Cysylltu â ni

UK

Mae'r DU eisiau stop amhenodol ac aildrafod Protocol Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Cyflwynodd y DU ei “arfaethedig”ffordd ymlaen”Ar Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon (NIP) i senedd San Steffan yr wythnos hon. Nid yw Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon, Brandon Lewis, eisiau dim llai nag ailnegodi, gyda stop sefyll gyda chyfnodau gras estynedig a heb unrhyw gamau cyfreithiol pellach gan yr UE.  

Mae'r NIP, wrth gwrs, yn rhan o'r Cytundeb Tynnu’n Ôl yr UE-DU, y fargen ‘barod i ffwrn’ a negododd prif weinidog Prydain, a ddefnyddiwyd fel ei brif gri frwydr yn etholiad cyffredinol 2019 ac yna rhuthrodd drwy’r senedd heb fawr o anghytuno. 

Ni thrafododd y DU ei phapur gorchymyn gyda'r UE ymlaen llaw - ond mae'r DU - unwaith eto - wedi gweithredu'n unochrog a heb ymgynghori â'r UE.

hysbyseb

Mae llywodraeth y DU bellach yn honni iddi gael ei chornelu i drafod bargen is-optimaidd ar Ogledd Iwerddon trwy: “Fynnu’r Senedd yn Neddf Benn-Burt na allai’r DU adael yr UE heb gytundeb”, Deddf a gyflwynwyd i osgoi hynny 'senario dim bargen'. Maent yn honni eu bod wedi tanseilio llaw negodi'r llywodraeth yn radical.

Mae'r DU hefyd yn honni nad oedd effeithiau trefniadau tollau newydd wedi'u dogfennu'n dda yn hysbys, er gwaethaf dogfennau esboniadol a ddarparwyd gan y gwasanaeth sifil a chyfraniadau llawer o gyrff masnach o Ogledd Iwerddon a thu hwnt ar y pryd. Hyd yn oed pe bai negodwr wedi'i ynysu o'r byd y tu allan i'w adran, ni fyddai wedi gallu cynnal anwybodaeth chwyrn - a defnyddiol bellach.

Mae'r DU yn amlinellu'r gwaith y mae wedi'i wneud a'r hanner biliwn o bunnoedd o fuddsoddiadau y mae wedi'u gwneud i geisio sicrhau bod y DU yn barod ar gyfer y newidiadau a fyddai'n dod i rym ar 1 Ionawr 2021. Mae hefyd yn tynnu sylw at yr hyn y mae'n ei ystyried yn broblemau. , gan gynnwys y dargyfeirio masnach sydd wedi digwydd, gan gynnwys y cynnydd o 50% yng ngwerth allforion nwyddau Iwerddon i Ogledd Iwerddon o gymharu â 2018. Yn ôl y DU, mae hyn yn rhoi sail iddi ddefnyddio Erthygl 16 o'r protocol, a fyddai'n caniatáu iddo gyflwyno mesurau diogelu yn unochrog. Byddai'n rhaid i'r mesurau hyn fod yn gymesur a byddent yn cael eu hadolygu gan Gydbwyllgor y Cytundeb Tynnu'n Ôl bob tri mis.

hysbyseb

Daeth adwaith gan Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maroš Šefčovič, yn gyflym: “Y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon yw’r ateb ar y cyd a ddaeth o hyd i’r UE gyda’r Prif Weinidog Boris Johnson a’r Arglwydd David Frost [...] rhaid gweithredu’r Protocol. Mae parchu rhwymedigaethau cyfreithiol rhyngwladol o'r pwys mwyaf.

“Mae’r UE wedi ceisio atebion hyblyg, ymarferol i oresgyn yr anawsterau y mae dinasyddion yng Ngogledd Iwerddon yn eu profi o ran gweithredu’r Protocol. Er enghraifft, ar 30 Mehefin, cyflwynodd y Comisiwn becyn o fesurau i fynd i’r afael â rhai materion dybryd, gan gynnwys newid ein rheolau ein hunain i sicrhau cyflenwad tymor hir o feddyginiaethau o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon. Cyflwynwyd yr atebion hyn gyda'r pwrpas craidd o fod o fudd i bobl Gogledd Iwerddon.

“Rydym yn barod i barhau i geisio atebion creadigol, o fewn fframwaith y Protocol, er budd pob cymuned yng Ngogledd Iwerddon. Fodd bynnag, ni fyddwn yn cytuno i aildrafod y Protocol. ”

Trydarodd arweinydd grŵp cydlynu Senedd Ewrop yn y DU, David McAllister, y byddai cynnig y DU yn cael ei drafod yfory (22 Gorffennaf), ond fe drydarodd: “Mae'r protocol yn ystyried penderfyniad llywodraeth y DU i adael yr Undeb Marchnad Sengl a'r Tollau. Mae'n cynnal Cytundeb Dydd Gwener y Groglith ac yn sicrhau heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon. Ni ellir aildrafod na disodli'r protocol. "

Mewn datganiad i’r wasg dywed y DU: “Ni fydd y Protocol yn cael ei ddileu, ond mae angen newidiadau sylweddol i sicrhau‘ cydbwysedd newydd ’cynaliadwy sy’n rhoi perthynas sefydlog rhwng y DU a’r UE. [...] 

“Er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen newidiadau sylweddol i’r trefniadau sy’n ymwneud â masnach mewn nwyddau a’r fframwaith sefydliadol. Mae'r rhain yn cynnwys:

· Gweithredu dull mwy trylwyr, wedi'i seilio ar dystiolaeth a'i dargedu at atal nwyddau sydd mewn perygl rhag dod i mewn i'r farchnad sengl. Rydym yn barod i orfodi yn rheolau tollau UE Môr Iwerddon ar nwyddau sy'n mynd i Iwerddon trwy Ogledd Iwerddon, ond mae'n rhaid i nwyddau sy'n mynd i ac yn aros yng Ngogledd Iwerddon allu cylchredeg bron yn rhydd a dylid cymhwyso prosesau tollau a SPS llawn at nwyddau yn unig wedi'i fwriadu'n wirioneddol i'r UE.

· Sicrhau y gall busnesau a defnyddwyr yng Ngogledd Iwerddon barhau i gael mynediad arferol at nwyddau o weddill y DU y maent wedi dibynnu arnynt ers amser maith. Dylai'r amgylchedd rheoleiddio yng Ngogledd Iwerddon oddef gwahanol safonau, gan ganiatáu i nwyddau a wneir i safonau'r DU ac a reoleiddir gan awdurdodau'r DU gylchredeg yn rhydd yng Ngogledd Iwerddon cyhyd â'u bod yn aros yng Ngogledd Iwerddon.

· Normaleiddio sail llywodraethu'r Protocol fel nad yw'r berthynas rhwng y DU a'r UE yn cael ei phlismona yn y pen draw gan sefydliadau'r UE gan gynnwys y Llys Cyfiawnder. Dylem ddychwelyd i fframwaith Cytuniad arferol lle mae llywodraethu ac anghydfodau yn cael eu rheoli ar y cyd ac yn y pen draw trwy gyflafareddu rhyngwladol. ”

Brexit

Bydd effaith Brexit 'yn gwaethygu' gyda siop archfarchnadoedd yn costio mwy a rhai o gynhyrchion yr UE yn diflannu o silffoedd

cyhoeddwyd

on

Effaith lawn Brexit ni fydd cwmnïau a defnyddwyr yn teimlo tan y flwyddyn nesaf gyda phrinder i waethygu mewn sectorau sy'n amrywio o fwyd i ddeunyddiau adeiladu, mae arbenigwr tollau blaenllaw wedi honni, yn ysgrifennu David Parsley.

Mae Simon Sutcliffe, partner yn y cwmni treth ac ymgynghorol Blick Rothenberg, yn credu bod oedi’r Llywodraeth wrth weithredu deddfau tollau ôl-Brexit wedi “meddalu effaith” ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd, ac y bydd “pethau’n gwaethygu” pan fyddant o’r diwedd daethpwyd i mewn o Ionawr 2022.

Er gwaethaf gadael yr UE ar 1 Ionawr 2020, mae'r Llywodraeth wedi gohirio llawer o'r deddfau tollau a oedd i fod i ddod i rym y llynedd.

hysbyseb

Bydd y gofyniad i gyn-hysbysu cyrraedd y DU o fewnforion bwyd-amaeth yn cael ei gyflwyno ar 1 Ionawr 2022 yn hytrach na'r dyddiad sydd eisoes wedi'i oedi o 1 Hydref eleni.

Bydd y gofynion newydd ar gyfer Tystysgrifau Iechyd Allforio nawr yn cael eu cyflwyno hyd yn oed yn hwyrach, ar 1 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

Bydd rheolaethau i amddiffyn anifeiliaid a phlanhigion rhag afiechydon, plâu neu halogion hefyd yn cael eu gohirio tan 1 Gorffennaf 2022, ynghyd â'r gofyniad am ddatganiadau Diogelwch a Diogelwch ar fewnforion.

hysbyseb

Pan gyflwynir y deddfau hyn, sydd hefyd yn cynnwys y system datgan tollau, mae Mr Sutcliffe yn credu y bydd y prinder bwyd a deunydd crai a brofwyd eisoes i raddau - yn enwedig yng Ngogledd Iwerddon - yn gwaethygu ar y tir mawr gyda rhai cynhyrchion yn diflannu o silffoedd archfarchnadoedd hyd y gellir rhagweld.

Sutcliffe, a oedd ymhlith y cyntaf i ragweld prinder gyrwyr y lori and materion ffiniau yng Ngogledd Iwerddon, meddai: “Unwaith y bydd yr estyniadau ychwanegol hyn yn dod i ben byddwn yn mynd i fod mewn byd cyfan o boen nes bydd mewnforwyr yn mynd i’r afael ag ef yn union fel y bu’n rhaid i’r allforwyr o’r DU i’r UE fod eisoes.

“Bydd cost y fiwrocratiaeth dan sylw yn golygu na fydd llawer o fanwerthwyr yn stocio rhai cynhyrchion o’r UE mwyach.

Os ydych chi'n gwybod bod eich dosbarthiad ffrwythau yn sownd mewn porthladd yn y DU am 10 diwrnod yn aros i gael ei wirio, yna ni fyddwch yn trafferthu ei fewnforio gan y bydd yn diffodd cyn iddo gyrraedd y siop hyd yn oed.

“Rydyn ni'n edrych ar bob math o gynhyrchion yn diflannu o archfarchnadoedd, o salami i gawsiau, oherwydd byddan nhw'n rhy ddrud i'w llongio. Er y bydd ychydig o delicatessens bwtîc yn stocio'r cynhyrchion hyn, byddan nhw'n dod yn ddrytach ac yn anoddach i'w gwneud dod o hyd. ”

Ychwanegodd y bydd siop yr archfarchnad hefyd yn wynebu codiadau serth mewn prisiau gan y bydd cost mewnforio hyd yn oed cynhyrchion sylfaenol fel cig ffres, llaeth, wyau a llysiau yn costio mwy i fanwerthwyr.

“Ni fydd gan y manwerthwyr lawer o ddewis ond trosglwyddo o leiaf rai o’r costau uwch i’r defnyddiwr,” meddai Sutcliffe. “Hynny yw, bydd gan ddefnyddwyr lai o ddewis a bydd yn rhaid iddynt dalu mwy am eu siop wythnosol.”

Dywedodd llefarydd ar ran Rhif 10: “Rydyn ni eisiau i fusnesau ganolbwyntio ar eu hadferiad o’r pandemig yn hytrach na gorfod delio â gofynion newydd ar y ffin, a dyna pam rydyn ni wedi nodi amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheolaethau ffin llawn.

“Nawr bydd gan fusnesau fwy o amser i baratoi ar gyfer y rheolaethau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol trwy gydol 2022.”

Parhau Darllen

Brexit

Dywed gweinidogion Ewrop fod ymddiriedaeth yn y DU ar drai isel

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Maroš Šefčovič, wrth ddiweddaru gweinidogion ar y datblygiadau diweddaraf, fod angen ailadeiladu ymddiriedaeth a’i fod yn gobeithio dod o hyd i atebion gyda’r DU cyn diwedd y flwyddyn. 

Diweddarwyd cyfarfod gweinidogion Ewropeaidd ar gyfer y Cyngor Materion Cyffredinol (21 Medi) ar y sefyllfa o ran cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU, yn enwedig o ran gweithredu'r protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon.

Diweddarodd Šefčovič weinidogion ar y datblygiadau diweddaraf, gan gynnwys ei ymweliad diweddar ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon, ac ailadroddodd gweinidogion eu cefnogaeth i ddull y Comisiwn Ewropeaidd: “Bydd yr UE yn parhau i ymgysylltu â'r DU i ddod o hyd i atebion o fewn fframwaith y protocol. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddod â rhagweladwyedd a sefydlogrwydd yn ôl i ddinasyddion a busnesau Gogledd Iwerddon ac i sicrhau y gallant wneud y mwyaf o'r cyfleoedd a ddarperir gan y protocol, gan gynnwys mynediad i'r farchnad sengl. "

hysbyseb

Dywedodd yr is-lywydd fod llawer o weinidogion wedi siarad yn y ddadl yng nghyfarfod y Cyngor gyda phryder ynghylch a oedd y DU yn bartner dibynadwy. Dywedodd Gweinidog Ewrop Ewrop, Clement Beaune, ar ei ffordd i mewn i’r cyfarfod na ddylid cymysgu Brexit a’r anghydfod diweddar â Ffrainc dros fargen llong danfor AUKUS. Fodd bynnag, dywedodd fod yna fater o ymddiriedaeth, gan ddweud bod y DU yn gynghreiriad agos ond nad oedd cytundeb Brexit yn cael ei barchu’n llawn a bod angen ymddiriedaeth er mwyn symud ymlaen. 

Nod Šefčovič yw datrys yr holl faterion sy'n weddill gyda'r DU erbyn diwedd y flwyddyn. O ran bygythiad y DU i ddefnyddio Erthygl 16 yn y Protocol sy'n caniatáu i'r DU gymryd camau diogelu penodol os yw'r protocol yn arwain at anawsterau economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol difrifol sy'n agored i barhau neu i ddargyfeirio masnach, dywedodd Šefčovič fod y Byddai'n rhaid i'r UE ymateb a bod gweinidogion wedi gofyn i'r Comisiwn baratoi ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Serch hynny, mae Šefčovič yn gobeithio y gellir osgoi hyn.

Mae Gogledd Iwerddon eisoes yn profi dargyfeirio masnach, o ran ei fewnforion a'i allforion. Mae hyn i'w briodoli i raddau helaeth i'r fargen fasnach denau iawn y mae'r DU wedi dewis ei dilyn gyda'r UE, er iddi gael cynnig opsiynau llai niweidiol. Rhaid cyfyngu unrhyw fesurau diogelu o ran cwmpas a hyd. Mae yna hefyd weithdrefn gymhleth ar gyfer trafod mesurau diogelu a nodir yn atodiad saith y protocol, sy'n cynnwys hysbysu'r Cydbwyllgor, aros mis i gymhwyso unrhyw fesurau diogelwch, oni bai bod amgylchiadau anghyffredin (y bydd y DU yn siŵr o honni eu bod) . Yna bydd y mesurau'n cael eu hadolygu bob tri mis, os digwydd annhebygol y canfyddir eu bod wedi'u seilio'n dda.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prydain yn gohirio gweithredu rheolaethau masnach ar ôl Brexit

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Prydain ddydd Mawrth (14 Medi) ei bod yn gohirio gweithredu rhai rheolaethau mewnforio ar ôl Brexit, yr eildro iddynt gael eu gwthio yn ôl, gan nodi pwysau ar fusnesau o’r straen cadwyn gyflenwi pandemig a byd-eang.

Gadawodd Prydain farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ddiwedd y llynedd ond yn wahanol i Frwsel a gyflwynodd reolaethau ffiniau ar unwaith, roedd yn syfrdanu cyflwyno gwiriadau mewnforio ar nwyddau fel bwyd i roi amser i fusnesau addasu.

Ar ôl gohirio cyflwyno sieciau chwe mis eisoes o Ebrill 1, mae'r llywodraeth bellach wedi gwthio'r angen am ddatganiadau a rheolaethau tollau llawn yn ôl i 1 Ionawr, 2022. Bydd angen datganiadau diogelwch o 1 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni am i fusnesau ganolbwyntio ar eu hadferiad o'r pandemig yn hytrach na gorfod delio â gofynion newydd ar y ffin, a dyna pam rydyn ni wedi nodi amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheolaethau ffin llawn," meddai gweinidog Brexit, David Frost.

"Bydd gan fusnesau nawr fwy o amser i baratoi ar gyfer y rheolaethau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol trwy gydol 2022."

Mae ffynonellau diwydiant yn y sector logisteg ac arferion hefyd wedi dweud nad oedd seilwaith y llywodraeth yn barod i orfodi gwiriadau llawn.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd