Cysylltu â ni

Moldofa

Etholiadau Rwseg ar diriogaeth Moldofa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Goresgyniad gwladwriaeth sofran ac annibynnol, dyna sut y disgrifiodd swyddogion y Weinyddiaeth Dramor o Weriniaeth Moldofa benderfyniad yr wythnos diwethaf gan Ffederasiwn Rwseg i agor gorsafoedd pleidleisio yn rhanbarth Transnistrian ymledol, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Mae Transnistria yn wladwriaeth ymwahanu heb ei chydnabod sydd wedi'i lleoli yn y llain gul o dir rhwng yr afon Dniester a ffin Moldofan-Wcrain sy'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Weriniaeth Moldofa.

Mae'r rhanbarth a gefnogir gan Rwseg wedi bod yn asgwrn y gynnen rhwng Rwsia a Gweriniaeth Moldofa byth ers i Moldofa ennill ei hannibyniaeth ym mis Awst 1991.

hysbyseb

Fe wnaeth etholiad ffederal Rwseg a gynhaliwyd ddiwedd yr wythnos ddiwethaf ail-dendro’r ddadl dros Transnistria, gan annog swyddogion Moldofa i ymateb.

“Mae’r Weinyddiaeth Materion Tramor ac Integreiddio Ewropeaidd yn gresynu, er gwaethaf y safbwynt a fynegir yn gyson gan awdurdodau Moldofa, fod ochr Rwseg wedi gweithredu mewn modd nad yw’n cyfateb i egwyddor sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Gweriniaeth Moldofa a’r ddwyochrog fframwaith cyfreithiol ”, meddai swyddogion yn Chisinau mewn datganiad i’r wasg.

Mae’r datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan awdurdodau Moldafia yn mynd ymlaen yn dweud bod swyddogion wedi galw ar ochr Rwseg i ymatal rhag agor y 27 gorsaf bleidleisio yn rhanbarth Transnistrian Gweriniaeth Moldofa.

hysbyseb

Gofynnodd diplomyddion Moldofa “ers Gorffennaf 30 na ddylai Rwsia agor gorsafoedd pleidleisio mewn ardaloedd o dan reolaeth awdurdodau cyfansoddiadol Gweriniaeth Moldofa o ystyried hefyd yr amhosibilrwydd o sicrhau’r amodau diogelwch angenrheidiol ar gyfer cynnal yr etholiad“, mae’r datganiad i’r wasg yn ei ddangos.

Dadleuodd pundits gwleidyddol yng Ngweriniaeth Moldofa fod y llywodraeth yn osgoi tôn galetach mewn perthynas â Moscow er mwyn osgoi cymhlethu'r sefyllfa.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, athro gwyddoniaeth wleidyddol ac arbenigwr ar yr hen ranbarth Sofiet, dywedodd Armand Gosu fod yr etholiad ar gyfer y Dwma Rwsiaidd a gynhaliwyd ar diriogaeth Moldofa yn cynrychioli “yn ddiamheuol yn groes i sofraniaeth Gweriniaeth Moldofa. Trafododd Moscow yn uniongyrchol â Tiraspol (prifddinas Transnitria) agor a gweithredu gorsafoedd pleidleisio ar diriogaeth y weriniaeth ymwahanol, sy'n gyfystyr â pheidio â chydnabod sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Moldofa. ”

Yn y gorffennol mae Rwsia wedi cymryd rhan mewn trefnu etholiadau yn rhanbarth ymneilltuo Transnistria. Er gwaethaf protestiadau yn Chisinau, mae Rwsia wedi parhau i gynyddu nifer y gorsafoedd pleidleisio yn yr amgaead ymwahanol Transnistrian ym mhob etholiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn ogystal â Transnistria, agorodd awdurdodau Rwseg orsafoedd pleidleisio yn Chisinau, prif ddinas Moldofa, yn ogystal â dinasoedd Comrat a Balti. Dyma'r nifer fwyaf o orsafoedd pleidleisio a agorwyd gan Rwsia y tu allan i'w ffiniau.

Hyd yn hyn mae Rwsia wedi cynnig mwy na 220,000 o basbortau Rwsiaidd yn Transnistria, sy'n golygu bod tua dwy ran o dair o'r dinasyddion sy'n byw ar lan chwith y Dniester eisoes yn ddinasyddion Rwsiaidd. Ac eto, yn ôl data gan awdurdodau yn Transnistria, nid oedd y nifer a bleidleisiodd yn rosy gan ddangos mai dim ond 27,000 o bobl a bleidleisiodd yn y rhanbarth ymwahanol.

Ond i Transnistria, mae'r etholiad hwn yn ymwneud â phlesio Putin.

“I arweinwyr ymwahanol, mae’n bwysig profi eu teyrngarwch i’r Kremlin trwy gyflwyno cymaint o bleidleisiau â phosib i blaid Putin”, meddai Gosu wrth Gohebydd yr UE.

Gwnaeth Armand Gosu sylwadau hefyd ar natur etholiad Rwseg gan ddweud “nad yw’r etholiadau yn Rwsia yn deg nac yn adlewyrchu ewyllys yr etholwyr.”

Rhannwyd yr un farn gan Pasa Valeriu yn gweithio i Gyrff Anllywodraethol Moldofa, WatchDog.MD, a ddywedodd wrth Gohebydd yr UE “Ni allaf alw’r hyn sy’n digwydd yn Rwsia fel etholiad. Nid yw'n ddim mwy na ffug. Felly mae cwestiwn proses etholiadol ddiogel yn Transnistria yn dod o dan yr un categori. ”

Cafodd yr etholiad yr wythnos diwethaf yn Transnistria ar gyfer Duma Rwseg gyhoeddusrwydd eang gan y weinyddiaeth leol a'i chyfryngau noddedig.

Fe'i portreadwyd fel rhywbeth pwysig iawn ar gyfer y rhanbarth ymwahanu ac fe'i defnyddiwyd i arddangos rôl bendant Rwsia, ei chymorth a'i chefnogaeth i'r rhanbarth. Mae'r realiti yn paentio stori wahanol gyda chymorth Rwsia, yn ogystal â masnach gyda Transnistrian, un o'r rhanbarthau tlotaf yn Ewrop, yn dirywio'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cymorth macro-ariannol: Mae'r UE yn dosbarthu € 125 miliwn i Bosnia a Herzegovina a € 50 miliwn i Weriniaeth Moldofa

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr UE, wedi cynnal rownd arall o daliadau o dan y Pecyn cymorth macro-ariannol € 3 biliwn ar gyfer deg ehangiad apartneriaid cymdogaeth. Mae'r rhaglen yn arddangosiad pendant o undod yr UE gyda'i bartneriaid i helpu i ymateb i effaith economaidd pandemig COVID-19. Mae'r Comisiwn wedi talu € 125 miliwn i Bosnia a Herzegovina a € 50 miliwn i Weriniaeth Moldofa. Darperir y gefnogaeth hon trwy fenthyciadau ar gyfraddau ffafriol iawn. Gyda'r taliadau hyn, mae'r UE wedi cwblhau pump allan o'r 10 rhaglen MFA yn llwyddiannus yn y pecyn MFA COVID-3 € 19 biliwn, ac wedi dosbarthu'r cyfraniadau cyntaf i'r holl bartneriaid. Mae'r Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda gweddill ei bartneriaid MFA i weithredu'r rhaglenni polisi y cytunwyd arnynt yn amserol. 

hysbyseb

Parhau Darllen

Moldofa

Mae Moldofiaid yn gweld Rwsia fel ei bygythiad mwyaf ac integreiddiad yr UE fel amcan cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Dangosodd arolwg diweddar a orchmynnwyd gan Ganolfan Gwybodaeth a Dogfennaeth NATO Moldofa mai Rwsia sy’n cynrychioli’r bygythiad diogelwch mwyaf i’r nifer fwyaf o Moldaviaid a atebodd yr arolwg, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Gan fod y wlad yn dathlu ei 30 mlynedd o annibyniaeth ar yr hen Undeb Sofietaidd, mae Rwsia heddiw yn cael ei hystyried gan 24.1% o ymatebwyr fel y ffynhonnell fwyaf o berygl i ddiogelwch Gweriniaeth Moldofa. Dilynir Rwsia yn y safle hwn gan grwpiau terfysgol gyda 20.5%, NATO gyda 10.5%, UDA gyda 10.2% a Rwmania gyfagos gyda 4.4%.

Daw canlyniadau'r arolwg ar gefndir Uwchgynhadledd Kiev a lansiad "Platfform Crimea" a gynhaliwyd yn Kiev ar Awst 23. Mynychwyd y digwyddiad gan gynrychiolwyr o 46 gwlad a gefnogodd gyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin, gan gynnwys y Weriniaeth. o Moldofa gyda'r Arlywydd Maia Sandu hefyd yn bresennol. Mabwysiadodd platfform y Crimea ddatganiad terfynol yn condemnio meddiannaeth a militaroli penrhyn Rwseg a atodwyd yn 2014. Ymatebodd gweinidogaeth dramor Rwsia gan ddweud y bydd Rwsia yn nodi safle gwladwriaethau sy’n cymryd rhan yn uwchgynhadledd Llwyfan y Crimea ac yn dod i “gasgliadau priodol”, gan weld mae'n "ymosodiad ar gyfanrwydd tiriogaethol Ffederasiwn Rwseg."

hysbyseb

Dywed Viorel Cibotaru, cyfarwyddwr Sefydliad Astudiaethau Gwleidyddol Ewrop ym Moldofa, cyd-sylfaenydd CID NATO, nad yw diddordeb mewn diogelwch yn gyfyngedig i’r arolwg sy’n dweud pa wlad y mae Moldofiaid yn ei ofni fwyaf, ond yr hoffai fod yn fan cychwyn i eraill. pynciau trafod a gweithredu ym maes diwygio sefydliadau, a hefyd datblygu gwell diwylliant ar gyfer diwygio a thrafod am seilwaith diogelwch y wlad.

Dangosodd yr arolwg hefyd fod 65% o Moldaviaid yn ystyried bod y wlad yn anelu tuag at gysylltiadau agosach â'r UE. Ymhlith y canlyniadau, soniodd Rwsia am 9% o ymatebwyr a Rwmania - bron i 5% fel gwledydd y mae Moldofa yn ceisio anelu at gysylltiadau agosach tuag atynt.

O ran y cyfeiriad yr oedd yr ymatebwyr yn bersonol yn dymuno i'r wlad fynd tuag ato, hoffent weld Moldofa yn symud tuag at yr UE - tua 50% o'r ymatebwyr-, tuag at Rwsia - 21% a thua 2% yr hoffai i Moldofa gael cysylltiadau agosach â nhw Rwmania gyfagos.

hysbyseb

Mae arlywydd pro-Ewropeaidd Moldofa a etholwyd yn ddiweddar, yn ogystal â'r mwyafrif seneddol presennol, am fynd â'r wlad tuag at yr UE a'r Gorllewin, yn wahanol i'r weinyddiaeth flaenorol a oedd yn canolbwyntio ar y Dwyrain ac sy'n canolbwyntio ar Rwseg.

Yr haf hwn, sicrhaodd Plaid Gweithredu ac Undod pro-Ewropeaidd yr arlywydd Sandu fwyafrif y pleidleisiau yn yr etholiadau seneddol. Daeth Sandu yn arlywydd Moldofa ddiwedd y llynedd yn dilyn cefnogaeth fawr hefyd gan ddiaspora sylweddol Moldofa. Er enghraifft, yn ystod yr etholiadau seneddol cefnogodd mwy nag 86% o ddinasyddion Moldofa dramor dramor Plaid Gweithredu ac Undod yr Arlywydd Maia Sandu (PAS). Mae buddugoliaeth PAS yn cynnig deddfwrfa gyfeillgar i Sandhu weithio gyda hi wrth geisio rhoi’r wlad ar lwybr i integreiddio Ewropeaidd.

Ond er mwyn i'r wlad symud tuag at integreiddio'r UE, mae angen gwneud llawer. Mae angen ailwampio Moldofa o'i llywodraethu a thorri ei draed ag arferion oligarch yn y gorffennol - y mae'r llywodraeth bresennol wedi dweud y bydd yn ei wneud.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae penwythnos yr etholiad yn Nwyrain Ewrop yn dod â newid annisgwyl a gobaith am gynnydd

cyhoeddwyd

on

Ddydd Sul (11 Gorffennaf), fe aeth Bwlgariaid i’r polau am yr eildro mewn llai na chwe mis ar ôl i’r cyn-Brif Weinidog Boiko Borisov fethu â ffurfio clymblaid lywodraethol yn dilyn etholiad seneddol mis Ebrill, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, Gohebydd Bucharest.

Gyda 95% o’r pleidleisiau wedi eu tynhau, daeth plaid dde-dde GERB y cyn Brif Weinidog Boiko Borisov allan yn gyntaf gan ennill 23.9% o’r bleidlais, yn ôl data a ddarparwyd gan y Comisiwn Etholiad Canolog.

Mae plaid Borisov yn wddf a gwddf gyda'r parti gwrth-sefydlu newydd-ddyfodiaid "Mae yna bobl o'r fath" (ITN), dan arweiniad y gantores a'r cyflwynydd teledu Slavi Trifonov.

hysbyseb

Efallai na fyddai arweiniad cul Borissov yn ddigon iddo ail-afael yn rheolaeth y llywodraeth.

Derbyniodd pleidiau gwrth-lygredd "Bwlgaria Democrataidd" a "Sefwch i fyny! Mafia, allan!", Darpar bartneriaid y glymblaid 12.6% a 5% o'r bleidlais, yn y drefn honno. Cafodd y Sosialwyr 13.6%, a'r blaid MRF, sy'n cynrychioli Twrciaid ethnig, 10.6%.

Mae rhai pundits gwleidyddol wedi dyfalu y gallai ITN, plaid Trifonov - a oedd yn osgoi ffurfio clymblaid lywodraethol ym mis Ebrill - nawr geisio ffurfio mwyafrif gyda’r gynghrair ryddfrydol Democrataidd Bwlgaria a Stand Up! Mafia allan! partïoedd. Byddai hyn yn gweld plaid boblogaidd heb unrhyw agenda wleidyddol glir yn cymryd grym. Fodd bynnag, efallai na fydd y tair plaid yn cael y mwyafrif sydd eu hangen i ffurfio llywodraeth a gellir eu gorfodi i ofyn am gefnogaeth gan aelodau’r Blaid Sosialaidd neu’r Mudiad dros Hawliau a Rhyddid Twrciaid Ethnig.

hysbyseb

Mae plaid dde-dde canol Boiko Borisov GERB sydd wedi bod mewn grym ers bron y degawd diwethaf wedi cael ei llygru gan sgandalau impiad a’r protestiadau parhaus ledled y wlad a ddaeth i ben ym mis Ebrill yn unig.

Yng Ngweriniaeth Moldofa, sicrhaodd Plaid Gweithredu ac Undod pro-Ewropeaidd yr arlywydd Sandu fwyafrif y pleidleisiau yn etholiadau seneddol dydd Sul. Wrth i Moldofa geisio dod allan o afael Rwsia a mynd tuag at Ewrop, gwelodd brwydr yr etholiad eto pro-Ewropeaid a pro-Rwsiaid yn cloi cyrn. Mae'r ddau gyfeiriad yn wrthwynebus ac roeddent yn rheswm ychwanegol dros rannu'r gymdeithas, sy'n methu â dod o hyd i'w chysylltiad i adeiladu dyfodol y wladwriaeth dlotaf yn Ewrop.

Roedd disgwyl i fwy na 3.2 miliwn o Moldofiaid fynd allan a phleidleisio i enwebu eu cynrychiolwyr yn senedd y dyfodol yn Chisinau, ond cafodd yr effaith wirioneddol gan Moldaviaid sy'n byw dramor. Mae diaspora Moldofia yn helpu plaid pro-Ewropeaidd Sandu i sicrhau'r fuddugoliaeth ac felly o bosibl yn agor y ffordd i integreiddio Ewropeaidd Gweriniaeth Moldofa yn y dyfodol.

Cefnogodd mwy nag 86% o ddinasyddion Moldofaidd dramor, a bleidleisiodd yn etholiadau seneddol cynnar ddydd Sul, Blaid Gweithredu ac Undod yr Arlywydd Maia Sandu (PAS). Mae buddugoliaeth PAS yn cynnig deddfwrfa gyfeillgar i Sandhu weithio gyda hi wrth geisio rhoi’r wlad ar lwybr i integreiddio Ewropeaidd.

Addawodd Maia Sandu cyn y bleidlais ddydd Sul y byddai buddugoliaeth i’w phlaid yn dod â’r wlad yn ôl i’r plyg Ewropeaidd, gan ganolbwyntio ar well cysylltiadau â Rwmania a Brwsel gyfagos.

Yn debyg iawn iddo ddigwydd yn ystod pleidlais mis Tachwedd a welodd Maia Sandu yn ennill yr arlywyddiaeth, gwnaeth Moldaviaid a oedd yn byw ar fwrdd y gwahaniaeth wrth i nifer dda bleidleisio dros ymgeiswyr o blaid Ewrop.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd Armand Gosu, athro cyswllt ym Mhrifysgol Bucharest ac arbenigwr yn y rhanbarth cyn-Sofietaidd am y fuddugoliaeth o blaid Ewrop “bod y fuddugoliaeth hon yn creu’r rhagamodau ar gyfer ton newydd o ddiwygiadau, yn enwedig yn y farnwriaeth a’r frwydr yn ei herbyn. llygredd, diwygiadau gyda'r nod o greu fframwaith mewnol ffafriol ar gyfer buddsoddiad tramor a fydd yn y pen draw yn arwain at gynnydd mewn safonau byw, rheolaeth y gyfraith a lefel uchel o wytnwch yn wyneb ymyrraeth dramor. Mae canlyniad dydd Sul yn ddechrau, bu dechreuadau eraill o’r fath, ond er mwyn arwain yn rhywle, rhaid i’r UE hefyd newid ei ddull a chynnig persbectif pendant. ”

Dywedodd Armand Gosu wrth Gohebydd yr UE “Gwahoddir Gweriniaeth Moldofa i ddiwygio ei hun, i ymrwymo i amrywiol fecanweithiau cydweithredu gyda’r UE, i agor ei marchnad ar gyfer cynhyrchion Ewropeaidd ac i ddod yn fwy a mwy cydnaws â safonau’r UE“ ond dod yn aelod posib o’r UE. gall gwlad gymryd degawdau lawer i ddigwydd.

Wrth sôn am ddylanwad Rwseg yng Ngweriniaeth Moldofa, dywedodd Gosu y byddwn yn gweld datgysylltiad clir o gylch dylanwad Rwseg ar ôl i’r canlyniadau terfynol ddod i mewn ac ar ôl i ni gael mwyafrifoedd seneddol newydd.

“Wrth siarad am ddylanwad Rwseg, mae pethau’n fwy cymhleth. Fe wnaeth y llywodraethau ffug o blaid Ewrop a ddaliodd rym yn Chisinau - gan gyfeirio at y rhai a reolir gan yr oligarch ffo, Vladimir Plahotniuc- gam-drin y disgwrs geo-wleidyddol, y rhethreg gwrth-Rwsiaidd er mwyn cyfreithloni eu hunain o flaen y Gorllewin. Mae plaid Maia Sandu yn pro-Ewropeaidd mewn ffordd arall. Mae hi'n siarad am werthoedd y byd rhydd ac nid am fygythiad Rwseg fel esgus i gyfyngu ar ryddid sifil, i arestio pobl ac i wahardd cymdeithasau neu hyd yn oed bleidiau. Credaf fod gan Maia Sandu ddull cywir, gan wneud diwygiadau dwys a fydd yn trawsnewid cymdeithas Moldofaidd yn sylfaenol. Mewn gwirionedd, crëwyd yr adeilad ar gyfer ymadawiad Moldofa o ddylanwad sffêr Rwseg 7 mlynedd yn ôl, ar ôl dechrau'r rhyfel rhwng yr Wcrain a Rwsia, yng ngwanwyn 2014. Mae canlyniad y bleidlais yn nodi galw cymdeithasol gan gymdeithas i symud tuag at y Gorllewin. , i gefnogi newid radical, 30 mlynedd ar ôl annibyniaeth. ”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd