. DONILON: Nid wyf yn gwybod yr union linell amser, ond fy nealltwriaeth i yw pan wnaethom drefnu'r cyfarfodydd yma, bod trafodaeth am Madam Peng yn dod a'i bod wedi'i nodi bryd hynny na fyddai amserlen Mrs. Obama yn caniatáu iddi wneud hynny dewch ar y dyddiadau hyn yma. Ac mae’r dyddiadau, wrth gwrs, yn cael eu gyrru gan nifer o ffactorau eraill - amserlen deithio’r Arlywydd Xi, amserlen deithio’r Arlywydd Obama. Ac felly deallwyd hynny ymhell cyn y cyfarfodydd.

MR. RHODES: Iawn, diolch, bawb.

MR. DONILON: Dwi ddim ond eisiau dweud diolch. Roeddent yn gwestiynau meddylgar iawn. Mae'n amlwg yn berthynas hynod bwysig ac yn foment hynod bwysig i'r berthynas hon a gwerthfawrogir y cwestiynau meddylgar mewn gwirionedd. A byddaf yn eich gweld yng Ngogledd Iwerddon ac yn yr Almaen.

Iawn, diolch, bawb. Diolch.

DIWEDD 3:21 PM PDT

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd