Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Commission approves €70 million Slovak scheme to support cattle, food and beverage producers in the context of Russia’s war against Ukraine

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

The European Commission has approved a €70 million Slovak scheme to support cattle, food and beverage producers in the context of Russia’s war against Ukraine. The scheme was approved under the State Aid Argyfwng Dros Dro a Fframwaith Pontio, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 9 Mawrth 2023 cefnogi mesurau mewn sectorau sy'n allweddol i gyflymu'r newid gwyrdd a lleihau dibyniaeth ar danwydd. Mae'r Fframwaith newydd yn diwygio ac yn ymestyn yn rhannol Fframwaith Argyfwng Dros Dro, mabwysiadwyd ar 23 Mawrth 2022 i alluogi aelod-wladwriaethau i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr argyfwng geopolitical presennol, a ddiwygiwyd eisoes ar 20 Gorffennaf 2022 ac ar 28 2022 Hydref.

O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf a gostyngiad yn y cyfraniad nawdd cymdeithasol y byddai'n rhaid i gyflogwyr dalu fel arall am y cyfnod rhwng Awst 2023 a Ionawr 2024. Mewn egwyddor, bydd gan y buddiolwyr cymwys hawl i swm cymorth cyfwerth â hyd at €700 fesul cyflogai y mis. Pwrpas y cynllun yw cefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sectorau cynhyrchu gwartheg, bwyd a diod sy'n wynebu prinder hylifedd ar hyn o bryd oherwydd y cynnydd mewn costau, ymhlith eraill, trydan, porthiant anifeiliaid, gwrtaith a gwella pridd.

Canfu’r Comisiwn fod cynllun Slofacia yn cyd-fynd â’r amodau a nodir yn y Fframwaith Argyfwng a Throsglwyddo Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na €250,000 fesul cwmni sy'n weithredol yn y diwydiant cynhyrchu gwartheg, €300,000 fesul cwmni sy'n ymwneud â phrosesu pysgodfeydd a dyframaethu, a €2 filiwn fesul cwmni sy'n weithredol mewn sector cymwys arall; a (ii) a roddir erbyn 31 Rhagfyr 2023 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i’r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107(3)(b)TFEU a'r amodau a nodir yn y Argyfwng Dros Dro a Fframwaith Pontio. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Argyfwng a Throsglwyddo Dros Dro a chamau gweithredu eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i’r afael ag effaith economaidd rhyfel Rwsia yn erbyn yr Wcrain a meithrin y trawsnewid tuag at economi sero-net. yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.109076 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar gystadleuaeth y Comisiwn wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd