Cysylltu â ni

Gweriniaeth Tsiec

Ôl troed Tsiec yn y sgandal llygredd gyda chyflenwad arfau i'r Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyfryngau Wcrain CENSOR.NET adroddiadau sy'n Fwy na blwyddyn yn ôl, derbyniodd cwmni Yuriy Zbitnev "Lviv Arsenal" gontract gwerth 1.4 biliwn, ond ni chyflwynodd yr arfau erioed. Mae newyddiadurwyr Wcreineg wedi bod yn ysgrifennu am yr achos hwn ers chwe mis, ond ni fu unrhyw gyfathrebu gan orfodi'r gyfraith ar y stori hon. Datgelodd cais gan y Cyngor Gwrth-lygredd Cyhoeddus yn y Weinyddiaeth Amddiffyn fod yr Heddlu Cenedlaethol yn ymchwilio i achos o beidio â chyflawni.

Ar yr un pryd, ar 24 Ionawr, cyhoeddodd Hromadske stori lle dywedodd un o'r bobl a oedd yn ymwneud â'r fargen yn uniongyrchol fod pennaeth y Gwaith Technegol Milwrol Gwladol ar y pryd, Liev, wedi cynnig iddo chwyddo pris bwledi sawl gwaith. Ac yr oedd y pris yn wir chwyddo. Darllenwch am fanylion newydd y cytundeb "Arsenal Lviv" yn erthygl Censor.NET.

Chwe mis yn ôl, wrth ofyn am y contract hwn, clywodd yr awdur: "Mae'n edrych fel ei fod yn llawdriniaeth arbennig gan Moscow i'n hatal rhag cael y mwyngloddiau hyn." Ar y pryd, roedd yr awdur yn amheus. Roedd hi'n meddwl mai dim ond eich ffordd chi o esbonio'ch diffyg dirnadaeth mewn cyflenwyr oedd hi. Ond po bellaf yr aethom, y mwyaf o ddadleuon oedd gan y ddamcaniaeth hon.

Gorbris a 4 miliwn ewro yn y tywyllwch

Fel y gwyddoch, ar 10 Hydref 2022, llofnododd "Lviv Arsenal" gontract gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn i gyflenwi rowndiau morter 120 mm a 82 mm.

Derbyniodd y cwmni daliad ymlaen llaw o 97 y cant yn erbyn y rhwymedigaeth i ddosbarthu'r arfau i'r Wcráin mewn dau fis. Talwyd yr arian, ei sianelu trwy sawl cwmni - yn gyntaf trwy'r cwmni Slofacia "Sevotech", yna'r cwmni Croateg "WDG Promet" - ond ni chyflwynwyd yr arfau erioed.

Ym mis Mawrth 2023, fe wnaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn Wcráin ffeilio hawliad gyda'r llys masnachol i adennill UAH 1,340,465,698 mewn rhagdaliad, yn ogystal â UAH 90,683,623.06 mewn dirwyon a UAH 96,734,638 mewn cosbau am ddosbarthu nwyddau yn hwyr o "Arsenal Lviv".

Ar 26 Medi 2023, mae'r Commercial Cadarnhaodd y llys yr hawliad.

hysbyseb

Fodd bynnag, apeliodd y cwmni i Lys Apêl Masnachol y Gogledd. Ar 24 Ionawr, enillodd y Weinyddiaeth yr apêl.

Mae adroddiadau stori am ddiffyg danfon arfau gan "Lviv Arsenal" edrych fel sgam wedi'i gynllunio o bob ochr. Mae Censor.NET wedi ei ddisgrifio sawl gwaith o'r blaen.

Yn gyntaf, ni chafodd y Weinyddiaeth drwydded i'r cynhyrchydd - Croatia. Dim ond i'r wlad tramwy, Slofacia, y cafodd ei roi.

Yn ail, cytunodd y Weinyddiaeth i brynu'r 82ain calibr am bris a oedd yn sylweddol uwch na phrisiau'r amser. Mae'r rownd hon ei gontractio ar gyfer UAH 10,200. Er mwyn cymharu, ym mis Mehefin 2022, fe ddarparodd Armor Wcreineg y safon hon ar gyfer UAH 3,700, ac ym mis Awst, fe wnaeth Ukrspetsexport ei gyflenwi ar gyfer UAH 6,100.

Mae pris y "Arsenal Lviv" nid yn unig yn uwch na'r prisiau blaenorol, ond hefyd UAH 2,100 yn ddrutach na'r prisiau ar gyfer cynhyrchion tebyg a gynigir gan "Cynnydd" ym mis Rhagfyr. Hyd yn oed yn 2023, gyda phris bwledi yn codi'n gyson, nid oedd yr 82ain rownd morter yn costio'r un faint ag yn y contract gwarthus.

Gallwch gysylltu â chi

Yn drydydd. Os cymerwch y gwahaniaeth gyda phris "Cynnydd" a'i luosi â nifer yr unedau bwledi o dan y contract, byddwch yn cael 126 miliwn mewn ymyl.

Os byddwn yn cymharu pris rownd morter 120 mm â'r pris o "Ukrspecexport" ym mis Awst 2022, roedd yn UAH 17,300 yr uned, tra bod pris "Arsenal" yn UAH 19,200.

Ac yn awr, mae un o'r cyfryngwyr yn y fargen, cynrychiolydd o fwrdd goruchwylio "Sevotech", Oleksandr Khoroshayev, wedi wrth Hromadske bod cynrychiolwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn am gael kickbacks o'r contract gyda "Lviv Arsenal".

"Rwy'n cael galwad gan "Arsenal": mae Liev eisiau i'r mwyngloddiau nid ar gyfer 240 ewro, ond ar gyfer 330, ac mae'r mwyngloddiau sydd ar gyfer 510 hefyd ar gyfer 630. Egluraf iddo: ni fyddaf yn talu'r kickbacks hyn, mae'n amhosibl Mae Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel sy'n gyfrifol am yr holl arian o'r Wcráin sy'n dod yma Am bob 20,000 ewro, byddan nhw'n fy "gwasgu" Rwy'n dweud: Dim ond 5-7% y gallaf ei roi., " Dywedodd Khoroshayev wrth y newyddiadurwr.

Mae cyn bennaeth y DVTP, a lofnododd gontract gyda "Lviv Arsenal", Oleksandr Liev, yn gwadu unrhyw gysylltiad â Khoroshayev.

"Nid wyf yn gyfarwydd â'r person hwn. Nid wyf erioed wedi clywed ei enw (cyn y ymchwiliad newyddiadurwyr). Ni chynhaliais drafodaethau llafar gyda "Arsenal", dim ond gohebiaeth oedd," meddai Liev wrth Censor.NET.

"Ni newidiodd y pris yn eu cynnig ac roedd (os cofiaf yn iawn) 485 ewro ar gyfer mwynglawdd 120 mm ynghyd ag incwm asiantaeth 3% ar gyfer "Arsenal Lviv", sef bron i 19 UAH. Ac ar gyfer mwynglawdd 82 mm (os Rwy'n cofio'n iawn), roedd bron yn UAH 10, a oedd ar y pryd yn € 260 gyda chyflwyno a ffi asiantaeth 3%. Dyma'r prisiau yn y contract llywodraeth. Ar y pryd, roedd y rhain yn brisiau hollol resymol, "ychwanegodd.

"Felly, mae'r wybodaeth yr ydych yn gofyn i mi wneud sylw arni yn anwir. Yn ogystal, hoffwn eich atgoffa mai fi a roddodd gosbau llym am dorri contract ac oedi yn y contract, a fi a roddodd ddirwyon yn y pen draw. i "Lviv Arsenal" ynghyd ag apêl i asiantaethau gorfodi'r gyfraith. A fi a gychwynnodd atafaelu arian ar eu cyfrif ar ôl i'r dyddiad dosbarthu gael ei golli, "meddai Liev.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod Khoroshayev a Liev eisiau ymddangos yn well nag ydyn nhw.

Mae gan y newyddiadurwyr Hromadske daliadau sy'n dangos bod "Lviv Arsenal" wedi talu'r cyfryngwr cyntaf, "Sevotech", yn fwy na 12 miliwn ewro, ond yna dim ond 8 miliwn a aeth i'r cwmni Croateg "WDG Promet".

Platіжki
Platіжki
Platіжki
Platіжki

Hynny yw, mae'r 4 miliwn ewro yn fwyaf tebygol yn dod i ben yn nwylo cwmnïau anhysbys. Ac ni wariwyd yr arian a gyrhaeddodd y cwmni Croateg erioed ar ffrwydron rhyfel.

Yna daeth dagrau "WDG Promet" eu bod wedi cael eu lladrata gan eu gweithredwr banc eu hunain, Kamil Babukh. Yn gyfnewid, cyhuddodd "WDG Promet" o brynu'r planhigyn gydag arian Wcrain.

Yn yr ymchwiliad diweddaraf gan Hromadske, mae Babukh yn nodi'n benodol nad oedd arian yng nghyfrifon "WDG Promet" tan yr arian a drosglwyddwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae’n honni bod perchnogion y cwmni, y teulu Zubak, wedi bod yn edrych i brynu’r ffatri powdwr gwn “Vitezit” yn Bosnia ers 2021.

Amheus? Oes.

Nid yw'r rhain i gyd yn episodau amheus.

Caliphs am awr. Bwrdd goruchwylio rhyfedd iawn o "Sevotech"

Mewn erthygl flaenorol, ysgrifennodd Censor.NET, bron ar yr un pryd â llofnodi'r contract, a Vladyslav Klishchar penodol ymunodd â bwrdd goruchwylio Sevotech.

Dyma berson sy'n rhan o entourage Andriy Hmyrin, swyddog cyllidol o gyfnod Yanukovych sy'n yn aelod o swyddfa'r Arlywydd Zelensky yn 2021.

Mae Hmyryn yn ddiffynnydd yn achos NABU ar ladrad arian cyhoeddus o Odesa Port a'r United Mining and Chemical Company. Mae'r achos hefyd yn ymwneud â chwmnïau Klishchar, EPI Group sro a Belanto, y gwerthodd UMCC ilmenite iddynt am bris isel, a gafodd ei gludo wedyn i Rwsia neu feddiannu Crimea am brisiau'r farchnad.

Fodd bynnag, llwyddodd Hmyryn i ffoi dramor cyn y cyhoeddiad o amheuon, ac ni chafodd Klishchar ei gyhuddo.

Mewn sylwebaeth i Hromadske, sicrhaodd y dyn busnes nad oedd erioed wedi cael unrhyw beth i'w wneud ag arian y Weinyddiaeth Amddiffyn. Fodd bynnag, mae ei ddyfodiad i "Sevotech" a'i ymadawiad yn rhyfedd yn cyd-fynd ag arwyddo contract gyda "Lviv Arsenal" a dechrau sylw enfawr yn y cyfryngau yn 2023.

Кліщар

Mae Klishchar wedi bod yn byw yn y Weriniaeth Tsiec ers amser maith. Mae ganddo sawl cwmni yno, pob un yn fwy diddorol na'r olaf. Yn eu plith mae rhai GRUPP RHYNGWLADOL LEO, lle mae atwrnai Belanto Oleksandr Bezzubets ac Oleksandr Belyaev yn bartneriaid.

Ydy, mae hyn yr un peth Oleksandr Belyaev, sy'n frawd-yng-nghyfraith i gyn bennaeth SSU Ivan Bakanov a chyn bartner busnes Volodymyr Zelenskyi ei hun. A mwy na chymeriad diddorol ac atgas.

Cwmni arall yw ILS BUDDSODDI GRWP sro Klishchar Mae gan bartneriaid yno - Belyaev ac Alexander Melnychuk.

Dywed Klishchar nad oedd ganddo ddim i'w wneud â'r cyflenwad o arfau i'r Wcráin. Mae hyn yn wir. Ni ddarparodd neb yr arfau. Yn union fel y darparodd "Sevotech" 2,500 o festiau gwrth-bwledi a helmedau yn unig yn lle 17,000. Llofnodwyd y contract ym mis Ebrill 2022, ac roedd y danfoniad i fod i ddigwydd ym mis Gorffennaf 2022. Ond ni ddanfonwyd 14,500 o festiau atal bwled a helmedau erioed. Symudodd "Sevotech" y bai i'w gyflenwr MTC Slofacia.

Felly, mae'n ymddangos ei bod yn werth edrych yn agosach ar "Sevotech" a phwy sy'n rhan o'r cwmni hwn.

"Mae ein cwmni Sevotech spol. sro wedi bod yn gweithredu yn y farchnad arfau Ewropeaidd a byd-eang am y 27 mlynedd diwethaf. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi gweithredu nifer o brosiectau a chontractau arfau llwyddiannus mewn sawl rhan o'r byd. Rydym yn gwerthfawrogi ein henw da ac enw da ein partneriaid Ewropeaidd," meddai Jan Hodermarski, Prif Swyddog Gweithredol y cwmni, mewn datganiad ar ôl i'r erthygl gyntaf am y twyll gan Roman Romaniuk gael ei chyhoeddi gan UP.

Ystyr geiriau: Naglyadova radа

Iawn, gadewch i ni edrych ar bwy sydd ar fwrdd goruchwylio'r cwmni. Yr aelodau presennol yw Ladislav Hodermarski, Zuzana Maitanova, Magdalena Dobiasova, a chyn ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol “Progress”, Oleksandr Khoroshayev, a adawodd y cwmni Wcreineg ar daith fusnes yn 2022 ac a arhosodd dramor.

Хорошаєв

Fodd bynnag, mae'r rhestr hon yn cynnwys grŵp hyd yn oed yn fwy o bobl a ymunodd am ryw reswm â bwrdd goruchwylio'r cwmni am flwyddyn neu hyd yn oed am ychydig fisoedd. Er enghraifft, ymunodd y Klishchar uchod â bwrdd goruchwylio "Sevotech's" am flwyddyn yn unig.

Yn yr un modd, aelodau'r Bwrdd Goruchwylio oedd: Martin Haring (o 11.04.2022 i 08.12.2022), Jan Kuchera (11.04.2022 i 08.12.2022) a Katharina Haring (o 11.04.2022 i 08.12.2022).

Mae'n debyg y dylai fod yn syndod bod y tri unigolyn wedi bod ar y Bwrdd Goruchwylio am yr un cyfnod o amser.

Ond mae yna bethau rhyfedd a hyd yn oed gwarthus eraill.

Mae Martin Haring, Katharina Haring a Jan Kuchera hefyd yn ymwneud â chwmni arall yn yr un lein-yp. Y tro hwn yn y Weriniaeth Tsiec. EDRCh hoff Nadační ydyw.

Сема зв'язків EDRCH

Sefydlwyd y cwmni ar 28 Mawrth 2022 fel sefydliad elusennol.

Mewn gwirionedd, mae'n barhad o brosiect arall gan Katharina Haring, y Siambr Parodrwydd Amddiffyn Ewropeaidd, zs On ei wefan, mae'r cwmni'n cyhoeddi ei nod i hyrwyddo aelodaeth Wcráin yn NATO a'r UE.

сайт EDRCH

Arweinyddiaeth merched gydag acen Moscow

Ymhlith ei dasgau, mae EDRCh yn datgan y canlynol: "Sicrhau cyflenwadau annibynnol o offer milwrol ar gyfer yr Wcrain. Adeiladu rhwydwaith o gwmnïau dibynadwy a thryloyw yng ngwledydd NATO a fydd yn cyflawni eu rhwymedigaethau i bartneriaid Wcreineg ym maes cyflenwadau milwrol yn ddibynadwy ac felly'n sicrhau'r sefydlogrwydd cyflenwadau milwrol ar gyfer anghenion Wcráin ei hun ac ar gyfer cyflawni rhwymedigaethau cwmnïau Wcreineg i bartneriaid mewn trydydd marchnadoedd."

сайт EDRCH

Ydw, nid ydych chi wedi drysu. Mae hyn wedi'i ysgrifennu ar wefan y cwmni yr oedd ei gynrychiolydd ar fwrdd goruchwylio "Sevotech", a fethodd â chyflenwi Wcráin â 14,500 o helmedau a festiau atal bwled. Yn ogystal â 100,000 o fwyngloddiau. Yn wir, "rhwydwaith o gwmnïau dibynadwy a thryloyw yng ngwledydd NATO".

Mae'n anodd nodi Martin Haring a Jan Kuchera ymhellach. Ond mae'r hyn sydd wedi'i ddarganfod am Katharina Haring yn ddigon i greu sgandal.

Mae hwn yn achos prin lle mae gan arwres yr erthygl bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol gweithredol. Ac mae hynny oherwydd mewn gwirionedd, nid cyflenwadau arfau yw prif fusnes Haring. Mae'n ddarlithoedd ar arweinyddiaeth menywod.

Caterina Garing

Dyna pam mae bron y cyfan o dudalen Haring wedi'i neilltuo i straeon am ei myfyrwyr sydd wedi dod yn llwyddiannus. Neu areithiau mewn digwyddiadau perthnasol. Cafodd ei chynnwys hyd yn oed yn rhestr Forbes Tsiec o 150 o ferched llwyddiannus. Roedd hi'n safle 65. Gyda chwmni a wnaeth... arddangosfeydd.

Catarina Garing

Os byddwch yn agor cofrestr cwmni cyntaf Haring, byddwch yn darganfod bod ei bartner busnes yn Rwsia.

Caterina Garing

Ac ar 22 Rhagfyr 2022, cymerodd Haring, y mae ei wefan yn datgan cyflenwad annibynnol a phriodol o arfau i'r Wcráin, ran mewn cyfarfod ar-lein o Gymdeithas Entrepreneuriaid Merched y Byd FCEM (Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales) ym Moscow.

Yn ôl "Undeb Merched Rwsia", trefnodd a chymedrolodd Ekaterina Garing y cyfarfod fel is-lywydd y Gymdeithas.

Cynhaliwyd cyfarfod tebyg ar 21 Rhagfyr 2023.

Зустрич зузу женщин Rwsia

Yn ogystal â Haring, mynychwyd y ddau gyfarfod gan Galyna Roketska, cynghorydd i bennaeth Undeb Merched Rwsia. Ac nid yn unig y mae'n bwysig bod yr "Undeb" hwn yn cefnogi Putin yn gyson. Mae hefyd yn bwysig ei fod yn trefnu cyrsiau busnes ar gyfer menywod sydd wedi'u dadleoli o Donbas, a ddinistriwyd gan ymddygiad ymosodol Rwsiaidd.

Союз женщин Rосії

Mae Roketska ei hun hefyd yn lliwgar iawn. Nid yn unig oherwydd bod ei swyddog cadw tŷ wedi dwyn 13 miliwn o rubles ganddi. Mae hi'n wraig i gyn-lywodraethwr rhanbarth Tyumen, Leonid Roketskyi. Ei wyres yn gweithio yng ngweinyddiaeth yr Arlywydd Putin. Mae gan Roketska gysylltiadau eang iawn, o wleidyddol i droseddol.

Ystyr geiriau: Galina Rokeцька
Онучка yn АП Путина

A gyda'r person hwn y mae Haring yn cydweithredu ac yn rhannu rhai gwerthoedd cyffredin, gan ei bod yn aelod o fwrdd goruchwylio "Sevotech", a fethodd â chyflenwi Wcráin â 100,000 o fwyngloddiau. Ond y mae ei gwmni arall yn datgan "cyflenwad dibynadwy o arfau" ar gyfer yr Wcrain.

Nid yw hwn yn achos ynysig. Mae Haring wedi bod i Rwsia lawer gwaith, ac mae ganddi lun o'r un "Undeb Merched Rwsia" o 16 Chwefror 2022. Wedi'r cyfan, astudiodd Haring hyd yn oed ym Moscow.

Feysbuk Caterina Garing

Yr eisin ar y gacen yw bod yr awdur, yn dilyn ymchwiliadau blaenorol i dîm Klishchar, wedi derbyn llun cerdyn busnes o'r dirgel Oleksandr Melnychuk. Fel mae'n digwydd, mae hefyd yn aelod o gwmni Haring EDRCh. Yr un sydd i fod i fod yn "gyflenwr annibynnol" o arfau i Wcráin.

 ffynhonnell: https://censor.net/en/r3469937

Tetyana Nikolaenko, Censor.net

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd