Cysylltu â ni

Trychinebau

Trefi arfordirol wedi'u cloi i lawr yn La Palma wrth i lafa daro i'r cefnfor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gorchmynnodd awdurdodau ar ynys Sbaenaidd La Palma i drigolion tair tref arfordirol aros dan do ddydd Llun (22 Tachwedd) ar ôl i nant newydd o lafa daro i'r cefnfor, gan anfon cymylau trwchus o nwyon a allai fod yn wenwynig yn uchel i'r awyr, yn ysgrifennu Nathan Allen, Reuters.

Cyrhaeddodd trydydd tafod lafa o losgfynydd Cumbre Vieja, sydd wedi bod yn ffrwydro ers deufis, y dŵr o gwmpas canol dydd (12:00 GMT) ychydig gilometrau i'r gogledd o'r man lle tarodd dwy lif blaenorol ar y môr.

Dangosodd lluniau drôn o'r cyngor lleol gymylau gwyn yn llifo allan o'r dŵr wrth i'r graig doddedig boeth goch lithro i lawr clogwyn i Fôr yr Iwerydd.

Dywedwyd wrth breswylwyr yn Tazacorte, San Borondon a rhannau o El Cardon i aros y tu mewn gyda drysau a ffenestri ar gau wrth i wyntoedd cryfion chwythu'r cwmwl yn ôl i mewn i'r tir.

hysbyseb

Defnyddiwyd milwyr o'r Uned Argyfyngau Milwrol i fesur ansawdd aer yn yr ardal.

Roedd y maes awyr hefyd ar gau ac mae'n debygol o aros felly am hyd at 48 awr oherwydd y tywydd anffafriol, meddai Miguel Angel Morcuende, cyfarwyddwr technegol pwyllgor ymateb ffrwydrad Pevolca.

Roedd preswylwyr yn y brifddinas Santa Cruz wedi cael eu cynghori i wisgo masgiau am y tro cyntaf ers i’r ffrwydrad ddechrau oherwydd crynodiadau uchel o fater gronynnol a sylffwr deuocsid yn yr awyr, meddai.

hysbyseb

Yn ôl rhaglen monitro trychinebau Copernicus, mae llifoedd lafa wedi difrodi neu ddinistrio tua 2,650 o adeiladau ers 19 Medi, gan orfodi gwacáu miloedd o’u cartrefi ar yr ynys, rhan o archipelego’r Canaries.

Rhannwch yr erthygl hon:

Gwlad Groeg

Mae Groegiaid yn ofni y gallai megafires fod yn normal newydd i Med

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr y byd dan bwysau i ymateb i gynhesu byd-eang, ac mae tonnau gwres dwys a thanau coedwig yn aml yn dod yn fygythiad cynyddol o amgylch Môr y Canoldir, yn ysgrifennu Bethany Bell, BBC, Tanau gwyllt Gwlad Groeg.

Yr haf hwn yn unig cafodd Gwlad Groeg ei tharo gan filoedd o danau gwyllt, wedi ei thanio gan ei thwymyn gwres gwaethaf ers degawdau. Bu Twrci, yr Eidal a Sbaen i gyd yn dyst i danau dramatig yn ystod y misoedd diwethaf a'r tân ar ynys Gwlad Groeg Evia oedd y mwyaf yng Ngwlad Groeg ers i'r cofnodion ddechrau.

Yr hyn a ddigwyddodd ar Evia oedd megafire, cydweddiad dwys, a gymerodd bron i bythefnos i ddod o dan reolaeth.

Gyda rhagolwg o fwy o donnau gwres ar gyfer hafau'r dyfodol, mae ofnau y gallai megafires ddod yn arferol newydd.

hysbyseb

"Doedden ni byth yn disgwyl hyn," meddai Nikos Dimitrakis, ffermwr a gafodd ei eni a'i fagu yng ngogledd Evia. "Roeddem o'r farn y gallai rhan losgi, fel mewn tanau blaenorol. Ond nawr cafodd yr ardal gyfan ei llosgi."

Awyr Evia
Gadawodd Groegiaid yr ynys wrth i'r tanau droi'r awyr yn oren

Pan gyrhaeddodd y tân ei dir, dywedodd wrthyf nad oedd unrhyw un yno i helpu. Wedi'i amgylchynu gan fflamau, gafaelodd mewn canghennau coed mewn ymgais anobeithiol i ddiffodd y tân.

"Roedd y tân yn dod i fyny'r allt, roedd cymaint o sŵn ac roeddwn i jyst yn eistedd ac yn gwylio. Ar ryw adeg fe wnes i fyrstio i ddagrau a gadael. Nid oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud oni bai bod gennych chi lori tân gerllaw, rhywbeth yn unig, beth all rwyt ti yn?"

hysbyseb

Fel llawer o bobl yn Evia, roedd Nikos yn dibynnu ar y goedwig am ei fywoliaeth.

"Fe wnaethon ni golli ein trysor, ein coedwig, roedden ni'n byw ohoni. Fe wnaethon ni golli ein coed pinwydd y byddem ni'n cymryd resin ohonyn nhw, fe gollon ni'r coed castan, fe wnaethon ni golli rhai coed cnau Ffrengig. Y pwynt nawr yw sut y bydd y wladwriaeth yn ein cefnogi. "

Gwelir coed golosg wedi cwympo yn dilyn tan gwyllt ym mhentref Rovies ar ynys Evia, Gwlad Groeg, Awst 12, 2021
Y drôn hwn cipiodd y ddelwedd y dirwedd golosg ym mhentref Rovies ar Evia ym mis Awst

Dywed Nikos fod yr awdurdodau wedi cam-drin y tân. "Rwy'n teimlo'n ddig, oherwydd doeddwn i ddim yn disgwyl i'r trychineb hwn ddigwydd. Yn sicr, mae newid yn yr hinsawdd yn ffactor ond ni ddylai'r tân fod wedi caniatáu iddo dyfu mor fawr. Maen nhw'n gyfrifol. Fe wnaethon nhw ein llosgi ac maen nhw'n ei wybod. "

Dywed llawer o bobl leol na wnaeth yr awdurdodau ddigon i atal y tanau rhag lledaenu, ond dywed y diffoddwyr tân fod megafires eleni yn ddigynsail.

'Nid problem Gwlad Groeg yn unig'

Aeth yr Is-gapten Stratos Anastasopoulos, sy'n gyfrifol am gydlynu awyrennau ymladd tân ar draws Gwlad Groeg, â mi i fyny mewn hofrennydd i weld maint y difrod.

Mae cyfuniad o ddelweddau lloeren, a gafwyd gan un o loerennau Copernicus Sentinel-2, yn dangos golygfeydd cyn ac ar ôl y tanau gwyllt dinistriol a darodd ynys Evia, Gwlad Groeg Awst 1, 2021 ac Awst 11, 2021
Deg diwrnod ar Evia: Mae delweddau lloeren yn dangos sut y gwnaeth tân ysbeilio Evia rhwng 1 ac 11 Awst

Yn ei yrfa 23 mlynedd ni all gofio unrhyw beth tebyg.

"Roedd hi'n rhyfel ... oherwydd roedd gennym ni lawer o danau ar hyd a lled yng Ngwlad Groeg - bron i 100 o danau y dydd am bump neu chwe diwrnod ar y tro. Felly roedd hi'n anodd iawn, iawn i ni."

Roedd y tywydd yn wahanol iawn eleni, meddai, gan feio tywydd poeth estynedig ac ychydig iawn o law. "Rwy'n credu y gall pob un ohonom weld y newidiadau yn yr hinsawdd. Nid yn unig mae problem Gwlad Groeg neu broblem Americanaidd neu broblem Eidalaidd. Mae'n broblem fyd-eang."

Mae Prif Weinidog Gwlad Groeg, Kyriakos Mitsotakis, wedi beio newid yn yr hinsawdd am faint y difrod.

"Mae'r argyfwng hinsawdd yma," meddai. "Rydyn ni wedi gwneud yr hyn oedd yn bosibl yn ddynol ond doedd hynny ddim yn ddigon."

Er iddo gyfaddef bod camgymeriadau wedi'u gwneud yn yr ymateb, roedd "dwyster y ffenomen yn goresgyn llawer o'n hamddiffynfeydd".

Llosgwyd mwy na 50,000 hectar (193 milltir sgwâr) o goedwig yng ngogledd Evia yn unig. Cymerodd bron i bythefnos i ddod â'r tân dan reolaeth.

Bydd y difrod i'w deimlo am flynyddoedd i ddod.

Mae'r tanau ar Evia wedi gadael tirwedd farw heb orchudd coed
Mae'r tanau ar Evia wedi gadael a tirwedd farw heb orchudd coed

Dywed coedwigwyr y bydd y coed pinwydd yn adfywio yn y pen draw os gellir eu hamddiffyn rhag tanau yn y dyfodol - ond bydd y coed yn cymryd hyd at 30 mlynedd i dyfu yn ôl.

Mae gwir berygl erydiad a llifogydd pan ddaw'r glaw y gaeaf hwn. Mae'r adran goedwigaeth wedi cyflogi timau lleol i ddefnyddio boncyffion i ffurfio terasau symudol i atal tirlithriadau.

Dros y misoedd nesaf bydd yn rhaid iddyn nhw dorri coed marw i lawr ledled gogledd Evia i wneud lle i goed newydd dyfu. https://emp.bbc.co.uk/emp/SMPj/2.44.3/iframe.htmlMedia pennawd, 'Fe ddysgais i ymladd tanau oherwydd roedd yn rhaid i mi'

Dywed Elias Tziritis, arbenigwr tanau gwyllt gyda Chronfa Bywyd Gwyllt y Byd, y gall coedwigoedd pinwydd ymdopi a hyd yn oed ffynnu â thanau bob 30 i 40 mlynedd. Ond mae'n ofni na fyddan nhw'n gallu adfywio os bydd tanau'n digwydd yn rhy aml.

"Rwy'n hyderus iawn am natur, mae natur yn mynd i wneud y gwaith," meddai wrthyf. "Mae coedwig Môr y Canoldir wedi arfer â thanau coedwig. Mae'n rhan o'u mecanwaith adsefydlu. Ond er fy mod yn ymddiried mewn natur, yr hyn nad wyf yn ymddiried ynddo yw bodau dynol."

'Datrys achos tanau'

Mae Elias, sydd hefyd yn ddiffoddwr tân gwirfoddol, yn ofni bod yr awdurdodau mewn perygl o lechu o un argyfwng i'r llall.

Heb ganolbwyntio mwy ar atal, mae'n poeni y bydd megafires yn digwydd dro ar ôl tro.

Mae eisiau gwell rheolaeth ar goedwigoedd, gan glirio tanwydd coedwig fflamadwy, fel canghennau wedi torri a dail marw, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae tai yn agos iawn at y coed.

"Mae'r gwleidyddion yma yng Ngwlad Groeg yn dweud mai problem tanau coedwig yw newid yn yr hinsawdd. Ond, wyddoch chi, dim ond un o'r meini prawf ar gyfer tanau coedwig dwysach yw newid yn yr hinsawdd."Elias Tziritis, diffoddwr tân'Nid yw tanau coedwig yn cychwyn o newid yn yr hinsawdd. Os na fyddwch chi'n datrys achosion tanau, nid ydych chi wedi gwneud dim. ' Elias Tziritis, arbenigwr Wildfires WWF

Dyna pam ei fod yn credu y dylai pobl fod yn barod i addasu i realiti newydd o fwy o donnau gwres, a mwy o ddyddiau o berygl tân.

"Gofynnwch i'n cydweithwyr yn Sbaen, Portiwgal, yr Eidal neu Dwrci: byddant yn dweud wrthych mai'r duedd newydd mewn tanau coedwig yw megafires - megafires y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt."

A'i ateb i newid yn yr hinsawdd yw credu mewn atal.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Trychinebau

Wrth i Sbaen addo mwy o gymorth La Palma, mae rhai ynyswyr yn gofyn: Ble mae'r arian parod?

cyhoeddwyd

on

By

Mae llosgfynydd Cumbre Vieja yn ysbio lafa a mwg wrth iddo barhau i ffrwydro, fel y gwelir o El Paso, ar Ynys Dedwydd La Palma, Sbaen. REUTERS / Borja Suarez / Llun Ffeil

Bydd Sbaen yn darparu beth bynnag sy’n angenrheidiol i La Palma wella ar ôl y dinistr a wnaed gan wythnosau o ffrwydradau folcanig, meddai ei brif weinidog ddydd Iau (4 Tachwedd), gan fod rhai preswylwyr wedi dweud bod cymorth ariannol wedi bod yn araf yn cyrraedd, ysgrifennu Nathan Allen a Marco Trujillo.

Wrth ymweld ddydd Iau, dywedodd Pedro Sanchez y byddai cymorth ariannol ar gyfer tai yn rhydd o dreth ac y byddai trethi ar deithio awyr i'r ynys ac yn ôl, sy'n rhan o archipelo y Canaries oddi ar ogledd orllewin Affrica, yn cael cymhorthdal ​​am flwyddyn.

"Nid ydym yn mynd i sbario unrhyw adnodd, egni na phersonél i fynd i'r afael â'r tasgau ailadeiladu," meddai. "Mae llywodraeth Sbaen yn darparu'r holl adnoddau posib i sicrhau lles, tawelwch a diogelwch trigolion La Palma."

hysbyseb

Mae Lava wedi dinistrio mwy na 2,000 o eiddo ar yr ynys ers i losgfynydd Cumbre Vieja ddechrau ffrwydro ganol mis Medi ac mae miloedd yn rhagor wedi ffoi o’u cartrefi fel rhagofal, gan annog y llywodraeth y mis diwethaf i addo 225 miliwn ewro ($ 260 miliwn) mewn cymorth.

Mae tua 21 miliwn ewro o hynny wedi cael ei dalu a dywedodd Sanchez y byddai ei weinyddiaeth yr wythnos hon yn trosglwyddo 18.8 miliwn ewro arall ar gyfer y diwydiannau amaeth a physgota a 5 miliwn ewro i fynd i’r afael ag “agwedd gymdeithasol” yr argyfwng.

Ond yn Los Llanos de Aridane, y dref agosaf at y llif lafa, mynegodd rhai rwystredigaeth nad oeddent eto wedi derbyn unrhyw ran o'r arian a addawyd. Darllen mwy.

hysbyseb

"Rwyf am gredu (mae'r cymorth yn dod) ond mae amser yn mynd heibio ac ni welwn ddim," meddai Oscar San Luis y tu allan i swyddfa'r notari lleol, lle'r oedd yn aros i ffeilio gwaith papur i wneud cais am iawndal.

"Rwy'n parhau i fod yn obeithiol. Os nad oes gennych obaith beth ydych chi'n ei wneud â'ch bywyd?" meddai'r dyn 57 oed, a gollodd sawl eiddo gwyliau a'i blanhigfa afocado i'r ffrwydrad.

Dywedodd llywodraeth ranbarthol Canarian ei bod wedi cyflogi 30 o bobl i wirio hawliadau a gyflwynwyd mewn cofrestr am iawndal.

Wrth siarad yn fuan ar ôl anerchiad Sanchez, dywedodd Carlos Cordero Gonzalez, sy'n rhedeg siop ddillad yn Los Llanos, ei bod hi'n bryd gweithredu yn ogystal â geiriau.

"Nawr (y Prif Weinidog) does ond angen dweud bod yr arian yn mynd i gael ei anfon yn uniongyrchol at fusnesau a thrigolion ... gobeithio yr wythnos nesaf bod gennym ni'r arian yn ein cyfrifon."

($ 1 0.8678 = €)

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Awstria

Tanau coedwig yn Awstria: Mae'r UE yn defnyddio cymorth ar unwaith

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth Awstria actifadu Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE (MPCU) ar 29 Hydref, gan ofyn am help i fynd i’r afael â’r tanau coedwig a oedd wedi torri allan yn rhanbarth Hirschwang yn Awstria Isaf. Symudodd Canolfan Cydlynu Ymateb Brys yr UE 2 awyren ymladd tân Canadair CL-415, wedi'u lleoli yn yr Eidal. Mae'r awyrennau, sy'n rhan o fflyd yr UE ym maes achub pontio, eisoes yn cael eu defnyddio yn Awstria.

Yn ogystal, mae'r Almaen a Slofacia wedi cynnig hofrenyddion diffodd tân trwy'r MPCU. Derbyniwyd y ddau gynnig ac mae eu defnydd yn yr arfaeth. Gweithredwyd gwasanaeth Copernicus hefyd i gefnogi gweithrediadau diffodd tân yn Awstria. Mae cynhyrchion map ar gael yma.

Wrth groesawu defnyddio asedau achub yn gyflym, dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Gyda’n hymateb cyflym i gais Awstria am gymorth, mae’r UE unwaith eto yn dangos ei undod llawn yn wyneb tanau coedwig dinistriol. Mae'r gefnogaeth yn parhau. Hoffwn ddiolch i'r aelod-wladwriaethau sydd eisoes wedi symud neu gynnig cynnig adnoddau ar gyfer ymladd tanau. Mae ein calonnau'n mynd allan i'r rhai yr effeithir arnynt, y diffoddwyr tân ac ymatebwyr cyntaf eraill. Rydym yn barod i ddarparu cymorth pellach. "

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd