Cysylltu â ni

Malta

Yn galw ar yr UE i ymchwilio i daliadau Rwsiaidd i ddeintydd o Falta 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae lefel y llygredd y gwnaeth swyddogion Rwsiaidd ac oligarchs heintio gwledydd unigol yr UE yn syfrdanol. Rhaid i'r UE gynnal archwiliad cynhwysfawr o gynlluniau "pasbort-am-arian" Malteg, yn ysgrifennu newyddiadurwr Wcreineg enwog Tetiana Nikolayenko o Censor.Net.

Mae hi'n tanlinellu yn ei herthygl https://censor.net/en "Bod lefel y llygredd y mae swyddogion Rwsia a oligarchs heintio gwledydd unigol yr UE yn syfrdanol. Mae prynu pasbortau UE yn un enghraifft o'r fath. Cynlluniau o'r fath ffynnu mewn llawer o wledydd - Sbaen, Portiwgal, Gwlad Groeg, ond hyd yn oed Cyprus a Bwlgaria wedi'u gadael y "pasbort am arian" cynlluniau.

Malta yw'r unig wlad o hyd sy'n parhau i ddarparu llwybr sinigaidd i "basbort aur yr UE". Ar gyfer oligarchiaid Rwsiaidd, daeth Malta yn ddrws cefn go iawn i'r UE. Apeliodd sefydliadau cyhoeddus i awdurdodau Malta a’r UE gyda chais i “roi’r gorau i werthu pasbortau i Rwsiaid”, a chytunodd Malta i hynny, ond mae’r UE bellach wedi mynd â Malta i’r llys i atal y cynllun gwneud elw.

Ond mae'n debyg, roedd digon o bobl yn y wlad hon â diddordeb mewn Rhaglen Buddsoddwyr Unigol Malta (IIP) yn parhau i fod yn agored i Rwsiaid, yn ysgrifennu newyddiadurwr Wcrain. Cafodd y rhaglen ei rhedeg gan Jonathan Cardona, ffrind agos a chydymaith i Chris Fearne, Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidog Iechyd Malta. Bu Fearne yn gweithio i'r Gweinidog Ynni ac Iechyd Konrad Mizzi, y gwnaeth yr Unol Daleithiau ei wahardd yn gyhoeddus rhag mynd i mewn am ei "ymwneud â llygredd sylweddol". Cafodd ei noddi gan Brif Weinidog Malta Joseph Muscat , a gafodd ei enwi'n "Berson y Flwyddyn" yn 2019 gan y Prosiect Adrodd am Droseddau Cyfundrefnol a Llygredd (OCCRP) oherwydd y cynnydd mewn trosedd a llygredd ym Malta. Ond ni wnaeth hyd yn oed ymddiswyddiad y prif weinidog atgas niweidio Fearne, a arhosodd yn y swydd uwch a dylanwadol hon o dan y prif weinidog presennol Robert Abela.

Ni phetrusodd Fearne ddefnyddio'r gwasanaeth cyhoeddus er ei fuddiannau ei hun. Beirniadodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol Malta ef am ddyfarnu contract € 163,000 y flwyddyn i'w bennaeth staff (ac, yn ôl y wasg leol, meistres) Carmen Ciantar, gan wneud ei swyddog â'r cyflog uchaf ym Malta. Penodwyd merch Ciantar, Celine, a raddiodd o'r sefydliad deintyddol, i uwch swyddi llywodraeth o ddesg y myfyrwyr er gwaethaf ei diffyg profiad. Ond yr hyn sy'n fwy diddorol yw nid mân lygredd y swyddog hwn, ond y cwestiwn o sut y sicrhaodd rhai oligarchiaid Rwsiaidd a oedd yn agored yn wleidyddol ac yr oedd angen iddynt gyrraedd Ewrop basbortau Malta. Un o'r oligarchs hyn oedd Leonid Levitin. Tra bod Cardona yn gyfrifol am y rhaglen hon, derbyniodd aelodau o deulu dylanwadol Levitin Dinasyddiaeth Malta.

Yn galw ar yr UE i ymchwilio i daliadau Rwsiaidd i ddeintydd Malta 01

Mae Leonid Levitin yn frawd i Igor Levitin, cyn-weinidog trafnidiaeth Ffederasiwn Rwsia, ac yn awr yn gynorthwyydd Putin ar faterion trafnidiaeth a seilwaith yng ngweinyddiaeth arlywydd Rwsia. Yn y wasg Rwsiaidd a rhyngwladol, mae cannoedd o adroddiadau nid yn unig am ei deyrngarwch i gyfundrefn Putin, ond hefyd am gyfeillgarwch personol agos Igor Levitin â Vladimir Putin. Mae Levitin nid yn unig yn cymryd rhan yn y gwaith o drefnu a gweithredu ymosodedd Rwsiaidd yn erbyn yr Wcrain, ond mae hefyd yn gyfrifol am ran bwysig iawn ohono - cysylltiadau ag Iran, gan sefydlu ffordd i osgoi sancsiynau rhyngwladol trwy gyflenwi dronau a thaflegrau Iranaidd y mae'r Mae deiliaid Rwsia yn lladd Ukrainians bob dydd. Adroddodd y wasg Brydeinig yn ddiweddar ar ymweliadau Levitin ag Iran, lle trefnodd i gyflenwi Hofrenyddion Rwsia i dalu'r Shaheds.

Yn galw ar yr UE i ymchwilio i daliadau Rwsiaidd i ddeintydd Malta 02

Mae dinasyddiaeth Malta Levitin bellach yn destun craffu agosach ar ôl i drosglwyddiad banc a ddatgelwyd honni bod Viacheslav Rezchikov penodol - dyn busnes o Awstria y gwyddys ei fod yn drwsiwr ac yn bartner busnes i'r teulu Levitin – honni iddo drosglwyddo € 3.2 miliwn i ferch Carmen Ciantar, Celine, ym mis Tachwedd 2019. Ar adeg y trosglwyddiad, roedd Celine newydd raddio o'r ysgol ddeintyddol ac yn aros am apwyntiad i swydd llywodraeth, a oedd yn ddiweddarach a roddwyd iddi gan Fearne. Nid oes modd dychmygu o dan unrhyw amgylchiadau y byddai hi, fel myfyriwr, yn rhoi benthyciad miliynau o ewro, yr oedd Rezchikov i fod yn dychwelyd ati gyda'r taliad hwn. Ar ben hynny, fel y nodir yn y taliad, dim ond rhan o'r "ddyled" y bu'n rhaid i Rezchikov ei dychwelyd at y myfyriwr Malta, a oedd yn ferch i bennaeth staff dirprwy-brif weinidog Malta, yw 3.2 miliwn ewro. Ni wyddys beth oedd union gyfanswm y "rhwymedigaethau dyled". Ni adroddodd y myfyriwr o Falta, na'r oligarch Rwsiaidd, na'r gosodwr Rwsiaidd yn Fienna am y benthyciad hwn.

hysbyseb

Fodd bynnag, ddiwrnod ar ôl derbyn y taliad ym mis Tachwedd 2019, postiodd Celine Ciantar y post Instagram dathliadol hwn gyda llun ohoni ei hun gyda'i mam a'r geiriau: "Trodd 2019 yn flwyddyn eithaf da...":

Yn galw ar yr UE i ymchwilio i daliadau Rwsiaidd i ddeintydd Malta 03

Ac mae'n anodd anghytuno â hi. Yn 2019 mae'r Prosiect Adrodd Llygredd Troseddau ac Organized  hefyd i'r casgliad bod cyflawniad Malta mewn llygredd yn gymaint o drawiadol fel bod prif weinidog y wlad yn "dyfarnu" gwobr llygredd blynyddol. Fel y soniodd OCCRP yn ei adroddiad mae’r wlad yn “genedl fach sy’n cael ei dal yn wystl gan fuddiannau troseddol mawr”, ynys lle mae “trosedd a llygredd yn ffynnu heb gael eu cosbi”, a newyddiadurwr lleol, Daphne Caruana Galizia, a ymchwiliodd i werthu pasbortau Malta i Oligarchs Rwsia, ei ladd yn syml.

Tra bod y trosglwyddiad ei hun wedi digwydd yn 2019, gallai ei oblygiadau barhau i ddod i'r amlwg heddiw. P'un a yw'r arian yn dal i gael ei wario ai peidio, mae Kompromat ar gysylltiad agos â dirprwy brif weinidog gwladwriaeth yr UE gan y Kremlin yn rhoi lifer dylanwad defnyddiol i'r Rwsiaid, yn cloi Tetiana Nikolayenko yn ei herthygl. Ffynhonnell: https://censor.net/en/n3422676

Hawl i ateb

O ganlyniad i gyhoeddi'r erthygl hon, cysylltodd cwmni cyfreithiol o Falta sy'n cynrychioli'r teulu Levetin â'r wefan hon a gofyn am hawl i ymateb i'r honiadau a wnaed gan y newyddiadurwr o Wcrain Tetiana Nikolayenko o Censor.Net ac i wrthbrofi ac amddiffyn eu cleient yn erbyn yr honiadau a wnaed.

Rydym yn ailargraffu eu dau e-bost i'r gohebydd yn llawn:

E-bost 1.

I'r Golygydd,

Rydym yn ysgrifennu ar gais ein cleient, Dr Celine Camilleri Ciantar, mewn cyfeiriad uniongyrchol at erthygl a gyhoeddwyd ar y wefan www.eureporter.co dyddiedig y 6th Mehefin 2023 gyda'r teitl “Yn galw ar yr UE i ymchwilio i daliadau Rwsiaidd i ddeintydd o Falta” (yr “Erthygl”) - https://www.eureporter.co/world/malta/2023/06/06/calls-for-eu-to-investigate-russian-payments-to-maltese-dentist/.

Mae'r llythyr cyfreithiol hwn yn cael ei anfon fel hawl i ateb yr erthygl ddifenwol uchod a'r honiadau di-sail a wnaed yn ei gynnwys. Rydych yn honni ar gam ac yn faleisus fod ein cleient, Dr Camilleri Ciantar, wedi derbyn arian gan drydydd parti sy'n honni ei fod yn rhyw fath o ad-daliad am fenthyciad blaenorol gan ein cleient i'r trydydd parti dywededig. Yn waeth, rydych yn haeru bod y weithred honedig hon wedi'i bwriadu fel rhan o gynllun gan ein cleient i gyflawni llygredd.

Yn gyntaf, mae fy nghleient yn gwadu cynnwys yr erthygl berthnasol yn bendant ac yn llawn. Nid yw'n ddim byd ond delwedd dychymyg trydydd parti sy'n ymosod yn faleisus ar uniondeb ac enw da ein cleient.

Yn ail, ac er mwyn eglurder, mae ein cleient unwaith eto yn gwrthbrofi’n gryf yr honiadau a wneir yn ei chylch ac yn honni nad yw erioed wedi talu na darparu unrhyw fath o fenthyciad i unrhyw drydydd parti ac, ar ben hynny, nad oedd erioed wedi derbyn unrhyw arian. fel y mae eich erthygl yn ei honni.  

Ar ben hynny, nid oes gan ein cleient unrhyw gysylltiadau o gwbl ac nid yw hyd yn oed yn gwybod, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, Mr Viacheslaz Rezchikov, yr honnir iddo wneud trosglwyddiad o'r fath i'n cleient, fel yr ydych yn honni.

Mae ein cleient yn ailadrodd bod yr erthygl hon a'r honiadau sydd ynddi hollol ddi-sail, di-sail ac yn ddyfeisiadau pur wedi'i fwriadu'n unig i niweidio a niweidio enw da a statws proffesiynol ein cleient. Mae'r erthygl hon a'r gyfres o gelwyddau a dyfaliadau sy'n cael eu gwthio ymlaen yn faleisus gan drydydd partïon yn erbyn ein cleient a'i mam, Ms Carmen Ciantar, yn wneuthuriad cyflawn a fwriadwyd yn syml i achosi niwed i fywydau preifat a phroffesiynol ein cleientiaid.

Mae gennym bob rheswm i gredu nad yw'r hyn yr ydych yn ei honni mewn perthynas â Dr Celine Camilleri Ciantar a Ms Carmen Ciantar, yn ddim byd mwy na dim byd yn eu barn hwy.

Cymaint am eich arweiniad gwell. 

Yn gynnes, 

.....................

E-bost 2.

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymateb ac am dynnu'r stori i lawr tra'n aros am eich ymchwiliadau pellach.

O ran yr honiadau dan sylw, mae ein cleient wedi mynd ar unwaith at Gomisiynydd yr Heddlu ac at ynad i ymchwilio iddi. Gwnaeth y camau hyn yn gyhoeddus hefyd:

https://timesofmalta.com/articles/view/carmen-ciantar-second-letter-police-seeking-urgent-investigation.1036187

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/123323/carmen_ciantar_not_yet_called_in_for_questioning_as_she_files_second_request_for_police_investigation

Yn amlwg, pe bai gan ein cleient unrhyw beth i'w guddio, ni fyddai hi wedi cymryd y camau hyn. Mae'n werth nodi bod Ms Ciantar wedi atal ei hun o'i swydd fel Prif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Gwasanaethau Meddygol i amddiffyn ei hun yn dawel heb dâl i amddiffyn ei huniondeb a Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog a'r llywodraeth.

Mae'r honiadau a'r 'dogfennau' cysylltiedig yn ffug ac yn ffug o'r dechrau i'r diwedd. Yn syml, nid oes unrhyw wirionedd ynddynt. Nid yw ailadrodd neu atgynhyrchu celwydd yn ei droi'n wirionedd.

Nid oes gan gelwyddogion troseddol sy'n cuddio'n anhysbys a gwefannau hynod amheus yr hawl i ateb. Maent yn perthyn i lys barn a gyhuddir o ddigalondid ac, yn yr achos hwn, yn waeth o lawer.

Nid ein lle ni yw ymyrryd yn eich swydd fel newyddiadurwr. Ein un ni yw cynrychioli, cynghori a gweithredu er lles gorau ein cleient i amddiffyn ei hun a'i gonestrwydd yn wyneb ffrâm glir a phawb sy'n cydweithio ynddo

Un pwynt olaf. Byddwch yn gwerthfawrogi na allwn sgwrio'r rhyngrwyd am bob achos lle mae'r celwyddau hyn yn cael eu lledaenu. Rydym yn gobeithio y byddwch, allan o egwyddor, yn gwrthod parhau i'w hatgynhyrchu pan fydd yr holl dystiolaeth yn dangos eu bod yn ffug.

Regards,

.................

Ymateb Gohebydd yr UE:

Mae'r allfa Wcreineg a'r newyddiadurwr yn ag enw da iawn ac mae'r erthygl yn dal yn fyw yn yr Wcrain.... https://censor.net/en/news/3422676/calls_for_eu_to_investigate_russian_payments_to_maltese_dentist

Yr erthygl wreiddiol yn Sensor.Net yn seiliedig ar dystiolaeth, hy cofnod taliad Cyflym ac, felly, mae'n fwy na honiadau syml...mae'n seiliedig ar ffeithiol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd