Cysylltu â ni

coronafirws

Rhestr gwneud Biden G7 a NATO: Uno cynghreiriaid, ymladd awtocratiaeth, ymosod ar COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd cyfarfod yr Arlywydd Joe Biden ag arweinwyr prif economïau diwydiannol y G7 mewn pentref glan môr yn Lloegr yr wythnos hon yn arwain at ffocws newydd ar ralio cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yn erbyn gwrthwynebwyr cyffredin - y pandemig COVID-19, Rwsia a China, Reuters.

Bydd amrywiadau COVID-19 newydd a thollau marwolaeth cynyddol mewn rhai gwledydd yn gwibio yn fawr yn ystod y crynhoad o ddydd Gwener i ddydd Sul (11-13 Mehefin), ochr yn ochr â newid yn yr hinsawdd, cryfhau cadwyni cyflenwi byd-eang a sicrhau bod y Gorllewin yn cynnal ei ymyl dechnolegol dros China, y byd. economi ail-fwyaf.

Addawodd Biden, Democrat, ailadeiladu cysylltiadau â chynghreiriaid ar ôl pedair blynedd greigiog o dan y cyn-Arlywydd Donald Trump, a dynnodd Washington allan o sawl sefydliad amlochrog a bygwth rhoi’r gorau i NATO ar un adeg.

"Yn yr eiliad hon o ansicrwydd byd-eang, gan fod y byd yn dal i fynd i'r afael â phandemig unwaith mewn canrif, mae'r daith hon yn ymwneud â gwireddu ymrwymiad newydd America i'n cynghreiriaid a'n partneriaid," ysgrifennodd Biden mewn darn barn a gyhoeddwyd gan y Washington Post ddydd Sadwrn.

Bydd y crynhoad yn rhoi arwyddair Biden "America yn ôl" ar brawf, gyda'r cynghreiriaid wedi'u dadrithio yn ystod blynyddoedd Trump yn chwilio am weithredu diriaethol, parhaol.

Mae'n foment ganolog i'r Unol Daleithiau a'r byd, meddai cyn Brif Weinidog Prydain, Gordon Brown, ar CNN ddydd Sul.

"A yw cydweithredu rhyngwladol yn mynd i gael ei adfer neu a ydym yn dal yn y byd hwn lle mae cenedlaetholdeb, diffyndollaeth ac i raddau arwahanrwydd yn dominyddu?" Gofynnodd Brown.

Bydd Rwsia ar flaen y gad yn uwchgynhadledd yr G7 yng Nghernyw, Lloegr, a’r dyddiau wedi hynny pan fydd Biden yn cwrdd ag arweinwyr Ewropeaidd a chynghreiriaid NATO ym Mrwsel, cyn mynd i Genefa i gwrdd ag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin.

y diweddar ymosodiad ransomware ar JBS (JBSS3.SA), paciwr cig mwyaf y byd, gan grŵp troseddol sy'n debygol o fod wedi'i leoli yn Rwsia, a chefnogaeth ariannol Putin i Belarus ar ôl iddo orfodi Ryanair (RYA.I) hedfan i dir fel y gallai arestio newyddiadurwr anghytuno ar fwrdd y llong, yn gwthio swyddogion yr Unol Daleithiau i ystyried gweithredu craffach.

Ar ymylon uwchgynhadledd NATO, mae disgwyl i Biden hefyd gwrdd ag Arlywydd Twrci Tayyip Erdogan, sesiwn dyngedfennol rhwng y cynghreiriaid NATO tanbaid ar ôl i Ankara brynu systemau amddiffyn Rwseg wedi gwylltio Washington a pheryglu gyrru lletem o fewn y gynghrair.

Cyrhaeddodd gweinidogion cyllid G7 bargen fyd-eang nodedig ddydd Sadwrn (5 Mehefin i osod isafswm cyfradd treth gorfforaethol fyd-eang o 15% o leiaf, gan daro cwmnïau technoleg enfawr o bosibl fel Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google, Facebook Inc. (FB.O) ac Amazon.com Inc. (AMZN.O) Bydd Biden a'i gymheiriaid yn rhoi eu bendith olaf i'r fargen yng Nghernyw. Gweinyddiaeth Biden, a fanylodd ddydd Iau (3 Mehefin) ar ei chynlluniau i rhoi 80 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 yn fyd-eang erbyn diwedd mis Mehefin, mae'n pwyso'n drwm ar gynghreiriaid i ddilyn yr un peth wrth i'r doll marwolaeth bandemig fyd-eang agosáu at 4 miliwn, dywed ffynonellau'r UD a diplomyddol.

Gwrthdroodd Washington y cwrs y mis diwethaf a chefnogodd drafodaethau ynghylch hepgoriadau ar gyfer amddiffyniadau eiddo deallusol yn Sefydliad Masnach y Byd i gyflymu cynhyrchu brechlyn mewn gwledydd sy'n datblygu, yn debyg iawn i gadwyn yr Almaen a Phrydain.

Dywed diplomyddion Ewropeaidd nad ydyn nhw'n gweld llawer o dir cyffredin ar y mater, ac maen nhw'n dadlau y byddai unrhyw gyfaddawd Sefydliad Masnach y Byd yn cymryd misoedd i'w gwblhau a'i weithredu. Gall hynny fod yn bwynt dadleuol os rhennir dosau brechlyn digonol â gwledydd sy'n datblygu i arafu - ac atal y pandemig yn y pen draw.

Cyhoeddodd Biden gynlluniau ym mis Mai i'w gwneud yn ofynnol i gontractwyr a sefydliadau ariannol llywodraeth yr UD fod yn fwy tryloyw ynghylch y risgiau newid yn yr hinsawdd sy'n wynebu eu buddsoddiadau, ac mae swyddogion gweinyddol yn gwthio gwledydd eraill i fabwysiadu cynlluniau tebyg.

Mae'r DU hefyd eisiau i lywodraethau ei gwneud yn ofynnol i fusnesau roi gwybod am risgiau o'r fath fel ffordd i hybu buddsoddiad mewn prosiectau gwyrdd. Ond mae'n annhebygol y daw cytundeb ar ffordd ymlaen ym mis Mehefin. Gallai bargen ddod i'r amlwg mewn uwchgynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, yr Alban, ym mis Tachwedd.

Mae gan wledydd G7 hefyd farn wahanol ar brisio carbon, y mae'r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn ei ystyried yn ffordd allweddol o ffrwyno allyriadau carbon deuocsid a chyrraedd allyriadau net-sero erbyn 2050.

Bydd gweinyddiaeth Biden yn annog cynghreiriaid i uno yn erbyn China dros honiadau o lafur gorfodol yn nhalaith Xinjiang, cartref y lleiafrif Uighur Mwslimaidd, hyd yn oed wrth iddo geisio cynnal Beijing fel cynghreiriad yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Dywed ffynonellau yn dilyn y trafodaethau eu bod yn disgwyl i arweinwyr G7 fabwysiadu iaith gref ar fater llafur gorfodol. Mae China yn gwadu pob cyhuddiad o gam-drin yn Xinjiang.

Covid-19

Tystysgrif COVID Digidol yr UE - 'Cam mawr tuag at adferiad diogel'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (14 Mehefin), mynychodd Llywyddion Senedd Ewrop, Cyngor yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd y seremoni arwyddo swyddogol ar gyfer y Rheoliad ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE, gan nodi diwedd y broses ddeddfwriaethol.

Dywedodd Prif Weinidog Portiwgal, Antonio Costa: “Heddiw, rydyn ni’n cymryd cam mawr tuag at adferiad diogel, i adfer ein rhyddid i symud ac i hybu adferiad economaidd. Mae'r dystysgrif ddigidol yn offeryn cynhwysol. Mae'n cynnwys pobl sydd wedi gwella o COVID, pobl â phrofion negyddol a phobl sydd wedi'u brechu. Heddiw rydym yn anfon ymdeimlad newydd o hyder at ein dinasyddion y byddwn gyda'n gilydd yn goresgyn y pandemig hwn ac i fwynhau teithio eto, yn ddiogel ac yn rhydd ar draws yr Undeb Ewropeaidd. ”

Dywedodd llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Ar y diwrnod hwn 36 mlynedd yn ôl, llofnodwyd Cytundeb Schengen, penderfynodd pum aelod-wladwriaeth bryd hynny agor eu ffiniau i’w gilydd a dyma ddechrau’r hyn sydd heddiw i lawer, llawer dinasyddion, un o lwyddiannau mwyaf Ewrop, y posibilrwydd i deithio'n rhydd o fewn ein hundeb. Mae'r dystysgrif COVID ddigidol Ewropeaidd yn ein sicrhau o ysbryd Ewrop agored, Ewrop heb rwystrau, ond hefyd Ewrop sy'n agor yn araf ond yn sicr ar ôl yr amser anoddaf, mae'r dystysgrif yn symbol o Ewrop agored a digidol. ”

Mae tri ar ddeg o aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau cyhoeddi Tystysgrifau COVID Digidol yr UE, erbyn 1 Gorffennaf bydd y rheolau newydd yn berthnasol yn holl daleithiau'r UE. Mae'r Comisiwn wedi sefydlu porth a fydd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau wirio bod y tystysgrifau'n ddilys. Dywedodd Von der Leyen hefyd fod y dystysgrif i'w phriodoli i lwyddiant strategaeth frechu Ewrop. 

Bydd gwledydd yr UE yn dal i allu gosod cyfyngiadau os ydynt yn angenrheidiol ac yn gymesur i ddiogelu iechyd y cyhoedd, ond gofynnir i bob gwladwriaeth ymatal rhag gosod cyfyngiadau teithio ychwanegol ar ddeiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Nod Tystysgrif COVID Digidol yr UE yw hwyluso symudiad diogel a rhydd y tu mewn i'r UE yn ystod pandemig COVID-19. Mae gan bob Ewropeaidd hawl i symud yn rhydd, hefyd heb y dystysgrif, ond bydd y dystysgrif yn hwyluso teithio, gan eithrio deiliaid rhag cyfyngiadau fel cwarantîn.

Bydd Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn hygyrch i bawb a bydd yn:

  • ymdrin â brechu, profi ac adfer COVID-19
  • bod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn holl ieithoedd yr UE
  • bod ar gael mewn fformat digidol a phapur
  • bod yn ddiogel a chynnwys cod QR wedi'i lofnodi'n ddigidol

Yn ogystal, ymrwymodd y Comisiwn i symud € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i ddarparu profion fforddiadwy.

Bydd y Rheoliad yn berthnasol am 12 mis ar 1 Gorffennaf 2021.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen

Covid-19

Mae peryglon cyfryngau prif ffrwd yn dod yn fygythiad i iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae'r honiad dadleuol y gallai'r pandemig fod wedi gollwng o labordy Tsieineaidd - unwaith y cafodd ei ddiswyddo gan lawer fel theori cynllwyn ymylol - wedi bod yn ennill tyniant. Nawr, mae Arlywydd yr UD Joe Biden wedi cyhoeddi ymchwiliad brys a fydd yn edrych i mewn i'r theori fel tarddiad posib i'r afiechyd, yn ysgrifennu Henry St.George.

Cododd amheuaeth gyntaf yn gynnar yn 2020 am resymau amlwg, gyda'r firws wedi dod i'r amlwg yn yr un ddinas Tsieineaidd â Sefydliad firoleg Wuhan (WIV), sydd wedi bod yn astudio coronafirysau mewn ystlumod ers dros ddegawd. Mae'r labordy wedi'i leoli ychydig gilometrau o farchnad wlyb Huanan lle daeth y clwstwr cyntaf o heintiau i'r amlwg yn Wuhan.

Er gwaethaf y cyd-ddigwyddiad ysgubol, gwrthododd llawer yn y cyfryngau a gwleidyddiaeth y syniad yn llwyr fel theori cynllwynio a gwrthod ei ystyried o ddifrif trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Ond yr wythnos hon mae wedi dod i'r amlwg bod adroddiad a baratowyd ym mis Mai 2020 gan Labordy Cenedlaethol Lawrence Livermore yng Nghaliffornia wedi dod i'r casgliad bod y rhagdybiaeth sy'n hawlio'r firws a ollyngwyd o labordy Tsieineaidd yn Wuhan yn gredadwy ac yn haeddu ymchwiliad pellach.

Felly pam y cafodd y Theori Gollyngiadau Lab ei diswyddo'n ormodol o'r cychwyn arni? Nid oes unrhyw gwestiwn bod y syniad, o safbwynt y cyfryngau prif ffrwd, wedi ei faeddu gan gysylltiad â'r Arlywydd Donald Trump. Byddai amheuaeth o amheuaeth ynghylch honiadau'r Llywydd ynghylch unrhyw agwedd benodol ar y pandemig wedi bod yn haeddiannol ar bron unrhyw gam. Er mwyn ei roi yn euphemistaidd, roedd Trump wedi dangos ei hun yn adroddwr annibynadwy.

Yn ystod y pandemig diswyddodd Trump ddifrifoldeb COVID-19 dro ar ôl tro, gwthio meddyginiaethau heb eu profi, a allai fod yn beryglus fel hydroxychloroquine, a hyd yn oed awgrymu mewn un sesiwn friffio gofiadwy i'r wasg y gallai chwistrellu cannydd helpu.

Roedd newyddiadurwyr hefyd yn ofni'n rhesymol debygrwydd â naratif arfau dinistr torfol yn Irac, lle dyfynnwyd bygythiadau enfawr a rhoddwyd rhagdybiaethau i theori wrthwynebol gyda rhy ychydig o dystiolaeth i'w hategu.

Fodd bynnag, mae'n amhosibl anwybyddu'r ffaith bod animeiddiad cyffredinol a deimlwyd tuag at Trump gan rannau helaeth o'r cyfryngau wedi arwain at ddiffaith dyletswydd ar raddfa fawr a methu â chynnal safonau gwrthrychol newyddiaduraeth yn ogystal â gwyddoniaeth. Mewn gwirionedd nid oedd y Lab Leak erioed yn theori cynllwyn ond yn ddamcaniaeth ddilys ar ei hyd.

Diddymwyd awgrymiadau i'r gwrthwyneb gan ffigurau gwrth-sefydlu yn Tsieina hefyd yn gryno. Mor gynnar â mis Medi 2020, ymddangosodd y 'Rule of Law Foundation', sy'n gysylltiedig ag anghytuno Tsieineaidd amlwg Miles Kwok, ar y dudalen deitl astudiaeth a honnodd fod y coronafirws yn bathogen artiffisial. Roedd gwrthwynebiad hirsefydlog Mr Kwok i'r CCP yn ddigonol i sicrhau nad oedd y syniad yn cael ei gymryd o ddifrif.

O dan yr esgus eu bod yn brwydro yn erbyn gwybodaeth anghywir, roedd monopolïau'r cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed yn sensro pyst am y rhagdybiaeth labordy-gollwng. Dim ond nawr - ar ôl i bron pob prif gyfryngau yn ogystal â gwasanaethau diogelwch Prydain ac America gadarnhau ei fod yn bosibilrwydd dichonadwy - ydyn nhw wedi cael eu gorfodi i ôl-dracio.

“Yng ngoleuni ymchwiliadau parhaus i darddiad COVID-19 ac mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr iechyd cyhoeddus,” meddai llefarydd ar ran Facebook, “ni fyddwn yn dileu’r honiad bod COVID-19 yn cael ei wneud gan ddyn na’i gynhyrchu o’n apiau.” Mewn geiriau eraill, mae Facebook bellach yn credu bod ei sensoriaeth o filiynau o swyddi yn ystod y misoedd blaenorol wedi bod mewn camgymeriad.

Mae canlyniadau'r syniad o beidio â chael ei gymryd o ddifrif yn ddwys. Mae tystiolaeth y gallai'r labordy dan sylw fod wedi bod yn cynnal yr hyn a elwir yn ymchwil “ennill swyddogaeth”, arloesedd peryglus lle mae afiechydon yn cael eu gwneud yn fwy ffyrnig yn fwriadol fel rhan o ymchwil wyddonol.

Yn hynny o beth, os yw damcaniaeth y labordy yn wir mewn gwirionedd, mae'r byd wedi cael ei gadw'n fwriadol yn y tywyllwch ynghylch gwreiddiau genetig firws sydd wedi lladd dros 3.7m o bobl hyd yma. Gellid bod wedi arbed cannoedd o filoedd o fywydau pe bai priodweddau allweddol y firws a'i duedd i dreiglo wedi'u deall yn gynt ac yn well.

Ni ellir gorbwysleisio goblygiadau diwylliannol darganfyddiad o'r fath. Os yw'r rhagdybiaeth yn wir - bydd y sylweddoliad yn fuan yn nodi nad oedd camgymeriad sylfaenol y byd yn barch annigonol i wyddonwyr, na pharch annigonol at arbenigedd, ond dim digon o graffu ar gyfryngau prif ffrwd a gormod o sensoriaeth ar Facebook. Ein prif fethiant fydd yr anallu i feddwl yn feirniadol a chydnabod nad oes y fath beth ag arbenigedd llwyr.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd