Cysylltu â ni

UK

Mae Šefčovič yn disgrifio protocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon fel 'cyfle gwych'

cyhoeddwyd

on

Diweddarodd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič weinidogion materion Ewropeaidd

Diweddarodd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič weinidogion materion Ewropeaidd ar gysylltiadau’r UE / DU, gan gynnwys yr angen i ymestyn y broses o gadarnhau Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE / DU (TCA) o ddiwedd mis Chwefror tan 30 Ebrill, fe wnaeth eu diweddaru hefyd materion sy'n gysylltiedig â'r Cytundeb Tynnu'n Ôl, ac yn benodol Protocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon.

Mae angen ymestyn y cyfnod ymgeisio dros dro ar gyfer y TCA er mwyn caniatáu cyfieithu cyfreithiol yn llawn o'r cytundeb i 24 iaith a chymeradwyaeth Senedd Ewrop. Hysbysodd Šefčovič weinidogion fod y DU wedi derbyn yr angen am yr amser ychwanegol hwn. Roedd ateb y DU yn swyddogol ei naws, gan gwyno bod y DU yn siomedig bod yr UE wedi: “Heb gwblhau ei brosesau mewnol o fewn yr amserlen y cytunwyd arni, o ystyried yr ansicrwydd y mae’n ei greu i fusnesau ac unigolion ar y ddwy ochr. Rydyn ni’n disgwyl i’r UE gwrdd â’r llinell amser newydd. ”

Dywedodd Šefčovič am y cytundeb newydd: “Rwy’n credu ei bod yn amlwg i bawb nawr nad yw ein partneriaeth gyda’r DU yn efelychu nac yn ymdebygu i gyn-aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd. Byddwn yn parhau i gadw llygad barcud ar gymhwyso'r cytundeb hwn yn iawn. ”

hysbyseb

Addawodd ymrwymiad llawn a “diwyro’r UE i weithredu’r cytundeb tynnu’n ôl yn llawn ac yn briodol”. Ar y protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon dywedodd: “Byddwn yn mynd i mewn i gyfarfod cyd-bwyllgor yfory gydag agwedd adeiladol sy’n cael ei yrru gan atebion . 

“Mae'r UE bob amser wedi bod yn gwbl ymrwymedig i gytundeb Dydd Gwener y Groglith / Belffast ac i weithredu'r protocol yn iawn, amddiffyn enillion y broses heddwch, cynnal sefydlogrwydd, osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon, a chadw'r cyfanrwydd y farchnad sengl. Ar yr un pryd, er mwyn sicrhau bod y protocol yn gweithio ar lawr gwlad, mae angen i ni weithredu ar y cyd i leihau effaith y Brexit ar fywydau beunyddiol pob cymuned yn Iwerddon a Gogledd Iwerddon.

“Rydym yn agored i atebion pragmatig a hyblyg i hwyluso'r gweithredu. Yn unol â’r protocol a chyfraith yr UE. ”

hysbyseb

Dywedodd Šefčovič fod canlyniadau i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Rhestrodd y gwahanol gonsesiynau a wnaed i helpu'r DU, ond dywedodd fod angen iddo glywed pa gynnydd a wnaed o ran defnyddio estyniadau, y mecanwaith masnachwyr dibynadwy a mynediad at gronfeydd data TAW mewn amser real - ymhlith eraill - cyn trafod yr hyblygrwydd pellach. ac estyniadau i 2023 y gofynnwyd amdanynt gan ochr y DU.  

'Cyfle gwych' 

Er gwaethaf dadleuon diweddar yng Ngogledd Iwerddon ynghylch y protocol, disgrifiodd yr is-lywydd ei fod yn y Farchnad Sengl, ar yr un pryd â bod ym marchnad fewnol y DU fel “cyfle busnes gwych”. Mae'n gobeithio y gall gwaith ar y cyd rhwng yr UE / DU helpu i ymhelaethu ar hyn.

UK

Šefčovič optimistaidd y gellir cyrraedd bargen ar Ogledd Iwerddon erbyn diwedd y flwyddyn

cyhoeddwyd

on

Cyflwynodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maros Šefčovič (14 Hydref) yr hyn a ddisgrifiodd fel “pecyn o gyfle gwell” ar gyfer Gogledd Iwerddon. Canlyniad y cynigion hyn yw bod angen i'r DU sicrhau bod ei physt ffin parhaol ar waith, “fel y cytunwyd amser maith yn ôl”, yn ogystal â mesurau diogelwch ychwanegol i fonitro'r gadwyn gyflenwi.

Daw'r cynigion yn dilyn trafodaethau helaeth gyda rhanddeiliaid, yn enwedig busnes Gogledd Iwerddon trwy Weithgor Brexit. Dywedodd Šefčovič fod y cynigion yn mynd i’r afael ag ‘elfennau’ o bapur gorchymyn y DU a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021. Pan ofynnwyd iddo am araith ddiweddar yr Arglwydd Frost yn Lisbon, lle mae’n cyhoeddi bod y DU yn cynnig testun cyfreithiol newydd i ddisodli’r protocol a ddileodd rôl yr Ewropeaidd. Dywedodd y Llys Cyfiawnder, Šefčovič nad oedd yn bosibl cael mynediad i’r Farchnad Sengl heb oruchwyliaeth Llys Cyfiawnder Ewrop ac y dylai’r DU ganolbwyntio ar yr hyn y mae rhanddeiliaid ei eisiau, a dywedodd mai datrys materion ymarferol ydoedd. 

Mae'r pecyn yn cynnwys pedwar 'papur nad yw'n bapurau' ac mae'n cynnig hyblygrwydd pellach ym maes bwyd, arferion planhigion ac anifeiliaid, arferion, meddyginiaethau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid Gogledd Iwerddon. O ran meddyginiaethau, dywedodd Šefčovič, yn ystod ei ymweliad â Belffast ym mis Medi, ei fod wedi ymrwymo i wneud “beth bynnag sydd ei angen i warantu cyflenwad tymor hir di-dor o feddyginiaethau o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon”, gan ddweud bod y Comisiwn wedi troi ei reolau “wyneb i waered” i lawr a thu allan i ddod o hyd i ateb cadarn i her ragorol sy'n golygu bod yr UE yn newid ei reolau ei hun ar feddyginiaethau ”. 

hysbyseb

Cydnabu Šefčovič y bu rhai problemau cychwynnol a bod y papurau'n mynd i'r afael â'r materion hyn. Bydd y mesurau arfaethedig yn gyfystyr â gostyngiad o 80% mewn gwiriadau a haneru ffurfioldebau tollau gydag “atebion pwrpasol”. Cyflwynodd y Comisiwn ei becyn i ochr y DU yn Llundain ddoe. Mae Šefčovič wedi gwahodd yr Arglwydd Frost i ginio ddydd Gwener, y mae’n gobeithio y bydd yn cychwyn proses drafod ddwys gyda’r gobaith o ddod i fargen cyn diwedd y flwyddyn: “Gallwn ddechrau’r flwyddyn newydd gyda’r cytundebau newydd, rheolau newydd yn lle, a chanolbwyntio o'r diwedd ar yr hyn rwy'n gobeithio fydd y dyfodol a byddai hynny'n agenda gadarnhaol newydd ar gyfer cysylltiadau â'r UE / DU. ”

hysbyseb
Parhau Darllen

UK

Mae'r DU yn cynnig testun newydd i ddisodli Protocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Mewn lleferydd a gyflwynwyd yn Lisbon (13 Hydref), cyhoeddodd yr Arglwydd Frost, cynrychiolydd y DU mewn trafodaethau UE-DU fod y DU wedi cynnig testun cyfreithiol newydd i ddisodli Protocol cyfredol Iwerddon / Gogledd Iwerddon i ddisodli'r un y cytunwyd arno eisoes yn 2019. 

Daeth y cynnig ddiwrnod cyn cyhoeddiad yr UE i leddfu anawsterau sy'n gysylltiedig â'r hyn a elwir yn fasnach Dwyrain / Gorllewin rhwng Gogledd Iwerddon a Phrydain Fawr, bydd yr Is-lywydd Sefčovič yn cyflwyno pedwar cynnig yn ymwneud â meddyginiaethau, gwyliadwriaeth iechydol a ffyto-iechydol, arferion ac a. ffordd i wella llywodraethu democrataidd Protocol Gogledd Iwerddon.

Mae Frost yn honni bod y cytundeb y daethpwyd iddo gyda’r UE yn 2019 wedi’i wneud ar frys ac o dan orfodaeth. Y fargen y cytunwyd arni oedd conglfaen ymgyrch etholiadol y Prif Weinidog Johnson yn 2019, lle honnodd fod y DU wedi negodi “bargen barod i ffwrn”. Yna llwyddodd Johnson i lywio'r fargen trwy'r senedd gyda mwyafrif o 80 sedd yn Nhŷ'r Cyffredin, gan ymddangos fel petai'n derbyn ardystiad democrataidd am ei fargen. 

hysbyseb

Bydd y testun cyfreithiol a rannwyd gyda’r Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio gwrthdroi proses dau gam yr UE lle cwblhawyd y Cytundeb Tynnu’n ôl cyn dod i drafodaethau ar y cytundeb Masnach a Chydweithrediad diweddarach. Dadleua Frost ei bod yn gwneud synnwyr adolygu'r Cytundeb Tynnu'n Ôl o ystyried teneuon y fargen ddiweddarach a negododd. 

Yn ail, fel y mae trailed mawr arno yn y cyfryngau, mae'r DU eisiau tynnu Llys Cyfiawnder Ewrop o'r cyflafareddiad dros unrhyw anghydfodau sy'n ymwneud â chyfraith yr UE. Wrth i Ogledd Iwerddon barhau i elwa o'r Farchnad Sengl mewn nwyddau, ni fyddai hyn yn bosibl yn gyfreithiol, mae hyn eisoes wedi'i sefydlu yng nghyfraith yr UE. Dadl yr Arglwydd Frost na all y cytundeb presennol fod yn rhan o setliad gwydn.

Nid yw'r Arglwydd Frost yn gofyn am ddim llai na gwrthdroi darpariaethau cyfreithiol y Farchnad Sengl na all yr UE gytuno iddynt. Trafododd yr UE y fargen i osgoi creu seilwaith ffiniau ar ffin Iwerddon / Gogledd Iwerddon, roedd hon yn farn a rennir o'r UE a'r DU trwy gydol y trafodaethau yn dilyn refferendwm y DU yn 2016.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Gweinidog Ffrainc, Beaune: Rhaid i bysgotwyr Ffrainc beidio â thalu am fethiant Brexit y DU

cyhoeddwyd

on

By

Mae treillwyr pysgota wedi'u docio yn Boulogne-sur-Mer ar ôl i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd frocera bargen fasnach ôl-Brexit munud olaf, gogledd Ffrainc, Rhagfyr 28, 2020. REUTERS / Charles Platiau

Dywedodd Clement Beaune, Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, heddiw (8 Hydref) na ddylai pysgotwyr Ffrainc dalu am fethiant ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Dominique Vidalon, Reuters.

"Fe fethon nhw â Brexit. Roedd yn ddewis gwael. Ni fydd ein bygwth, bygwth ein pysgotwyr, yn setlo eu cyflenwad o dwrci adeg y Nadolig," meddai Beaune wrth BFM TV.

hysbyseb

"Byddwn yn dal yn gadarn. Mae'r Brits angen i ni werthu eu cynhyrchion," ychwanegodd.

Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd y Prif Weinidog Jean Castex fod Ffrainc yn barod i adolygu cydweithrediad dwyochrog â Phrydain os yw Llundain yn parhau i anwybyddu'r cytundeb y daethpwyd iddo dros hawliau pysgota yn ei pherthynas fasnachu ar ôl Brexit gyda'r Undeb Ewropeaidd. Darllen mwy.

Mae Paris wedi ei gythruddo gan wrthodiad Llundain i roi’r hyn y mae’n ei ystyried y nifer llawn o drwyddedau oherwydd bod cychod pysgota o Ffrainc yn gweithredu yn nyfroedd tiriogaethol Prydain, ac mae’n bygwth mesurau dialgar.

hysbyseb

Mae pysgotwyr o Ffrainc hefyd wedi dweud y gallen nhw rwystro porthladd gogleddol Calais a chysylltiad rheilffordd Twnnel y Sianel, y ddau yn bwyntiau cludo mawr ar gyfer masnach rhwng Prydain a chyfandir Ewrop, os na fydd Llundain yn rhoi mwy o drwyddedau pysgota yn yr 17 diwrnod nesaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd