Cysylltu â ni

Ffoaduriaid

Mae arbenigwr blaenllaw o'r UE yn rhoi ei afael ar argyfwng mudo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'n ddigon posib bod cenhedloedd Ewrop ar drothwy argyfwng mudol newydd a fydd yn corrach hyd yn oed yn 2015-16, yn ysgrifennu Martin Banks.

Dyna un o sawl neges amlwg i ddod allan o lyfr newydd cynhwysfawr ar fudo - Pwer Pobl - pam mae angen mwy o ymfudwyr arnom - gan y sylwebydd uchel ei barch ar faterion yr UE, Giles Merritt (llun).

Anaml y mae mater pigog ymfudo, wrth gwrs, wedi bod yn bell i ffwrdd o'r penawdau ers blynyddoedd, dim ond yn cael ei leinio ochr, ac yna dros dro yn unig, gan Brexit a'r pandemig iechyd.

Mae delweddau amheus o fwy fyth o ymfudwyr yn ddiweddar yn ceisio croesi Sianel Lloegr, gyda graddau amrywiol o lwyddiant, unwaith eto wedi byrdwn y pwnc wrth gefn yr agenda ac i feddylfryd y cyhoedd.

hysbyseb

Ydy, mae’r frwydr yn erbyn camfanteisio mudol a smyglo a mewnfudo “anghyfreithlon” yn parhau i arfer meddyliau’r “mawr a’r da.”

Mae hyd yn oed asiantaeth gwarchod yr arfordir yr UE ei hun, Frontex, wedi bod wrth wraidd honiadau aflonyddu o dorri hawliau dynol ymfudwyr ar ffiniau allanol yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn ymdrech i chwistrellu meddwl arloesol a newydd ei angen yn y cyfan, mae Merritt wedi ysgrifennu archwiliad arbennig o fanwl o fudo yn ei holl ffurfiau.

hysbyseb

Cytunir yn gyffredinol bod smyglo mudol wedi gosod her ddyngarol a diogelwch fawr i'r UE yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Er enghraifft, amcangyfrifir bod smyglwyr mudol wedi hwyluso siwrneiau mwyafrif y mwy nag 1 filiwn o bobl a ddaeth i mewn i'r UE yn afreolaidd yn 2015 a 2016.

Dadleua rhai, trwy leihau nifer yr ymfudwyr “afreolaidd”, y bydd y Gorllewin yn sicrhau rheolaeth lloches a mudo sy'n gynaliadwy dros amser i ddelio ag argyfyngau yn y dyfodol.

Mae Merritt, cyn bennaeth swyddfa Brwsel ar gyfer y Financial Times, yn siarad am frys diwygio deddfau mudo Ewropeaidd, yn anad dim i atal mudo afreolaidd a mynd i’r afael â masnachu mewn pobl.

Mae’n cychwyn yr hyn sy’n waith hynod drawiadol trwy “ffrwydro” yr hyn y mae’n ei alw’n “ddeg chwedl fwyaf camarweiniol” am fudo, gan gynnwys yr honiad nad oes angen ymfudwyr ar Ewrop

Mae “chwedlau” cyffredin eraill y mae’n ceisio eu chwalu yn amrywio o’r honiad bod ymfudwyr yn ‘cymryd swyddi’ gan Ewropeaid brodorol, eu bod yn codi’r risg o derfysgaeth jihadistiaid a’u bod yn ‘sbwng’ oddi ar les cymdeithasol Ewropeaid.

Pawb yn hollol anghywir ac yn beryglus felly, meddai Merritt.

I ddechrau, roedd y delweddau twymgalon o bobl a foddwyd ym Môr y Canoldir neu a gafodd eu hachub gan wylwyr y glannau a gweithrediadau sefydliad anllywodraethol ar eu liwt eu hunain yn awgrymu naws ddyngarol newydd yn Ewrop, mae'n nodi.

“Ond,” meddai ymlaen, “profodd ymatebion emosiynol o’r math hwn i fod yn llai dibynadwy a hirhoedlog nag yr oeddent wedi ymddangos ar y dechrau.”

Ar gyfer y presennol, rhaid ychwanegu effeithiau “newid gêm” y coronafirws at y ddadl am fudo, mae’n rhybuddio ac, fel Covid-19, mae ymfudo yn “ddaeargryn byd-eang.”

Mae'n golygu, wedi ei “danio” gan ganlyniad cythryblus Covid-19, y bydd ymfudo yn effeithio ar lawer o strwythurau economaidd-gymdeithasol “mwyaf sylfaenol” Ewrop, ac felly “mae'n debyg y bydd yn cynhyrfu systemau gwleidyddol cenedlaethol cydsyniol i raddau helaeth.”

Mae'n ysgrifennu, “Roedd y rhagolygon mewnfudo yn ddigon drwg cyn y coronafirws, ac erbyn hyn mae'n fwy gwenwynig yn wleidyddol nag erioed.”

Mae pedair elfen allweddol, mae'n awgrymu:

1. Er gwaethaf ciwiau dole estynedig Covid-19, mae grymoedd economaidd tymor hwy yn golygu bod angen mwy o ymfudwyr ar Ewrop, nid llai.

2. Mae'r pwysau a gynhyrchir gan Covid-19 yn gyrru ffoaduriaid ac ymfudwyr economaidd tuag at Ewrop mewn niferoedd digynsail.

3. Mae polisïau adfer economaidd ar ôl coronafirws yn gwneud integreiddio ymfudwyr yn anoddach ac yn fwy ffrwydrol yn wleidyddol ac

4. Mae geopolitigau ôl-coronafirws yn ail-lunio cymdogaeth Ewrop.

Anaml y mae Ewropeaid, mae'n galaru, yn arddangos yr un agwedd gadarnhaol at fudo ag Americanwyr. Er bod argyfwng mudol 2015-16 wedi ennyn cydymdeimlad y cyhoedd yn fyr â ffoaduriaid “buan y trodd hyn yn anghydfodau chwerw rhwng llywodraethau’r UE ynghylch rhannu baich.”

Ychwanegodd, “Mae’r rhain wedi bod yn mudferwi ers hynny, ac maen nhw nawr yn bygwth berwi’n gandryll.”

Beth bynnag yw cyflwr barn y cyhoedd, mae llywodraethau Ewropeaidd yn gwybod bod yn rhaid iddynt ddysgu rheoli llifoedd mwy o newydd-ddyfodiaid, meddai Merritt, y mae ei CV trawiadol yn cynnwys ei flynyddoedd lawer gyda melin drafod Cyfeillion Ewrop enwog a sefydlodd.

“Bydd rhethreg gwleidyddion, yn arbennig ond nid yn unig boblogaidd, yn parhau’n elyniaethus, yn cael ei danio gan y dirwasgiad ac ofnau parhaus brigiadau coronafirws o’r newydd, ond mae cynllunwyr a gweision sifil yn gwybod bod yn rhaid iddynt addasu i’r pwysau demograffig sy’n siapio’r dyfodol,” mae’n rhagweld. .

Mae hefyd yn tynnu sylw at yr angen i wahaniaethu, sy'n cael ei wneud yn anaml, rhwng ffoaduriaid ac ymfudwyr economaidd.

O ran yr UE, nid yn unig y mae pwysau gan y Comisiwn Ewropeaidd i aelod-wledydd dderbyn mwy o ffoaduriaid, mae pwysau hefyd o'r tu hwnt i swigen Brwsel am “ailfeddwl” o bolisi presennol yr UE ar fewnfudo a lloches.

Dywed Merritt, “Ychydig iawn o berthynas sydd gan economeg ymfudo â’i wleidyddiaeth, fel y dangoswyd pan gyfarfu arweinwyr cenedlaethol Ewrop yn Salzburg ym mis Medi 2018 i drafod bargen drwm iawn ar fewnfudo.

“Pwyntio bysedd a mawredd gwleidyddol oedd nodweddion anneniadol yr uwchgynhadledd arbennig hon.”

Nid yw Angela Merkel, canghellor yr Almaen sy’n gadael, yn dianc rhag beirniadaeth gyda Merritt yn dweud ei “hymateb awto i’r mewnlifiad, wir schaff en das! (gallwn ei wneud), daeth yn ôl i'w harbed. Fe wnaeth ailsefydlu cymaint o bobl greu cynnwrf difrifol a sbarduno anwadalrwydd gwleidyddol newydd. ”

Ond nid yw ei wlad enedigol, y DU, heb fai chwaith.

“Yn y DU, cyn i Brexit fwrw ei gysgod hir, roedd myfyrwyr tramor yn dod â dros £ 12 biliwn y flwyddyn i mewn mewn cyfnewid tramor. Roedd nifer sylweddol ohonynt, efallai cymaint â 15-20 y cant, wedi bod yn aros ymlaen ar ôl graddio i wneud bywyd ym Mhrydain. Ond nawr mae'r rheolaethau fisa llymach, a ddyluniwyd i annog llafur mudol o'r UE ac o fewn Ewrop, yn newid hynny. ”

Mae'n dadlau y dylai'r Comisiwn fod yn gweithio i berswadio aelod-lywodraethau bod yn rhaid iddynt roi hwb sylweddol i'w cyfraniadau cyllidebol ar gyfer ymfudo, hyd yn oed os yw'r dasg honno'n cael ei gwneud yn anoddach gan Brexit a'r diffyg yng nghyfraniadau ariannol y DU.

Ei neges?

“Rhaid i Ewrop roi’r gorau i esgus bod mewnfudo yn ffenomen fflyd. Nid dros dro mohono, ac yn lle hynny rhaid ei gydnabod fel newidiwr gêm tymor hir. ”

Mae'r Merritt, sydd â chysylltiad eithriadol o dda, yn gyn-filwr uchel ei barch ac yn selog ym materion yr UE ac, ni waeth a ydych chi'n cytuno ag ef ai peidio, mae hwn yn waith a allai fod yn drawiadol ac yn sicr mae ei farn yn haeddu sylw manwl, yn anad dim yng nghoridorau pŵer. . 

Mae'r llyfr ar werth yn siop lyfrau Filigranes yn 39-42 Avenue des Arts ym Mrwsel, o E-siop Filigranes (+322 504 7839) neu o Amazon mewn fersiynau clawr meddal a Kindle. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gwerthusiad Canol Tymor o'r Cyfleuster i Ffoaduriaid yn Nhwrci: Gwnaeth cefnogaeth yr UE gyfraniad sylweddol at les Syriaid ac eraill sy'n ffoi rhag gwrthdaro yn y rhanbarth.

cyhoeddwyd

on

O fewn fframwaith y mis Mawrth Datganiad UE-Twrci 2016, yr Undeb Ewropeaidd, trwy'r Gyfleuster ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci, wedi rhoi € 6 biliwn mewn cymorth i ffoaduriaid yn Nhwrci. Mae’r gwerthusiad annibynnol yn canfod bod y Cyfleuster ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci wedi gwneud cyfraniad sylweddol at les Syriaid ac eraill sy’n ffoi rhag gwrthdaro yn y rhanbarth mewn meysydd fel iechyd, addysg, amddiffyn a chefnogaeth economaidd-gymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod angen i'r UE wneud mwy i liniaru tensiynau cymdeithasol i ffoaduriaid, gan gynnwys datblygu strategaeth cydlyniant cymdeithasol. Fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) a gyhoeddwyd yn y Cyngor Ewropeaidd 24-25 Mehefin, byddai Cyllideb yr UE yn darparu € 3bn dros 2021-2023, gan ddangos undod parhaus yr UE â ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci.

Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen: “Ddeng mlynedd i mewn i’r gwrthdaro yn Syria, mae ein partneriaid yn y rhanbarth yn dal i gario cyfran y llew o’r baich. Ein her ar y cyd yw amddiffyn y ffoaduriaid a chefnogi eu gwesteiwyr. ” Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Mae'r gwerthusiad hwn yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr ar Gyfleuster Ffoaduriaid yr UE yn Nhwrci; byddwn yn tynnu ysbrydoliaeth o hyn i arwain y broses o symud y € 3bn mewn cefnogaeth economaidd-gymdeithasol ychwanegol i ffoaduriaid o gyllideb yr UE fel y gallant wneud eu bywoliaeth eu hunain, buddsoddiad allweddol ar gyfer eu dyfodol a sefydlogrwydd y rhanbarth a thu hwnt. Edrychaf ymlaen at barhau â'n cydweithrediad da â Thwrci ar yr ymdrech ar y cyd hon. "

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein ynghyd â'r Prif Adroddiad y Gwerthusiad Tymor Canol StrategolI Taflen ffeithiau, y Pumed Adroddiad Blynyddol ac trosolwg o brosiectau ar Gyfleuster yr UE ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Mewnfudo

Lloches a mudo yn yr UE: Ffeithiau a ffigurau

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddigynsail ar lifoedd ymfudo yn yr UE. Mae cyfyngiadau symud a roddwyd ar waith yng ngoleuni'r pandemig coronafirws wedi arwain at ostyngiad mewn ymfudo, yn gyfreithlon ac yn anghyfreithlon, gan fod gwledydd wedi cau ffiniau, llwybrau cyfyngedig ar gyfer ymfudo cyfreithiol a graddio rhaglenni yn ôl i gymryd ffoaduriaid i mewn.

Fodd bynnag, mae'r diffygion yn system loches yr UE a ddatgelwyd wrth i fwy na miliwn o geiswyr lloches ac ymfudwyr gyrraedd yn 2015. Mae'r Senedd wedi bod yn gweithio ar gynigion i greu polisi lloches Ewropeaidd tecach a mwy effeithiol.

Isod fe welwch yr holl ddata perthnasol am ymfudo yn Ewrop, pwy yw'r ymfudwyr, beth mae'r UE yn ei wneud i fynd i'r afael â'r sefyllfa, a pha oblygiadau ariannol sydd wedi bod.

Diffiniadau: Beth yw ffoadur? Beth yw ceisiwr lloches?

Mae ceiswyr lloches yn bobl sy'n gwneud cais ffurfiol am loches mewn gwlad arall oherwydd eu bod yn ofni bod eu bywyd mewn perygl yn eu mamwlad.

Ffoaduriaid yn bobl sydd ag ofn sefydledig o erledigaeth am resymau hil, crefydd, cenedligrwydd, gwleidyddiaeth neu aelodaeth o grŵp cymdeithasol penodol sydd wedi cael eu derbyn a'u cydnabod felly yn eu gwlad groesawu. Yn yr UE, y cyfarwyddyd cymhwyster yn gosod canllawiau ar gyfer neilltuo diogelwch rhyngwladol i'r rhai sydd ei angen.

Ar hyn o bryd mae'n rhaid i bobl o'r tu allan i'r UE wneud cais am amddiffyniad yn y wlad gyntaf yn yr UE y maen nhw'n dod i mewn iddi. Mae ffeilio hawliad yn golygu eu bod yn dod yn ymgeiswyr lloches (neu'n geiswyr lloches). Maent yn derbyn statws ffoadur neu fath gwahanol o amddiffyniad rhyngwladol dim ond ar ôl i awdurdodau cenedlaethol wneud penderfyniad cadarnhaol.

Cael gwybod mwy am y achosion ymfudo.

hysbyseb

Penderfyniadau lloches yn yr UE

Yn ystod 10 mis cyntaf 2020, roedd yna 390,000 o geisiadau lloches yn yr UE, 33% yn llai na'r un cyfnod o 2019. Yn 2018, roedd 634,700 o geisiadau, sy'n sylweddol is na'r mwy na miliwn o geisiadau a gofrestrwyd yn 2015 a 2016.

Gwelwyd gostyngiadau arbennig o fawr yn yr Almaen, Ffrainc a'r Eidal yn ystod saith mis cyntaf 2020. Cafwyd llai o geisiadau tro cyntaf o Syria (135,000 yn llai na'r cyfartaledd ar gyfer 2018 a 2019, i lawr 52%), Irac (i lawr 55%) a Nigeria (i lawr 58%).

hysbyseb

Fodd bynnag, roedd y niferoedd i fyny yn Sbaen a Rwmania, yn rhannol oherwydd cynnydd mewn ceisiadau o wledydd De America, gan gynnwys Colombia (i fyny 102% ar gyfartaledd y ddwy flynedd flaenorol) a Periw (76% yn uwch).

Isafswm o chwe blynedd mewn croesfannau ffin afreolaidd

Mae'r Border Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau yn casglu data ar groesfannau anghyfreithlon o ffiniau allanol yr UE a gofrestrwyd gan awdurdodau cenedlaethol.

Yn 2015 a 2016, mwy na 2.3 miliwn o groesi anghyfreithlons eu canfod. Cyfanswm y croesfannau anghyfreithlon ym mis Ionawr-Tachwedd 2020 wedi gostwng i 114,300, y lefel isaf yn y chwe blynedd diwethaf a gostyngiad o 10% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2019. Er gwaethaf cwymp o 55%, mae Afghanistan yn parhau i fod yn un o brif wledydd tarddiad y bobl a ganfuwyd yn croesi ffin afreolaidd, ynghyd â Syria, Tiwnisia ac Algeria.

Arhosodd croesfan Môr y Canoldir yn farwol, a dywedwyd bod 1,754 o bobl wedi marw neu ar goll yn 2020 o gymharu â 2,095 o bobl yn 2019. Cynyddodd cyrraedd afreolaidd trwy Lwybr Canoldir y Canoldir (i'r Eidal a Malta) 154% ym mis Ionawr-Tachwedd 2020 o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2019.

Cyrhaeddodd mwy na 34,100 o'r fath yn 2020, o'i gymharu â bron i 11,500 yn 2019, gyda'r mwyafrif o bobl yn cyrraedd Lampedusa. Cynyddodd y rhai a gyrhaeddodd Sbaen, ac yn arbennig yr Ynysoedd Dedwydd, 46% (35,800) yn 2020 o gymharu â 2019.

Mae llawer o newydd-ddyfodiaid yn tarddu o wledydd sy'n dioddef o ddirywiad economaidd yn hytrach na gwrthdaro. Mae dirywiad mewn taliadau byd-eang hefyd yn debygol o gyfrannu at y duedd hon. Hyd nes y bydd y pandemig wedi'i gynnwys a bod adferiad economaidd ar y gweill, bydd rhagolygon cyflogaeth a gofal iechyd gwael yn parhau i fod yn gymhelliant i bobl ddod i'r UE.

Beth mae Ewropeaid yn ei feddwl

Mae ymfudo wedi bod yn flaenoriaeth gan yr UE ers blynyddoedd. Cymerwyd sawl mesur i reoli llif ymfudo yn ogystal â gwella'r system loches.

Er bod y arolwg Eurobarometer o fis Mehefin 2019 yn dangos mai ymfudo oedd y pumed mater mwyaf a ddylanwadodd ar benderfyniadau pleidleisio Ewropeaid ar gyfer etholiadau UE y flwyddyn honno, a Arolwg parlemeter 2020 wedi cofrestru gostyngiad mewn pwysigrwydd. Mae'n cael ei ystyried yn brif faes anghytuno rhwng yr UE a llywodraethau cenedlaethol gan bron i hanner (47%) yr ymatebwyr.

Cynyddodd yr UE yn sylweddol cyllid ar gyfer mudo, polisïau lloches ac integreiddio yn sgil y mewnlif cynyddol o geiswyr lloches yn 2015. Mae € 22.7 biliwn yn mynd i fudo a rheoli ffiniau yn cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, o'i gymharu â € 10bn ar gyfer ymfudo a lloches yn 2014-2020.

Dysgu mwy am sut mae'r UE yn rheoli ymfudo.

Ffoaduriaid yn y byd

O gwmpas y byd, mae nifer y bobl sy'n ffoi rhag erledigaeth, gwrthdaro a thrais wedi cyrraedd 80 miliwn. Mae hynny'n gyfwerth â bron pob dyn, menyw a phlentyn yn yr Almaen yn cael eu gorfodi o'u cartrefi. Mae plant yn cyfrif am tua 40% o boblogaeth ffoaduriaid y byd.

Y gwledydd sy'n cynnal y nifer fwyaf o ffoaduriaid yw Twrci, Colombia, Pacistan, Uganda a'r Almaen. Dim ond 14% o ffoaduriaid y byd sy'n cael eu cynnal gan wledydd datblygedig.

Edrychwch ar yr ffeithlun ar gyfer 2019 Ffigurau Eurostat ar geisiadau lloches yn yr UE yn ogystal a Ffigurau UNHCR ar nifer y ffoaduriaid mewn gwledydd yr UE.

Briefings 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

EU

Mae #ECJ yn gwrthod her Slofacia a Hwngari i benderfyniad adleoli mudol y Cyngor

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Cyfiawnder Ewrop wedi gwrthod holl weithredoedd Slofacia a Hwngari, a chefnogir Gwlad Pwyl, ar adleoli ceiswyr lloches sydd angen amddiffyn rhyngwladol. Dyfarnodd y Llys y byddai'r cynllun adleoli'n helpu Gwlad Groeg a'r Eidal i ddelio â'r argyfwng mudo o 2015, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Heriodd Hwngari a Slofacia benderfyniad gan Gyngor yr Undeb Ewropeaidd (penaethiaid llywodraethau'r UE-28) i gytuno i adleoli 120,000 i aelod-wladwriaethau eraill yr UE dros gyfnod o ddwy flynedd. Pleidleisiodd y Weriniaeth Tsiec a Romania hefyd yn erbyn y penderfyniad, gyda'r Ffindir yn ymatal, ond dewisodd beidio â herio canlyniad y Cyngor.

Mae ffigurau diweddar yn dangos bod llai na 28,000 o darged adleoli 160,000 wedi cael ei fodloni. Mae'r Comisiwn i fod i gyhoeddi ei bymthegfed 'Adroddiad ar Adleoli ac Ailsefydlu' heddiw.

Aeth Weber ymlaen i drydar bod cyfle go iawn bellach i wella’r clwyf agored ym mholisi mudo’r UE trwy gydweithio. Fe drydarodd hefyd nad stryd unffordd mo undod, ond bod yn rhaid mynd i’r afael â phryderon pobl hefyd.

Dywedodd Ska Keller ASE a Chydlywydd y Greens Ewropeaidd:

"Mae'r dyfarniad hwn yn garreg filltir ar gyfer polisi ffoaduriaid Ewropeaidd. Mae Llys Cyfiawnder Ewrop wedi dangos bod yr undeb wrth galon ein polisi ffoaduriaid cyffredin yn Ewrop. Ni all fod mwy o esgusodion. Rhaid i unrhyw Aelod-wladwriaeth sydd wedi gwrthod helpu i adleoli ceiswyr lloches gyflawni neu wynebu canlyniadau yn olaf.

“Ni all undod yn yr UE fod yn stryd unffordd. Ni all pobl fel Viktor Orban barhau i fynnu arian ar gyfer amddiffyn y ffin wrth barhau i rwystro derbyn ffoaduriaid o Wlad Groeg a'r Eidal. Os yw Hwngari, Gwlad Pwyl a’r Weriniaeth Tsiec yn parhau i wrthod derbyn ffoaduriaid, rhaid i’r Comisiwn Ewropeaidd ystyried dod â chymorthdaliadau’r UE i ben ar gyfer dychwelyd ceiswyr lloches a wrthodwyd. Ni ddylai'r UE fod yn ariannu polisi sydd â'r nod o gael gwared ar bobl yn unig. "

 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd