Cysylltu gyda ni

Sbaen

Gadawodd llywodraeth Sbaen yr Ynysoedd Dedwydd mewn argyfwng ymfudo

avatar

cyhoeddwyd

on

“Mae’r Ynysoedd Dedwydd wedi bod yn dioddef o bwysau mudol mawr ers misoedd ac mae llywodraeth Sbaen wedi cefnu ar y rhanbarth,” meddai Gabriel Mato ASE heddiw (19 Ionawr) yn ystod dadl yn Senedd Ewrop ar fudo a lloches.

“Mae’r Ynysoedd Dedwydd wedi eu gorlethu ac mae llywodraeth Sosialaidd Sbaen, oherwydd ei esgeulustod a’i analluogrwydd, wedi eu gadael ar eu pennau eu hunain," ychwanegodd.

Am y rheswm hwn, dywedodd Mato: "Mae angen undod a chefnogaeth uniongyrchol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd, sydd hefyd yn ffin allanol i'r Undeb."

“Mae angen cefnogaeth Ewropeaidd arnom i achub bywydau a hefyd i amddiffyn ffiniau’r UE, gan fod gan bob un ohonom yr un rhwymedigaethau o ran mewnfudwyr yn cyrraedd ein cyfandir,” esboniodd.

Ers dechrau 2021, mae mwy na 2,000 o fewnfudwyr afreolaidd wedi cyrraedd yr Ynysoedd Dedwydd. Yn 2020, cyrhaeddodd mwy na 23,000, sy'n golygu cynnydd o 856% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Grŵp EPP yw'r grŵp gwleidyddol mwyaf yn Senedd Ewrop gyda 187 o Aelodau o holl aelod-wladwriaethau'r UE.

Catalaneg

Mae ymwahanwyr Catalwnia yn cynyddu'r mwyafrif, deialog â Madrid yn y golwg

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Enillodd pleidiau arwahanol ddigon o seddi ddydd Sul yn senedd ranbarthol Catalwnia i gryfhau eu mwyafrif, er bod dangosiad cryf i’r gangen leol o Sosialwyr dyfarniad Sbaen yn tynnu sylw at ddeialog, yn hytrach na chwalu, â Madrid, ysgrifennu ac
Mae ymgeiswyr yn pleidleisio yn etholiad rhanbarthol Catalwnia

Gyda dros 99% o bleidleisiau wedi'u cyfrif, enillodd ymwahanwyr 50.9% o'r bleidlais, gan ragori ar y trothwy 50% am y tro cyntaf. Y senario fwyaf tebygol oedd i'r ddwy brif blaid ymwahanol ymestyn eu llywodraeth glymblaid.

Mae'r canlyniad terfynol yn annhebygol, fodd bynnag, o arwain at ailadrodd y datganiad annibyniaeth anhrefnus, byrhoedlog o Sbaen a ddigwyddodd yn 2017. Mae tensiynau wedi llanw ac roedd y mwyafrif o bleidleiswyr yn poeni mwy am y pandemig COVID-19 nag annibyniaeth.

Efallai bod y nifer isel a bleidleisiodd o 53% yng nghanol y pandemig, i lawr o 79% yn yr etholiad blaenorol yn 2017, wedi ffafrio pleidiau ymwahanol, y cafodd eu cefnogwyr eu symbylu.

Mae monitorau etholiad yn cyfnewid masgiau wyneb ar gyfer siwtiau amddiffynnol corff llawn yn ystod awr olaf y pleidleisio, “yr awr zombie”, a neilltuwyd ar gyfer pobl â COVID-19 a gadarnhawyd neu yr amheuir ei fod. Roedd rhagofalon eraill yn ystod y dydd yn cynnwys tymereddau a gymerwyd wrth gyrraedd, gel llaw a chofnodion ac allanfeydd ar wahân.

Dywedodd y blaid ymwahanol chwith Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y byddai'n arwain y llywodraeth ranbarthol ac yn ceisio cefnogaeth pleidiau eraill ar gyfer refferendwm ar annibyniaeth.

“Mae’r wlad yn cychwyn oes newydd gyda (ymwahanwyr) yn rhagori ar 50% o’r bleidlais am y tro cyntaf. ... Mae gennym gryfder aruthrol i gyflawni refferendwm a gweriniaeth Catalwnia, ”meddai’r pennaeth rhanbarthol dros dro Pere Aragones, a arweiniodd lechen ymgeiswyr ei blaid.

Anogodd Brif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, i gynnal trafodaethau i gytuno ar refferendwm.

Ond mae’r bleidlais dameidiog, a welodd y Sosialwyr yn ennill y ganran uchaf o bleidleisiau, 23%, a’r un nifer o seddi ag ERC - 33 yn y cynulliad 135 sedd - yn golygu y byddan nhw hefyd yn ceisio ffurfio llywodraeth.

Dadleuodd yr ymgeisydd sosialaidd Salvador Illa, a arweiniodd ymateb coronafirws Sbaen hyd yn ddiweddar fel gweinidog iechyd, fod galwad eang yng Nghatalwnia am gymodi ar ôl blynyddoedd o ymwahaniaeth a dywedodd y byddai'n ceisio ceisio mwyafrif yn y senedd.

Byddai hynny'n gofyn am gynghrair annhebygol, fodd bynnag, gyda phartïon eraill.

Enillodd y Junts pro-annibyniaeth canol-dde amcangyfrif o 32 sedd, tra cafodd CUP y blaid ymwahanol pellaf chwith naw. Ystyrir bod y ddwy blaid yn allweddol i gyflawni llywodraeth glymblaid ymwahanol arall.

Enillodd plaid dde-ddeheuol cenedlaetholgar Sbaen Vox 11 sedd yn senedd Catalwnia am y tro cyntaf, o flaen Plaid y Bobl, prif blaid geidwadol Sbaen, a’r Ciudadanos dde-ganol. Vox eisoes yw'r drydedd blaid fwyaf yn senedd genedlaethol Sbaen.

Ond gydag ERC yn cael ei weld yn cael mwy o wneuthurwyr deddfau na Junts y tro hwn, gallai hynny roi hwb i sefydlogrwydd llywodraeth ganolog Sbaen.

Gellid ystyried y canlyniad yn newyddion da i Sanchez wrth i’w blaid Sosialaidd ennill bron i ddwbl yr 17 sedd a gafodd yn 2017.

Mae ERC wedi darparu pleidleisiau allweddol i’r Sosialwyr yn senedd Sbaen yn gyfnewid am sgyrsiau ar wrthdaro gwleidyddol Catalwnia.

Parhau Darllen

Catalaneg

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth ar gyfer cwmnïau ynni-ddwys yn Sbaen

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun yn Sbaen i ddigolledu'n rhannol gwmnïau ynni-ddwys am y costau yr eir iddynt i ariannu cefnogaeth i (i) cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn Sbaen, (ii) cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel yn Sbaen, a (iii) cynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaenaidd. Bydd y cynllun, a fydd yn berthnasol tan 31 Rhagfyr 2022 ac a fydd â chyllideb flynyddol dros dro o € 91.88 miliwn, o fudd i gwmnïau sy'n weithredol yn Sbaen mewn sectorau sy'n arbennig o ddwys o ran ynni (felly gyda defnydd uchel o drydan o'i gymharu â gwerth ychwanegol y cynhyrchiad) ac yn fwy agored i fasnach ryngwladol.

Bydd y buddiolwyr yn cael iawndal am hyd at uchafswm o 85% o’u cyfraniad at ariannu cefnogaeth i gynhyrchu ynni adnewyddadwy, cyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel a chynhyrchu pŵer yn nhiriogaethau nad ydynt yn benrhyn Sbaen. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020, sydd wedi'u hymestyn tan ddiwedd 2021. Mae'r Canllawiau'n awdurdodi gostyngiadau - hyd at lefel benodol - mewn cyfraniadau a godir ar gwmnïau ynni-ddwys sy'n weithredol mewn rhai sectorau ac sy'n agored i fasnach ryngwladol, er mwyn sicrhau eu cystadleurwydd byd-eang. .

Canfu'r Comisiwn mai dim ond i gwmnïau ynni-ddwys sy'n agored i fasnach ryngwladol y rhoddir yr iawndal, yn unol â gofynion y Canllawiau. Bydd y mesur yn hyrwyddo nodau ynni a hinsawdd yr UE ac yn sicrhau cystadleurwydd byd-eang defnyddwyr a diwydiannau ynni-ddwys, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mewn cysylltiad â'r cynllun hwn, mae awdurdodau Sbaen hefyd wedi hysbysu i'r Comisiwn fesur sy'n rhoi gwarantau mewn perthynas â chytundebau prynu pŵer tymor hir a ddaeth i ben gan gwmnïau ynni-ddwys ar gyfer trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, y Gronfa Wrth Gefn, fel y'i gelwir, i Warant Fawr Defnyddwyr Trydan (FERGEI).

Nod y cynllun gwarant hwn yw hwyluso cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol, 2008 Hysbysiad y Comisiwn ar gymorth gwladwriaethol ar ffurf gwarantau, a daeth i'r casgliad nad yw'r cynllun gwarant gwladwriaethol yn gyfystyr â chymorth o fewn ystyr Erthygl 107 (1) TFEU. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol.

Parhau Darllen

Frontpage

Mae Sbaen, wedi'i barlysu gan storm eira, yn anfon confoisau brechlyn a bwyd

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Bydd llywodraeth Sbaen yn anfon confois yn cario’r brechlyn COVID-19 a chyflenwadau bwyd heddiw (11 Ionawr) i ardaloedd a gafodd eu torri i ffwrdd gan Storm Filomena a ddaeth â’r cwymp eira trymaf mewn degawdau ar draws canol Sbaen a lladd pedwar o bobl, ysgrifennu Graham Keeley, Juan Medina a Susana Vera Guillermo Martinez.

Ar draws canol Sbaen, effeithiwyd ar dros 430 o ffyrdd gan y blizzard prin a chafodd cannoedd o deithwyr eu sownd ym maes awyr Barajas ym Madrid, a gaeodd ddydd Gwener ond a fydd yn ailagor yn raddol yn ddiweddarach ddydd Sul.

Rhybuddiodd y daroganwyr am amodau peryglus yn y dyddiau nesaf, a disgwylir i'r tymheredd ostwng i hyd at minws 10 Celsius (14 Fahrenheit) yr wythnos nesaf a'r gobaith y bydd eira'n troi at rew a choed wedi'u difrodi yn cwympo.

“Yr ymrwymiad yw gwarantu cyflenwad iechyd, brechlynnau a bwyd. Mae coridorau wedi cael eu hagor i ddosbarthu’r nwyddau, ”meddai’r gweinidog trafnidiaeth, Jose Luis Abalos, ddydd Sul.

Mae tua 100 o weithwyr a siopwyr wedi treulio dwy noson yn cysgu mewn canolfan siopa yn Majadahonda, tref i'r gogledd o Madrid, ar ôl iddyn nhw gael eu trapio gan y blizzard ddydd Gwener.

“Mae yna bobl yn cysgu ar lawr gwlad ar gardbord,” meddai Ivan Alcala, gweithiwr bwyty, wrth deledu TVE.

Cerddodd Dr Álvaro Sanchez 17 km trwy'r eira ddydd Sadwrn i weithio mewn ysbyty yn Majadahonda, gan annog perchnogion cerbydau 4x4 i roi lifftiau i weithwyr iechyd weithio.

Boddodd un dyn a dynes mewn car ar ôl i afon ffrwydro ger Malaga yn y de, tra bod dau berson digartref wedi rhewi i farwolaeth ym Madrid a Calatayud yn y dwyrain, meddai swyddogion.

Ailddechreuodd gwasanaethau trên o Madrid, a gafodd eu canslo ers dydd Gwener (8 Ionawr), ddydd Sul (10 Ionawr).

Dywedodd Asiantaeth Metereolegol y Wladwriaeth (Aemet) fod hyd at 20-30 cm (7-8 modfedd) o eira wedi cwympo ym Madrid ddydd Sadwrn, y mwyaf ers 1971.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd