Cysylltu â ni

Belarws

Mae Tsikhanouskaya Belarus yn galw ar yr UE, y DU, UD i bwyso ar Lukashenko ar y cyd

cyhoeddwyd

on

Dylai'r Unol Daleithiau, Prydain a'r Undeb Ewropeaidd weithredu ar y cyd i roi mwy o bwysau ar Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko a'i lywodraeth, arweinydd yr wrthblaid Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) wrth Reuters ddydd Gwener (4 Mehefin), yn ysgrifennu Joanna Plucinska.

Gwnaeth Tsikhanouskaya y sylwadau yn ystod ymweliad â Warsaw, Gwlad Pwyl cyn uwchgynhadledd gwledydd cyfoethog yr G7 ym Mhrydain yr wythnos nesaf, lle mae'n gobeithio yr eir i'r afael â materion a godwyd gan wrthblaid Belarwsia. Mae Belarus wedi saethu i fyny'r agenda ryngwladol ers iddi orfodi hediad Ryanair i lawr dros ei ofod awyr ac arestio newyddiadurwr yr wrthblaid y mis diwethaf.

"Mae pwysau'n fwy pwerus pan mae'r gwledydd hyn yn gweithredu ar y cyd ac rydyn ni'n galw ar [y] DU, UDA, yr Undeb Ewropeaidd a'r Wcráin. Mae'n rhaid iddyn nhw weithredu ar y cyd felly bydd eu llais yn fwy uchel," meddai Tsikhanouskaya.

Mae Ffrainc wedi dweud yr hoffai wahodd y Gwrthwynebiad Belarwsia i uwchgynhadledd yr G7, os yw'r wlad sy'n cynnal Prydain yn cytuno. Mae Prydain wedi dweud nad oes unrhyw gynlluniau i wahodd dirprwyaethau pellach, ond y byddai Belarus yn cael ei drafod.

Dywedodd Tsikhanouskaya nad oedd hi wedi cael gwahoddiad i'r uwchgynhadledd ond roedd yn disgwyl y byddai Belarus yn cael ei drafod yno.

Fe wnaeth Prydain, yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd i gyd orfodi gwaharddiadau a rhewi asedau ar rai swyddogion Belarus ar ôl etholiad y llynedd y dywed yr wrthblaid ei fod wedi’i rigio.

Ers digwyddiad Ryanair, mae gwledydd y Gorllewin wedi annog eu cwmnïau hedfan i beidio â hedfan dros Belarus a dweud y byddant yn cymryd camau eraill, megis gwahardd cwmnïau hedfan Belarwsia ac ychwanegu mwy o enwau ar eu rhestrau du.

Mae rhai ffigurau’r gwrthbleidiau wedi galw am fesurau cryfach a fyddai’n cael effaith ar economi gyffredinol Belarwsia, megis cyfyngiadau ar fewnforio mwynau neu olew o Belarus.

Belarws

Mae pwerau Belarus yn bwrw ymlaen â phrosiect niwclear er gwaethaf peth gwrthwynebiad

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf gwrthwynebiad mewn rhai chwarteri, Belarus yw'r diweddaraf mewn nifer cynyddol o wledydd sy'n defnyddio ynni niwclear.

Mae pob un yn mynnu bod niwclear yn cynhyrchu trydan glân, dibynadwy a chost-effeithiol.

Mae'r UE yn cefnogi cynhyrchu niwclear diogel ac mae un o'r planhigion mwyaf newydd ym Melarus lle cafodd adweithydd cyntaf gwaith pŵer niwclear cyntaf erioed y wlad ei gysylltu y llynedd â'r grid cenedlaethol ac yn gynharach eleni cychwynnodd weithrediad masnachol llawn.

Bydd gan yr Offer Pŵer Niwclear Belarwsia, a elwir hefyd yn ffatri Astravets, ddau adweithydd gweithredol gyda chyfanswm o tua 2.4 GW o gapasiti cynhyrchu pan fydd wedi'i gwblhau yn 2022.

Pan fydd y ddwy uned yn llawn bŵer, bydd y ffatri 2382 MWe yn osgoi allyrru mwy na 14 miliwn tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn trwy ddisodli cynhyrchu tanwydd ffosil carbon-ddwys.

Mae Belarus yn ystyried adeiladu ail orsaf ynni niwclear a fyddai’n lleihau ei ddibyniaeth ar danwydd ffosil a fewnforiwyd ymhellach ac yn symud y wlad yn agosach at sero-net.

Ar hyn o bryd, mae tua 443 o adweithyddion pŵer niwclear yn gweithredu mewn 33 o wledydd, gan ddarparu tua 10% o drydan y byd.

Mae tua 50 o adweithyddion pŵer yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd mewn 19 gwlad.

Dywedodd Sama Bilbao y León, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Niwclear y Byd, y sefydliad rhyngwladol sy’n cynrychioli’r diwydiant niwclear byd-eang: “Mae tystiolaeth yn cynyddu bod angen i ni gyflymu faint o newydd er mwyn cadw ar lwybr ynni carbon isel cynaliadwy a charbon isel. gallu niwclear wedi'i adeiladu a'i gysylltu â'r grid yn fyd-eang. Bydd y 2.4 GW o gapasiti niwclear newydd ym Melarus yn gyfraniad hanfodol i gyflawni'r nod hwn. "

Mae ffatri Belarus wedi wynebu gwrthwynebiad parhaus gan Lithwania gyfagos lle mae swyddogion wedi lleisio pryderon am ddiogelwch.

Mae gweinidogaeth ynni Belarwsia wedi dweud y bydd y ffatri pan fydd yn gwbl weithredol yn cyflenwi tua thraean o ofynion trydan y wlad.

Dywedir bod y planhigyn yn costio tua $ 7-10 biliwn.

Er gwaethaf pryderon gan rai ASEau, sydd wedi cynnal ymgyrch lobïo gref yn erbyn y ffatri Belarwsia, mae cyrff gwarchod rhyngwladol, fel yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) wedi croesawu cwblhau'r prosiect.

Yn ddiweddar, mae tîm arbenigwyr IAEA wedi cwblhau cenhadaeth ymgynghorol diogelwch niwclear ym Melarus, a gynhaliwyd ar gais llywodraeth Belarus. Y nod oedd adolygu'r drefn ddiogelwch genedlaethol ar gyfer deunydd niwclear a chyfleusterau a gweithgareddau cysylltiedig ac roedd yr ymweliad yn cynnwys adolygiad o fesurau amddiffyn corfforol a weithredwyd ar y safle, agweddau diogelwch yn ymwneud â chludo deunydd niwclear a diogelwch cyfrifiadurol.

Daeth y tîm, a oedd yn cynnwys arbenigwyr o Ffrainc, y Swistir a'r DU, i'r casgliad bod Belarus wedi sefydlu cyfundrefn diogelwch niwclear yn unol â chanllawiau'r IAEA ar hanfodion diogelwch niwclear. Nodwyd arferion da a all fod yn enghreifftiau i Aelod-wladwriaethau IAEA eraill i helpu i gryfhau eu gweithgareddau diogelwch niwclear.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Diogelwch Niwclear IAEA, Elena Buglova: “Trwy gynnal cenhadaeth IPPAS, mae Belarus wedi dangos ei hymrwymiad cryf a’i hymdrechion parhaus i wella ei threfn diogelwch niwclear genedlaethol. Mae Belarus hefyd wedi cyfrannu at fireinio methodolegau IPPAS yn ystod y misoedd diwethaf, yn benodol trwy gynnal hunanasesiad peilot o’i drefn diogelwch niwclear wrth baratoi ar gyfer y genhadaeth. ”

Y genhadaeth, mewn gwirionedd, oedd y drydedd genhadaeth IPPAS a gynhaliwyd gan Belarus, yn dilyn dwy a gynhaliwyd yn 2000 a 2009 yn y drefn honno.

Er gwaethaf ymdrechion i gynnig sicrwydd, mae pryderon yn parhau ynghylch diogelwch y diwydiant niwclear.

Mae arbenigwr ynni Ffrainc, Jean-Marie Berniolles, yn cyfaddef bod damweiniau mewn gweithfeydd niwclear dros y blynyddoedd wedi “newid yn ddwfn” ganfyddiad Ewrop o blanhigion niwclear, gan “droi’r hyn a ddylai fod wedi bod yn un o’r ffynonellau cynhyrchu trydan mwyaf cynaliadwy yn wialen mellt i’w beirniadu”.

Meddai: “Mae hyn yn brawf o safbwynt cynyddol llygredig yn ideolegol sydd wedi ysgaru’n llwyr oddi wrth ffeithiau gwyddonol.”

Mae Ffrainc yn un wlad sydd wedi cwympo allan o gariad gyda'r dechnoleg niwclear, gan arwain at Ddeddf 2015 ar y trawsnewidiad ynni ar gyfer twf gwyrdd sy'n gorfodi cyfran y niwclear yng nghymysgedd ynni Ffrainc i ostwng i 50% (i lawr o tua 75%) erbyn 2025.

Mae yna lawer sy'n dadlau y bydd hyn yn amhosibl ei gyflawni. 

Dywed Berniolles fod ffatri Belarus yn “enghraifft arall o sut mae diogelwch niwclear yn cael ei ysgogi i atal NPPau rhag cyflawni gweithrediad llawn ac amserol”.

Dywedodd, “Er nad yw’n aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, mynnodd sawl ASE, wrth annog Lithwania, ym mis Chwefror 2021 bod Belarus yn atal y prosiect dros bryderon diogelwch tybiedig.”

Mae galwadau o'r fath yn parhau i gael eu lleisio'n ffyrnig, hyd yn oed ar ôl i Grŵp Rheoleiddwyr Diogelwch Niwclear Ewrop (ENSREG) ddweud bod y mesurau diogelwch yn Astravets yn unol â safonau Ewropeaidd yn sgwâr. Dywedodd yr adroddiad a adolygwyd gan gymheiriaid - a gyhoeddwyd ar ôl ymweliadau safle helaeth a gwerthusiadau diogelwch - nad yw’r adweithyddion yn ogystal â lleoliad y NPP “yn achos pryder”.

Yn wir, nododd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA Rafael Grossi mewn gwrandawiad diweddar yn Senedd Ewrop: “Rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â Belarus ers amser maith,” “rydyn ni’n bresennol yn y maes drwy’r amser”, ac mae’r IAEA wedi dod o hyd i “arferion da a phethau i wella ond nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw reswm i'r planhigyn hwnnw beidio â gweithredu ”.

Mae gwrthwynebwyr y planhigyn Belarus yn parhau i dynnu cymariaethau â Chernobyl ond dywed Berniolles mai “un o’r gwersi sylfaenol a gafwyd o Chernobyl oedd bod angen cynnwys toddi craidd cyflawn yn drylwyr”.

“Gwneir hyn fel rheol gyda dyfais o’r enw daliwr craidd, ac mae gan bob adweithydd VVER-1200 - dau ohonynt yn Astravets - offer arno. Rhaid i system oeri y daliwr craidd allu oeri’r malurion craidd lle mae pŵer thermol o tua 50 MW yn cael ei gynhyrchu yn ystod y dyddiau cyntaf yn dilyn y ddamwain niwclear. Nid oes gwibdaith niwtronig yn digwydd o dan yr amgylchiadau hyn, yn yr hyn sy'n wahaniaeth sylfaenol arall i Chernobyl. O ystyried nad yw arbenigwyr diogelwch Ewropeaidd wedi codi’r materion hyn yn ystod eu dadansoddiadau o Astravets yn dangos nad oes unrhyw broblemau gyda’r mesurau hyn, ”ychwanegodd.

Mae ef ac eraill yn nodi, er y gallai Lithwania a rhai ASEau fod wedi treulio blynyddoedd yn beirniadu mesurau diogelwch y planhigyn “y gwir yw na chanfuwyd erioed eu bod yn brin o ddifrif”.

Parhau Darllen

Belarws

Ar ymweliad Washington, mae arweinydd gwrthblaid Belarus yn gofyn i'r Unol Daleithiau am fwy o help

cyhoeddwyd

on

By

Mae arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Sviatlana Tsikhanouskaya, yn edrych ymlaen ar ôl cymryd rhan mewn trafodaeth banel gyda chyfarwyddwr ffilm Belarwsia, Aliaksei Paluyan ym Merlin, yr Almaen, 11 Mehefin. REUTERS / Axel Schmidt / Llun Ffeil

Arweinydd gwrthblaid Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) apeliodd ddydd Llun (19 Gorffennaf) am fwy o help gan yr Unol Daleithiau wrth iddi ddechrau ymweld â Washington ar gyfer cyfarfodydd gyda swyddogion gweinyddol gorau Biden yr wythnos hon, ysgrifennu Steve Holland a Doina Chiacu.

Mae Arlywydd Belarus Alexander Lukashenko wedi cadw gafael tynn ar Belarus er 1994 ac wedi cracio i lawr ar brotestiadau stryd a ddechreuodd dros etholiad arlywyddol fis Awst diwethaf y dywed ei wrthwynebwyr ei fod wedi ei rigio er mwyn iddo allu cadw pŵer.

Roedd Tsikhanouskaya, 38, yn ymgeisydd yn yr etholiad yn lle ei gŵr, Sergei Tsikhanouskiy, blogiwr fideo sydd wedi’i garcharu ers mis Mai 2020 ar gyhuddiadau fel torri trefn gyhoeddus, y mae’n ei wadu. Ffodd Tsikhanouskaya i Lithwania gyfagos ar ôl i Lukashenko chwalu.

Cyfarfu â'r Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken, Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Gwleidyddol Victoria Nuland a Chynghorydd Adran y Wladwriaeth Derek Chollet, dywedodd yr Adran Wladwriaeth mewn datganiad.

Dywedodd eu bod yn trafod yr angen i “wrthdaro” llywodraeth Lukashenko ddod i ben, ynghyd â rhyddhau’n ddiamod yr holl garcharorion gwleidyddol ym Melarus, a deialog wleidyddol gynhwysol ac etholiadau arlywyddol newydd o dan arsylwi rhyngwladol ”.

Roedd gan Tsikhanouskaya hefyd gyfarfodydd wedi'u cynllunio yr wythnos hon gydag uwch swyddogion y Tŷ Gwyn, meddai uwch swyddog gweinyddiaeth.

Dywedodd wrth CNN bod angen mwy o help gan yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae gan UDA rwymedigaeth foesol i fod gyda ni. Gofynnaf i'r UDA helpu cymdeithas sifil i oroesi," meddai. "Sefwch gyda Belarus."

Dywedodd yr uwch swyddog gweinyddiaeth fod yr Unol Daleithiau "yn sefyll gyda" Tsikhanouskaya a phobl Belarus a "byddant yn parhau i gefnogi eu dyheadau democrataidd."

Parhau Darllen

Belarws

UD yn 'bryderus' gan lif yr ymfudwyr o Belarus i Lithwania

cyhoeddwyd

on

By

Mae milwyr byddin Lithwania yn gosod gwifren rasel ar y ffin â Belarus yn Druskininkai, Lithwania Gorffennaf 9, 2021. REUTERS / Janis Laizans

Mae milwyr byddin Lithwania yn gosod gwifren rasel ar y ffin â Belarus yn Druskininkai, Lithwania Gorffennaf 9, 2021. REUTERS / Janis Laizans

Mae’r Unol Daleithiau yn poeni am lif ymfudwyr y Dwyrain Canol ac Affrica o Belarus i Lithwania, mae diplomydd o’r Unol Daleithiau wedi dweud, yn ysgrifennu Andrius Sytas yn Vilnius, Reuters.

Dechreuodd Lithwania adeiladu rhwystr gwifren rasel 550-km (320 milltir) ar ei ffin â Belarus ddydd Gwener ar ôl cyhuddo awdurdodau Belarwsia o hedfan mewnfudwyr o dramor i anfon yn anghyfreithlon i'r Undeb Ewropeaidd. Darllen mwy.

"Rydyn ni'n ei wylio'n agos iawn a gyda phryder", meddai Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol yr Unol Daleithiau George Kent mewn cyfweliad â gwefan newyddion Lithwania 15min.lt, a gyhoeddwyd ddydd Sul (11 Gorffennaf).

Dywedodd fod y "dacteg pwysau" yn debyg i lifau mudol o Rwsia i'r Ffindir a Norwy yn 2015.

"Mae hynny'n rhywbeth rydyn ni'n galw ar awdurdodau Belarwsia i stopio - yn fwriadol yn gwthio mewnfudwyr o wledydd eraill i ffin Lithwania", meddai Caint.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd