Cysylltu â ni

Israel

Nid oes modd negodi dim goddefgarwch ar gyfer addysgu casineb

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2021 Mehefin cyhoeddiad bwriad adolygiad hwyr o werslyfrau Palestina gan Sefydliad Georg Eckert (GEI) yr Almaen oedd dod â thawelwch meddwl i'r rhai sydd wedi amau ​​ers tro nad yw cwricwlwm yr Awdurdod Palestina (PA) yn cwrdd UNESCO safonau. Gyda phryderon wedi'u mynegi bod y cwricwlwm yn parhau gwrthdaro trwy hyrwyddo casineb a thrais, ochr yn ochr â chyflogi rhaffau gwrthsemitig a militaristaidd, roedd € 225,000 yn € XNUMX buddsoddi gan yr UE i ariannu adolygiad cynhwysfawr yn ôl pob golwg, ysgrifennu ASE David Lega (Sweden), ASE Miriam Lexmann (Slofacia) ac ASE Lukas Mandl (Awstria).

Dylai'r canfyddiadau a'u cyflwyniad fod yr un mor bryderus â'r gwerslyfrau eu hunain. Ymhlith y rhain roedd myrdd o enghreifftiau sy'n dysgu casineb, yn annog trais ac yn gwrthod heddwch. Ar dudalennau'r adroddiad mae un yn dod o hyd i amrywiaeth o gynnwys brawychus a niweidiol, o ogoneddu gweithgareddau terfysgol erchyll, fel cyflafan 1978 Road Coast, i esgeuluso Israel fel endid cyfreithlon, wedi'i fynegi trwy fapiau ac enwau. Nid yw enghreifftiau wedi'u cyfyngu i ddysgu hanes neu ddinesig, gyda chipolwg craff ar werslyfrau mathemateg a gwyddoniaeth yn dod o hyd i enghreifftiau o drais a marwolaeth a ddefnyddir i ddysgu'r pwnc, ochr yn ochr ag adleoli rhaffau a chynllwynion gwrthsemitig clasurol, fel brad a thrachwant.

Mae'n hollol amlwg nad yw mynychder deunydd o'r fath - y mae'r adroddiad yn arsylwi arno yn sefydlu naratif o wrthwynebiad a gwrthiant - yn cwrdd â safonau heddwch, goddefgarwch a di-drais UNESCO mewn unrhyw ffordd. Yr hyn nad yw'n glir yw sut mae'r Mae GEI yn sgwario'r ffaith hon gyda’u honiad deuol bod y gwerslyfrau “yn cadw at safonau UNESCO i raddau helaeth”. Er ei fod i fod i fod yn adolygiad, daeth adroddiad GEI i ben fel cyfiawnhad dros radicaleiddio plant trwy'r cwricwlwm PA.

hysbyseb

Gellir crynhoi hyn mewn un frawddeg a ddarganfuwyd ar ddechrau ei grynodeb gweithredol, “Mae gwerslyfrau Palestina yn cael eu cynhyrchu a'u lleoli mewn amgylchedd sy'n orlawn o feddiannaeth barhaus, gwrthdaro a thrais, y maent yn ei dro yn ei adlewyrchu”.

Os yw dyfalbarhad gwrthdaro yn cynhyrchu safonau newydd sy'n cyfiawnhau presenoldeb annog yng nghwricwlwm ysgolion, pam trafferthu ei archwilio yn unol â safonau rhyngwladol o gwbl? Mae esgusodi defnyddio cwricwlwm i gyflawni trais yn effeithiol oherwydd ei fod wedi'i ysgrifennu mewn parth gwrthdaro nid yn unig yn wrthgyferbyniol, ond mae'n wrthwynebiad clir i safonau'r Cenhedloedd Unedig.

Yn ei argymhellion polisi ei hun ynghylch atal annog, y Swyddfa Ar Atal Hil-laddiad Dywed: “Dylai gwladwriaethau sefydlu system addysg sy'n datblygu agweddau ac ymddygiadau sy'n angenrheidiol i wrthsefyll casineb a rhagfarn ... gan gynnwys modiwlau ar sut i atal ac i wrthsefyll cymell”. Mae'n amlwg nad yw hyn yn wir gyda gwerslyfrau PA.

hysbyseb

Fel aelodau o Senedd Ewrop, sy'n gosod uwchlaw holl werthoedd goddefgarwch, cyfiawnder, undod a pheidio â gwahaniaethu wedi'u hymgorffori yn Erthygl 2 o Gytundeb yr Undeb Ewropeaidd, rydym yn gweld bod priodoli “gwerthoedd” o'r fath yn cyfiawnhau casineb yn warthus. Er bod yr adroddiad yn nodi'n gywir y cynhwysiad newydd o werthoedd Ewropeaidd, megis hawliau dynol, yn y cwricwlwm, mae'n darlunio'r rhain fel offeryn yn offeryn arsenal Palestina wrth helpu i ddirprwyo “ymosodwr” Israel. Mae hefyd yn gyfleus i anwybyddu'r PA's cofnod domestig affwysol o hawliau dynol, gan godi cenhedlaeth o blant Palestina nad ydynt yn deall nad yw arestio mympwyol ac artaith yn ymatebion derbyniol gan y llywodraeth i feirniadaeth.

Mae cysyniadau ymddangosiadol ddiniwed fel hunaniaeth hefyd yn cael eu defnyddio trwy gydol yr adroddiad i gyfiawnhau cynnwys deunydd a fyddai, pe bai'n cael ei weld mewn gwerslyfrau yn yr UE, yn dwyn i gof ddyddiau tywyllach yn ein hanes. Mae hyn yn cynnwys mapiau sy’n hepgor Gwladwriaeth Israel, a eglurwyd yn yr adroddiad fel “symbol uno pwysig o hunaniaeth Palestina”, ochr yn ochr â darluniau gwrthsemitig a eglurir fel rhai priodol oherwydd bod “Gwladwriaeth Israel yn ei diffinio ei hun yn nhermau cenedlaethol fel gwladwriaeth Iddewig”.

Dull problemus arall a ddefnyddiwyd trwy gydol adroddiad GEI yw meintioli'r defnydd o gynnwys treisgar fel ffordd o gyfiawnhau ei bresenoldeb. Wrth dynnu sylw at achosion o annog neu wrth-semitiaeth, mae'r adroddiad felly'n nodi mai dim ond ychydig o weithiau y maent yn ymddangos. Mae gwerthoedd Ewropeaidd, safonau UNESCO a gwedduster cyffredin yn cydgyfarfod â'r ddealltwriaeth nad oes modd negodi dim goddefgarwch ar gyfer addysgu casineb. Sut allwn ni ddisgwyl datrysiad heddychlon pan fydd yr enghreifftiau a ddefnyddir i ddysgu mathemateg i blant gradd 9 yn cynnwys cyfrifo “merthyron” gan gynnwys bomwyr hunanladdiad?

Mae'r adroddiad yn methu neu'n dewis peidio ag asesu a chymeradwyo dysgu datrysiad heddychlon i'r gwrthdaro neu ddatrysiad dwy wladwriaeth, sef polisi'r UE. Yn syml, mae'n rhesymoli ac yn esgusodi penderfyniad y PA i ddysgu casineb a “gwrthiant” yn hytrach na phenderfyniadau heddychlon, wedi'u negodi. Nid oes potensial i gymodi mewn gwerslyfr sy’n galw ar fyfyrwyr “dileu’r tywysydd [Israel] o fy ngwlad a difodi’r tramorwyr” (GEI wedi’i gyfieithu’n anghywir difodi as cicio allan, er bod hyn yn yr un modd yn wrthfeirniadol â gweledigaeth dwy wladwriaeth).

Enillydd Gwobr Heddwch Nobel Malala Yousafzai aralleirio pwysigrwydd addysg yn dda pan nododd, “Addysg yw'r pŵer y mae terfysgwyr yn ei ofni fwyaf”. I'r gwrthwyneb, mae indoctrinating plant i gasineb yn creu magwrfa ar gyfer terfysgaeth ac yn parhau cylchoedd trais diddiwedd. Mae'n hen bryd i gydweithwyr Ewropeaidd gymryd y mater o annog o ddifrif a dechrau rhoi pwysau ar ein sefydliadau i beidio ag ariannu prosiectau sy'n wahanol iawn i'r egwyddorion sy'n rhwymo ein Undeb Ewropeaidd, “gwerthoedd anwahanadwy, cyffredinol urddas dynol, rhyddid, cydraddoldeb a chydsafiad”.

Gwrth-semitiaeth

Arweinydd Iddewig Ffrainc: 'Er bod y sefydliadau a'r gwleidyddion Ewropeaidd yn neilltuo adnoddau sylweddol ac yn gwneud dim ymdrech yn y frwydr yn erbyn gwrth-Semitiaeth, nid yw'r sefyllfa yn Ewrop yn gwella. Yn waeth, mae'n dirywio '

cyhoeddwyd

on

"Er bod y sefydliadau a'r gwleidyddion Ewropeaidd yn neilltuo adnoddau sylweddol ac yn sbario dim ymdrech yn y frwydr yn erbyn gwrth-Semitiaeth, nid yw'r sefyllfa yn Ewrop yn gwella. Yn waeth, mae'n dirywio," meddai Joel Mergui (Yn y llun), llywydd Consistory Central Israelite yn Ffrainc wrth iddo annerch ddydd Mawrth (12 Hydref) cynhadledd ym Mrwsel o arweinwyr Iddewig a drefnwyd gan Gymdeithas Iddewig Ewrop (EJA), yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

"Mae'n bryd wynebu'r ffeithiau. Ni ellir lleihau brwydro yn erbyn gwrth-Semitiaeth i ynysu a chosbi gweithredoedd gwrth-Semitaidd. Mae'r gosb hon yn hanfodol wrth gwrs. ​​Ni ddylai cyflawnwyr gweithredoedd gwrth-Semitaidd fyth fynd yn ddigerydd. Ond iddi fod yn wirioneddol yn effeithiol, rhaid i'r frwydr yn erbyn gwrth-Semitiaeth fynd at wraidd y broblem, "ychwanegodd.

Dywedodd Mergui fod yn rhaid i Ewrop lansio mentrau pendant ym maes addysg i frwydro yn erbyn ystrydebau gwrth-Iddewig. "Rhaid iddo hefyd werthfawrogi treftadaeth a chyfraniad Iddewiaeth ac atgoffa'n ddi-baid bod ysbrydolrwydd Iddewig yn rhan annatod o ddiwylliant Ewrop."

hysbyseb

Daeth ei sylwadau wrth i arolwg cynhwysfawr newydd o ragfarnau gwrthsemitig mewn 16 o wledydd Ewropeaidd gael ei ddadorchuddio cyn y gynhadledd. Mae'n ymddangos bod canlyniadau'r arolwg braidd yn annifyr. Comisiynodd y Gynghrair Gweithredu ac Amddiffyn (AP) - partneriaid yr EJA - yr arolwg gydag IPSOS SA, o dan arweinyddiaeth yr Athro András Kovács o Brifysgol Canol Ewrop yn Fienna-Budapest, gan gynnwys 16 o wledydd Ewropeaidd a gofyn cwestiynau uniongyrchol i ymatebwyr, a dilyn i fyny lle roedd yn ymddangos yn angenrheidiol. Y gwledydd a holwyd yw Awstria, Gwlad Belg, Gweriniaeth Tsiec, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, yr Eidal, Latfia, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Rwmania, Slofacia, Sbaen, Sweden, a'r Deyrnas Unedig. Ymhlith y ffigurau annifyr mae: Dywedodd bron i draean yr ymatebwyr yn Awstria, Hwngari a Gwlad Pwyl na fydd Iddewon byth yn gallu integreiddio'n llawn i'r gymdeithas. Cytunodd bron i draean fod rhwydwaith Iddewig gyfrinachol sy'n dylanwadu ar faterion gwleidyddol ac economaidd yn y byd. (Rwmania - 29%; Ffrainc - 28%; Gweriniaeth Tsiec - 23%). Yn Sbaen, dywedodd 35% fod Israeliaid yn ymddwyn fel Natsïaid tuag at y Palestiniaid; Dywedodd 29% yr un peth yn yr Iseldiroedd; ac roedd 26% yn cytuno â'r datganiad yn Sweden. Yn Latfia, dywedodd ychydig dros draean - 34% - fod Iddewon yn ecsbloetio buddugoliaeth yr Holocost at eu dibenion eu hunain; Cytunodd 23% yn yr Almaen; a chytunodd 22% yng Ngwlad Belg. Roedd chwarter pawb a holwyd yn cytuno â'r datganiad bod polisïau Israel yn gwneud iddynt ddeall pam mae rhai pobl yn casáu Iddewon.

“Mae angen i Iddewon ledled Ewrop gynnig cynlluniau gweithredu penodol i’w llywodraethau yn ogystal ag ar lefel yr UE,” meddai Rabbi Shlomo Koves, sylfaenydd APL a chychwynnwr yr arolwg. “Mae angen i ni gymryd ein tynged i’n dwylo os ydyn ni am i’n hwyrion allu byw yn Ewrop mewn 20-50 mlynedd o nawr,” ychwanegodd.

Mynychwyd y gynhadledd ddeuddydd ym Mrwsel gan ddwsinau o arweinwyr Iddewig Ewropeaidd, seneddwyr a diplomyddion amlwg o bob rhan o'r cyfandir, gan gynnwys Is-lywydd Comisiwn yr UE Margiritis Schinas, yn ogystal ag Arlywydd Israel Isaac Herzog a'r Gweinidog Materion Diaspora Nachman Shai a fydd yn annerch y crynhoad o Jerwsalem. Yr wythnos diwethaf cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd Strategaeth gyntaf erioed yr UE ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig.

hysbyseb

Gyda gwrthsemitiaeth yn bryderus ar gynnydd, yn Ewrop a thu hwnt, mae'r strategaeth yn bwriadu nodi cyfres o fesurau a fynegir o amgylch tair colofn: atal pob math o wrthsemitiaeth; i amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig ac i hyrwyddo ymchwil, addysg a choffadu'r Holocost.

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Mae arweinwyr Iddewig gorau Sweden yn dathlu'r gymuned Iddewig leol

cyhoeddwyd

on

Cyn cynhadledd fyd-eang nodedig, ymunodd arweinwyr Iddewig a Sweden gorau yn Synagog Malmö heddiw i ddathlu hanes a bywyd y gymuned Iddewig leol, yn enwedig ei gwytnwch yn ystod cyfnod o wrthsemitiaeth uwch yn y rhanbarth.

Digwyddiad y synagog, a gynhelir gan Gyngres Iddewig y Byd, ynghyd â'r Swyddogol

Cynhaliwyd Cyngor Cymunedau Iddewig Sweden a Chymuned Iddewig Malmö, y diwrnod cyn 13 Hydref Fforwm Rhyngwladol Malmö ar Goffadwriaeth yr Holocost a Brwydro yn erbyn Gwrthsemitiaeth.

hysbyseb

Bydd y fforwm rhyngwladol, y bydd penaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth rhyw 50 gwlad yn ei fynychu, yn canolbwyntio ar nodi a gweithredu camau pendant i wrthsefyll gwrthsemitiaeth a mathau eraill o gasineb ac i hyrwyddo addysg a choffadwriaeth yr Holocost.

Rhannodd Llywydd CBAC Ronald S. Lauder, Prif Weinidog Sweden Stefan Löfven ac arweinwyr cymunedol Iddewig eu mewnwelediadau yn y synagog ddydd Mawrth yn casglu am hanes cyfoethog Iddewon Sweden a'r camau nesaf wrth ymladd mynegiadau casineb heddiw yn erbyn Iddewon yn lleol ac yn genedlaethol. lefelau.

Yn ei sylwadau yn y synagog, Amb. Dywedodd Lauder:

hysbyseb

“Rwyf wedi bod yn delio â gwrthsemitiaeth ers i mi ddod yn rhan o’r byd Iddewig. Dyna'r rhan fwyaf o fy mywyd fel oedolyn. Rwyf wedi bod yn dyst iddo, rwyf wedi siarad â gormod o ddioddefwyr gwrthsemitiaeth. Rwyf hefyd wedi bod yn darged ohono, fy hun. Rwyf wedi gweld pobl yn colli eu bywydau… oherwydd eu bod yn digwydd bod yn Iddewig. ”

Amb. Dywedodd Lauder hefyd, “Rwy’n ymwybodol bod yn rhaid dod o hyd i setliad cyfiawn a rhesymol gyda phobl Palestina. Rwyf wedi mynd ar drywydd datrysiad dwy wladwriaeth ers blynyddoedd ac nid wyf erioed wedi rhoi’r gorau i’r syniad hwn. Dwy wladwriaeth i ddau berson yw’r unig ffordd y gall y gwrthdaro hir hwn ddod i gasgliad cyfiawn o’r diwedd. ”

Ychwanegodd, “Rhaid i bob plentyn ysgol ddysgu am yr Holocost a deall sut y daeth hyn a lle mae casineb yn arwain yn y pen draw.” Aeth ymlaen i eiriol dros wyliau cenedlaethol ar Ionawr 27, y diwrnod y rhyddhawyd Auschwitz ym 1945, i ysgolion ledled y byd ddysgu am yr Holocost.

“Mae cymaint i’w wneud o hyd. Nid wyf yn naïf; Rwy'n sylweddoli bod casineb Iddewon wedi bod gyda ni ers 2,000 o flynyddoedd ac na fydd byth yn diflannu yn llwyr. Ond gallwn wneud popeth yn ein gallu i gadw'r firws hwn rhag lledaenu. Rydym yn cymeradwyo Prif Weinidog Sweden a'r llywodraeth am gymryd y camau cyntaf. A diolchaf ichi am eich cymorth gyda’r gymuned Iddewig yma i amddiffyn ei synagogau, ei hysgol a’i phobl, ”Amb. Daeth Lauder i ben.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwrthsemitiaeth wedi digwydd yn rheolaidd yn Malmö, trydedd ddinas fwyaf Sweden, yn enwedig yn ei hysgolion, ac mae wedi ennill sylw rhyngwladol. Mae prif arweinwyr Sweden wedi addo neilltuo adnoddau i fentrau cryfhau democratiaeth mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill. Ddiwedd mis Mawrth 2022, bydd y wlad yn cymryd yn ganiataol lywyddiaeth y Cynghrair Cofio'r Holocost Rhyngwladol ac mae wedi addo agor Amgueddfa'r Holocost yn Sweden erbyn Gorffennaf 2022.  

“Yr wythnos hon rydyn ni’n ymgynnull yma yn Malmö i gofio pennod dywyllaf hanes, pennod dywyllaf dynoliaeth,” meddai Löfven. “Ni ddigwyddodd hynny ar bridd Sweden; fodd bynnag, pan ddechreuodd Iddewon adael yr Almaen yn dilyn 1933, roedd y mwyafrif o wledydd, Sweden yn eu cynnwys, yn amharod i dderbyn mwy na llond llaw o ffoaduriaid Iddewig. ”

Dywedodd hefyd: “Mae pob cannwyll Shabbat wedi’i goleuo, pob cân yn Iddew-Almaeneg neu Ladino a phob Iddew o Sweden sy’n gwisgo kippah neu Seren Dafydd gyda balchder yn safiad yn erbyn casineb.”

Dywedodd Dr. Nachman Shai, Gweinidog Materion Diaspora Israel, wrth y gynulleidfa fod Israel yn sefyll y tu ôl i gymuned Iddewig Malmö.

“Mae gan bob unigolyn Iddewig fyw bywydau Iddewig llawn a balch lle bynnag maen nhw'n dewis,” meddai. “Hefyd, dylech chi gael cyfle i gael perthnasoedd ag Israel yn falch ac yn weithredol ... heb gael eich holi.”

Aeth Ann Katina, cadeirydd Cymuned Iddewig Malmö, heibio i'r seremoni wrth drafod hanes bywiog bywyd Iddewig ym Malmö. Bydd y gymuned yn dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed y mis nesaf.

“Mae bywyd Iddewig yn Sweden yn fwy na gwrthsemitiaeth,” meddai Katina, gan ychwanegu y bydd canolfan ddysgu Iddewig yn agor yn y synagog “gyda’r nod o gynyddu gwybodaeth am ddiwylliant Iddewig, crefydd, hanes, yr Holocost ac antisemitiaeth.” Ymunodd ag Aron Verständig, Cadeirydd Cyngor Swyddogol Cymunedau Iddewig Sweden, wrth ddiolch i'r gymuned leol am ei chefnogaeth a'i hymroddiad i addysg.

Yn syth ar ôl diwedd fforwm Hydref 13, Amb. Bydd Lauder a’r Prif Weinidog Löfven yn ymuno â goroeswr yr Holocost sy’n cynrychioli cymuned Iddewig Malmö i fyfyrio ar yr achos ac i barhau â’r sgwrs ynglŷn â sut i ddod â gwrthsemitiaeth i ben. Rhaid i gyfryngau sy'n dymuno mynychu'r digwyddiad hwn gael eu credydu eisoes i fynychu'r Fforwm Malmö.

Ar ôl y gynhadledd ddydd Mercher, bydd cyfarfod rhyngwladol CBAC o gennad a Chydlynwyr Arbennig Brwydro yn erbyn Gwrthsemitiaeth (SECCA) yn ymgynnull i gyfnewid barn, rhannu arferion a pholisïau gorau a gwerthuso cynnydd yn y frwydr a rennir yn erbyn gwrthsemitiaeth. Mae fforwm SECCA yn cynnwys swyddogion sydd â'r dasg o frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth, gyda chyfranogwyr o ddwsinau o wledydd a chan sefydliadau fel y Comisiwn Ewropeaidd, Cynghrair Cofio'r Holocost Rhyngwladol, y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop, a'r Cenhedloedd Unedig.

Ynglŷn â Chyngres Iddewig y Byd

Mae'r Cyngres Iddewig y Byd (CBAC) yw'r sefydliad rhyngwladol cynrychioli cymunedau Iddewig mewn 100 o wledydd i lywodraethau, seneddau a sefydliadau rhyngwladol.

Twitter | Facebook

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Y Comisiwn yn cyflwyno Strategaeth gyntaf yr UE ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno'r cyntaf erioed Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig. Gyda gwrthsemitiaeth yn bryderus ar gynnydd, yn Ewrop a thu hwnt, mae'r Strategaeth yn nodi cyfres o fesurau a fynegir o amgylch tair colofn: i atal pob math o wrthsemitiaeth; i amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig; ac i hyrwyddo ymchwil, addysg a choffadu'r Holocost. Mae'r Strategaeth yn cynnig mesurau i gynyddu cydweithredu â chwmnïau ar-lein i ffrwyno gwrthsemitiaeth ar-lein, amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well, sefydlu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a chreu rhwydwaith o safleoedd lle digwyddodd yr Holocost. Bydd y mesurau hyn yn cael eu hatgyfnerthu gan ymdrechion rhyngwladol yr UE i arwain y frwydr fyd-eang yn erbyn gwrthsemitiaeth.

Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen Dywedodd: “Heddiw rydym yn ymrwymo i feithrin bywyd Iddewig yn Ewrop yn ei holl amrywiaeth. Rydyn ni eisiau gweld bywyd Iddewig yn ffynnu eto yng nghalon ein cymunedau. Dyma sut y dylai fod. Mae'r Strategaeth yr ydym yn ei chyflwyno heddiw yn newid sylweddol yn y ffordd yr ydym yn ymateb i wrthsemitiaeth. Dim ond pan fydd ei chymunedau Iddewig yn teimlo'n ddiogel ac yn ffynnu y gall Ewrop ffynnu. ”

Is-lywydd Hyrwyddo ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd, Margaritis Schinas Ychwanegodd: “Mae gwrthsemitiaeth yn anghydnaws â gwerthoedd yr UE ac â’n ffordd o fyw Ewropeaidd. Y strategaeth hon - y gyntaf o'i bath - yw ein hymrwymiad i'w brwydro yn ei holl ffurfiau ac i sicrhau dyfodol i fywyd Iddewig yn Ewrop a thu hwnt. Mae ein dyled i'r rhai a fu farw yn yr Holocost, mae arnom ni ddyled i'r goroeswyr ac mae arnom ni ddyled i genedlaethau'r dyfodol. "

hysbyseb

Tuag at Undeb Ewropeaidd yn rhydd o wrthsemitiaeth

Mae'r Strategaeth yn nodi mesurau sy'n canolbwyntio ar: (1) atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth; (2) amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE; a (3) addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost. Ategir y mesurau hyn gan ymdrechion rhyngwladol yr UE i fynd i'r afael â gwrthsemitiaeth yn fyd-eang.

Mae rhai o'r mesurau allweddol yn y Strategaeth yn cynnwys:

hysbyseb
  • Atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth: Mae naw o bob deg Iddew yn ystyried bod gwrthsemitiaeth wedi cynyddu yn eu gwlad, gydag 85% yn ei hystyried yn broblem ddifrifol. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, bydd y Comisiwn yn defnyddio cronfeydd yr UE ac yn cefnogi Aelod-wladwriaethau i ddylunio a gweithredu eu strategaethau cenedlaethol. Bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith ledled Ewrop o fflagwyr dibynadwy a sefydliadau Iddewig i gael gwared ar araith casineb ar-lein anghyfreithlon. Bydd hefyd yn cefnogi datblygiad naratifau sy'n gwrthweithio cynnwys gwrthsemitig ar-lein. Bydd y Comisiwn yn cydweithredu â chwmnïau diwydiant a TG i atal arddangos a gwerthu symbolau, memorabilia a llenyddiaeth sy'n gysylltiedig â'r Natsïaid ar-lein.
  • Amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE: Mae 38% o Iddewon wedi ystyried ymfudo oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiogel fel Iddewon yn yr UE. Er mwyn sicrhau bod Iddewon yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu cymryd rhan lawn ym mywyd Ewrop, bydd y Comisiwn yn darparu cyllid yr UE i amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well. Cyhoeddir yr alwad nesaf am gynigion yn 2022, gan sicrhau bod € 24 miliwn ar gael. Anogir aelod-wladwriaethau hefyd i ddefnyddio cefnogaeth Europol ynghylch gweithgareddau gwrthderfysgaeth, ar-lein ac oddi ar-lein. Er mwyn meithrin bywyd Iddewig, bydd y Comisiwn yn cymryd mesurau i ddiogelu treftadaeth Iddewig a chodi ymwybyddiaeth ynghylch bywyd, diwylliant a thraddodiadau Iddewig.
  • Addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost: Ar hyn o bryd, nid yw un Ewropeaidd o bob 20 erioed wedi clywed am yr Holocost. Er mwyn cadw'r cof yn fyw, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith o leoedd lle digwyddodd yr Holocost, ond nad ydyn nhw bob amser yn hysbys, er enghraifft cuddfannau neu feysydd saethu. Bydd y Comisiwn hefyd yn cefnogi rhwydwaith newydd o Lysgenhadon Ewropeaidd Ifanc i hyrwyddo cofio'r Holocost. Gyda chyllid yr UE, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a bywyd Iddewig, mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau a'r gymuned ymchwil. Er mwyn tynnu sylw at dreftadaeth Iddewig, bydd y Comisiwn yn gwahodd dinasoedd sy'n gwneud cais am deitl Prifddinas Diwylliant Ewrop i fynd i'r afael â hanes eu lleiafrifoedd, gan gynnwys hanes cymunedol Iddewig.

Bydd yr UE yn defnyddio'r holl offer sydd ar gael i alw ar wledydd partner i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth yng nghymdogaeth yr UE a thu hwnt, gan gynnwys trwy gydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol. Bydd yn sicrhau efallai na fydd cronfeydd allanol yr UE yn cael eu camddyrannu i weithgareddau sy'n annog casineb a thrais, gan gynnwys yn erbyn pobl Iddewig. Bydd yr UE yn cryfhau cydweithrediad yr UE-Israel yn y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth ac yn hyrwyddo adfywiad treftadaeth Iddewig ledled y byd.

Camau Nesaf

Gweithredir y Strategaeth dros y cyfnod 2021-2030. Mae'r Comisiwn yn gwahodd Senedd Ewrop a'r Cyngor i gefnogi gweithrediad y strategaeth a bydd yn cyhoeddi adroddiadau gweithredu cynhwysfawr yn 2024 a 2029. Mae Aelod-wladwriaethau eisoes wedi ymrwymo i atal ac ymladd pob math o wrthsemitiaeth trwy strategaethau neu fesurau cenedlaethol newydd o dan strategaethau cenedlaethol a / neu gynlluniau gweithredu presennol ar atal hiliaeth, senoffobia, radicaleiddio ac eithafiaeth dreisgar. Dylai strategaethau cenedlaethol gael eu mabwysiadu erbyn diwedd 2022 a byddant yn cael eu hasesu gan y Comisiwn erbyn diwedd 2023.

Cefndir

Y strategaeth hon yw ymrwymiad yr UE i ddyfodol i fywyd Iddewig yn Ewrop a thu hwnt. Mae'n nodi ymgysylltiad gwleidyddol y Comisiwn dros Undeb Ewropeaidd yn rhydd o wrthsemitiaeth ac unrhyw fath o wahaniaethu, ar gyfer cymdeithas agored, gynhwysol a chyfartal yn yr UE.

Yn dilyn y Colocwiwm Hawliau Sylfaenol ar wrthsemitiaeth a chasineb gwrth-Fwslimaidd, yn 2015, penododd y Comisiwn ei gyntaf erioed Cydlynydd ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig. Ym mis Mehefin 2017, aeth y Mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth. Ym mis Rhagfyr 2018, mabwysiadodd y Cyngor a Datganiad ar y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth. Ym mis Rhagfyr 2019, daeth y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth yn rhan o bortffolio Is-lywydd y Comisiwn ar gyfer Hyrwyddo ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd, gan arwyddo'r bwriad i fynd i'r afael ag ef fel blaenoriaeth drawsbynciol. Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Cyngor un arall Roedd y datganiad yn canolbwyntio ar brif ffrydio'r frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth ar draws meysydd polisi.

Mae llawer o'r meysydd polisi sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth yn gyfrifoldebau cenedlaethol yn bennaf. Fodd bynnag, mae gan yr UE rôl bwysig wrth ddarparu canllawiau polisi, cydlynu gweithredoedd gan Aelod-wladwriaethau, monitro gweithredu a chynnydd, darparu cefnogaeth trwy gronfeydd yr UE, a hyrwyddo cyfnewid arfer da rhwng Aelod-wladwriaethau. I'r perwyl hwn, bydd y Comisiwn yn gwneud ei ad hoc presennol Gweithgor ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth i mewn i strwythur parhaol, gan ddod ag Aelod-wladwriaethau a chymunedau Iddewig ynghyd.

Am fwy o wybodaeth

Strategaeth yr UE ar Brwydro yn erbyn Gwrthsemitiaeth a Meithrin Bywyd Iddewig

Taflen Ffeithiau ar Strategaeth yr UE ar Brwydro yn erbyn Gwrthsemitiaeth a Meithrin Bywyd Iddewig

Cwestiynau ac Atebion

Brwydro yn erbyn gwefan gwrthsemitiaeth

Cydlynydd ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd