Cysylltu â ni

Sweden

Mae Sweden yn dod â gwerthiant 5G i ben ar ôl un diwrnod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Manylodd gweithredwyr yn Sweden gynlluniau ar gyfer cyflwyno 5G yn eang, ar ôl i arwerthiannau o sbectrwm addas gau yn dilyn un diwrnod o gynnig a rwydodd y genedl SEK2.3 biliwn ($ 275.5 miliwn), yn ysgrifennu Diana Gooverts.

Mewn datganiad, nododd Awdurdod Post a Thelathrebu Sweden (PTS) fod pob 320MHz ar 3.5GHz wedi'i aseinio, gyda Telia yn sicrhau 120MHz ar gyfer SEK760.2 miliwn; Net4Mobility (menter ar y cyd gan Tele2 ac unedau lleol Telenor) 100MHz ar gyfer SEK665.5 miliwn; a Hi3G 100MHz ar gyfer SEK491.2 miliwn.

Cymerodd Teracom Group yr holl 80MHz a gynigiwyd yn y band 2.3GHz ar gyfer SEK400 miliwn.

hysbyseb

Daeth cychwynnwyd ar werthiannau ddoe (19 Ionawr) a chau ar ôl pedair rownd o gynnig.

uchelgeisiau
Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Tele2 a Telenor fod y cyfuniad o 3.5GHz â stoc 700MHz bresennol byddai'n galluogi Net4Mobility i ehangu ei rwydwaith 5G ledled y wlad a chynnal “uwchraddiad sylweddol” o'i rwydwaith 4G.

Dywedodd Kaaren Hilsen, Prif Swyddog Gweithredol Telenor Sweden “ein huchelgais yw dod â 5G i 99 y cant o ddefnyddwyr o fewn tair blynedd”.

hysbyseb

Dewiswyd Ericsson a Nokia fel gwerthwyr offer ar gyfer y prosiect ehangu, a dywedodd Tele2 CTIO Yogesh Malik y byddai'n golygu ychwanegu miloedd o orsafoedd sylfaen newydd, ynghyd ag uwchraddio i safleoedd presennol.

Nododd Telia y sbectrwm fel “ased critigol a fydd yn gosod y sylfaen ar gyfer ehangu parhaus 5G ledled Sweden”. Nododd y bydd y band 3.5GHz yn “arbennig o bwysig” ar gyfer darparu sylw mewn ardaloedd poblog iawn a chysylltu ffatrïoedd, porthladdoedd a chyfleusterau gofal iechyd.

Ymunodd Diana Gooverts â Mobile World Live fel ei Olygydd yn yr UD ym mis Medi 2017, gan adrodd ar gyflwyno seilwaith a sbectrwm, materion rheoliadol, a newyddion cludwyr eraill o farchnad yr UD.

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Prif Weinidog Sweden i roi'r gorau i'w swydd ym mis Tachwedd cyn etholiadau 2022

cyhoeddwyd

on

Mae arweinydd y Democratiaid Cymdeithasol Stefan Lofven yn siarad yn ystod cynhadledd cyfryngau ar ôl cael ei ailethol yn brif weinidog yn Senedd Sweden yn Stockholm, Sweden Gorffennaf 7, 2021. Christine Olsson / TT News Agency / trwy REUTERS

Fe ddaliodd Prif Weinidog Sweden, Stefan Lofven, lawer oddi ar ei warchod ddydd Sul, gan ddweud ei fod yn wouYmddiswyddodd ym mis Tachwedd cyn etholiad cyffredinol ym mis Medi 2022 i roi cyfle i'w olynydd wella safle'r Democratiaid Cymdeithasol yn yr arolygon barn, ysgrifennu Anna Ringstrom a Simon Johnson, Reuters.

Mae Lofven wedi bod yn brif weinidog ers 2014, gan arwain dwy lywodraeth glymblaid gyda’r Blaid Werdd sydd wedi llechu o argyfwng i argyfwng, yn methu â rheoli mwyafrif yn y senedd.

hysbyseb

Yn sgil yr anhawster diweddaraf, ymddiswyddodd Lofven, cyn-weldiwr ac arweinydd undeb, ym mis Mehefin ar ôl colli pleidlais o ddiffyg hyder.

Dychwelwyd ef i’w swydd gan y senedd ym mis Gorffennaf pan fethodd arweinydd yr wrthblaid fwyaf, y Cymedrolwyr, â chael digon o gefnogaeth i ffurfio llywodraeth newydd. darllen mwy

"Yn ymgyrch etholiad y flwyddyn nesaf bydd y Democratiaid Cymdeithasol yn cael eu harwain gan rywun arall na fi," meddai Lofven ar ddiwedd ei araith haf flynyddol. "Mae diwedd ar bopeth ac rydw i am roi'r amodau gorau oll i'm holynydd."

hysbyseb

Dywedodd y byddai'n camu i lawr yng nghyngres y blaid ym mis Tachwedd.

Mae Democratiaid Cymdeithasol Lofven wedi dominyddu gwleidyddiaeth Sweden ers cenedlaethau, ond mae eu cefnogaeth - fel cefnogaeth pleidiau chwith y canol ar draws llawer o Ewrop - wedi erydu'n raddol.

Yn ogystal, mae cynnydd Democratiaid Sweden, plaid boblogaidd, gwrth-fewnfudo, wedi gwneud ffurfio llywodraethau mwyafrif bron yn amhosibl.

Mae'n debyg y bydd y Democratiaid Cymdeithasol yn elwa cyn yr etholiadau o gael arweinydd newydd, meddai gwyddonydd gwleidyddol Prifysgol Uppsala, Torsten Svensson, wrth Reuters.

"Mae'r ffaith ei fod yn cymryd y fenter ei hun, heb ymddiswyddo ar ôl galwadau penodol amdani, ac mae'r ffaith eu bod yn cael lansio'r ymgyrch etholiadol gydag wyneb newydd yn fantais fawr," meddai.

Mae olynwyr posib Lofven yn cynnwys y Gweinidog Cyllid cyfredol Magdalena Andersson, y Gweinidog Iechyd Lena Hallengren a Gweinidog y Tu Mewn Mikael Damberg, meddai.

Cymerodd Lofven arweinyddiaeth y Democratiaid Cymdeithasol yn 2012, pan oedd eu cefnogaeth ar ei lefel isaf erioed a llwyddo i'w dychwelyd i rym ar ôl wyth mlynedd o reol dde-ganol.

Cafodd ail dymor yn 2018, ond dim ond pan gyfnewidiodd dwy blaid dde-dde ochr, gan adael Lofven yn cael ei ddal rhwng eu gofynion nhw a gofynion y Blaid Chwith, y mae ei gefnogaeth wedi bod ei hangen hefyd.

Mae ei olynydd yn debygol o gael problemau tebyg gan fod arolygon barn yn dangos bod y blociau canol-dde a chanol chwith yn dal i fod heb eu cloi. Ar hyn o bryd nid oes gan y llywodraeth y gefnogaeth y bydd ei hangen arni i basio cyllideb yn yr hydref.

Dywedodd Magnus Hagevi, gwyddonydd gwleidyddol ym Mhrifysgol Linnaeus, nad oedd yr ymddiswyddiad yn syndod o ystyried bod Lofven wedi bod yn y swydd ers amser maith.

"Mae'n gwneud hyn ar adeg sy'n rhoi cyfle i'r olynydd gamu i'w esgidiau cyn yr etholiad seneddol nesaf," meddai, gan ychwanegu bod yr olynwyr posib yn cynnwys y Gweinidog Ynni Anders Ygeman yn ogystal ag Andersson.

Parhau Darllen

Sweden

FDI yn Affrica: Gwersi o Sweden yn Liberia

cyhoeddwyd

on

Wrth ystyried partneriaethau Affrica â gweddill y byd, mae'r mwyafrif yn meddwl yn awtomatig tminc o gysylltiadau â phwerau trefedigaethol blaenorol y DU a Ffrainc, neu'r Oer Pwerau rhyfel yr Unol Daleithiau a Rwsia yn brwydro am ddylanwad, neu behemoth masnach fodern Tsieina. Ychydig iawn o bobl a fyddai’n meddwl am Sweden - ac eto mae dull pwyllog ac adeiladol y genedl Nordig o fuddsoddi yn Affrica yn enghraifft i bawb ar gyfer sut y gall partneriaethau ffynnu.

Mae buddsoddiad uniongyrchol o dramor (FDI) yn ffactor hanfodol ar gyfer rhyddhau potensial Affrica, cyfandir sy'n llawn talent entrepreneuraidd ac y rhagwelir y bydd yn gartref iddo 26 y cant o boblogaeth y byd erbyn 2050. Ac eto ni fu'r cyfandir erioed yn brif dderbynnydd FDI, gan ddenu llai na 3 y cant o FDI byd-eang yn 2019. Mae llifoedd FDI i Affrica wedi lleihau ymhellach dros y flwyddyn ddiwethaf, wedi'u rhwystro gan gyfuniad o ddiffyg blaenoriaethu effeithiol gan fuddsoddwyr rhyngwladol, a methiannau llywodraethau domestig.

Wrth i Affrica ddechrau dod i'r amlwg o'r pandemig, dylai gwledydd ystyried y ffordd orau o ddenu a defnyddio FDI. Mae'r pandemig wedi arafu FDI Tsieineaidd yn arbennig ar y cyfandir, gan agor y posibilrwydd o fuddsoddwyr newydd a modelau buddsoddi newydd. Bydd modelau a buddsoddwyr newydd yn pennu taflwybr y cyfandir tuag at ffyniant.

hysbyseb

Mae hanes buddsoddi Sweden yn Liberia yn cynnig astudiaeth achos ddefnyddiol. Yn y bartneriaeth hon, mae gennym roddwr rhyngwladol clodwiw a rhagweithiol, ond gwlad letyol y mae ei llywodraeth wedi rhwystro potensial y berthynas.

Mae Liberia wedi profi sawl ton o argyfwng yn ystod y degawdau diwethaf, o ryfel cartref, i Ebola, ac yn awr i COVID-19. Mae hyn wedi dirywio economi'r wlad, wedi arwain at danddatblygiad seilwaith ledled y wlad, ac wedi arwain at lygredd endemig. Mae gweinyddiaeth yr Arlywydd George Weah wedi esgeuluso cynnal llywodraethu a rheolaeth y gyfraith. O ganlyniad, er bod arweinwyr yn aml yn dweud bod “Liberia ar agor i fusnes”, roedd y wlad yn safle 184th allan o 190 o economïau yn y Adroddiad Gwneud Busnes Banc y Byd 2020 wrth fasnachu ar draws ffiniau, 184th wrth ddelio â thrwyddedau adeiladu a 180th wrth gofrestru eiddo. Mae'n amlwg nad yw Weah wedi gwneud digon i wella'r amgylchedd busnes ac mae ei ddiffyg profiad masnachol neu blatfform polisi soffistigedig yn cael effaith niweidiol ar ddyfodol ei gydwladwyr o ganlyniad.

Ac eto mae Liberia yn llawn potensial. Mae'r wlad yn gyfoethog o adnoddau naturiol gan gynnwys dŵr, mwynau a choedwigaeth. Mae gan y wlad boblogaeth ifanc hefyd, yn ogystal â hinsawdd sy'n groesawgar i amaethyddiaeth.

hysbyseb

Fel llawer o gymheiriaid ledled Affrica, mae angen buddsoddiad sylweddol ar Liberia i gyrraedd ei botensial a chyflawni ei huchelgeisiau. Mae Sweden wedi bod yn unigryw ragweithiol wrth ddefnyddio FDI i gynorthwyo Liberia i gyrraedd ei nodau ac mae wedi seilio ei hymgysylltiad FDI ar ddwy flaenoriaeth allweddol: ymgysylltu tymor hir a datblygu sectorau beirniadol.

Dylai FDI anelu at feithrin cysylltiadau tymor hir rhwng y rhoddwr a'r gwledydd sy'n eu croesawu, gan osgoi creu perthynas echdynnol neu ecsbloetiol sy'n atgoffa rhywun o wladychiaeth. Ym mis Rhagfyr 2020, Cabinet Sweden hefyd wedi ymrwymo tua USD 213 miliwn i Gydweithrediad Datblygu Sweden pum mlynedd gyda Liberia. Mae'r cynllun, sy'n rhedeg rhwng 2021-2025, yn rhychwantu sawl maes datblygu gan gynnwys cefnogaeth ar gyfer datblygu economaidd cynhwysol. Nod hyn yw integreiddio'r economi i gadwyni cynhyrchu byd-eang trwy greu swyddi gweddus sy'n ychwanegu gwerth, gan wella sylfaen sgiliau a chystadleurwydd economi Liberia i alluogi eu mynediad tymor hir i farchnadoedd.

Yn ail, trwy dargedu sectorau critigol, gall FDI fod yn fwyaf effeithiol wrth drawsnewid gwledydd cynnal a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau ledled y wlad sy'n gwahardd y llwybr i symud ymlaen. Crynhodd cyn-lysgennad Sweden i Liberia hyn yn y 'Tri Rs': Cynrychiolaeth, hawliau ac adnoddau. Ym mis Mehefin 2021, Sweden a'r UNDP llofnodi cytundeb i roi USD 4.8 miliwn i gefnogi grwpiau cymdeithas sifil gyda phwyslais arbennig ar arsylwi etholiadau, a chefnogi cyfranogiad gwleidyddol menywod, addysg ddinesig a phleidleiswyr, yn ogystal ag atal trais etholiadol. Mae hyn wedi cynhyrchu pecyn cytbwys a chynhwysfawr o gefnogaeth i ddatblygiad y wlad, gan annog rhoddwyr eraill i edrych y tu hwnt i enillion economaidd yn unig i gwestiynau cynaliadwyedd cymdeithasol a hawliau sylfaenol.

Mae'r blaenoriaethau hyn wedi bod yn sail i'r mentrau sydd wedi arwain at Sweden yn dod yn un o roddwyr cymorth tramor mwyaf Liberia. Fodd bynnag, er mwyn gwneud y mwyaf o'r cynnig cadarnhaol hwn o FDI sydd o fudd i'r ddwy ochr, rhaid i wledydd Affrica sicrhau eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i wella hinsawdd buddsoddwyr yn eu cenhedloedd. Nid yw hyn yn wir yn Liberia, lle mae'r camau a gymerwyd gan lywodraeth Weah hyd yma wedi cael effaith negyddol ar hyder busnes a'r economi yn ehangach, sy'n parhau i gael ei hoblo gan ddiffyg cyfeiriad clir.

Er mwyn sicrhau'r buddion mwyaf posibl o'r mentrau hyn, dylai gwledydd ddatblygu amgylchedd diplomyddol a masnachol rhagweithiol sy'n galluogi partneriaethau FDI cadarnhaol i weithredu'n awtomatig. Gyda'i gilydd, mae cenhedloedd Affrica wedi dechrau dangos eu huchelgais ar gyfer harneisio potensial cydweithredu rhyngwladol trwy gyfres o uwchgynadleddau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fel y Uwchgynhadledd Buddsoddi Affrica-China, Uwchgynhadledd Buddsoddi Affrica-DU, Ac mae'r Uwchgynhadledd Buddsoddi Affrica-UD. Bydd mwy o fentrau yn y gofod hwn yn hyrwyddo'r canlyniadau cadarnhaol hyn.

Mewn ysbryd tebyg, gallai hyrwyddo ac ethol arweinwyr Affrica sydd â chefndir busnes, sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth i greu amgylchedd cadarnhaol i fuddsoddwyr tramor, ddenu biliynau o ddoleri yn FDI. Mae ethol Hakainde Hichilema yn Zambia yr wythnos hon yn ddechrau da, tra bod gan Liberia ymgeisydd sydd â chyfoeth tebyg o brofiad busnes yn Alexander B. Cummings, cyn brif swyddog gweinyddol byd-eang Coca Cola a arweiniodd dwf ei fusnes yn Affrica. Gall unigolion fel y rhain, sydd ag arbenigedd a phrofiad byd-eang yn seiliedig ar deilyngdod, gael eu cefnogi gan y diaspora Affricanaidd - sy'n cynnwys 165 miliwn o bobl ledled y byd - a all chwarae rôl wrth gefnogi'r cyfandir. Gall ethol dynion talentog fel Hichilema a Cummings sydd â hanes personol o lwyddiant busnes greu cytgord mewn partneriaethau rhyngwladol, ennill sylw ac ymddiriedaeth y gymuned fusnes ryngwladol, a chyflwyno'r wybodaeth fasnachol i wella llywodraethu. Yn y tymor hir, byddent yn y sefyllfa orau bosibl i deilwra polisïau i gefnogi integreiddio cwmnïau domestig a thramor yn llyfn i rwydweithiau cadwyn gyflenwi fyd-eang.

Dylai gwledydd ledled Affrica, ac yn wir yn fyd-eang, edrych at hyn y model Sweden o FDI rhagweithiol yn Liberia fel stori lwyddiant, ond byddwch yn ymwybodol o'r gwaith domestig sydd i'w wneud i greu tir ffrwythlon ar gyfer partneriaethau tymor hir. Gan weithio gyda'r arweinwyr cywir mewn partneriaethau strategol, gall y cyfandir wella o'r pandemig i ddyfodol mwy llewyrchus.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd