Cysylltu â ni

iwerddon

Simon Coveney: Gweinidog tramor Iwerddon i wynebu pleidlais hyder

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney (Yn y llun) yw wynebu pleidlais hyder yn ddiweddarach pan fydd y Dáil (senedd Iwerddon) yn dychwelyd o'i thoriad haf, yn ysgrifennu'r BBC.

Mae Coveney wedi cael ei feirniadu am ei ymdriniaeth o benodi cyn-weinidog y llywodraeth, Katherine Zappone, fel llysgennad arbennig y Cenhedloedd Unedig.

Mae wedi gwadu iddo lobïo i’w phenodi ond ymddiheurodd am beidio â rhoi gwybod i’r cabinet cyn cyfarfod ym mis Gorffennaf.

hysbyseb

Mae hi wedi gwrthod y swydd ers hynny.

Mae Sinn Féin wedi cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn Mr Coveney, ond mae’r llywodraeth i roi cynnig cownter, hyder i lawr a fydd yn cael ei drafod gan TDs (aelodau seneddol) a phleidleisio arno yn nes ymlaen.

Disgrifiodd y Taoiseach Micheál Martin, o Fianna Fáil, fel “amryfusedd” nad oedd Coveney wedi hysbysu ei gydweithwyr yn y llywodraeth am y penodiad cyn cyfarfod y cabinet, symudiad yr adroddwyd ei fod wedi achosi rhaniadau.

hysbyseb

Mae plaid Coveney, Fine Gael, yn rhan o glymblaid gyda Fianna Fáil a'r Blaid Werdd.

Katherine Zappone
Roedd Katherine Zappone yn gydweithiwr gweinidogol i Simon Coveney a Leo Varadkar

Daeth i’r amlwg yn ddiweddarach nad oedd arweinydd plaid Coveney, Leo Varadkar, wedi bod yn ymwybodol o benodi “Llysgennad Arbennig i’r Cenhedloedd Unedig dros Ryddid Barn a Mynegiant” tan wythnos cyn y cabinet, pan anfonodd Zappone neges destun ato.

Mewn negeseuon a ryddhawyd gan Varadkar ym mis Medi, dangosodd iddo ofyn i Coveney wedi hynny am y rôl cyn cyfarfod y cabinet ym mis Gorffennaf.

Atebodd Zappone fod ei chontract i gael ei gwblhau cyn bo hir.

Ar 4 Awst, cyhoeddodd Zappone na fyddai’n ymgymryd â swydd arbennig y llysgennad gan ei bod yn credu “mae’n amlwg bod beirniadaeth o’r broses benodi wedi effeithio ar gyfreithlondeb y rôl ei hun”.

Mae Arlywydd Sinn Féin Mary Lou McDonald wedi galw am ddiswyddo Coveney a chodi’r gobaith o gael pleidlais o ddiffyg hyder.

Fe wnaeth hi frandio nad oedd ei weithredoedd "o'r safon a ddisgwylir gan weinidog".

Mae’r Blaid Lafur wedi nodi nad oes ganddi hyder yn y llywodraeth, ond dywedodd yr arweinydd Alan Kelly fod yna “faterion mwy” na’r ffrae.

Ddydd Mawrth (14 Medi), dywedodd Coveney wrth gynhadledd plaid ei fod yn “teimlo cywilydd” bod yr apwyntiad wedi arwain at “fiasco”.

"Nid yw wedi bod fy mis gorau mewn gwleidyddiaeth," meddai.

iwerddon

Llywodraeth Iwerddon sy'n nodi'r cynllun buddsoddi mwyaf erioed

cyhoeddwyd

on

Mae llywodraeth Iwerddon wedi cyhoeddi’r cynllun datblygu cenedlaethol mwyaf yn hanes y wladwriaeth wrth iddi ddadorchuddio cynigion gwariant ar gyfer y degawd nesaf, yn ysgrifennu'r BBC.

Mae'r cynllun yn rhagweld cyfanswm buddsoddiad o € 165 biliwn (£ 141 miliwn) rhwng nawr a 2030 ar amrywiol brosiectau cyfalaf fel seilwaith tai a thrafnidiaeth.

Nododd y Taoiseach (Prif Weinidog Gwyddelig) Micheál Martin ei fod yn "ddigynsail o ran graddfa".

hysbyseb

Dywedodd y bydd y cynllun yn "gyrru cam nesaf ein hadferiad ôl-bandemig ac yn creu miloedd o swyddi".

Bydd y buddsoddiad yn cynnwys arian ychwanegol ar gyfer prosiectau trawsffiniol, gyda chyllid cyfalaf ar gyfer menter Ynys a Rennir y llywodraeth "o leiaf yn cael ei ddyblu" i € 1bn (£ 853m) tan 2030.

Dywedodd Mr Martin fod y gwariant arfaethedig o € 3.5bn ar seilwaith gogledd-de yn "gynnydd sylweddol" mewn buddsoddiad ar brosiectau seilwaith.

hysbyseb

Disgrifiodd y buddsoddiad fel "dull pragmatig ar ein hochr ni".

Mae'r prosiectau hynny'n cynnwys llywodraeth Iwerddon yn ariannu'r Bont Ddŵr Cul rhwng siroedd Louth a Down, Camlas Ulster a ffordd yr A5 yn ogystal â mwy o arian i'w wario ar lwybrau glas, addysg uwch, bioamrywiaeth a pharciau diwydiannol.

Fodd bynnag, mae'r gwrthbleidiau wedi cwestiynu costau ac amserlenni'r llywodraeth, gyda'r Blaid Lafur yn gwrthod y cynllun fel "gwaith ffuglen".

Gan amlinellu blaenoriaethau buddsoddi'r llywodraeth glymblaid, dywedodd y taoiseach y byddent yn "ymateb i'r argyfwng tai ac yn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd" ar yr un pryd â diwygio gwasanaethau cyhoeddus.

Cyhoeddodd darged i adeiladu 300,000 o gartrefi newydd erbyn diwedd 2030, a fyddai’n cynnwys 90,000 o gartrefi cymdeithasol, 36,000 o dai prynu fforddiadwy a 18,000 o dai rhent cost.

Dywedodd hefyd y byddai diwygiad cyflym o'r system gynllunio i fynd i'r afael â'r "oedi cynllunio a chyfreithiol sy'n arwain at brosiectau seilwaith a thai bedevil yn Iwerddon".

Bydd y buddsoddiad yn cynnwys arian ychwanegol ar gyfer prosiectau trawsffiniol, gyda chyllid cyfalaf ar gyfer menter Ynys a Rennir y llywodraeth "o leiaf yn cael ei ddyblu" i € 1bn (£ 853m) tan 2030.

Gwrthdystiwr tai
Mae'r cynllun newydd yn cynnwys targed i adeiladu 300,000 o gartrefi newydd erbyn diwedd 2030

Cyflwynwyd y cynigion buddsoddi fel y "Cynllun Datblygu Cenedlaethol" diwygiedig - fersiwn wedi'i diweddaru o raglen gwariant cyfalaf a amlinellwyd gyntaf yn 2018.

Mae'r fersiwn ddiwygiedig yn fwy costus ac uchelgeisiol, gan ei fod yn cynnwys bron i € 50bn (£ 42m) o wariant ychwanegol a ragwelwyd dair blynedd yn ôl.

Mae'r cynllun newydd yn cynnwys pecyn buddsoddi € 35bn (£ 30m) ar gyfer system drafnidiaeth Iwerddon, gan gynnwys cynigion ar gyfer systemau rheilffyrdd ysgafn newydd a 1,000 km o seilwaith cerdded a beicio newydd a gwell.

Dywedodd arweinydd y Blaid Werdd, Eamon Ryan, sy'n weinidog yr amgylchedd ac yn weinidog trafnidiaeth, y byddai'n creu "Iwerddon lanach, wyrddach, gysylltiedig".

"Mae'n golygu ein bod ni'n buddsoddi dwywaith cymaint mewn trafnidiaeth gyhoeddus newydd ar gyfer pob ewro," ychwanegodd Mr Ryan.

Fodd bynnag, galwodd llefarydd y Blaid Lafur ar gyllid a gwariant cyhoeddus, Ged Nash, y Cynllun Datblygu Cenedlaethol diwygiedig yn “waith ffuglen”.

"Mae'r cynllun sgleiniog wedi'i ddiweddaru yn ailgynhesiad drud o fersiwn 2018," meddai.

"Sut allwn ni gymryd cynllun i ddatblygu cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus fel Metro Link ac estyniad Dart i drefi fel Drogheda o ddifrif os na chyhoeddir unrhyw gostiadau na llinellau amser cadarn?" Gofynnodd Mr Nash.

"Pe bai gan y llywodraeth yr hyder y byddai'r nifer helaeth o brosiectau a grybwyllir yn y cynllun yn cael eu cyflawni, yna dylent gyhoeddi costiadau clir a'r dyddiadau cyflawni dangosol."

Dywedodd llefarydd tai Sinn Féin, Eoin Ó Broin, fod y cynllun yn “newyddion siomedig iawn ar gyfer tai”.

Honnodd y bydd y gwariant ychwanegol gwirioneddol ar dai cymdeithasol a fforddiadwy yn 2022 "yn fach iawn".

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesur cymorth Gwyddelig € 10 miliwn ar gyfer y sector pysgodfeydd yng nghyd-destun Brexit

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Gwyddelig gwerth € 10 miliwn i gefnogi'r sector pysgodfeydd yr effeithir arnynt gan dynnu'r DU o'r UE, a'r gostyngiadau cyfran cwota o ganlyniad a ragwelir yn narpariaethau'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad. (TCA) rhwng yr UE a'r DU. Bydd y gefnogaeth ar gael i gwmnïau sy'n ymrwymo i roi'r gorau i'w gweithgareddau pysgota dros dro am fis.

Nod y cynllun yw arbed rhan o gwota pysgota llai Iwerddon ar gyfer llongau eraill, tra bod y buddiolwyr yn atal eu gweithgareddau dros dro. Rhoddir yr iawndal fel grant na ellir ei ad-dalu, wedi'i gyfrifo ar sail enillion gros ar gyfartaledd ar gyfer maint y fflyd, ac eithrio cost tanwydd a bwyd i griw'r llong. Bydd gan bob cwmni cymwys hawl i gael y gefnogaeth am hyd at fis yn y cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr 2021. Asesodd y Comisiwn y mesurau o dan Erthygl 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd ( TFEU), sy'n caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi datblygiad rhai gweithgareddau neu ranbarthau economaidd, o dan rai amodau. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn gwella cynaliadwyedd y sector pysgodfeydd a'i allu i addasu i gyfleoedd pysgota a marchnad newydd sy'n deillio o'r newydd. perthynas â'r DU.

Felly, mae'r mesur yn hwyluso datblygiad y sector hwn ac yn cyfrannu at amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i sicrhau bod gweithgareddau pysgota a dyframaethu yn amgylcheddol gynaliadwy yn y tymor hir. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn ffurf briodol o gefnogaeth er mwyn hwyluso trosglwyddiad trefnus yn sector pysgodfeydd yr UE ar ôl i'r DU dynnu'n ôl o'r UE. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Nid yw penderfyniad heddiw (3 Medi) yn rhagfarnu a fydd y mesur cymorth yn y pen draw yn gymwys i gael cyllid 'BAR' Cronfa Addasu Brexit, a fydd yn cael ei asesu unwaith y bydd Rheoliad BAR wedi dod i rym. Fodd bynnag, mae eisoes yn rhoi sicrwydd cyfreithiol i Iwerddon bod y Comisiwn o'r farn bod y mesur cymorth yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, waeth beth yw'r ffynhonnell ariannu yn y pen draw. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64035 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
  • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
  • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
  • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

  • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
  • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
  • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
  • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
     
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd