Cysylltu â ni

gwlad pwyl

Comisiwn yn gofyn i lys Ewropeaidd ddirwyo Gwlad Pwyl am ymosodiad ar annibyniaeth farnwrol

cyhoeddwyd

on

Mae Věra Jourová yn mynychu coffâd 82 mlwyddiant dechrau'r Ail Ryfel Byd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn i Lys Cyfiawnder yr UE (CJEU) orfodi dirwy ar Wlad Pwyl am ei fethiant i ddeddfu’r dyfarniad dros dro gan y llys yn galw ar Wlad Pwyl i atal gweithredoedd sy’n tanseilio annibyniaeth y farnwriaeth.

“Rwyf wedi dweud erioed na fydd y Comisiwn yn oedi cyn cymryd yr holl fesurau angenrheidiol i sicrhau bod cyfraith yr UE yn cael ei chymhwyso’n llawn,” meddai’r Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders. “Ym mis Gorffennaf, rhoddodd y Llys Cyfiawnder ddau ddyfarniad allweddol i amddiffyn annibyniaeth farnwrol yng Ngwlad Pwyl. Mae'n hanfodol bod Gwlad Pwyl yn cydymffurfio'n llawn â'r dyfarniadau hyn. Dyna pam mae’r Comisiwn, fel Gwarcheidwad y Cytuniadau, yn gweithredu heddiw. ”

Cafodd Gwlad Pwyl ddyddiad cau o 16 Awst i weithredu penderfyniad Llys yr UE ar fesurau dros dro (14 Gorffennaf), gan alw am atal Siambr Ddisgyblu Gwlad Pwyl. Anfonodd Gwlad Pwyl ymateb i'r Comisiwn, ond barnwyd ei fod yn annigonol. Mae'r Comisiwn yn gofyn i'r Llys orfodi taliad cosb dyddiol ar Wlad Pwyl cyhyd â bod awdurdodau Gwlad Pwyl yn methu â gweithredu. Mae swyddogion wedi bod yn amharod i amcangyfrif pa mor fawr fydd y ddirwy, ond dywedon nhw y dylai adlewyrchu difrifoldeb yr achos, sut mae'r methiant i weithredu yn effeithio ar farnwyr ar lawr gwlad a hyd y diffyg cydymffurfio. Fodd bynnag, maent yn gadael y penderfyniad hwn ar faint i'r llys ei benderfynu. 

hysbyseb

Mae'n anarferol i'r Comisiwn fynnu gweithredu ar sail dyfarniad interim (Erthygl 279). Dim ond ar dri achlysur y mae'r Comisiwn wedi gwneud hyn. Gellir ei gyfiawnhau pan allai difrod anadferadwy ddigwydd heb weithredu ar unwaith, a dim ond yn yr achosion mwyaf brys a difrifol y caiff ei ddefnyddio. 

Mae'r Comisiwn hefyd wedi penderfynu anfon 'llythyr rhybudd ffurfiol' i Wlad Pwyl, am beidio â chymryd y mesurau angenrheidiol i gydymffurfio'n llawn â dyfarniad y Llys Cyfiawnder (ar 15 Gorffennaf 2021) gan ddarganfod bod cyfraith Gwlad Pwyl ar y drefn ddisgyblu yn erbyn barnwyr ddim yn gydnaws â chyfraith yr UE.

Yn ei hymateb i'r Comisiwn (16 Awst) ysgrifennodd Gwlad Pwyl ei bod yn bwriadu datgymalu'r siambr ddisgyblu, ond nid oedd unrhyw wybodaeth am sut a phryd y byddai hyn yn cael ei wneud. Nid oedd unrhyw wybodaeth ychwaith am yr hyn a fyddai’n drosedd ddisgyblu yn y dyfodol, na’r cyfyngiadau y gellid eu gosod ar farnwyr a oedd am ofyn cwestiwn cyfreithiol ar gyfraith yr UE i’r CJEU. Mae’r llythyr yn rhoi “cyfle” i awdurdodau Gwlad Pwyl egluro eu hunain yn llawnach. Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Rhaid parchu dyfarniadau Llys Cyfiawnder Ewrop ledled yr UE. Heddiw, rydym yn cymryd y camau nesaf i fynd i’r afael â’r sefyllfa honno, ac rydym yn parhau i fod yn barod i weithio gydag awdurdodau Gwlad Pwyl i ddod o hyd i atebion. ”

hysbyseb

Mae gweithredoedd heddiw gan y Comisiwn yn dilyn ymweliad diweddar â Gwlad Pwyl gan yr Is-lywydd Jourová ddiwedd mis Awst pan gyfarfu â Mateusz Morawiecki, Prif Weinidog Gwlad Pwyl, a Marcin Wiącek, Ombwdsmon Gwlad Pwyl ymhlith eraill. Mae gweinidog cyfiawnder Gwlad Pwyl, Zbigniew Ziobro, wedi cyhuddo’r UE o gymryd rhan mewn rhyfela hybrid gyda Gwlad Pwyl ac wedi disgrifio penderfyniad heddiw fel gweithred o ymddygiad ymosodol yn erbyn Gwlad Pwyl. 

Mae llywodraeth Gwlad Pwyl hefyd wedi cwestiynu uchafiaeth cyfraith yr UE dros gyfraith genedlaethol, un o egwyddorion mwyaf sylfaenol cyfraith Ewropeaidd a sefydlwyd mewn dyfarniadau llys Ewropeaidd ddeugain mlynedd cyn i Wlad Pwyl ymuno â'r UE. Gwneir penderfyniad ar yr her ddiweddaraf hon ar 22 Medi. 

Llun: Věra Jourová yn mynychu coffâd 82 mlynedd ers dechrau'r Ail Ryfel Byd yn Gdansk © Undeb Ewropeaidd, 2021

gwlad pwyl

'The Informal Case' y dyn busnes o Wcrain Yevgeny Dzyuba

cyhoeddwyd

on

Ar 18 Mawrth 2020, cafodd Yevgeny Dzyuba, dyn busnes yr oedd cangen Wcreineg Interpol ei eisiau, ei gadw ym maes awyr Warsaw. Ar hyn o bryd mae'n cael ei arestio yng Ngwlad Pwyl. Mae ein gwlad yng nghanol Canolbarth Ewrop, a dyna pam mae pwysigrwydd arbennig y gwaith a gyflawnir gan Swyddfa Ganolog Genedlaethol INTERPOL (NCB) yng Ngwlad Pwyl. Mae'r NCB yn sylfaen ar gyfer sicrhau diogelwch cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'n blatfform cenedlaethol pwysicaf sy'n cysylltu heddlu Gwlad Pwyl ag asiantaethau gorfodaeth cyfraith rhyngwladol ac yn ei gwneud hi'n bosibl sicrhau cyfnewid gwybodaeth am gofnodion troseddol a chynnal ymchwiliadau rhyngwladol i'r heddlu..

Yevgeny Dzyuba

Nid yw’n gyfrinach fod ein cymdogion - sy’n aelodau o’r system Interpol, hefyd - wedi bod yn gofyn am estraddodi eu dinasyddion (yr amheuir eu bod yn cyflawni troseddau) yn fwy ac yn amlach dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, ymddengys eu bod weithiau'n anghofio bod deddfau rhyngwladol - yn enwedig y rhai sy'n llywodraethu gwaith ar y cyd y Sefydliad Heddlu Troseddol Rhyngwladol, a elwir yn gyffredin yn Interpol, a'r asiantaethau gorfodaeth cyfraith sy'n is-gwmnïau iddo - yr un peth i bawb. .

Mae Interpol yn cynnal chwiliadau am bobl yr amheuir eu bod yn cyflawni troseddau rhyngwladol: mae hyn hefyd yn cynnwys gweithgareddau chwilio gweithredol a gynhelir y tu allan i diriogaeth y wladwriaeth lle cyflawnwyd y drosedd. Os bydd llawdriniaeth yn llwyddiannus, caiff y troseddwr ei gadw a'i roi yn y ddalfa; mae'r trafodaethau ar estraddodi'r troseddwr i gyflwr ei ddinasyddiaeth neu i'r wladwriaeth lle cyflawnwyd y drosedd yn cael ei gynnal trwy sianeli diplomyddol a sianelau tebyg. Yn gyntaf oll, byddai llys y wlad lle mae dinesydd tramor yn cael ei gadw ar amheuaeth o gyflawni trosedd yn ymchwilio’n ofalus i’r rheswm dros eu rhoi ar y rhestr yr oedd eu heisiau, yn gofyn am yr holl ddogfennau angenrheidiol, ac yn gwneud ei dyfarniad dim ond ar ôl hyn mae'r weithdrefn drosodd.

hysbyseb

Yn anffodus, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r wasg ryngwladol wedi ymyrryd fwyfwy ag estraddodi dinasyddion gwledydd eraill o Wlad Pwyl - byddai'r cyfryngau wrthi'n cyhuddo asiantaethau cyfiawnder troseddol Gwlad Pwyl o ragfarn honedig neu amharodrwydd i estraddodi troseddwr. Gadewch inni nodi nad yw'r ffaith bod Interpol eisiau rhywun yn golygu y byddant yn cael eu dedfrydu; nid yw person sydd dan amheuaeth yn droseddol. Mae deddfwriaeth Ewropeaidd yn gyn-draddodiadol, yn wrthrychol ac yn dryloyw - mae'r llys ar ben y Gyfraith, a'r partïon eraill (yn mwynhau'r un hawliau yn llwyr) yw'r erlyniad a'r amddiffyniad. Byddai'r partïon yn y broses yn cyflwyno eu tystiolaeth ysgrifenedig i'r llys ymlaen llaw, fel bod y barnwr yn cael cyfle i astudio barn y cyfranogwyr a gofyn cwestiynau eglurhaol yn sesiwn y llys yn unig. Mae hyn yn eithrio unrhyw fath o agwedd ffurfiol neu ragfarnllyd y mae papurau newydd tramor weithiau'n ceisio cyhuddo system farnwriaeth Gwlad Pwyl. Cadarnheir hyn gan y ffaith bod nifer o sefydliadau hawliau dynol rhyngwladol yn ei werthfawrogi'n fawr nad yw Gweinyddiaeth Gyfiawnder Gwlad Pwyl, hyd yn oed yn achos penderfyniad estraddodi, yn anwybyddu'r diffynnydd. Mae'r Weinyddiaeth bob amser yn gofyn i'w chydweithwyr tramor am wybodaeth am wladwriaeth yr unigolyn estraddodedig, yn barod i'w amddiffyn rhag unrhyw gamau anghyfreithlon y gallent eu dioddef pan fyddant yn y ddalfa ac a allai fod yn gysylltiedig ag erledigaeth wleidyddol a math arall.

Mae stori Mr Dzyuba yn wahanol i lawer o achosion eraill o dramorwyr a gafodd eu cadw'n gyfreithlon a'u trosglwyddo i asiantaethau cyfiawnder troseddol yn eu gwledydd. Er enghraifft, fe ddaeth yn ddinesydd yr Wcrain yn cael ei gadw ym mis Mehefin eleni yn ninas Kostrzyn nad Odrą yn Lubusz Voivodeship, wedi bod yn cuddio o dan naw cyfenw gwahanol (gan ei fod ar y rhestr eisiau o 190 o wledydd fel deiliad "cerdyn coch" Interpol - ar amheuaeth o gyflawni llofruddiaeth a dwyn eiddo yn yr Wcrain). Ni chuddiodd na newidiodd Dzyuba ei enw o gwbl; ar ben hynny, o fewn y chwe mis cyn iddo gael ei arestio, ymwelodd yn rhydd â gwahanol wledydd gyda'r pwrpas o drin afiechydon cronig - a chyflwynodd ei basbort ei hun wrth deithio. Wedi'i ddiagnosio â llosgiadau lluosog (60-80% o'r wyneb) o freichiau, coesau a torso (ac yna nifer o gymhlethdodau meddygol), bron bob amser yng nghwmni ei ddau blentyn bach a mam oedrannus (sy'n ddibynnol arno) y mae ef roedd yn rhaid iddo fod wedi symud o ddinas Donetsk, go brin bod Mr Dzyuba yn edrych fel troseddwr proffesiynol wrth guddio. Fel a ganlyn o'r dogfennau a ddarparwyd gan ei gyfreithwyr, trwy gyflawni'r gweithredoedd uchod, arferodd ei hawl gyfansoddiadol i ryddid i symud. Cofnodwyd yr holl newidiadau i le ei gofrestriad a'i breswylfa yn briodol yn unol â'r weithdrefn sefydledig. Yn ôl cyfraith yr Wcráin, ni all aros dramor ynddo’i hun nodi’r ffaith ei fod yn osgoi’r ymchwiliad ac yn cuddio rhag yr asiantaethau ymchwilio cyn-achos. Cadarnhaodd y dogfennau a ddarparwyd gan y cyfreithwyr hefyd nad oedd Dzyuba wedi cael gwybod yn iawn amdano yn dod o dan amheuaeth ac yn cael ei gynnwys ar y rhestr yr oedd ei eisiau (profwyd y ffaith hon). Ar yr un pryd, mae ffaith wedi'i dogfennu'n dda bod achos troseddol hirhoedlog a gynhaliodd yr ymchwiliad y tu hwnt i'r dyddiadau cau gweithdrefnol. Mae'r dogfennau a gyflwynwyd i lys Gwlad Pwyl gan gynrychiolwyr Dzyuba yn nodi, yn unol â Pharagraff 10 Rhan 1 Erthygl 284 o God Gweithdrefn Droseddol yr Wcráin, bod yn rhaid i ymchwilydd, ymholwr ac erlynydd ddod ag achos troseddol i ben yn swyddogol unwaith y cyfnod cyn-achos mae ymchwiliad a ddiffinnir gan Erthygl 219 o God Gweithdrefn Droseddol yr Wcráin wedi dod i ben - a daeth y cyfnod hwn i ben ym mis Tachwedd 2017. Serch hynny, bum mlynedd yn ddiweddarach (sydd ymhell y tu hwnt i derfynau amser uchaf yr ymchwiliad cyn-dreial), mae Adroddiad ar Amheuaeth o Gyflawni Trosedd Droseddol o dan Ran 5 Lluniwyd Erthygl 191 o God Troseddol yr Wcráin mewn perthynas â Yevgeny Dzyuba. Felly, lluniwyd yr Adroddiad penodedig ar Amheuaeth o Gyflawni Troseddau Troseddol ganddo o dan achos troseddol nad oedd yn bodoli. At hynny, nid yw'r Achos Troseddol gyda'r nifer a nodir yn yr Adroddiad erioed wedi bodoli ac nid yw'n bodoli. Ar ben hynny, nid yw cynrychiolwyr yr Wcráin ar frys i ddarparu dogfennau ar achos Yevgeny Dzyuba - maen nhw'n egluro'r oedi oherwydd y llwyth gwaith trwm ac mae angen iddyn nhw berfformio gwaith bob dydd.

Yn erbyn cefndir popeth sy'n gysylltiedig â throsedd rhyngwladol a'i gynrychiolwyr sy'n cyrraedd Gwlad Pwyl, mae'r ffeithiau a restrir uchod yn edrych, i'w rhoi yn ysgafn, fel rheswm rhyfedd dros estraddodi. Dywedodd ysgrifennwr o Wlad Pwyl, Stefan Garczynski: "Ffeithiau yw'r tywod sy'n malu yng ngerau theori." Wrth gwrs, o safbwynt y weithdrefn ffurfiol, mae'r holl gamau y darperir ar eu cyfer gan gyfraith ryngwladol ac Interpol mewn perthynas â'r dinesydd Wcreineg Dzyuba yn nhiriogaeth Gwlad Pwyl wedi'u cyflawni yn unol â hynny. Fodd bynnag, ni ddylai unrhyw un syrthio i gerau peiriant ffurfiol omni-falu - ac nid oes ots ym mha wlad y maent ar y foment honno. Ar ben hynny, pan fydd symudiad y peiriant hwn yn cael ei rwystro gan y "tywod o ffeithiau diamheuol"; ar wahân, dylid ychwanegu, gan wybod am salwch Yevgeny Dzyuba, bod ei deulu a'i gydweithwyr wedi sicrhau'r swm mechnïaeth gofynnol a fyddai'n rhoi cyfle iddo aros dan arestiad tŷ yn Warsaw, wrth ymyl ei deulu, ac nid yn y carchar.

hysbyseb

Mae unigrywiaeth Interpol yn gorwedd yn yr egwyddor o beidio ag ymyrryd mewn materion gwleidyddol, milwrol, crefyddol a hiliol a nodir yn ei siarter. Trwy gadw at y rhwymedigaethau hyn yn llym, mae'r sefydliad yn cynnal statws cymuned heddlu ryngwladol broffesiynol yn unig. Mae hyn yn caniatáu i asiantaethau gorfodaeth cyfraith yr holl aelod-wledydd ryngweithio hyd yn oed yn absenoldeb cysylltiadau diplomyddol rhyngddynt. Ar yr un pryd, prif "arf" Interpol yw ei adnoddau gwybodaeth. Mae'r system delathrebu a ddefnyddir yn Interpol yn caniatáu i swyddogion gorfodaeth cyfraith aelod-wledydd y sefydliad gyfnewid gwybodaeth weithredol a derbyn y data sydd ei angen gan eu cydweithwyr tramor o fewn yr amser byrraf posibl. Mae hyn i gyd yn cyfrannu at y ffaith y gellir ystyried pob achos yn wrthrychol ac nid yn ffurfiol, ac, os oes angen, ei gymryd dan reolaeth yr Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol Interpol a'i Ysgrifennydd Cyffredinol Jürgen Stock.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd