Cysylltu â ni

Libya

Rwsiaid Hela: Sut yr honnir bod y CIA wedi ceisio denu 33 o Rwsiaid i Libya

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r cwmni diogelwch PMC Wagner yn dod yn fwyfwy dan y chwyddwydr. Mae'r sefyllfa ym Melarus yn 2020, pan gafodd 33 o ddinasyddion Rwseg eu cadw, wedi dod yn achos trafodaethau gweithredol yn y cyfryngau rhyngwladol. Mae ymchwilwyr Bellingcat eisoes wedi gwneud datganiad proffil uchel dro ar ôl tro ac wedi addo rhyddhau eu rhaglen ddogfen yn datgelu PMCs ac yn datgelu manylion rhai o “weithrediad arbennig” SBU, ond mae wedi cael ei ohirio nawr ers sawl mis., yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Ond nawr mae manylion pwysig am y gwrthdaro ym Melarus gan gyfranogwyr uniongyrchol y digwyddiadau - efallai bod hon yn ffynhonnell wybodaeth fwy dibynadwy na dehongliadau am ddim o'r digwyddiadau gan Bellingcat? 

Cododd 33 o ddinasyddion Rwseg, mewn gwisg filwrol a heb orffwys yn y sanatoriwm, amheuaeth y KGB Belarwsia, felly o'r diwedd cafodd y dynion hyn eu cadw. yn dangos gwybodaeth bwysig bellach, gan nodi ffynonellau - cyfranogwyr uniongyrchol y digwyddiadau. Mae Llywydd y Sefydliad Maxim Shugaley yn honni, rhag ofn Belarus, bod yr holl weithrediad CIA wedi'i gynllunio. Mae'n honni bod hyn oherwydd methiant yr ymgyrch wybodaeth yn Libya ym mis Mawrth-Ebrill 2020, pan nad oedd gorchymyn milwrol yr Unol Daleithiau yn gallu profi presenoldeb Wagner ar diriogaeth y wlad. Ar ôl hynny, fe wnaethant benderfynu datblygu llawdriniaeth arbennig ynghyd â SBU yr Wcrain.

hysbyseb

Roedd y cynllun honedig gan yr Unol Daleithiau a’r SBU yn rhagweld y byddai dinasyddion Rwsiaidd rhwng 20 a 50 oed yn cael eu trosglwyddo i diriogaeth maes awyr Mitiga (Tripoli), eu cuddio mewn gwisgoedd milwrol ac yna eu saethu. Yn ôl y cynllun, byddai cyrff marw’r rhai a laddwyd yn cael eu cludo iddynt yn Tarhuna, i’r de-ddwyrain o Tripoli, ac yna roedd yn rhaid i’r cyfryngau wneud datganiad gwarthus am gyrff cyfranogwyr Wagner PMC a ddarganfuwyd yn Libya. Felly, roedd yr Unol Daleithiau eisiau lladd dau aderyn ag un garreg: "profi" presenoldeb PMCs mewn ffordd artiffisial ac anfri ar Rwsia fel y prif wrthwynebydd geopolitical.

Mae ffynonellau'r sylfaen hefyd yn honni bod CIA wedi dewis 180 o bobl o Rwsia, wedi'u rhannu'n bum grŵp - gweithwyr cwmnïau milwrol a diogelwch. At y diben hwn, fe wnaethant baratoi dogfennau ffug gan nodi bod Llywodraeth Undod Cenedlaethol Libya yn gwahodd dinasyddion Rwseg i warchod y meysydd olew. Fodd bynnag, ni pharhaodd y syniad yn hir fel y mwyafrif o'r gwahoddedigion, a oedd yn teimlo bod cythrudd yn cael ei baratoi, felly gwrthodon nhw fynd i Libya. Nid yw’n syndod yn ystod ymgyrch eang yn erbyn Rwseg ynglŷn â phresenoldeb honedig milwrol Rwseg yn Libya. Yna lluniodd y CIA syniad newydd: fe wnaethant gynnig swyddi i ddinasyddion Rwseg yn Venezuela fel gwarchodwyr diogelwch mewn cyfleusterau olew.

Ymhellach, meddyliwyd am gynllun manwl ar gyfer gweithredu'r cythrudd: roedd y grŵp i gael ei gludo ar hediad siarter er mwyn glanio'r awyren yn Tripoli yn ystod "glaniad brys" ac i gael ei saethu yno. Roedd swyddogion cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau a’r Wcrain hefyd yn disgwyl i’r siarter ddod o diriogaeth Twrci - ond aeth y cynllun yn anghywir wrth iddyn nhw fethu â dod i gytundeb ag Ankara.

hysbyseb

Yna anfonwyd cyfranogwyr Rwseg yn y digwyddiadau i Belarus. Yn ôl y cynllun, roedden nhw i gael eu hanfon i Dwrci ar hediad rheolaidd, ac o Istanbul roedden nhw i’w hanfon trwy siarter i Venezuela. Roedd y cynllun yn cynnwys yr un glaniad brys yn Tripoli.

Ond cafodd y cynllun hwn ei rwystro hefyd: roedd awdurdodau Twrci yn llusgo'u traed ynglŷn â threfnu'r hediad er mwyn peidio â chymryd cyfrifoldeb am fethiant posib, a hefyd i beidio â dod yn agored i berygl. Yn ystod yr saib hwn, aethpwyd â grŵp o wahoddwyr ar fws i'r sanatoriwm "Belorusochka" er mwyn prynu amser i drafod gyda Thwrci.

Ond dim ond yr saib a lusgodd ymlaen, a digwyddiadau ym Melarus a gymerodd eu cwrs: Cododd 33 o ddinasyddion Rwseg, mewn gwisg filwrol a heb orffwys yn y sanatoriwm, amheuaeth y KGB Belarwsia, felly o'r diwedd cafodd y dynion hyn eu cadw.

Dyna pam nawr mae'r CIA a'u hoffer gwybodaeth, fel Bellingcat, yn ei chael hi'n anodd dehongli'r digwyddiadau ac nid ydyn nhw'n gwybod sut i esbonio methiant gweithrediad y CIA a'r SBU.

Libya

Myfyrdodau ar fethiannau sgyrsiau Libya yng Ngenefa a thu hwnt

cyhoeddwyd

on

Rhaid i Libyans eu hunain weithio i adfer undod hir-goll ein cenedl. Bydd atebion allanol ond yn gwaethygu cyflwr ansicr ein gwlad eisoes. Mae'n bryd dod â'r gyfres o fethiannau i ben sydd wedi plagio cwymp trafodaethau a dychwelyd mamwlad Libya i gyflwr cyfreithlondeb, yn ysgrifennu Shukri Al-Sinki.

Mae'r galw i ddychwelyd Libya i gyfreithlondeb cyfansoddiadol fel y'i mwynhawyd ddiwethaf yn y wlad ym 1969 yn hawl wirioneddol i'r genedl. Mae'n anodd adfer system wedi'i dwyn o hawliau gwarantedig ac nid brwydr unigolyn i adennill ei orsedd. Mae dychwelyd i gyfreithlondeb cyfansoddiadol yn golygu dychwelyd i'r sefyllfa yr oedd Libyans yn ei mwynhau cyn coup d'etat 1969. Nid yw'r syniad ei hun yn newydd. Cyflwynwyd awydd Libyans i ddychwelyd i'w gyfansoddiad gwreiddiol a chydag ef, adfer y frenhiniaeth, mewn cynhadledd ym 1992 yn Llundain, a fynychwyd gan gynrychiolwyr y wasg ryngwladol yn ogystal â sawl personoliaeth wleidyddol uchel ei phroffil.

Yn unol â dymuniad y bobl, nid yw'r Tywysog Muhammad, tywysog y goron sy'n byw yn Llundain, wedi rhoi cyhoeddusrwydd iddo'i hun, ac ni fydd yn ymddangos fel asian i'r orsedd nes bod carfannau gwrthgyferbyniol cymdeithas Libya yn cytuno i gyfaddawd. Dim ond y bobl all gyhoeddi ei fod yn rheolwr cyfreithlon. Dyma etifeddiaeth teulu Senussi, y mae'r Tywysog Muhammad wedi addo ei anrhydeddu. Mae ffynhonnell cryfder y teulu yn union yn y ffaith ei fod yr un mor bell oddi wrth bob plaid yn Libya, mewn sefyllfa niwtral. Dyma'r math o arweinyddiaeth y gall Libyans geisio lloches ynddo pe bai gwrthdaro'n dwysáu.

hysbyseb

“Rwy’n gwybod, fy mab, nad yw ein teulu Senussi yn perthyn i un llwyth, grŵp neu blaid, ond i bob Libyans. Roedd ein teulu yn babell fawr, a bydd yn parhau i fod, y gall pob dyn a menyw yn Libya geisio lloches oddi tani. Os yw Duw a'ch pobl yn eich dewis chi, yna rydw i eisiau i chi wasanaethu fel brenin i'r holl bobl. Bydd yn rhaid i chi reoli gyda chyfiawnder a thegwch, a bod o gymorth i bawb. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod yn gleddyf y wlad pan fydd mewn angen, ac amddiffyn ein mamwlad a thiroedd Islam. Parchwch yr holl gyfamodau lleol a rhyngwladol. ”

Mae'r amser wedi dod i Libya wella ar ôl cyfnod hir o galedi. Yr ateb go iawn i'n holl raniadau, rhyfeloedd a gwrthdaro presennol yw prosiect ledled y wlad sy'n deillio ei gyfreithlondeb o'r etifeddiaeth a adawodd ein tadau sefydlu ar ôl. Yn annibynnol ar bwysau allanol a chynlluniau a osodir yn fewnol gan yr ychydig, mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i adfer cyfreithlondeb ei hun.

Mae'n rhaid i ni ddod i delerau â'r ffaith na fydd pleidiau rhyfelgar yn ildio i geisiadau ei gilydd allan o'u gwirfodd eu hunain, ac yn debygol o barhau i frwydro. Mae hyn yn bygwth bodolaeth ein mamwlad yn ei chyfanrwydd. Efallai y gallai arweinydd haws derbyniol ac amhleidiol, sy'n rhydd o gysylltiadau llwythol a rhanbarthol, gynnig y rhwymedi. Person o werth da a gwerthoedd moesol sy'n disgyn o deulu a ddewiswyd gan Dduw ei Hun. Teulu o etifeddiaeth grefyddol a diwygiadol y cyflawnodd ei dad-cu, y Brenin Idris, un o'r cyflawniadau mwyaf yn hanes Libya: annibyniaeth ein gwlad. Mae treftadaeth Al-Senussi yn un o genedlaetholdeb ac yn ymladd dros y bobl.

hysbyseb

Rhaid inni oresgyn y rhai sy'n ymyrryd â dyfodol Libya yn y gobaith o roi eu dwylo ar ein hadnoddau cenedlaethol, sicrhau budd personol, neu obeithio ffafrio agendâu tramor a gorfodi dulliau llywodraethu awdurdodaidd. Mae'n rhaid i ni wrthod ymestyn y cyfnod trosiannol ymhellach rhag inni fentro gwahodd mwy o gyfleoedd i anghydfodau a dod â pherygl direswm yn ôl i Libya. Rydym wedi cael digon o wastraffu adnoddau'r wlad yn ogystal ag amser y bobl. Rydym wedi cael digon o ysgwyddo risgiau ychwanegol. Rydym wedi cael digon o gerdded i lawr llwybr anhysbys. Mae gennym dreftadaeth gyfansoddiadol o fewn ein gafael, y gallem ei galw ar unrhyw adeg. Gadewch inni alw arno, gadewch inni wahodd ein harweinydd cyfreithlon yn ôl, a gadewch inni addo teyrngarwch i Libya unedig.

Mae Shukri El-Sunki yn awdur ac ymchwilydd sydd wedi'i gyhoeddi'n eang yn Libya. Mae'n awdur pedwar llyfr, a'i ddiweddaraf yw Cydwybod Mamwlad (Maktaba al-Koun, 2021,) sy'n croniclo straeon arwyr Libya a wynebodd ac a wrthwynebodd ormes cyfundrefn Gadhaffi.

Parhau Darllen

Libya

Mae methiannau proses Berlin - Mae gwthio ar gyfer etholiadau mis Rhagfyr pan fo cyfaddawd mor amlwg yn amhosibl yn peryglu dyfodol Libya

cyhoeddwyd

on

Ni allai hyd yn oed diwrnod ychwanegol o sgyrsiau ddod â chyfaddawd rhwng cyfarfod 75 o gynrychiolwyr Libya ger Genefa ym mis Mehefin. Er gwaethaf etholiadau arlywyddol a deddfwriaethol sydd wedi'u hamserlennu ar hyn o bryd ar gyfer 24 Rhagfyr, ni all aelodau Fforwm Deialog Gwleidyddol Libya (LPDF) gytuno ar yr daliadau etholiadau mwyaf sylfaenol: pryd i'w cynnal, pa fath o etholiadau i'w cynnal, ac, efallai'n fwyaf beirniadol a phryderus , ar ba seiliau cyfansoddiadol y cânt eu dal, yn ysgrifennu Mitchell Riding.

Mae hyn, hefyd, fwy na mis ar ôl y dyddiad cau ar 1 Gorffennaf ar gyfer cytundeb ar y sail gyfansoddiadol a fyddai’n sail i fabwysiadu deddf etholiadol gan y senedd. Methiannau'r gymuned ryngwladol yn Libya Nid yw cenhadaeth y Cenhedloedd Unedig yn Libya - UNSMIL - er ei bod yn swnio'r nodiadau cywir, wedi helpu'r mater. Rhybuddiodd na fydd “cynigion nad ydynt yn gwneud yr etholiadau’n ymarferol” ar y dyddiad uchod “yn cael eu difyrru”, tra bod Raisedon Zenenga, cydlynydd y genhadaeth, wedi annog cynrychiolwyr “i barhau i ymgynghori ymysg eich gilydd i fynd ar drywydd cyfaddawd ymarferol a chadarnhau’r hyn sy’n uno chi ”.

Mae'n ymddangos bod pwerau tramor mawr hefyd, er eu bod yn ôl pob golwg wedi ymrwymo i ddatrysiad i 'broblem Libya', wedi ei symud i lawr eu rhestr o flaenoriaethau. Tra bod penaethiaid gwladwriaethau yn bresennol yng Nghynhadledd Gyntaf Berlin, a gynhaliwyd yn 2020, roedd iteriad 2021 yn gasgliad o weinidogion tramor a dirprwy weinidogion tramor. Lle roedd canlyniad y gynhadledd yn glir, roedd ar bwysigrwydd canolog cael gwared ar gefnogaeth filwrol dramor, milwyr tramor a milwyr cyflog o Libya. Nododd gweinidogion tramor Libya a’r Almaen Najla Mangoush a Heiko Maas eu cred mewn cynnydd ar y mater.

hysbyseb

Ac eto, roedd hyn - ochr yn ochr â chynnal gwaharddiad arfau - yn un o ganolbwyntiau'r gynhadledd flaenorol. Mae amcangyfrifon diweddar y Cenhedloedd Unedig yn golygu bod nifer y milwyr cyflog tramor yn Libya yn 20,000, gyda llawer ohonynt wedi ymwreiddio mewn ardaloedd rheng flaen fel Sirte a Jufra. Mae'r cyn lleied o gynnydd a wnaed yn ystod y 18 mis diwethaf yn ddamniol. Roedd maint y dylanwad tramor - ar draul pobl Libya - yn amlwg iawn ym mis Gorffennaf pan adroddwyd nad oedd Dbeibah yn ymwybodol o gytundeb rhwng Rwsia a Thwrci i dynnu diffoddwyr yn ôl. Roedd Jennifer Holleis yn iawn i gwestiynu faint o ddweud fyddai gan Libyans mewn penderfyniadau am eu dyfodol eu hunain. Mae natur hirfaith y gwrthdaro yn Libya - gan syfrdanu fel y mae ers bron i ddegawd bellach - wedi dadsensiteiddio arsylwyr i wir gost y cythrwfl. Ym mis Gorffennaf, adroddodd Amnest Rhyngwladol fod ymfudwyr mewn gwersylloedd yn Libya yn cael eu gorfodi i ffeirio rhyw am ddŵr a bwyd.

Dylai'r gymuned ryngwladol fod yn gryfach o ran darparu gwarantau sicr. Mae cyhoeddi datganiad pum deg wyth pwynt yn unig mewn cyfnod mor hanfodol ar gyfer dyfodol Libya yn dangos pa mor analluog yw pwerau mawr yn y sefyllfa hon. Felly, er gwaethaf llygedynau gobaith - a dim mwy na llygedynau - gan gynnwys agor ffordd arfordirol Sirte-Misrata ddiwedd mis Gorffennaf (egwyddor allweddol cadoediad 2020), mae cymodi yn Libya yn parhau i fod yn obaith pell. Cafodd hyd yn oed lwyddiant ailagor ffordd yr arfordir ei gysgodi wrth i wrthdaro ffrwydro yng ngorllewin y wlad. Amhosibilrwydd etholiadau Er i Abdul Hamid Dbeibah, prif weinidog Misrati Llywodraeth Undod Genedlaethol, a ffurfiwyd yn ddiweddar, addo gweithio tuag at gynnal etholiadau ym mis Rhagfyr, mae'r sefyllfa ddiogelwch bresennol ymhell o fod yn agored i gynnal etholiadau diogel a chyfreithlon.

Yn y dwyrain, mae Byddin Genedlaethol Libya Haftar (LNA), er gwaethaf methiant ei ymosodiad 14 mis ar Tripoli y llynedd, yn dal i ddal gafael, gan danlinellu yn ddiweddar na fydd ei ddynion yn destun awdurdod sifil. Er ei fod yn cael ei ymyleiddio'n rhyngwladol fwyfwy, mae Haftar yn rheoli digon o le i rwystro ymdrechion heddwch. Dadleuodd Ján Kubiš, Cennad Arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig dros Libya, yn gywir, bod cynnal etholiadau cenedlaethol ar 24 Rhagfyr yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd y wlad. Ddiwedd mis Gorffennaf, rhybuddiodd Aguila Saleh, siaradwr Tŷ’r Cynrychiolwyr, y byddai oedi i’r etholiadau yn dychwelyd Libya i “sgwâr un” a chythrwfl 2011. Rhagwelodd hefyd y gallai methu â chynnal etholiadau arwain at wrthwynebydd arall gweinyddiaeth yn cael ei sefydlu yn y dwyrain. Mae Saleh, am ei ran, yn beio’r GNU, a ddaeth i rym ym mis Mawrth fel llywodraeth undod gyntaf y genedl mewn saith mlynedd, am oedi, ac am ei methiant i uno.

hysbyseb

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd etholiadau - byddai arolwg barn anhrefnus sy'n cynhyrchu canlyniadau yr ystyrir eu bod yn anghyfreithlon yn plymio Libya yn ddyfnach i argyfwng. Roedd hyn yn wir yn 2014 pan ffrwydrodd gwrthdaro marwol rhwng Islamyddion a lluoedd y llywodraeth a llofruddiwyd Salwa Bugaighis, actifydd hawliau dynol amlwg. Mae canlyniad tebyg yn bosibl serch hynny, os cynhelir etholiadau o dan yr amgylchiadau llai na'r gorau posibl. Y llwybr ymlaen Ymhlith y llwybrau ymlaen a fyddai o leiaf yn atal atchweliad, byddai symud y ffocws i ffactorau eraill a fyddai, yn ddiamau, yn cyfrannu at sefydlogrwydd mawr ei angen, sef sefydlu sylfeini cyfansoddiadol digonol. Byddai'r ateb tymor uniongyrchol hwn yn darparu sylfaen gyfreithiol gyfreithlon ar gyfer etholiadau yn y dyfodol yn ogystal â bod yn uno'r wlad. Hyd yn hyn mae ymdrechion uno a chymodi wedi methu yn Libya, ac yn anffodus felly.

Bydd yr anghytundebau presennol dros y sail gyfansoddiadol ond yn dyfnhau'r argyfwng ac yn cynyddu lefelau uchel o ddifaterwch sy'n amlwg yn etholiadau 2014, lle'r oedd y nifer a bleidleisiodd yn is na 50%. Ac eto yn hytrach na throi at gyfansoddiad newydd fel y cyfryw, mae gan Libya ddatrysiad parod: ail-osod cyfansoddiad 1951, achos sydd eisoes wedi'i dderbyn gan sefydliadau llawr gwlad. Yn ogystal â darparu sylfaen gyfreithlon ar gyfer cynnal etholiadau, byddai cyfansoddiad 1951 yn offeryn uno, gan gysoni cenedl a gafodd ei lapio gan ymryson mewnol. Ar ôl degawd hynod ddinistriol, mae'r potensial yn bodoli ar gyfer gosod rheol frys ochr yn ochr â llywodraeth dechnegol, wedi'i goruchwylio gan symbol o undod cenedlaethol, sef Tywysog y Goron Libya yn alltud. Gallai etholiadau seneddol barhau i symud ymlaen ar eu dyddiad a drefnwyd gydag enwebiad Prif Weinidog ar ôl yr etholiad. Byddai camau o'r fath yn unol â darpariaethau'r cyfansoddiad, a byddai'n gam pwysig tuag at adfer rheol ganolog a sefydlogrwydd. Fel y gwelwyd mewn gwledydd gwahanol yn fyd-eang dros amser, mae technocratiaeth yn fath arbennig o addas o lywodraeth ar adegau o argyfwng. Byddai adfer rheol ganolog hefyd yn ychwanegu'n dda at ailuno'r fyddin ranedig, cam hanfodol yn llwybr ymlaen Libya.

Yn ogystal â'r buddion pendant y manylir arnynt uchod, byddai ail-osod cyfansoddiad 1951 yn cael effaith llai diriaethol ond yr un mor bwysig: gan wasanaethu fel pwynt undod cenedlaethol i fynd y tu hwnt i'r rhaniadau sydd wedi profi mor ddinistriol. Roedd y Brenin Idris, a deyrnasodd rhwng 1951 a 1969, yn symbol o undod; Byddai Mohammed as-Senussi, a ystyrir gan frenhinwyr Libya fel yr etifedd cyfreithlon, yn chwarae'r un rôl. Lle mae'r gymuned ryngwladol wedi methu - a gwaethygu hyd yn oed y materion sy'n lapio Libya - mae gan Libyans y potensial i baratoi eu llwybr eu hunain trwy ymgyrchu dros ddychwelyd cyfansoddiad 1951.

O ystyried popeth maen nhw wedi bod drwyddo, mae'n gyfle y mae pobl Libya yn ei haeddu.

Mae Mitchell Riding yn ddadansoddwr yn CRI Ltd, ymgynghoriaeth cudd-wybodaeth bwtîc yn Llundain, ac mae hefyd yn ymchwilydd gyda Wikistrat. Yn flaenorol, bu Mitch yn gweithio ar Ddesg Ewrop ac Ewrasia yn AKE, lle bu hefyd yn gweithio yn Afghanistan, ac i Oxford Business Group, lle cyfrannodd at adroddiadau ar ystod eang o farchnadoedd sy'n dod i'r amlwg ac yn y ffin.

Parhau Darllen

Affrica

Sancsiynau'r UE: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi darpariaethau penodol sy'n ymwneud â Syria, Libya, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a'r Wcráin

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu tair barn ar gymhwyso darpariaethau penodol yn Rheoliadau'r Cyngor ar fesurau cyfyngu (cosbau) yr UE sy'n ymwneud â hynny Libya a Syria, Y Gweriniaeth Canolbarth Affrica a gweithredoedd sy'n tanseilio cyfanrwydd tiriogaethol Wcráin. Maent yn ymwneud â 1) newidiadau i ddwy nodwedd benodol cronfeydd wedi'u rhewi: eu cymeriad (sancsiynau ynghylch Libya) a'u lleoliad (sancsiynau ynghylch Syria); 2) rhyddhau cronfeydd wedi'u rhewi trwy orfodi gwarant ariannol (sancsiynau ynghylch Gweriniaeth Canolbarth Affrica) a; 3) y gwaharddiad i sicrhau bod cronfeydd neu adnoddau economaidd ar gael i bersonau rhestredig (sancsiynau ynghylch cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin). Er nad yw barn y Comisiwn yn rhwymol ar awdurdodau cymwys na gweithredwyr economaidd yr UE, bwriedir iddynt gynnig arweiniad gwerthfawr i'r rheini sy'n gorfod cymhwyso a dilyn cosbau'r UE. Byddant yn cefnogi gweithredu sancsiynau ar draws yr UE yn unffurf, yn unol â'r Cyfathrebu ar y System economaidd ac ariannol Ewropeaidd: meithrin didwylledd, cryfder a gwytnwch.

Dywedodd Comisiynydd Undeb y Gwasanaethau Ariannol, Sefydlogrwydd Ariannol a Marchnadoedd Cyfalaf, Mairead McGuinness: “Rhaid gweithredu sancsiynau’r UE yn llawn ac yn unffurf ledled yr Undeb. Mae'r Comisiwn yn barod i gynorthwyo awdurdodau cymwys cenedlaethol a gweithredwyr yr UE i fynd i'r afael â'r heriau wrth gymhwyso'r sancsiynau hyn. "

Offeryn polisi tramor yw cosbau’r UE, sydd, ymhlith eraill, yn helpu i gyflawni amcanion allweddol yr UE megis gwarchod heddwch, cryfhau diogelwch rhyngwladol, a chydgrynhoi a chefnogi democratiaeth, cyfraith ryngwladol a hawliau dynol. Mae sancsiynau wedi'u targedu at y rhai y mae eu gweithredoedd yn peryglu'r gwerthoedd hyn, ac maent yn ceisio lleihau cymaint â phosibl unrhyw ganlyniadau niweidiol i'r boblogaeth sifil.

hysbyseb

Mae gan yr UE 40 o wahanol gyfundrefnau cosbau ar waith ar hyn o bryd. Fel rhan o rôl y Comisiwn fel Gwarcheidwad y Cytuniadau, mae'r Comisiwn yn gyfrifol am fonitro gorfodi sancsiynau ariannol ac economaidd yr UE ar draws yr Undeb, a hefyd sicrhau bod sancsiynau'n cael eu gweithredu mewn ffordd sy'n ystyried anghenion gweithredwyr dyngarol. Mae'r Comisiwn hefyd yn gweithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau bod sancsiynau'n cael eu gweithredu'n unffurf ledled yr UE. Mwy o wybodaeth am sancsiynau'r UE yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd