Cysylltu â ni

Gweriniaeth Tsiec

Gorfodi Gweriniaeth Tsiec i Ddarparu Ymgymeriad Cost Anghyfyngedig mewn USD 730 Miliwn o Achosion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn ymgais ddegawdau o hyd i osgoi ei rwymedigaethau talu, mae gwrandawiad diweddar yn Llundain wedi gorfodi’r Weriniaeth Tsiec i ddarparu ymrwymiad cost diderfyn i gwmni Lichtenstein Diag Human a’i berchennog Josef Stava.

Mae'r frwydr gyfreithiol barhaus wedi datgelu honiadau o lygredd a chamymddwyn o fewn llywodraeth Tsiec ac wedi codi amheuaeth ynghylch uniondeb ei gwasanaethau cyhoeddus.

Yn wreiddiol, gofynnodd Diag Human a Mr Stava am £4 miliwn o sicrwydd ar gyfer eu costau cyfreithiol. Fodd bynnag, yn y pen draw, nid oedd angen i'r Llys orchymyn diogelwch oherwydd bod y Weriniaeth Tsiec wedi cynnig ymrwymiad diderfyn i dalu costau Diag Human a Mr Stava (miliynau o bunnoedd o bosibl) pe bai'n colli'r achos. Gwnaed y consesiwn enfawr hwn gan y Weriniaeth Tsiec yn ystod y gwrandawiad yn y Llys Masnachol yn Llundain, ar ôl i’r Barnwr bwyso ar gyfreithiwr y Weriniaeth Tsiec i egluro pam nad oedd erioed wedi dweud y byddai’n talu costau’r achos yn Llundain pe bai’n colli’r achos. 

Dywedodd y Barnwr y dylai’r Weriniaeth Tsiec fod wedi gwneud hynny ar unwaith, ymhell cyn i’r mater ddod gerbron y Llys. Dim ond wedyn y cynigiodd y Weriniaeth Tsiec o'r diwedd roi ymrwymiad diderfyn i'r Llys, a gadarnhaodd ei chyfreithwyr wedyn drannoeth mewn datganiad tyst. 

Mae’r anghydfod hirsefydlog hwn yn dyddio’n ôl i’r 1990au cynnar pan honnir i lythyr gan Weinidog Iechyd Tsiec arwain at gwymp busnes plasma gwaed Diag Human yn y wlad. Yn 2008 llwyddodd Diag Human i sicrhau dyfarniad USD 350 miliwn gyda llog yn erbyn y wladwriaeth. Mae hynny wedi’i gydnabod yn Lwcsembwrg, gyda’r posibilrwydd o orfodi ledled yr UE o ganlyniad. Mae ymdrechion Diag Human i orfodi dyfarniad 2008 wedi’u bodloni’n gyson â rhwystrau, gan gynnwys ymgais dadleuol gan y Weriniaeth Tsiec i orfodi adolygiad o’r dyfarniad hwnnw gan dribiwnlys adolygu, sydd wedi codi pryderon difrifol iawn am lygredd gan y Weriniaeth Tsiec.

Yn ystod yr achos diweddar, clywodd y Llys dystiolaeth am y llygredd hwn. Disgrifiwyd nodyn mewn llawysgrifen gan Michael Svorc, Cyfarwyddwr Adran Gyfreithiol y Weinyddiaeth Gyllid ar y pryd, gan y Llys. Roedd nodyn Svorc yn dogfennu cyfarfod rhyfeddol yn swyddfa’r Prif Weinidog, gan nodi bod y wladwriaeth wedi cynnal aelod o’r tribiwnlys adolygu “wrth y peli,” a bod cyflafareddwr arall yn gofyn i’r wladwriaeth am “gymorthdaliadau” er mwyn sicrhau canlyniad y Tsiec. Ceisiodd Gweriniaeth, gan awgrymu'n gryf bod y Weriniaeth Tsiec wedi dylanwadu ar benderfyniad y tribiwnlys adolygu.

Bron i ddegawd ar ôl penderfyniad y tribiwnlys adolygu, dyfarnodd tribiwnlys cyflafareddu yn Llundain ym mis Mai 2022 fod y Weriniaeth Tsiec yn atebol am dorri'r safon triniaeth deg a chyfiawn o dan gytundeb buddsoddi dwyochrog Tsiec-Swistir, gan arwain at ddyfarniad o dros USD 730. miliwn yn erbyn y wladwriaeth Tsiec (gan gynnwys llog).

hysbyseb

Fel rhan o'i hymgais ddegawdau o hyd i osgoi ei rhwymedigaethau talu, ceisiodd y Weriniaeth Tsiec neilltuo'r dyfarniad USD 730 miliwn trwy ffeilio cais yn Llys Lloegr y llynedd. Mae Diag Human a Mr Stava wedi gofyn am ddiswyddo’r her yn gryno, ac mae’r gwrandawiad sylweddol ar gyfer y ceisiadau herio a diswyddo wedi’i drefnu ar gyfer Ionawr 2024.

Ers i wobr 2022 gael ei chyflwyno, mae Diag Human wedi ymatal rhag gorfodi gwobr fasnachol 2008, er ei fod yn cael ei gydnabod yn Lwcsembwrg. Hyd yn oed os bydd y Weriniaeth Tsiec yn llwyddo yn ei her o wobr 2022 yn Llundain, byddai Diag Human yn gallu adfywio ei gorfodi o wobr 2008, sydd bellach am swm hyd yn oed yn fwy na dyfarniad 2008. Felly nid oes unrhyw ddihangfa realistig i'r Weriniaeth Tsiec rhag ei ​​hymrwymiadau i ddigolledu Diag Human.

Yn y cyfamser, mae Diag Human a Mr Stava yn apelio i’r Llys Apêl yn Llundain, i geisio gorfodi’r Weriniaeth Tsiec i dalu rhywfaint neu’r cyfan o werth USD 730 miliwn y dyfarniad (neu dros GBP 570m) i’r Llys fel sicrwydd. yn ystod her y Weriniaeth Tsiec i wobr 2022. Ar 31 Gorffennaf 2023, fe wnaethant gyflwyno eu hysbysiad apêl i’r Llys Apêl yn dadlau bod y Barnwr wedi bod yn anghywir i beidio â gorchymyn y Weriniaeth Tsiec i dalu rhywfaint neu’r cyfan o swm y dyfarniad i’r Llys a’i fod wedi cymhwyso’r prawf cyfreithiol anghywir o dan y Deddf Cyflafareddu Lloegr 1996.

Yn yr apêl, mae Diag Human a Mr Stava hefyd yn tynnu sylw at dystiolaeth glir o lygredd gan y Wladwriaeth yn nodyn Svorc ac yn dadlau bod hwn yn ymosodiad sylfaenol ar uniondeb y broses gyflafareddu a rheolaeth y gyfraith. 

Mae llefarydd ar ran Diag Human yn dweud bod y cwmni’n “edrych ymlaen at y cyfle i gyflwyno i’r Llys raddau llawn y llygredd a gyflawnwyd gan y Weriniaeth Tsiec yn y frwydr hirsefydlog hon dros gyfiawnder”. 

Wrth ffeilio eu cais gyda’r Llys Apêl, mae Diag Human a Mr Stava hefyd wedi gofyn i’r Llys am wrandawiad cynnar, er mwyn i benderfyniad y Llys Apêl gael ei wneud cyn gynted â mis Medi neu fis Hydref os yw’r Llys yn cytuno.

Pan fydd Llys Apêl Lloegr yn ystyried ymddygiad y Weriniaeth Tsiec yn y gorffennol sydd wedi plagio’r achos hwn ers cymaint o flynyddoedd, efallai y bydd yn gweld ymddygiad y wladwriaeth yn ddigon egregaidd a llygredig i gyfiawnhau gorchymyn i’r Weriniaeth Tsiec dalu’r dyfarniad USD 730 miliwn i’r Llys tra’n aros am y dyfarniad. gwrandawiad a fydd yn datrys her y Weriniaeth Tsiec ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Os felly, efallai mai dyma'r flwyddyn o'r diwedd sy'n dod â diwedd i frwydr ddeng mlynedd ar hugain Diag Human a Mr Stava dros gyfiawnder.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd